Goudsche Courant, donderdag 31 december 1868

BOELHUIS ÏE Z U I D WA D J I N X V E M N ten sterf huize van den heer GOVERT BLOEMENDAAL aldaar aan den lierkweg N 62 C om coktant geld VAN eenen netten en goed geconserveerde INBOEDEL onde vele andere goederen bestaande in Drie BEDDEN met toebehooren MATRASSEN wollen en katoenen DEKENl daghonyhouten SECRETAIRE COMMODE aoliede eiken KABINET STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN BEDen TAFELLINNEN kopsren KETELS KARAFTEN GLAZEN THEESERVIEZEN wit TAFELGOED een KLOK een KAGCHEL en vele ndere goedereu te zamen uitmakende een fatsoenlijken inboedel Soliede mans ONDER en BOVENKLEEDEREN STEENKOLEN en TURF en eeuig gewerkt ZILVER Alles bij billetten breeder omschreven en daags te voreu te bezigtigen van des namiddags 1 tot 4 uur Nadere informatien bij Notaris MOLENAAR te ZHid Waddimveen ZEGT HET VOORT Heden overleed onze innig geliefde Tante Mejufvronw ANNA van VLIET weduwe v wijlen den Heer JOANNES HENKICÜS BRÜNS na voorzien te zyn van de genademiddelen der H Kerk iu den ouderdom van 70 jaren Uit naam der Familie G H KOETE Gouda 25 December 1868 Streklende terenê tot algemeene en bijzondere Icennuc aiüng Heden overleed Mevrouw de W = BOON T N OSTADE g boren Spaknaaij tot diepe droefheid van hare kinderen kleinkinderen en verdere betrekkingen in den ouderdom van 76 jaren Uit aller Naam C H BOON VAX OSTADE Gepens L Kolon O I Leger Senige algemeene Kenniigec mg GoDDA 27 December IStiS Heden overleed ons jongste zoontje slechts eeu half jaar oud J H KROM E H G KROM PsfvÉ Gouda 29 December 1868 Voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming bij het overlijden van mijneü echtgenoot ANTHONIE OUDIJK ondervopden betuig ik bij deze ook namens mijne kinderen onzen hartelijken dank Wed A OÜDIJK SwASESBUEG GocDA 23 December 1868 Tlaatwereers VAST WEEK begeerende vervoegen zich bij J GOEDEWAAGEN Fijdstraat J C SIBBESil NIEU E HAVEN N n 157 heeft de eer ie berigten dat hij met OudejaarS Avond op bestelling beste WAFELEN levert waarvoor hij de orders ten spoedigste verzoekt even als vroeger zijn gedurende den Winter op bestelling beste WAFELEN te bekomen Goeflkwpe M 3IER voor PIANO Ui gme ran F kOK MA il Franeker Bépóthouder A BRINKMAN e Gouda Baumfelder Fantaisie de salon sur Eomeo et Juliette C 50 Gounod Wal er aus Tiaat 0 40 Jungmann Heimweb Melodie 0 20 SeSasucht Melodie 0 40 Glockchenspiel Tonstuck O 40 Ketterer Galop de bravoure 0 60 Krng ÏAbendgebet 0 30 1 Ein Tag in den Tyroler Alpen 0 50 Mayer Boraance italienne 0 40 Parlow Enclume Polka 0 30 Eaviua op 13 Nocturne 0 40 Bichards Marie Nocturne 0 50 Complete Catalogussen GRATIS A A NJB ES£ED I N G De DIRECTIE der STEARINE KAAESEN FABEIEK G O J7 i zal op den 12 JANUARIJ 1869 des namiddags ten één nrs in het Logement db Zaim te Gouda aanbesteden EENE HOUTEN LOODS lang buitenwerka 45 el 60 breed 26 ellen alsmede EENE OPHAALBRUG mitsgaders eenige trekkend ellen SPOORWEG De voorwaarden van aanbesteding zullen op den 2 Januarij e k iu genoemd Logement ter lezing liggen terwijl de aanwijzing in loco zal geschieden op den 8 en 9 Januarij des voormiddags tnsschen 11 en 12 nre De bus ter ontvangst van de gesloten en gezegelde billetten geplaatst in gemeld Logement zal den 11 Januarij des namiddags ten 4 are gesloten zijn De DIRECTIE der Stearine Kaarsen Fabriek Gouda Van ITEESON IHr De Stoom Cbocolade Bonbons Uraj s Marcapijn Traganth en Suikergoed Fabriek van Franz StoUwerck hofleverancier te Keulen a R heeft de eer hare rijke keus van erkende fijne en fijnste ccufituren welke op alle tentoonstellingen met de voornaamste prijsmedailles zijn bekroond geworden dringend aan te bavelen De sedert meer dan 30 jaren zich in eenen steeds aangroeijenden roem verheusende STOLLWERCK sche BORST BONBONS zijn het beste tot heden bekende huismiddel tegen catarrhalische keel en borstkwalen De Chocoladen vbn bijzondere fijnheid onoerscheiden zich van die der eerste parijsche fabrieken alleen doo hare goedkoopheid Gev Chocolade Bonbons en tafel desserts zijn specialiteiten der fabrikatie In Knall Bonbons met humoristische deviesen komieke verrassingen alsmede fijne Present Bonbonnières en voorwerpen voor surprises steeds het nieut ite ea rijk gesorteerd In marcepün plalen van tot 5 pond bieden 500 dessins u kunstmatige uitvoering ruime keus Geglaceerde gecanaeerde en iugemaukt vruchten Verzendingen van ten minste 50 pond worden geleverd franoo vracht en ingaande regten te Arnhem of Nijmegen Volledige prijscouranten op franco aanvragen ABSHA€BBI S OP ADÜ Rhumatische Watteo Maar wien vraagt de oageloovige zijn dan toch die onbekende personen welke door deze Watten zijn geholpen Zoo ik vobr mij zelven geen zekere bewijzen had dan nog zoude mij het veelvuldig debiet van de heilzame werking overtuigen wat zoude het dus voor de ongeloovigen steeds baten of ik bekend maakte dat Mejufvr S Mevrouw v B de Heer Z te Delft de Heersn J G ea O te Rotterdam E en V te Leiden geheel door het gebruik van deze Watten van hunne Bhumatische Pijnen zijn genezen terwijl ik niet ligt van het mij geschonken vertrouwen Cebbuik of MlsBaciE zal maken om de uamen der gewezen lijders zonder hunne toestemming te vermelden boveudien is 30 CENTS toch aiet te veel om zich te overtuigen en tevens te helpen al is het ok slechts voorde geringste l humatische aandoening Hoofd Dep5t bij A BEEETA ELT Az te Delft die tot bewjj der echtheid de biljetten onderteekent Gouda ff Zevenhuizen Woerden Schoonhoeen Alphen Verdere depots T A G VAN DETH Wed BOSMAN A PRINS G WILHELMUS T W DEN UIL A KAULING J GOUDKADE J H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A REIJNAUDT Oostpoort OTTC HOOGENDIJK Capelk aj £ l ffl Soekdrnkkerij vaB A BRINKMAN