Goudsche Courant, donderdag 7 januari 1869

ADVERTENTIEN A AN E S T ED I N G De DIRECTIE der STEARINE KA KSEN FABRIEK GO UDA zal op den 12 JAM RIJ 18b9 des namiddags ten etn ure in het Logement de Zalm te Gouda aanbesteden EENE HOUTEN LOODS lang bmtenwerks 45 el 60 breed 26 ellen alsmede EENE OPHAALBRUG mitsgaders eenige strekkende ellen SPOORWEG De voorwaarden van aanbesteding zullen op den 2 January e k in genoemd Logement ter lezing liggen terwijl de aanwijzing toco zal geschieden op den 8 en 9 January des voormiddags tusschen 11 en 13 ure De bus ter ontvangst van de gesloten en gezegelde biUetten geplaatst in gemeld Logement zal den 11 Januanj des namiddags ten 4 ure gesloten zi n De DIRECTIE der Stearine Kaarsen Fabriek Gouda Van ITEESON Dtr Je turWhe rp eni hcloion heeft ver ichfendc wij igingen te tu n de dregde aiaatrege en betre leude de verdr jviug Srit 5 j ó e minister van b nnenlandsohe zaken heeT rc la re ui gevaaraigd ann hij de insurreefo nele bevferns te tadix eu Ma aga toesearijft aan de party van ctie en efe ze t dit te l ampelo n Burgos e Ba e on ameazivermgen der bourLo =ehe partij z ju outdeLt Het gouTerneinent ze b j ver ier denkt aau geen coup d etat nocb aan elë ö T peo ing der burger müitie Deze agitatie strekt om de to p m i wn het algemeen stemreg m P J f l de bneei kom t der HeBait eve corte te verhinderen eu het cred et des lind ie doen afnemen Het gouvernement deze manoeuvres kennende heef besloten de nationale souvereiniteit ongeschonden te handaaven en voor de openbare orde te waken tot de bijeerkomst der corte wier be li ing zij eeibiedig afftacht zonder laiiop te ilen influenceren Te SevillT hcbieu oidig ivoud onderscheidene groepende stad door uist o Ier bet geroep v m leve de r publiek 1 De bevolkiu 1 echier rustig gvb e eu en de orde is nietverue ges oor I j l Xe Vere niren dien dig oo volksoploopen die zich van d n mpeuvoorrail ildeii meester maken l loillcro heeft een uatüilcii uitge oi uen hetwelk wapensnaar t liv hieft overgelirig Lu Mdi a urit v m gisteren gemeld dat üaballero60U gevangenen heeft ontslagen en dat er 2JÜ voorden regiergebrag zullen orieu Icn begint het eiland Cnba als verloren voor Spanjete beschouueu Ir zou eene knjgsmagt van ioOf man noodig zijn om deu op ind mec ter te worden er in de grooteuitgaven i ie zulk iuude vorderen kan met door de schatkist orjrn o r i n w ui die is ledig Florence 4 J n l e boeren ni de omstreken van Panne zijn UI die 1 vir Lhenen en hebbea tr een tumult veroor aakt De po me heeft de zamenscholuigeu iiteen gedreven en Ie orde hersteld LlSBabon 2 Jan De zuling der cortes is geopend In de troourele ordt gezeg I dit de regering krichtige maatreg len heeft genomen teu opzigte vin he jtoeurje in Mozaraliiqne De ii anciele toes ujdkiu lerbeterd lordindoor bezuinigingen in het be tuar en door de bereidn 1 1 cid der natie om offers te brengen i Jan De kimer van afgevaardigden heeft den heer Mendez I e il m phats van den regering kandida it tot voorzittergekozen ilfn ze i dit het ministerie za villen of dat andersde L mer zal nurdin oi bonuen Konstantinopel l J m Het aantal der gevangene vrijwilligers van l etrtpuiaki op Can lia is llUJ zij zijn er beschikking vin den frmscben idmirail ge teld en veni ichten ijn beslissing ain boord vi i het turk he admiraal chip 4 Jan De j rquie bevat een iriikel over tic eoi feren tie Daarin lorlt gt egd du het initnief van Kuslaud omeene dipiom itieke bc ii ng uit te lokken het masker is vaneen overdreven miar slechts cnijnbiar iiberili me edertISab zoekt kuslan i lelkti s e o er=cüe knestie op het tapijtte brengen Den op liud op C i dii door de energieke houding der porte gecindigd zitinle hee t het nu eene conferentievoorge telü en de mogendheden kunnen die onmogelijk