Goudsche Courant, zondag 3 januari 1869

ADVERTENTIE De Heilwensch bij clen aanvang des jaars wordt toegebragt aan geachte begunstigers en vrienden zoowel binnen als buiten de e st id dink nd voor het genoten vertrouwen beveel ik mij op nieuw in UEd gun t V Sllkkl R Tipijtmagizijn Kont liendeweg GoLDA 1 Janiiarij isoU De Burgemeester van Goudi betuigt zijnen dank aan a len die hem bij de vernieuwing au het jaar blijken van belangstelling hebben gegeven en biedt hun wederleerig zijne heihvenschen aan N BERGEN IJZENDOORN GoiDA 2 January 1869 De ondergeteekende heeft de eer aan allen die hem ter gelegenheid van het nieuw ingetreden jaar blijken vaj belangstelling hebben gegeven zijnen hartelyken dank te betuigen en b 1 wcderkeerig heil en zegen toe te wenschen öuitenlanö Londen 3U Dec De heer Childers be nieuwe hoofd Tan het bestuur der marine heeft opeutiijk verklaard dat het bewnd het tweeledige voornemen heeft om de vloot op hare teseuwoor lige terkte te houden en toch de uitgaven daardoor die tot elf millioeu pond sterling in het jiar aingegroeid zijn te verminderen Het middel om die beide doeleinden te doen zamengaan schijnt volgens de limes door het nieuwe bewind te worden gezien in vereenvoudiging en veibelering van het administratieve gedeelte van het departement van marine De PU Mali Gazette geeft eene statistiek van de bestanddeeleu waaruit het lagerhuis thans is zamenge teld en komt tot de concliiaie dat er 45 leden zijn die eenma il door het regt van geboorte pa r ulIen ijn loorts zijn gekozen vijf en zestigjongf re zonen i in piirs vier en negentig neicn van pairs en zevenen vijftig biront Hi t gnotste a in til leden er zijn er in het iïefiefl l behoort tot den h ii Jeisstind die s erher Ji i oj i lerlLïcnwoordigd IS i s bankiers 12 m ikelaars in eltt en 1 unneraers ï bruuncr en distillateur 7 cheepsreeders 5 fibriekaulen 42 ha uehren 47 spoor eg direo teuren 121 en voorts een iiut l leden die zich uit den h indei hebben ie iggetrokken l e geuooiite om leien onder de geijndueerlen te oeken minnen van de theorie en niet van e p i tijk neemt meer tn meer nf u het geheel ijii er sit il ji CKOzen naaronder J5 idvociten De gemiildelde onderdom der leden ia o2 jaar en er hebben slechts 39 leddi zitting dif tien oudeidom v n 30 j iren nog niet hebben be eikt Ouder d d belanïrijke belastingen m Engehnd elke Ie chilki lillen neemt de beiis ing op den tabak eene eerse pi ia in e leden jur btdroeg de naarde vin den ta ba welke in Ep teiind werd ingevoerd £ 2 331 i2 m lar de behstmï bragt ongeveer he driedubbc i amelijk £ b 549 2 2 91 is4 Geen enne nandeUaitikel i zoo hoog bei ist ila de ttbik Len pond tab ik hetue k b stui ers kost beti It óO tuivers bel latmg De Dela = mg vin s jiren geioou lormiit 15 on eieer een stuiver pei i ik Breinen en H niburï voeren m ingeland ve l tabak iii en Ne deriind ze idt ongeveer voor eene i iarde vi ƒ j 000 000 per jiar Er i baa geen hnd ter ereld hetwelk lingeiand liet van tibak voor iet China Jipan Turkije de Kanaal1 ihnden Portugal Aigier en Frankiijk zoowel ah de ver eni£le s a en enden liiej eene bijdrage In Groot Bnttannie lu lerhud zelf s het lerboden om tibik te planten voor den aniiel als lerplant of geneeskundig plint is het alleen gecorbctd den taöaK e kweeken In Ichnd hetwelk zoo ei g n ituurlijke ilpmiddelen heefi in lerrelijk ng met Lnsel