Goudsche Courant, donderdag 7 januari 1869

1869 Zondag 10 JaQuarU wrTos Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendewéffy D n 60 De buitengewone uitbreiding die mijne borst bonbons chocolade en suikergoed fabriek in de laatste jaren heeft gekregen gaf mij aanleiding om mijne drie oudste Zoenen Albert NiCOlauS Peter Josef en Hendrik als deelhebbers optenemen Om hun dewijl zij sedert vele jaren den arbeid met mij deelen een bewijs van mijn bijzonder vertrouwen te geven znlien wij de zaak onder de firma Franz StoUwerck Zoonen voortzetten Op de verpakking voor borst bonbons blijft de onde firma onveranderd etaan voor de andere artikelen kunnen bij den grooten voorraad van etiquettes envelope pes s empels enz alle betrekkelijke vernieuwingen slechts successivelijfc volgen De strengste naau keurigheid en zuiverheid bij het daarstellen onzer fabrikaten welke dezelven tot de meest gezochte van hunne soort in het gebied van het tolverbond en ook daarbuiten hebbeu gemaakt zal ook in de toekomst het grondbeginsel van de fabriek blijven en de vereende krachten daarheen streven om aan de vorderingen van den nieu eren tijd in de verschillende en veelzijdige branches der zaak meer en meer te beantwoorden Franz StoUwerck KLtLEN 31 Dee löss fi p anz Stollwerk Zoonen Eenige Kie ers hebben besloten bij de verkiezing van 15 ieden op 8 Janaarij hunne stemmen uit te brengen op de hierna rolgende Heeren waarvan zij zich oTertnigd honden dat deze hunne belangen naar behooren zullen behartigen W liOOGENDIJK Wz T BIEZEXAAE P GOEDEWA GEX A KABEL S G STBAVER F C VAN ZEULEN M H J KEAXEOT ITEG J J KOKTKNOEVEK V M MONTIJX C HOOGEXBOOM G B VAN iOOR T I RaaIJEK G C VAN DER WAXT A H VAN DILLEX W I ur LANGE Tegen lOFEBRCARU wordtin GOUDA gevraagd EENE EEDSENHEID Adres aan t Bure iu van dit blad Zij die iets verschuldigd zijn of te vorderen hebben van de Nalatenschap van wijlen den Heer KLAAS in t HOUT worden er o ht d aarvan vóór 1 Februarij a s opgaven te doen aan C HOOGENBOOir C VANEEUWEN Executeuren Eaderstoomboot cV Usscl an Gouda MoMiiilaij en iJingsdaij sin ergens 6 uren de overi e werkdagen s mor igcns 7 uren Van Eotterdam op gelijke da en s namiddags 2 uren Dagelgks Retourkaarten Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sUjm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zaCht laxerend zijn zijn tegen 321 2 ent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarla iderxem J F AUarl Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bomvwl ZaltJ J v d Vegte Delft E Wilschut Belfihaten J Koch Herenter Gebroed Tiiflan llirhlaiid D de Vries hordrtcht U J Giitay Güuda L Schenk op de Hoogstraat s Hage i Visser en Zoon Spuistraat Hardericijk A Greidauus llaaHtrecht K Oosterling LeijMt i T Terburgh Haarlemmersir Moo hecht G H Post Oudeicater H J Kuijper Rotterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numau Sc ioonioveti A Vi olfi Tiel A J Paassen Utrecht i Altena op den Steenweg over de Doukerstraat n 372 riaardiiitien J M L igerwerll De SL1 1 Men MAAGPILLEN bereid volgen lut echte recept ij door mij te Goujj aVteii en uit dvitend M ri riji baar gesteld b j den Heer L SCHENK op Hoogstraat LET WEL Om eik doosje der ecltte en s nis onheugelijke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is een biljet voorzalen metde handteekeniug van J J SCHREUDER apotheker elke handteekening zich ookbevindt op het 7egcllak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksei dat men trachtin omloop te brengen 26 Bij onderhandsche acte is door ADWANüS DE JONG houthandelaar wonende Ig OudeKüter PIETEEde JONG honlhandelaar wonende te Gouda BOELOF MAHCUS DE JONG LUNEAU houthandelaar wonende te jraieskof en GEPiAEDUS JOHANNES de JONG GJz houthandelaar wonende te Gouda aangegaan eene vennootschap tot het zagen en koopen van hout of het drijven van den houthandel met wat daartoe behoort welke zal zijn gevestigd te Gouda onder de firma A DE JONG ZONEN van welke al de vennooten hebben de onderteekening Tot het opnemen van gelden het koopen verknopen of bezwaren van onroerende goederen het stellen van borgtogten de vennootschap betreffende wordt de gelijktijdige onderteekening van al de vennooten vereischt Deze vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tijd zij