Goudsche Courant, donderdag 31 december 1868

1809 Zondag 3 Jaimarij 1 700 OUDSCHE COURAlfT Deze Couraot verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adverteutien van 1 6 regels tot des uiiddugs ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden ijn Uitgave van A BRINKMAN ne Tiendeiceg D u ® 60 De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengen one letters worden berekend naar plaatsruimte i Kennisgeving C 5CÏ S De VOORZITTER van den RAAD der gemeente Gouda brengt Ier iennis van de ingezetenen dat aan de kiezers zijn toegezonden de oproepingsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van vijftien leden der commissie uit de ingezetenen bedoeld bij art 131 der gemeente wet en dat wanneer eenig kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt hebben ontvangen bij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de kiezers opmerkzaam gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den 8sten Januarij 1869 des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gesloken orden dat geen ander stembriefje dan dat hetneik van bet Gemeentezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen personen duidelijk met naam en voornaam moeien v ordeo aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 31 December 1868 De Burgemeester vooruoemd Van bergen UZENDOOHN 1869 Wat zal het zijn vragen wij elkander bij het begin van een nieuwen jaarkring en gaarne zagen wij die vraag voldoende beantwoord Maar het antwoord blijft uit het boek van bet noodlot is voor ons gesloten en wat wij hopen wat wij wen schen moet de plaats van het weten innemen Wat zal bet zijn het nieuwe jaar dat wij zijn ingetreden Zullen wij als wij een jaar verder zijn met blijdschap op den afgelegden weg kuunen terug zien of zullen wij het jaar 1869 onder de jaren ongelukkig voor de mensehheid moeien rangschikken Zal vrede de volken vereenigen en de welvaart vermeerderen of zullen de slagvelden de offers der eer en heerschzucht vorderen Zullen de bestaande kwestien op velerlei gebied haar oplossing vinden of zullen zij de rust der volken het welzijn der maat l schappij blijven bedreigen j Wat zal bet zijn V ij kunnen wenschen koesteren de toe I komst is niet in der menschen band Moge het dt gemeente onzer inwoning in 1869 welgaan Den bestuurders zij die wijsheid en burgerzin toegeweuscht zoo noüdig om de welvaart der gemeente te bevorderen Moge dit jaar de bloei der gemeente door verstandige maatregelen toenemen nog veel is voor betere regeling voor ontwikkeling vatbaar De industrie breide zich meer en meer uit eii geve een ruim gewin aan ben die kennis tijd en kapitaal veil hebben om de welvaart der stad te vermeerderen maar dat men dan ook den torstand van den werkman niet uit het oog verlieze die bij de gestegen prijzen der eerste levensbehoeften ter naauwernood in de dreigeudste behoeften voor zich en zijn gezin kan voorzien Moge het nieuwe jaar ook voor hem een gezegend jaar zijn en de arbeiders kwesiie een stip nader tot een gewenschte oplossing gebragt worden De toestand van ons vaderland is vrij wat gunstiger dan bij bet begin van het nu vervlogen jaar Waren wij toen te midden eener ernstige spanning en was i het einde niet te voorzien thans iaat de verstandhouding tus schen de raadslieden des konings en de groote meerderheid ütT Vrteger wo d frii5cr niet = 5 wen ïohen over Moee die toe altijd blijft er veel te regelen verschillende oude wetten wachten op afschaffing vele zaken eischen regeling Onze koloniën vragen meer dan redevoeringen belofieu en weuscheu Sedert jaren wacht men daar op regeling en de koloniale kwestie houdt alle partijen bezig maar de oplossing blijft uit Moge het dezen minister gegeven zijn om vastheid orde en regel te brengen waar men nu slechts wanorde en onregelmatigheden ziet maar moge het hem vooral gegeven zijn de waarachtige belangen der javaansche bevolking in overeenstemming te brengen met de belangen van het moederland Het vraagstuk is hoogst ingewikkeld en het egoisme is daarbij een zeer gevaarlijke raadsman Voor de eer van den nederlandsehen naam in het belang der publieke moraliteit is echter de oplossing dringendnoodzakelijk ep de wensch is niet onnatuurlijk dat dit jaar daarvoor een gelukkig jaar moge zijti De onderwijs kwes ie heeft in het afgeloopen jaar een uitgebreidheid verkrepen die niet anders dan betreurenswaardige gevolgen kan hebben tenzij men nog bij tijds tot iukeer kome Zal men ook dit jaar voortgaan om het onderwijs de openbare school te gebruiken als een wapen ter bestrijding van andersdenkenden zal het onderwijs de twistappel blijven die tweedragt moet zaaijen lusschen de zonen van hetzelfde vaderland dat alleen door eendragt kan bloeijen Donker is de toekomst maar wij vertrouuen op Het gezond verstand van het nederlandsche volk Het mag voor eenigen tijd medegesleept worden door allerlei drogredenen spoedig komt het tot bezinning en leert waarheid van schijn onderscheiden Den verdedigers der openbare school wenschen wij kraobt toe om vast te staan oor hun beginselen de tijd van afwachten van flaauwheid en onverschilligheid is voorbij Men zoeke den twist niet maar wordt die aangeboden de flaauwhartige lafaard alleen zwijgt wanneer zijn beginselen worden aanget iM De liberale p irtij moge toezien want misschien staal juist door die oudervv ijs kweslie haar toekomst voor geruimen tijd op het spel niet door de magt van haar bestrijders maar door eigen flaauwheid en onverschilligheid Eendragt b ijve de leuze in ons land blijft deze bewaard dan is zij van meer invloed dan de beste leger organisatie en de uitmuntendste verdedigingsmiddelen Het begonnen jaar geve van die eendragt getuigenis dan zal het ons land nelgaan en met welgevallen zullen wij naderhand op het jaar 1869 kunnen terug zien Slechts een wensch voor het buitenland maar een wensch die veel in zich bevat Mogen de mogendheden eindelijk tot het besef komen dat alleen vrede noodig is om Europa s welvaart te bevorderen niet de vrede zoo als ij hem in de laatste jaren h bben leeren kennen en die gesieund wordt door honderd duizend bajonetten maar een vrede gegrond op onderlinge welwillendheid geen vrede die van de nukken van een eeiiige afhangt maar een vrede die zijn grond vindt in de liberale beginselen van alle volken die steunt op de vrijheid A rijhcid is de eisch die alom gehoord wordt vrijheid wenscht men zoowel aan de Seine als aan Spree en Donau die vrijheid alleen kan het fondement zijn om daarop het rijk van een weldadigen duurzameu vrede te vestigen Xiet van enkele personen al zijn zij dan ook gekozen door het algemeen stemregt of al ontleenen zij hun regt van Gods genade moet het lot van Europa afhangen niet zij moeten de magt hebben om duizenden ter slagtbank te voeren laten de vrije volken over oorlog of vrede beslissen en de oorlog is vernietigd want reeds lang is hij door het gezond verstand veroordeeld Wensi t wij dan dat de beginselen van vrede en vrijheid meer en m er in Europa mogen egevieren Moge daartoe het nieuw ingetreden jaar medewerken dan voorzeker zbI het onder de gelukkige jaren megen gerekend worden Dit wenschen wij voor ons land voor EurojiJ öor d gè heele mensehheid