md is de e wet e hter vrij bard umt lu sommiE d strie en isde grond bijzonder goei geschikt voor de tabik ultunr f in Reuters office berigt dat de ministerra id van de porte definitief besloten heeft om deel te nemen aan de confe rentie ten gevolge v lu de vol loende verzekeringen der vertegennooraiger nu tn e md riu rjk en Oostenrijk dat devjf pnnlen van hc uliiin i um de groi Islag zomien zija voor de discu ie 1 verteaennoor liger van Turkije ter conferentie zal zelfs zich terugTekkon indien andere kwestie op df onfereniie ter prikc cfbrigi mogt n oroen Genena lo naiie l hetli bij de porte moeite gedaan om ehor sing te verkri en va 1 de verdrijving buiteu het turksche njk van de grieksche ehepen en onderdanen De vertegenwoordigers der indere mogendli den hebben geweigerd dit verzoek te te onderstennen nnir raden gematigdheid aan De porte heeft op het verzoek gcantivoord uat zij genoemde maatregelen niet kan t lor en zoo lang zij geen waarborgen van Griekenland ontvangen heeft PanjS 30 Dec De Patrie en de Etendard zeggen dat ofschoon de bijeeukoms der conferentie verzekerd is de aitnoo digingeu nog net zjn verzonden De Public meldt dit net mtnoord van EusUuu aan hetministerie vin buitenlmdsche ziken m teren is ontvangen Dezetijdmg i zeer w iirschijulijk want het antwoord werd hedenverv acht en lan het departement van builenlandsche zakenhield men zich overtuigd van ie toetreding van Rusland De datum van 2 of 4 juiu inj iloor sommige d igbhd ngenoemd voor d bijeenkomst der conlerentie is onjuist Methet verzenden vai de oIBc ele uitnoodigingen en de antwoorden daartpgaat natuurlijk eenige tijd verloren zood it hetwaarschijnlijk wel raiJuen j inuarij zal worden voordat deconferentie bjeenkom vVaarschijnlijk echter zullen de berndslagingen der conferentie van korten duur zijn doordien d prtl mmairtn der bijeeuroepiig de drukke bijeenkomsten van den heer de la iletle met de vertegenwoordigers der verschi lende mogendhelen den irbeid der conferentie zeer hebben vereenvoudigd Het kib ict van Berlijn hecht zeer veel aan het welslagen van het frinsche ontwerp omdat de bijeenkomst der conferent e de eerste 8t p zal zijn eener toenadering tusschen de beide landen zoowel door de pruisische staatsmannen aU door een groot amtal onzer officieele personen levendig verlangd De heer von Beust ofschoon met in stait tov il de machinititn die men hem vernijt en vooral met om tot eeu oorlog aan te zetten zou toch met gaarne eene entente zien tusschen de kabinetten vm Berlijn en Parijs 1 Jan Op de receptie van het corps diplom itique heeft dd keizer geantwoord Ik ontvang met genoegen n e gelukwensohen Het is rog aangeu lam te const iteren d it een geest van concilia ie de verschillende mogendheden bezielt waardoor de moeijelijkheden zullen worden overwonnen die telkens terngkeeren De keizer gaf de hoop te kennen dat iii het jaar 1S69 even als in ISbS de vrede zou Kunnen worden benaard die zoo noodzakelijk is voor de beschaafde volkeren Berlijn 29 Dec De Provincial Correspondcnz bevestigt dit de conferentie den 2 January zal geopend orden en zegt dat er voorloopig geene voorstellen zijn gedain om het conflict tus ien Griekenland en Turkije gerezen op te lo=seii maar dat men zith toch verzekerd m ig houden Jat door Il bemoeijingtn der mogendheden het geschil in Jer minne zal bijgelegd orden jO Dec A le mrgendheden