begint met 1 Januari l il wanneer een of meer der vennooten cene opzegging beteekent zal zij door de overigen die uitsluitend daartoe geregiigil blijven onder dezelfde fiirma worden voor ge et totdat de laatst overgebleven haar vereffenen zal of dat zij met gemeen goedvinden van allen wordt ontbonden Dit uittreksel aldus bekend gemaakt overeenkomstig het voorschrift van Art 28 van het wetboek van koophandel Dr Chantomclanus OOGE ATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogeu te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts loekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud werr en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a fiO Cts per flacon bij T A G VAN DETH Gov la J J BEUZEMAKER Leyde J H KFLLEE w wagenstr Rotterdam H V D GRlENDT Leuvenhaven H v D GRJENDT Gouds weg Mej L A ScuOCTENS ScHLflTEB Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Vtrecht zijn eer bekende D ép5t £ in ons rijk Bockdrukkerij vnn A BBI NKilAX Itese Courtut veracbijnt dcB Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt Je uitgave des aroDds te voren De prijs per drie maandes is S fMuco p post ƒ 2 35 AdverteDtien vao 1 6 regels ixA des middags ten 12 ure grootere moeten vóó arft iatgozoaden z ja OverzIgU GOUDA 9 JMuarij Het tosichen Turkije en Griekenlaifd gerezen conflict zal door eene conferentie der groote mogeodheden worden mt den weg geruimd De mogendheden zijn het onderling volkomen eens De conferentie zou 2 jan worden gsiopend en den volgenden dag wel afgeloopen ziju Niemand behoefde zich te vereutrusten No is de conferentie tot heden verd agd maar dit beteekent niet de twistende parten zg onhandelbaar maar dit beteekent Dog loiadcr ea als nu de vijaDdeiijk heden uitbraken zou bet êlechls een onverwacht toeval zijn welks gevolgen niet behoeven tè veioutrustec £ n al die fiaauwé praatjes die onbeschaamde diplomatische verzinselen worden voor goede munt aangenomen Dan is er geene oostersebe kwestie dan is er geen onherstelbare zieke die sterven moet Dan is de talrijke christen bevolking vau luid oostelijk Europa gedoemd om hopeloos te verkwijnen onder het juk der barbaren die daar sedert vier eeuwen hun kampement opgeslagen hebben Welk eeu smart voor de bewonderaars van de wettige turksche heerschappij dat Griekenland vrij geworden is Servië zich langzamerhand ontworstelde aan de slavernij en Bumenie nog altijd woelt De vonten van Europa willen niet wat gebeuren moet eü zal Heeft die barbaarsche en bloedige heerschappij geen tijd gehad om zich te wettigen door een goed bestuur en zullen wij nog vier eeowen moeten wachten om overtuigd te zijn dat die barbaren voor geene waarachtige beschaving vatbaar zijn Weet meB niet dat Buslsnd z oen geloofsgeoooten de band wil reiken ter bevrijding Eusland heeft de schoonste rol in het spel Die ongeveinsde edelmoedightid belooft onschatbare voordeden De Czaar is de naaste erfgenaam van den Sultan Hier zit de kwestie want waarom kan Turkije met even goed geannexeerd worden als Savoije en Hanover Men misgunt de erfenis Engeland wil niet medewerken tot de suprematie van Kusland Oostenrijk pretendeert mede geregtijrd te zijn tot de erfeni s Frankrijk wil uitgekocht worden en Pruisen wil het gelag niet betalen Die eenstemmige vorsten zullen het eenstemmig besluit nemen dat men nog wat wachten wil Mogten de volken beslissen zij zouden de Turken verbannen uit Europa en die gewesten helpen om zich te organiseren tot vrije staten zouder opgedrongen vorsten In Spanje is het onweder genaderd de buijen breken los eerst Cadis nu Malaga morger Barcelona Dat trouwe spaaiiache volk eeuwen mishandeld en verdrukt moest er eindelijk toe komen om eenstemmig de dynastie te verjagen Geschiedde dat om eene nieuwe dynastie ie vestigen en Europa rond Ie zoeken naar een onervaren en onbekwamen vreemdeling om dien te aanbidden of was het doel vrijheid en vooruitgang Hoe lang heeft men in en buiten Spanje volgehouden dat bijna niemand aan een gemeeiiebest dacht Die leugen begint verderfelijke vruchten te dragen Men heeft den t laten voorbggaan in schandelijk getalm en nu het bloedvergieten de verbittering heeft aangevuurd kan de volksstemming bet kwaad moeijeiijk herstellen De óostersche kwestie treedt in zijne laatste phase de Spanjaarden