weigeren zonder eene zv ire vtrantwoorde ijkheid op zieh te lioenKus and hoopt als resuliiit iW ophefBng te verkrijgen van demaatregelen betretfen e t e vei di iving van Gnekei M nr deporte T I et lalden dat hire uet ige handelingen van ver detl girg be iCu ieti uorden daar iii dat geval de turkschegovolmagtigde de ziiiuig zou verlaten en de conferentie afge broken zou nordei Doch ia it Eusland op zijne hoede zijn zegt het bhd nant th ms zou een oorlog voor dat rijk verderfeiijker ziju d in d oorlog in de Knm Oinnenlanö GOLDl 1 January Bij gelegenheid v in het nieuwjaarsfeest is op nieuT geb eken hoe de directie der ste irine aarseuf luriek Goudi het nelzijü barer werklieden bevordert u ei der talrijke erklied=n is een eek loon extratoegekend dat voor ommigei zelfs ƒ 10 bedroeg en teveus 1 let loon der gewone nerkliedeu tot een gulden d la s verhoogd Met ingenomenheid vermelden wij deze feiten zoo belangrijk voor den mmueren sUnd die niet zonder invloedkunnen bujveu cp den toestand van de uerklieden n het algemeei aie a Jelwijze bij ae e aanzie Ujke fabriek gevolojwerkte reeds vroeger gunstig op deu diep ellendigen toefTnd onzer m udere b volking en ei is reeds vooiuitg ini ten oedelü velt opzitten bemerk baar Even als de beide vorige jiren is het per oneel uit de fabriek van de heeren Ih llegewald C ilhier 11 zaturdag avond ter ge ege iheid v n het nieuwe jaar ruimschoots en mild door genoemde firma onthaald Zi urdag heeft de eerste kamer na korte discussie debegrooting van de staatsspoorwegen dienst 1869 met algemeene stemmen aangenomen Bij de schriftelijke behandeling der spoorwegbegrooting had de regering o a te kennen gegeven dat ij krichtig en spoedig deu spoorwegaanleg wii Ie ootzetten en de uitvoering der wet van lÏjGO wenscht te verzekeren alvorens aan subsidiering van particuliere lijnen te denken Dit geldt ook den weg lJmegen Arnhem Met de nu aangevraagde 10 millioea worden de k sten der geheele voltooijmg in het ned staatsspoorwegnet ip 140 miUioen gulden gen imd Omtrent de spoorweg aan lUitingen te Eotterdam en te Ams erdam zal uu een bepaald voorstel binnen een paar maanden worden gedaan Het bal dat zaturdag avond ten hove plaats hil werddoor ruim 90Ü genoodigden bijgewoond en was zeer schitterend Z M den koning werden bij die gelegenheid een aantal personen voorgesteld De londensche dagbladen van 30 December berigten dathet hoofd van het stedelijk bestuur van Londen zijne medewerking heeft toegezegd ter bevordering der mteiiialionale tentoonstelling van den handnerksman elke in den na omer dezes jairs door de ederl indsehe vereeniging voor faoriek enhand verksnijverheid te Utiecht zal solden gehouden Er is teLolden eene commissie gevormd om met de ontwerpers diertentoonstelling zamen te werken de zaak zal er aarschijnlijkeerstdaags m eene openbare meeung op het stadhuis onder Jeaandacht van het publiek worden gebragt gelijk reeds teManchester en te Gla gouu is geschied Het othciele dagblad der frausohe regering verliest den titel van Moi iteur dien luj stilert het I latst der vorige eeuw gevoerd en tot een hislori ohen naam gemaakt heeft Dit is bet gevolg eener ui spraak der parijsche regtbmk van kooph uidel wiarbj die titel verklaard werd een eigendom van dtn tegenvoord gen ul gevei van dat dagblad gevvorden te ziju zoodat het gouvernement terwijl het een anderen uitgever nam hem den titel v m het blad niet mogt overdragen zoolang de vorige dien voor een eigen blati herdeerde te behou len Ln deze uispriik van den eersten regier heeft het gonveinement berust na eerst de bevoegdheid der regtbink van oophandel m zulk eene langelegeuheid van de openbare administratie betvv ist en vervolgens appel van hare uitspraak aangeleekcnd te hebben De ajtüop de er zaak is eene verrassing