Goudsche Courant, zondag 10 januari 1869

ADVERTEMTIEN Men vraagt met primo Februarij EENE KEUKENfflEID Per palije 30 Cent SBIOSSEl R itoUmerckstfe Attest Bonbons Het als het voorirefFelijkst erkende huismiddel tegen horsten heeschheid al mede keelen borstkwalen Depots te Gouda bij den po heker J H BOERS verstoord Vo t iii be t iit er op verschillende punten eene icre agitHi e vuon nelijt in P llei ri o Ia het overige ge leeite van het kuninsnjk is het ruslip KonStantBlOpel ï J Ten gevolge van mededeelin tenlêfttstreeks door den heer LaTalelte aan de Porte gedaan heeft deieper telegraaf aan haar Tertcgenwoordiger te Parijs de noodige instructie gezonden tea gevolge waarvan de conferentie den nefenden zak bijeenkomen S Jan Per telestraaf zijn aan den tnrkschen gevolmagtigde instructien gezonden om te protesteren en onmiddellijkde conferentie te verlaten indien men discuteert over anderepunten dan de vijf van het ultimatum Het proces tegen de Euosis is op verzoek van HobartPacha begonnen 6 tnn g nlan GOUDA 6 Jauuarij Alhier zijn in den loop van het jaar 180S geboren 342 kinderen van het mannelijk en 3 11 van het vrouwelijk geslacht en ziju in dat j lar overleden 448 personen als 226 mannen en 222 vrouwen terwijl l jU huwelijken werden gesloten De bevolking bedrueg op 31 december jl 15776 zielen 7530 mannen en S24B vrouwen De eerste kamer der staien generaal heeft donderdag naeenige discussie besloten om de beraadslagingen over de wetsontwerpen der Staats Begrooiiug voor het jaar 1869 aan tevangen beden zaturdag ten half elf ure Men schrijft ons uit Moordrecht dd 7 januarij In het jaar ls63 zijn alhier geboren 94 kinderen en overleden 4S personen Het a iutal in dat j iar gesloten huwelijken bedraagt 20 en dat der ingezetenen dezer gemeente 2171 De sterfie was dus 1 op 45 Men meldt van den Leydschendam Met het oog opden tijd van het jaar kan f et pIs eene groote zeldzaamheidbeschouwd worden dat eerjiisleren alhier voorbij voeren tweemet ïlasgen ver iprde schuiten vol geladen met ijnsburgschebloemkool Velschillende ingezetenen hebbeu als blijk vanvreiigtie over dit versclujusel Het hoofdbestuur van het anti dagbladzege verbond heeftzich bij adreï t t de tweede kamer der staien generaal gewend met het eerbiedig doch ernstig verzoek dat de kamer haregoedkeurig moge hechten aan het wetsvoorstel tut opheffingvan het zegel op dagbladen en drukwerken Hoewei de afschaffing van het zegel in den laatsten tijd het voorwerp isgeweest van veelzijdig onderzoek meent het hoofdbestuur zichechter niet ontheven te mogen achten van de taak om noireenmaal bij deze gelegenheid de gronden uiteen te zetten waaropzijne overtuiging rust dat het algemeen belang drlnfend deophefBng van het dagbladzegel vordert Tot dat einde schelsthet in eenige trekken den weidadigen invloed dien goede dagbladen bij magte zijn uit Ie oefenen op de politieke intellectuele en sociale ontwikkeling van het volk om diftirna aan tetoouen dat het voornamelijk aan het dagbladzegel te wijten is wanneer hier te lande de dagbladpers niet ten volle aan hareroeping voldoet Na de mteen etting hiervan worden de bezwaren besproken die tegen de afschafüng van het dagbladzegel zijn ingebragt als dat wanneer van afschaffing van belastin sprake kan zijn andere bclastiusen de voorkeur verdienen da thet dagbladzegel als belasting met drukkend is het gevaar vanhet verschji en van sehendblaiiljcs enz om aan te toonen dat diebezwaren of denklieelilig zijn of niet kunnen wegen tegen de voordeden die de afschaffing v m het zegel belooft op te leveren Hetgeheel is een warm pleidoui voor de zaak wier bevordering hetverbond zich ten doel heeft gesteld i i erkent echter rondborstig dat het zich van de afscuatting van hi egel geene illusiun vormt als zoude daarvan het gevolg zijn dat in ut toestand der dasbladpers alles plotseling een ander aanzien zonverkrijgen Dat echter de vrijheid eene eerste schrede zal zijnnaar het gewenschie doel en de mogelijkheid tot verbeierin is zijne vasie overtuiging Daar de conservatie van Mond en Tanden voWens