begionen de reeks banner omwentelingen Het zuiden vaa Europa Turkije Griekenland Spanje en Italië gaan geweldige schokken tegemoet die door de geveinsde en bedriegelijke overeenstemming der overige magten niet voorkomen niet bedwongen zullen worden 6uttenian r Londen 6 Jan De Times zegt ten aanzien van de gedragsiyn door Engeland te volgen in de oostersebe kwestie tegenover de torybladeo die Turkije bovenmatig prijzen dat de staatkonde van Engeland kort zamengevat deze behoort te zijn De pr s der Advertenties van één tot zea regels met inbegrip van het xegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiiteogewone letters wordenherekend bast plaatsroimte de onafhankelijkheid van Turkije behoort te worden beschermd met medewerking van de andere groote mogendheden maar voornamelijk met behiilp vau Frankrijk moet Groot Brittannie aandringen op volmaakte gelijkheid voor de wet van al de onderdanen des sultans Het is overbodig uit te wijden over Aea godsdieostigen en nstionalen baat welken de Gneken jc ens de Turken koesteren Zonder twijfel is daartoe ia vroegeren tijd aanleiding genoeg gegeven Ieder bej tard mao kan zich den moord herinneren van Chios en des veldtogt van Ibrahim Facha in Mores en de afschuwelijkfaeden van dien tijd 7iju io de griekscbe geschiedenissen niet te licht gekleurd Maar deze tijden z jn voorbij de verschrikkelijke turksche Icrijgers uit dien tijd zijn schier ailen reeds dood en de turkCche BtaAtkunde is zoo geheel gewijzigd dat de saltan tegenwoordig meer op een kalmen grondwettigen koning gelijkt dan op den despotisehen vorst wiens wil wet is en wiens godsdienstige onverdraagzaamheid hem verschrikkelijk maakt De wire engelsche staatkunde schrijft voor om alle menschen welke hunne godsdienst ook zij onder den weldadigen invloed der beschaving te brengen en dit is onmogelijk indien men toestaat dat elke vijandelijkheid elke soort van verraad en kaiperij geoorloofd is tegen den sultan omdat deze mohammedaanscfa is en geloovige Christenen ergert alleen omdat hg in Europa bestaat Parijs fi Jan De Etecdard Public weerspreekt het gerucht dat de zamenkomst der conferentie verdaagd is bet blad twijfelt of let grieksche gouvernement het ontworpen Biemoraudum heeft irgediend en weerspreekt het beweren dat grieksche regering te Bordeaux rimschepén heeft aangekocht voortspruitende uit het faillissement van Het Journal olficiel zegt wij hebben reeds het programma der conferentie en den dag der zamenkomst medegedeeld V tn vele gouvernementen is reeds toestemmend antwoordontvangen daarbij meldende dat onmiddellijk voimagt en instructien zullen worden gezonden aan de gezanten T Jan Le Public zegt dat de conferentie haar eerstebijeenkorast zaturdag zal houden De Patrie zegt dal de regering er in h t geheel niet aandenkt om haar politiek tegenover Rome te veranderen De volmagten voor den vertegenwoordiger van Turkije ter conferentie zijn heden aangekomen 8 Jan De conferentie zal morgen ten 4 nre bijeenkomen De Patrie en de France spreken het gerucht tegen datFrankrijk en Engeland zich zouden verstaan hebben om eventueel Aïliene te bezetten Berlijn B Jan De Börsen Courier verzekert uit goede bron dat de porte op aandringen der mogendheden er van heeft afgezien om het vijfde pnut van het ultimatum te handhaven Weenen 7 Ja j De Presse meldt dat aangezien de grieksche gezant ter conferentie geen voorstel zal kanoen doen Delyannis niet naar Parijs lal gaan Lissabon 7 Jan De president van den ministerraad haeft asu de kamer van afgevaardigden medegedeeld dat de minister hun ontslag hebben aangeboden en dat de koning dit aangenomen heeft Florence 6 Jan Bij dekreet is generaal Cadoma beiast met het herstel der orde io de provinciën Bologna Parma Beggio en Emiiie met bevoegdheid om tot exceptioneele maatregelen zijne toevlngt te nemen De boeren hebben de onderprefectuur te Borgo Sandoonino overmeesterd om den prefect te noodzaken de afschaffing te onderteekeoen van zekere belastingen De wanordel kheden op het parmezaanscfae platteland houden aan de steden zijn rustig Er hebben eenige arrcstatien plaats gehad Io de overige deelen van bet koningr k Jieerscht rust 8 Jan De proclamatie aan de bevolking heeft eenegoede uitwerking gehad Gisteren is de orde nergens emstig