voor het Journal des Dibit en andere liberale digblulen die klugden dit in Jrankrijk particulieren in regt igesohillen met de regering dikwijls voor eei e e ceptie VaU met ontvankeli khei I moeten bukken In den morgen van 2 I Utc 11 daags na den bevigenstorm leverde de toren te ischeemd i een vreemd gezigt op doordien de geleele spits losgeraakt was en met een hoek van ity naar de oostzijde overhelde even als een neergelaten seinbij eene narddraverij Gelukkig dat die spits is blijven hangen want andeis zou zij door het dak van het huis van eenonmidüelijk bij den toren nonend gezin zijn gevallen Te Utrecht is m den loop van het vorige jaar eene vereeu gmg tot stand gekomen onder ien naam van constitutioneel gezelschap waarvan het doel is vverk aam te zijn tot bevordering uitbreiding en toepassing v n politieke kennis lu het tijdschrift uitgegeven door de ederIandsche maatschappij ter bevoriering van nijverheid komt het volgende berigt van directeuren de er m latschappij voor ln ue dit jaar te Directeuren noodigen allen die tot het leveren van bijdragen voor derge jke verzameling m taat zijn daartoe uit ii herinneren Jen belangstellenden daarbij dat gevraagd worden naauwkeurige en volledige beschrijvingen zoovfel moge k toegelicht door eene beoordeeling van de voordeelen d e de ondernemmgcn opleveren en van de waarde die zij door meerdere itbr iding zoowel voor Indie als voor Nederland kunnen verkrijgen voorts moet zooveel mogelijk geween wolden op zooi nige andere ondernemingen als met vrucht in Nederlandseh Indie zouden kannen tot stand gebragt wor bod r n den rijkdom des meeren m r aan die IndJ aanbiedt meer en meer te bevor leren van de la at t f s Het onstuimige wederde eeviTh f ideeligen invloed op de zeevischvancst geweekt Verscheidene sloepen hebben hier teads een pair weken op goede gelegenheid gewacht en do binnengevallene hebben weinig of niet gevangen Gisteren kwKm hier een sloep binnen d e meer dan 20 dagen op zee was geweest en daardoor t meeste van zijne vangst o er boord had moeten werpen Bedoelde sloep had m de uoordzee een verbazend aantal stuk geslagen wrikken sloepen rondhout enz ge ien Uit Slikkerveer wordt geschreven AVerd er voor eenige dagen melding gemaakt dat men te Amsterdam soms drie of vier velocipedes bij elkander zag te Slikkerveer en Bolnes is dit volstrekt geen zeldzaamheid uit een huisgezin vindt men zelfs dit getal wel tegelijk t antal velocipedes hier u reeds zeer aanzienlijn en wordt steeds grooter men ziet ze ook reeds door knapen gebruiken om na r school te gaan Wij ontleenen aan het algemeen over igt van het BatHandelsblad dd 29 nov het volgende In ons vorig overzii deelden wij mede da de operatien op Ba i door de uitlevering der hoofden van den opstand als geëindigd konden beschouwd worden thans is de geneele expeditie geëindigd door de terugkomst der expeditionmire troepen in hunne standplaatsen waar zij zich in de meest hartelijke ontvangst kunnen verheugen as de veldtogt kort waren de te ovei winnen moeijelijkhedsn niet vm dien ard als men te Bondjol te Djatie en elders ontmoet heeft onze troepen hebben hui ne laak m elk geval uitmuntend vervuld en men mag dan ook onderstellen nat de militaire belooningen voor dege nen die in de gelegenheid waren zich te onderscheiden met uitblijven en zioh ook niet zoo lang als gevoonlijk zullen doen wachten Hoe nu in politiek opzigt over Bah zal beslist worden is moegelijk vooruit te zien Het Handelsblad zegt Men deelt ons mede dat bij het dep van financiën ijverig gearbeid wordt aan het ter aanbieding aan de tweede kamer gereed maken van verschillende ontwerpen met de grondbelasting in verbind staande De bestaande verouderde fran che bepalingen zullen door nederlandsche worden vervangen ter wijl die verordeningen