het oordeel van alle Geneesheeren noodig en nuttig is voor de eezonoheid van den m nsch en tegen pijn en onaangenaamheden vrijwaart moetmen het al pligt beseli£ nwen daartoe het beroemde met het schitterendste succes bekroonde AnatherinMondwater van Dr POPP aan e bevelen Geen el werkt zoo krachtig en zeker legen ontsteking der Tanden verrotting mondzweren bederf In den mond zelf tegen scheurbuik ais du heerlijk der hersteld worden Het geneest bederf der Tandsn de pijn die door holle en aangestoken Tanden wordt te weeg gebragt en ligt bloedend tandvleesch Tegen alle tandpijn rheumatisch of nerveus is het een anelwerkende en zekere remedie terwijl het den adem verfrischt doordien het alle schadelijke zelfstandigheden uit den mond verdrijft De heilrijke gevolgen van dit miüdel kunnen derhalve niet genoeg aan alle tandlijderi worden aanbevolen POLITIE Aan het politie bureau zijn in bewaring de navolgende alhier gevonden voorwerpen twee zilveren horologien met kettingen twee gouden handringen twee haspels een olievat en twee parapluien Ter terugbekoming dezer voornerpen vervoege men zich bij den beer commissaris ran politie alhier Gemengde Berigten Garibaldi is geneigd om h t mandaat lan afgevaarrligde weder aan te nemen lu Spanje is weder eene carlistische zameu weriog ontdekt Tal van bezuinigingen worden ingevoerd op de nuttelooze nitgaven voor de engelsche armee en vloot 1500 arme Stockbolmera vragen aan den aiaerikaausehen senaat vrije overtogt als laudvtrhuizerg De Uussen beffen ia Centraal Azie een regt van 50 pCt van alle enffclscbe goederen De hongersnood neemt nog altijd tut in Britscb liidie De spoorweglijn Gouda s Grnveuhage lal waarschijnlijk in de helft van h t volgend jaar eeopeud worden Uit de haven vau Liverpool zijn in 18GS als laudverbuizers vertrokken 43269 EngcUehen 3585 bchotteü 24513 Ieren en 48255 Duitschtrs ïe en iork is een firnaa in amerikaaasche manulacturen gefailleerd met een passief van vijf miUioen gulden Griekenland oiiderbandelt over den aankoop van gepant erde sehfpen De leening der stad Madrid ten bedrage van 75 mJllioen rtalea is gesloten niLt parijsche bankier Isabella en don Carlos hebben voor gezamentlijke rekening 20 duizend geweren naar Spanje gezoudeii Te Augsburg heeft zicb eene irvinsriaausche gemeente gevestigd liet pruiaiseh ministerie van marine heeft te Hamm 1000 centenaars pnsinatisch buskrnid besteld om die naar het artillerie depot te Kiel te zenden Bij de hoogeochool te Muischen zijn thans 114 docenten De exkociugin van bpanje heeft twee landgoederen gekocht ÏH Hongarije Ue nieuwe kouing van Siam is 11 Nov jl met grooteii luiter gekrüoiul De Grieken beweren dat de opataud nog altijd voortduurt op Candia Te Brussel hebbeo de letierzetters en drukker het werk j taakt te Hodimout bij Verviers de wevers Men teekcnt te Panjs etae petitie aan den senaat om aan te drmgen op de vtrwijdering der JeziiUtn uit Frankrijk Van 1 jani arij af is aan de timraL rlied n en verwers te Assen een verhuogd loon toegekend Op nieuwjaarsdag heeft men hier en daar in Zieden eene aardMuuddiug waargenomen Te Londen hebben in 1S6S door uverrijden 2U i jiersoiien het le en verloren In Ierland is weder een aanslag gepleegd op het leveii van een grondbezitter In Schotland vriest het zoo sterk dat men wedstrijden op sthaatsen houdt De kcaten der oedcrl btzütuij eu ter kust van Guinea agn voor dit jaar na aftrek der inkomsteu graamd op ƒ 50 000 Te Ilaukoa iu China is 27 Nov jl de eerste protestantsehe kerk ingewijd De Kransehen eten jaarlijks voor 32 millioen frs snikerbofibons In de kersweek zijn te Londen ten gevolpe van de plumpuddig 327 sterfgevalien meer voorgekomen dan in de vorige Ingezonden Eene belangrijke kwestie voor Gouila Met dit woord hier neder te schrijven geloof ik mij aan geen overdrijving schuldig te maken ik bedoel men zal dit wel reeds vermoed hebben de al of niet uitbreiding onzer stad waarover eerlang zal beslist worden Het ware zeer wenschelijk geweest indien zich iemand der zak kundig veriedigd had om in tïit blad ra de kiezers