Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1869

e ie fin n el p n ek in l t lexen te roenen de bevoR 5 schnk aau te j tu en he lüemecn emre t onpopulur Lissabon lO Jau an ilü nha i = opgedragen om eenkabinet te form pren t Er 9 eene pewtie aan Jen konu gerigt om de kamers te ontbinden ej Ie ge e n m ni ter ued raan te steUen leli abjn en Oporto lieer ht i2it itie öinnenlanö 13 January GOI D rs in lie s benoemen i nij nn 01 ze temralDor tot IC I e m t i II verier jü i tl i IK n Reeds ratnrdag hebbenden uUlig mede iredeel 1 dervijft en leden vin de commi erer jver de w W 1 deelen ook hierme Ie de getil der op hen uit ireiri e U II I Kr 1 j i 1 Kibe 1 2 B V 1 I Ff in e leil It mr II ge boom 1 J Kor ei ewr M Montiju HO Ij r er U G van Iier on 127 t Knup aa der N it 116 N 1 lil lü2 l 1 B r en II h herv eer J In de 711 g VI1 d f erhen laïinzei i i ge l iS Bi het n ede hh H ir i en fimnciele k i üe gering leh f r bheer de iii op het jf bepi Ktt K uk ibiiiel eve UI r I er clioor bt b ii t Cov Jordens het financ e t blijk gaf van vertrouweu i uimm terï vin fi ii er ver rhi leii Ie pre t rHet 13 de nervolgend dieiis j ihooging 1 1 K IIdat de weg d endige jploj 1 g Tihe r Jo k o eef I eivan 1 T 01 liuü i raa NI i msen itil kken 1 lnHS de zaken en 1 A judienst met 2h tegen 27 tegen 5 tem i ei I 1 de 711 I in m i g uerl de bellinde r r v jrt geze met het h ofNniiv buien inihrhe ikeni l e oe raachl i rii ger die o du ver litrover trden gevuerl betroTtn ID de eerste plaat de iiiriatii g der pruviiieule hestoren de belangen Vun den waieratut en v n publieke wrken Vervolgens werdeu de berialigingen geopend over de afdeeling onderwijs w larbij ter prike knam met oplicht to net mid deloiar onderwijs tie 1 Ibuuwkimjige spnool te Groningen het landbouwkui d g onder en de landbouw statistiek Foonede de bezwaren tegen de v et to regeling van het mi Idelbnr on derw IJS ele spreker voer eti het woord 7oowel in een ver oordeeleudtn i lu ie i veriledigenden iin vau het ml Idelbiar onderwijs De minister heeft de onderscheidene prekers beantwoord Gisteren zi n de benidslagmgen voortïoet en wel o erbet middelbiar onderwijs l e hecren van Beeck In de avoulntung is n breeUoerije verdediging door den m nister van binnenl zaken v n de grondsl u en r wet bezwaren en m lde toepissmg het gehetle hüofdslnk ovtr welk verdeie onlerdeelen nog etn ge di ciis ie werd gevoerd aange nomen met dl eg a 2 stemmen ijnde die van de hU Messohert van ilirnhoveu en laats van A merongen Heden ten 1 ure de begrou ing v ui marine in discnssje in lie mem v beantw op het voorloopig verslag betreflende htt pi ik egel voor handelspapier wordt o a opgemerkt dit het leriie lit de ch ilk st door ver azing van he regtop bullen iiiJsth h in lel p pier I leu zou met uouf meer 1 gemeen betiling van hel rc zou worden gedekt omd t üitregt met zoo ilgeme n wordt ontdoken al op lel bnienl papier l t verlugiug vin dit re it bj het 01 1 vtrp viü I j I voorgemeld era dm ouk als eene zu ver vermin Ie i g van ophrtiizst iU gemerkt p er bc ig van I t aig eu Wal hc egt op bi if inif ch I ie mini er vai ujrJfei dal eene v hu w r e k I ook weten m t tl g jl Ie VI re r l 1 r k rkl n e lilejt Cl e t rie r beïrhav ng T bc l n men V t z legen hou m ni r e tot i ne