zijn het tens omtrent de basisvnn de conferentie lurkijt en Griekenlind leggen concuiantedipositien i tn den ig Volgens de Stiitsund f elehrte eitung heeft profe or B Karup eere statistuk opgemaakt van de op de aarde bestaande levensver ekenngen iii ht tjaar 1 6 en deelt d aroverhet volgende rcsiiitiat mede Grool Brittai je en Ierland tellen 1 0 inait chappijen met een k ipitaal vin 3000 millioen thaler I etgeeii eene verzekering per li ofd geeft van 100 th der Devereenigde stilen van Noord imerika 5 miu happijen 1800 milhoea ih kipitail 56 2 ih per hoofd irankrijk Ib maatschappijen 4 lo millioen ih kapitial lo J2 verzekerde som perhoofd Duitschliid en Oos enrijk 34 maat chappi en 350 milhoen k ipit il 7 th verzeker e som per hoofd Het overige luropi 2 maaibch ippijen 200 millioen kapi ui 1 i J th verzekerde som per hooid In de overige erc d 30 m i itsehappi en 2jü millioen verzekerd kapitaal 0 24 th verzekerde somper hoofd Madrid 29 Dec Gisteren avond is het definiiief contract van ie leeiiing der st id Madrid geteeken 1 De directie der spaaiische bink heeft besloten dat bij Mitzondenng de b nik zich zal bei sten met de uitgifte der ieening voor geheel Spanje 3Ü Dec 1 en commi sie van zes leden uit het monarchische comitc is bel ist om bij de egering de noodige stappente doen tot handhaving der zedelijke en stutfelijke vrijheid bijde verkiezingen De boofien der republikemsche partij zijn besloten om hun republikeiusch programma te handhaven 30 Dec De Imparcial zegt dat er een burgeroorlogdoor de reactionnairen in het leven zou kunnen worden peroepen maar dat i dit geval de republikeinen en de liberalen dehanden intcn zouden slaai om dien te bezweren Volgens inlichtingen uit ne officieele bron verstrekt kan wolden medegedeeld dat de betaling der coupons van dè binnen en buitenl mdsche schuld volkomen verzekerd is Konstantmopel so Dec in het belang van de scheepvaart hebben de engel ohe en oostenrijksche gezmten er bij de porte op aangedrongen om den griekschen loodsen op den Donau dienn doende het verblijf in Turkije met te ontzeggen 30 Dec Het berigt dat de Enosis gezonken zou tv ezen wordt met beve igd het schip ligt te Svra in af vachtinevan de regterlijke uitspraak ötnnenlanö GOIDV 2 January Donderdag heeft de eerste kamer met algemeene stemmenaangenomu de et op de middelen voor 18b9 en verdere aande orde getelde ontwerpen Heden is aan de orde de beraadslaging over de begrooting staatsspoorwegen IS69 Bij de herstemming ter verk ezmg van een lid der tweede k imer te Gorincheni is verkozen mr J Heemskerk Az met 1157 stemmen Op jhr mr J van Loon werdennitïebragt 945 siemmen Er zijn 48 blanco briefjes ingeleverü Lit het intwoord de ministers van financiën op het afdeelingsverslag der eerste kamer op de wet op de middelen over 1869 bhjkt dat de regering verhooging van belasting of sluiting E ner geldleening overbod g acht door eene geheel onverwachte omstindigheid het te voor rhiin t p aanzienlijke baten ui het dienstjnr 1867 eiker bestaan eenige l maanden geleden eeheel onbekend w i De regering wil de werking vin de laatste ge igtige verau deringen in het beia tingslelsel met de meeste naaun keurigheid leereii kennen om mar den uitshg van dat onderzoek na te gaan of de tijd gekomen is om die hoogst nuttige mntregelen overeenkomslig veler wensch eenigzins te wijzigen ook met na lUw