èn de evenlueel gekozen commissie op dé hoogte te stellen dezer niet onbelangrijke k e=tie voor onze stad Het geldt toch hier wel te kennen de voordeden dio dit aan dc e gemeente kan opleveren niet alleen maar vooral ook de bezwaren die daaraan uit een financieel oogount kennen verbonden zijn met andere woorden men dient wel t e en over elkander te stellen de baten en de schaden Men zai onder anderen wat het laatste betreft in aanmerking dienen te nemen dat bij eene vermeerdering van bevolkin r tot een zeker cijfer dit ten opzigte van belasting bezwaren plevert men dient Ie kennen den toestand van bruggen we en en waterschappen en welk onderhoud dit jaarlijks vereischr men vergete niet dat de alsdan als tot de e stad rullende behooren herben a T P tverlichting hebben aU de nu bestaande enz en men o Jer oeke wel of dl me htdef voortvloeijen gelijken tred daar Jf Z l f n bezwaren te opperen of de daarover e beslissen commissie tegen de zaak in e neigen of het publiek ongunstig daarvoor te temmen Het komt hem zelf als zeer mogelijk v oor dat deze opmerkinge zaak in te lichten Dit uit te lokken is allecu bet doel vaudit stak K GotJDA 3 Januarij 186 ï 5 2sï De DIRECTEÜE van het Postkantoor te Gmda brengt ter kennis van belanghebbenden dat met 1 januarij 1 69 het frankeren van druIcKerken door middel van poUzegeh wordt ingevoerd en tot dat einde postzegels vau een en ticee cent verkrijgbaar gesleld zijn Om eene rigtige uitvoering der dienst en eene spoedige expeditie te verzekeren worden de afzenders van alle gedrukte stukken zonder onderscheid dagbladen eu couranten daaronder begrepen in hun belang uitgenoodigd om die stukken bij frankering zelven van postzegels te voorzieu en alzoo voortaan de frankering van drukwerken met gereed geld aan het postkantoor niet meer te oen plaatshebben Inzonderheid wordt hierop de aandacht gevestigd wanneer de verzending bij groote hoeveelheden tegelijkertijd plaats vindt daar eene vertraging in de overko nst minder gevaar loopt indien de frankering door middel van postzegels in plaats van met gereed geld geschiedt Eene bus uitsluitend bestemd tot het ontvangen van gedrukte stukken is geplaatst aan het postkantoor naast de gewone brievenbus De bestemming der beide bussen wordt aangewezen door de opschriften brieven en druktcerkem In de brievenbus aan het postkantoor en in de metalen brievenbus aan het station vau den K jnspoorweg mogen geen drukwerken gestoken worden De drukwerken iu laatstgenoemde brievenbussen gevonden worden ook al zijn zij tot een toereikend bedrag van postzegels voorzien met hel gewone brie port belast Wanneer in de bus voor drukwerken brieven worden gesloken loopt nen gevaar dat deze eene verkeerde rigting krijgen of niet in handen van de geadresseerden komen daar de brieven lusschen de drnknerken gerakende zeer licht daarin kunnen schuiven De afzenders zullen derhalve in dat geval zich zelven de onaangename gevolgen te wijten hebbeu Drukwerken met postzegels voorzien welke bij grooten getale bezorgd vvcrden even als die van grootere afmeting dan 22 duim breedte en 3 duim hoogte moeten aan het gewone frankeerraam in handen der ambtenaren worden afgegeven Het verminderd port van drukwerken bestemd voor het binnenland bedraagt 2 cent voor ieder geheel vel 1 cent voor ieder half vel en Vs ieder kwart vel druks behoudens de navolgende liepahngen bladen of stukkeu papier van minder dan 8 vierkante palm oppervlakte worden als kwart vellen van 8 tot en met 15 vierkante palm als halve vellen vaii 15 tot 30 vierk palm als geheele vellen berekend Voor papier van grooter formaat dau van 30 vierk palm wordt het port voor elke IJ vierk palm of gedeelte van 15 vierk palm meerdere oppervlakte met 1 cent verhoogd Voor boekwerken en brochurcn ocMiw formaa kan voor elke 16 bladzijden ccn vel berekend worden Het minste port voor elke verzending bedraagt t t n cent Het port der nieuicspapitren ouverschillig hoe groot de oppervlakte zij bedraagt i cent voor ieder blad of nommer dal der bijvoegsels mits verzonden te gelijk met het blad