vrijhi ich m cmp in o in lil eene om lal en verlicht v 1 TUI m n w 1 e 11 r ien w t r m n f r es te geb i n is e rOiVfii lilt Diarum il die naumerkmgen op ilie zoogemamde gerooedsbizwaren tegen het on lerw de nii hel vo k worden opge drongen opd it het de hiiitl leenen zou tot het bereueii der oogmerken vin enkelen Sedert hng is men daarme Ie bezig m iar meer en meer komt men er voor uit dat schoolwetagi ntie bedoe d en bevorderd worden moet zoo bet heet om s volks vrijhei i te verzekeren eigenlijk om het nan banden te leggen en het begrip van aet het gevoel voor vrijhe d te verstompen Uit te blusschen In ISC werd de poging op steeds breeder schial beproefd en reeds is aingekondigd dat men door die kwestie den val der tegenwoordige regering benerken wil da men zich daarvan bedienen zd bij de verkiezingen om die m den geest vin terugging te doen u tvallen Sluw en lis i heeft men deze kwestie vereenzelvigd met de godsdienst en van onde scheidene kanten kwam ae noodkreet dat eene neutrale school de go l lienst in gevaar brengt Dat IS juist het middel om de me iigte te winnen die diarom voor alles tot zelfstandigheid moet gebragt opdat z j afkeerig van aanm igend gezag door eigen oogen leere zien en zicii ntei langer als werktuig door baatzuchtige leiders late gebruiken Het valt daaibij in liet oog dat zij die steeds den mond vol hebben van hunne zorg om liet volk toch een goed onderwijs te doen genielen wel schreeuwen en oproijeu tegen het bestannde ma ir met eene enkele poging doen om de gewenschte verbetering ain te brengen Het geheele J lar ging weder voorbij onder allerlei klagten maar mem ind waagde het een voors el te doen waardoor deze of weggenomen of in hare gegrondheid gekend konden worden l at had men toch moI gen verwichtei maar inist da rvan orthield men zich zorg uüi ut geinUüUi iwlLiüL 1 aau iti b gisten te brengen el zeker omdat men met het volk en zijn onderwijs maar tei e partij in haren triomf bedoelt icmeiiade Bcriü teii a deu oet vao deo Xesuïius staan de amaudtlWimen ii bloei De porte niaakt krijgstoc usTinet i iü Hosuie De kssntr vai de osfcurii Ue iaAiiE rhapp Jo r U t eu uct ft l h ait de aetcu g insalct met 4 ÜJJ gul n l ti wil JUM de JiJrjr i jo r ü r l J v le JJll af i ts t t 4i ntdcr der L i kiUOO ot l iJl HUTiit w oiaaLd i n D rf kf ml uCUlttw ujr lu kAXtkC bc r drukjicrsidUa htü ü ti wtic corp zal u fcwL e op üt luu dtit iiu rtit tu V rl u Aia de repuLi Ki ueu m p n t ipL eMt rtizal Pürlt pii 1 hrr t m w ifeD De i oa n t d C ma tuMaiirtmlla H e 1 dtxrr n t aard eici i pCffcu a j i te U r c gcboBwru oerd r der drlii p o tuba hetft g lj dljcd had lm fa llifcictncnt oeo oogeïnV t Mcb eb aai t uwtji nlU VK Wribi rj mei Itoet r riiej de S 4J bc MiUa 11 bbeo ru ziiu te larj do r dt i tsprj 1 W CtttJKl djsr t tU D 1 a ib L n tuQE aia If litu if i a t W t te he Mg N lUJCCZCHldl ll W E T S o N T W E U P ter TTff g np het noontr V f g J r tOjfU cn u i prb f i n IC g f ej 1 r lx K n c Mv oruft Do r ei ter bi en ui over dti L Vu S ei 1 r lig va hrr ile J r ri k pTOD i g tT gcïTi Vr U op J r Kj uwe u r t e tr h vtr af h f lie r e r j ü iifp rij 1 i ai p st oi it r lil vpr r g il f duor het lc i ieu itr s ooi leii e ro van Jim g lol aiii bel puDl II il f xu tig wr t sioot tia oo Ien