in overeenstemming zullen worden gebragt met de wetten omtrent de grondbelasting van 1828 1841 en 1S43 Tevens zullen er wetten worden bijgevoegd omtrent de reclames de zetters en het beroep van beslissingen van g Jeputeerde staten Bij circulaire van gedeputeerde taten van Friesland zijnde gemeentebesturen van dal gewest uitgenoodigd om bij eenevoorgenomen verpl itsing van hoofd onderwijzers van de eenelagere school naar de andere daartoe niet over te gaan dan nagehouden overleg met den districts schoolopziener Amleidingtot deze circulaire is gegeven door de verplaatsing van tweeonderwijzers waartoe de besluiten zonder voorkennis van denschoolopziener waren genomen terwijl zelfs in het eene gevalniet eens mededeeling van het genomen besluit aan den schoolopziener was gedaan Men schrijft uit De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank aan allen die hem bij den aanvang van dit jaar blijken van belangstelling hebben gegeven DE GEAVE GoDDA 2 Januarij ISB De gezamentlijke werklieden der Stearine Kaar en Fabriek GOLDA brengen bij deze hun hartelijken dank aan de Directie voor hun Nieuwjaars Geschenk en tevens voor de verhooging van loon De gezamentlijke WERKLIEDEN GoDDA 2 Januarg 1869 ven worden Wij deelen den uitslag der beraadslagingen spoedig mede Uit Curacao wordt ran 7 Dec gemeld Er heerseht hier wel geene gele koorts epidemie meer naar er komen toch nog enitele gevallen van die ïiekle oor Overigens IS de gezondheids toestand met ongunstig maar de droogte verschrikkelijk Aan een oogst valt met meer te denken en de veestapel is aanmerkelijk verminderd door de groote sterfte onder de runderen schapen en kabrieteo Hel geld is schaarsch de handel kwijnende en de effskten dalende alleen de regterlijke magt bloeit ps begint veel te gelijken op het venezuelaansche leger dat meer generaals dan soldaten heeft Het hof van jus titie met den proker ur generaal en advokaat generaal zal nu de kolome kosten alleen aan vaste traktementen van zes ambtenaren ƒ 25000 Hierbij moet nog een lange sleep komen van kautonregters distrikts kommissari sen notarissen hypotheekbewaarders kommiezen en wat al meer tot de regterlqke weelde kan bijdragen Gemengde Berigteo In Para uaj zi n dp geallieerden vau A lUeta terug geslagen Dne henner gcpantaerde schepen zijn waar beschadigd De bclg vche gezanten te s Hageen ve Munchen zullen ondtrlmg verwisselen van lanupUdi Te Malaga is een oproer door de militairen aa drie uren vechtens met veel bloed er ieteo gedempt Op den ln kersdag ijn te Krakan aaogehoa den 80 getrokken pruis kanonnen ah landboaw werkruigeu aangegeven en voor Rairenie bestemd doch op bevel mt rteeocn u de doortogt vr gelattn De werkstaking dt r arbeiders te Bazel neemt toe in mtgebreidheid De italiaausche regering wil te Parijs hare loterijen ea accijüsen verpachten Dupi el bonderbnrg wordt ioortdurend goed voor zien van ammunitie Lit Pruisen norden geheel cpenthjk groote belendingen achterlaad geweren naar 6ervie vervoerd Cuba dreigt geheel af te vallen van Spanje In Zweden bpjiint men ernstig aan te dringen op hervormingen De kermu te Delft ai dit jaar den 22 AngbegiriULn Te Gothenburg is eene aanzienlijke katoenspinnerij afgebratd In dcu nacht van 24 op 2a Dec 1 is te Inn pruck eeue aardbeving waargeiiom De eugel che bladen bazelen veel over de teruggave van Gibraltar aan bpanje Lene ininisterule cri is wordt in België te gemoet gezien Ie Burgerlijke Stand G o l D A GbBORtN 4 Jan Pieternella Adnana ouders H ran den Heuvel en P van Gogh Gerrit ouders D van der Ki t en J van Hertum Anthonius ouders A erbruggeo en W Jongkoen OvtKLLDEN 31 Dec OoHis fa9 1 Jan D Scheffeltar KloLa 20 j M C Ripps huisvr van P Peter 73 j L Wout 73 j M E P Thitr 1 j 2 C Lourier 6 1 3 J Cbonnen 2 j 9 m t ï i i p