waarbij zij behooien is ouder het port van dat blad begrepen Voor gedrukte visite kaartjes wordt bij frankering een port van Vs P 5 geheven voor elke verzending echter minstens 1 cent Bij verzending van verschillende gedrnkle stukken onder ctn band wordt elk stuk afzonderlijk tierekeud Daar er voor het tegenwoordige slechts postzegels van 1 eu 2 cent worden in gebruik gesteld bestaat Eenige Heereii zijn voornemens bij genoegzame deelname eene GymnasliekVereeniging op te rigten JMENTiailE Zij veronderstellen bij honne medeburgers de oveftoiging van het nut dier oefeningen en roepen daarom allen die wenschen deel te nemen op om a s Dingsdag den 12 dezer zich des avonds te 8 ure in het lokaal voor Gymnastie op de Spieringstraat te vereenigen EENIGE LIEFHEBBERS Gouda 9 Januarij 1369 er geen gelegenheid om drukwerken waarvan bet franksergeld één of meer geheele centen en daarenboven een halve cent bedraagt van het juiste bedrag in postzegels te voorzien deze kunne vportdurend met geld aan het HMtkaotoor gefiaokeerd wolden Postzegels van 5 et en booger konqca mait voor de frankering van drukwerken worden aangewend Voor de ferzending tegen venaunderd port worden toegelaten alle gedrukte of gesteendrukte stukken van welken aard ook alsmede gravuren Daarvan ziju uitgesloten ingebonden boekwerken ongezegelde aankondigingen circulaires prijscouranten enz zoomede photographieSn De gedrukte siukken moeten door de afzenders worden ingepakt onder kruisband bestaande uit reepen papier die te zamen niet meer dan de helft der oppervlakti van het stuk of pakket bedekken en die zoodanig zijn gesloten dat het onderzoek naar den inhood mogelijk zij De stukken zelven moeten behalve de vermelding van bet adres op den omslag geheel gedrukt of gesteendrukt zijn zonder eenig handschrift cijfers of teekens de plaats van schrift vervangende dag of handteekening te bevatten Hiervan zijn alleen uitgezonderd de drukproeven mits het schrift zich bepale tot hetgeen de correctie betreft en de bijzonderheden daarmede in onmiddellijk verband staande de copicn bij deze drukproeven behooreude en met dezelve verzonden wordende worden naar f e grootte als vellen druks berekend Met het gewone briefport worden belast on gefrankeerde drukwerken en die elke niet tot een toereikend bedrag van postzegels zijn voorzien alsmede drukwerken welke onder bordpapier kokers of rollen verzonden worden of die in andere opzigien niet aan de bovenstaande bepalingen voldoen Gedrukte stukken voor het buitenland bestemd kunnen mede met postzegels gefrankeerd worden zij zijn echter aan andere portberekeningen en bepalingen onderhevig dan die voor het binnenland De Directeur voornoemd GocDA IJan 1S69 KOETSVELD Harktberigteii GrOUda 8 Jan Van tarwe v erden de beste soorten iets hooger gehouden gerst en haver werden tot minder prijs afgegeven Tirwe Poolscheper 2400 kilo ƒ 360 Ti 365 Roode KI 330 Zeeuwsche per mud 9 k f 10 70 Kogge ƒ 7 50 a ƒ 8 40 Gerst ƒ 5 75 a ƒ 7 30 Haver kortt 4 20 a ƒ 5 311 lange 3 a ƒ 4 4Ü Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 210 a ƒ 220 Xoordbr ƒ 250 i ƒ 260 Bruiue boonen ƒ 11 a 12 50 Witte ƒ 13 40 i ƒ 15 Paardeboonen ƒ S 3i i 3 7i Duiveboonen 8 70 a ƒ 9 60 De veemarkt met goeden aanvoer en vluggen handel vettevarkens van 25 ii 39 ets per vijf ons magere varkens enbiggen mede goed te verkoopen Kaas aangevoerd IS pirtijen 26 ii ƒ 2b Goeboter ƒ 1 36 af 1 46 Weiboter ƒ 1 10 i ƒ 1 20 Burgerlijke Stand GOLD GfboeeX 5 Jan Wilkmiüa ouders C P Raboaw en A H vaa der Ht ijilea j Hendrina ouders P liakker eu W J Brouwers 7 Jao ouders A van der Laan eu li van Eijk S llcnnauus Henaricus ouders H C bu gtr en J l Kooien Johannes Hermanu Qutkrs dü Haan ei J O ifi l ut 3 Jan K van Gorselcu hniavr van H de Groot 61 j ö J bro re 74 j J ieuuvfld 12 w X Leeriütvelt 18 d F M Doornik 19 w 6 V au der Kleijn 2 j GtlH MU ü Jan B C Pelt eu M IJSSelstim Men verlangt tegen 1 Mei a s een HUIS te huren in of bij Gouda Opgave van slaud en huurprijs franco onder letter A bij den uitgever dezer Courant ïegen keel en borstUjden