lettende zorg voor de behngen vpn de geldmiddelen der gemeenten elke liirbij betrokken z jn Dat cnlcizoek is nog met afgeloopen Men schrij ns uit den Alblasserwaard dd 30 dsc T rwijl gisteren namiddag een vrij sterk onweder werd waargenomen gevoelden sommigen eene zachte aardtrilling die volgens beweren zoo hevig was dit de glazen rinkelden en enkele voorwerpen zacht slingerden Hetzelfde verschijnsel is ook gedurende den voorlaatsten storm des morgens tus elien vijf en zes uur duidelijk waargeuomen Uu Nieu erbiug meldt men De gezondheidstoestind van het rundvee laat in dezestreken veel te wenschen over longziekte en miltvuur blijven steeds heerschende Zoo is eenige dagen geleden iii de naburige gemeente aarder op den stal van den landbouwer Corn de Gier het miltvuur uitgebroken wa rdoor 21 stuks vee binnen weinige dagen zijn gestorven Het IS te hopen dat de bevoegde autoriteiten zullen waken opdat noch bet vleescb dat onbruikbair is noch de huiden van zulke diereu afkomstig in den handel o den gebragt ter voorkoming van verspreiding van deze zoo besmettelijke ziekte Men schrijft aan de Leydsche Courant Zonder nog in te stemmen met veler veronderstelling dat de winter hier streug zou zijn omdat de zomer zoo choon was geweest kon op zekeren grond uit het voorbeeldeloos aantal onbewolkte dagen van dezen zomer die zieli zelfs ot maanden hebben uitgestrekt en steeds met ooste ijnb win 1 vergezeld gingen eeu geduchteu keer in de weersgesteldheid verwacht worden Die keer heeft zith dan ook in eene aaneenschakeling van stormen en regenbuijen opgelost terwijl de winter zich nog geenszins beeft aangekondigd en vermoedelijk wel met dan liter in het voorjaar door scherpe koude zich zal doen gevoelen Gemengde Bcrigten In Portugal wil meraand zich wagen aan de portefeuille van financiën De lirabur öche Courier de la Mcuae beeft eene i isrhnjvins e opend voor het pauselijk leger Dt koning ran Pruiser heeft door i tgl jiIlt den voet verstuikt üe grooiDgsche ocde belijdenis is met hci oude jaar bezwekea In Amerika worden de iirdaj p Itu geper t i gtdroo d om d e te b waren Bij Antrim is een ha i evan eu van 9 oet 11 duim lengte Napoleon hteft oO 0 frs ge oiideu cjar Frie t dl bijdrage tot het gedenkteeken voor Maiimiliaan De Moroiontn willen den aan leg beletten van den spoor e over huL grondgebied ii schuwen het licht en willen blijven wat zij zijn Kij de herziening lan het strafwetboek oor den noordduitschen bond zal de doodstraf behouden blijveo Bevallen van een Zoon A SCHOUTEN I LENTEOP GotDv 26 December 1868 Sent e kenuugemng Heden overleed Mevrouw de Vl BOO f VVN OSTADE geboren SpiKNAAU tot diepe droefheid van hare kinderen kleinkinderen en verdere betrekkingen m den onderdom van 76 jaren t aller Naam C H BOON VAN OST i DE Gepens L Kolon O I Leger Eenige algemeene Kennisgeving GoüDA 27 December lSt 8 Tot onze bittere droefheid overleed heden onze jongste lieveling MA EK ELISABETH PETKONELLA T A THIER C D THIEE Vbiens Drie diizenJ borgera van Stettin hebben de geheele ontmanteling der ScJd pL i lagd De stokslagen traf bij het saksi ihe leger zal minder toe gepast en beperkt worden tot 40 slagen De zidewevers te Ba t doen OU mogelijke eischen PetropoaWki heeft zich op Candia met f n vrijwiMigers overgegeven aan de tu k che autorlteiteu Den 13 14 15 febrmrij e k al te Haarlem gebonden orlen eene teBtoODS tl van bloembolgewassen Salna e heeft de atad Mira nne logenomeu Het turksche le er lu Thesaalie i vermeerderd tot oO 000 man i Maoris op N tdaiu hebben vre stlijke ftreedheden geplepgd 50 E r peaneT en hunne fant ieu zijr veniooid De pubhkeinen te SeviUa hebben besloren de v apeuea ntdtr te kggeu De opstaud op Ha ti i3 ge dempt Dt lUachrijving voor het monument van tiemjer bedraagt reeds oO duizend fr In de sak chc wjudc n u door den atorm van 7 dec eeUL scnade vaP 4 mill oen th iler veroorzaakt Het voor chr ft ia m tniïelanJ gegeven dit alle kinderen jonge heden en vrouwen m fabr e ken werkzaam vnj moeten ziju au zaturdag middaa 2 ure tot maandag morgen De eerste kamer der statt i generaal zal voortaan deelen m de algem ene verliehtinK Het nederl endeling geuoot chap heeft m IbGS nau giften en legaten ontvangen ƒ 63 J7 ï bl Pi n ai oleou heeft hevige aanva len van vierdaagsche kooits Het lon e Turkije heeft 2jOOO geweren aangekocht Men verwacht m Engeland noordoostenwind en hev se koude Professor Ewald te Guttingen i vrijge sproken van maje=teitsschennib De tad Praag wil eeue ieeuinï s ui ten van 2 millioen De verzorging der armen worat te londen ondragelijk De tabaksl nmg i te floreuce feds weder opgegeten De giaaf van Cb mbü d heelt iOOO fra mge cb even voor het mouumcut Berrjer Spanje zal nog lOüOO man zenden naar Cuba Ingezonden Eerstdaags zal eti voor tel m den gemeenteraad moeten behandeld worden trekkende lot vergruo in £ ou er st id door de opheffing van een geiielie der gemeenten Broek en Sten len loorstel voor oi e gemeente van groot gewigt Met zal de vriag zijn of w ij d jor deze vergrooting in eene hoogere klasse van belasting zullen ven allen Het zal ue vraag zgn of het onderhoud an wejren verlichting armwezen gem lal politie enz enz enz g ei bezwaar voor onze gemeente zal opleveren De wet heeft d in ook bepaald dit over een derg ljk besluit een gemeenteraad m dubueleu get ile zal unspriak doen Lr moe eii dientengevolge op den jinuarij vijftien burgers onze stad gekozen wo den om als riadsleden op te tred a en al oo den r i id te verdubbelen Dat de burgerij wel overtuigd ij vin het gewigt der te doene keu e en ge rouw ter stembus opkonie opdat men zich later met beklage w nneer het ie I lat oude ziju EMljt KIEZFBS Burgerlijke Stand G o I U GiBoaiN 30 Dec Ilcreaiiiia Luruelia ouders B Wageoaar en J P Viders Cornells oujLra L103 ra en H Manschot 31 JonauDt Theodoru itboii oudtr U il vaü bark en C A Liesker Maria Ikiidni a uudeia U i j e H PTstoera OvhRLtntN 5 D c 1 U van Lh T 1 M KfL nenborg 17 in 2s J llnl 7u j 1 If J Ki m 6 m De oudergeieckende betaigt zijnen d nk voor de vele bewijzen van belangstelluüT bij den aanvang van hel jaar ondervonden en wenscot wederkeerig aan allen den meebten voorspoed toe J HEDIINGEE Guu d 1 January 1869 De ondergeteekende hun wederkeerig alles goeds toewenschende brengt JU dank toe aan 1 diegenen welke hem bij de vernieuwing van den j arknug blijken an belangstelling gaven k KEMP EK Bij den ingetreden nieuwen jaarkring biedt de onderpieteekende aan begunstigers en tulgenoolen hare oprekte heiUven chen en dinkbnr voor het vertrouwen 111 het afgeloopen jaar genoten beveelt ij zich in oe voortduring en hoopt gunst en rect Timandatie zich waardig te betoonen door soliede behandeling Vvi Dv Dienar J M O l C H O N korte Groenendaal Gil Dl 1