v tlirp weg een aanmatig i eciut saix du p t d ar oTer den iuat ep lol hel L urinde punt cu verder oos aarts oi het midden uer Hrrnatr WETSONTWERP Ier Tereeniging dtr gemrer ei Leeuwijk ei Sluipwijk en ophe fing icr gemeente btein Met 1 januarj 1I worden de gemeenten Keeuwijk en Sluipwijk en een gedeelie vin de gemeente Stem vereenigl ei bet gedeelte der gemeente Stem bekend onder den naam van ooren Midden Willens aan de gemeente jouda toeaevoegd iJe grenslijn tus chen de nieuwe gemeente Keeuvvijk en de gemeente Gouda loopt van het midden van den Holl ndschen IJssel noordw mrts door het midden der Watering over deu IJsieldijk tot de nitwalerings sluis die langs den oostk int omgaande midden door de sloot nooidwaar s tot het midden der elooi ten noo en van den spoorwegj loupen Ie ten zuiden vin den Tiendweg verder dat midden volgende in eene westelijke rigting tot het midden der Breevaart verder de Breevairt lu eene noordelijke rigting tot het punt waar de Bodegraver straatweg die vaart benadert De DIKECTELE van het Postkantoor te Gouda brengt terkenn s van belanghebbenden dat van af 1 January 18b9 ookde taste vertrekdagen der Franacke even als die der Bnttche paketbooten belast met het vervoer der mails naar Indie Chwia enz zijn opgeheven De verzending der landmail uit Marseille welke tot nog toe op den 19 van elke maand vastgesteld was zal voortaan even als de overige verzendingen iedere maand r I 1 j i u hnhben Tl t oer te vertreV dezer raail onder de nienwe dienstregeling is bepaald op den 23 Jan e k uit Marseille de brieven daarvoor bestemd zullen inpiaats van den 19 op den 20 dezer des avonds ten 9 15 ure van hier verzonden worden Eene volledige opgave over tiet jaar 1S69 van de verschillen e dagen en uren wairop de brieven o AitT ter post moeten 1 e orsd zijn om met de eerstvertrekkende mails naar Ned Oosten Westlndie u lr lie Chim Japan Cevlon enz verzonden te wu Jen met aanwijzing van port geivigt afmeting enz der br en drukwerken en mouster le temd naar d Ncd Koton en is aa het postkantoor en door middel van de bestellers te bekomen De Directeur voornoemd KOETS FLD bot DA 10 Jat uar Varia A x is het de vriap gewees tol vcrveleds toe herhaald iai de Cüufereniie b eti oroeD du is het weder wat zal zy UI trken wet een bewi dat meu Diet veei vertrouwci meer s tr m diptom tden e nui c ar eu He is te verwachten dat de 7ak L u e schiU zuï en nrorifr ru jiusi i ie omdat m leu vrede aer beeft rn het geweld h t dat zou uat te T nn de t at ke kabinet ei pe orierd gn mdar eea T ï om Ht rta i t ai er M t t u de tiei van uea o £ het t e er brukt Men b hoelt dan ook van f rt I e Etti op 5 1 p ii ue oo tersche kwestie te f II m ie 7jo et raojje ju tot ia er len uit f mi r jre Ufc t s r eJs Hc wri irer iD het af eloopen jaar omstreekl 2000 nieuweprtro rum l ranticn heeft geëxploiteerd is de opbrengst iwe meerrfto vters as hel verbruik 1 o i 1 november 1 heeft mearu 01 10 j tO Ion pe lig erkrej pr erijjl dipel Ks pemidde j 1 Ü0 J luü vrrbru kt or IV ouJe brouiien brenpeaDie looïT iif p rt il hit bepi 1 nnar liir men er lelkf ï nieuwe b A t u M er vaa 1 jaucartj 11 norttn t r 1 JjI i 4 m Uioen va ea bedrageu of orpc ter t het ror e uar Te Par r tr i tie i wor ie p w t fa te V I jrei gt jiiti im Vlu uittiDÜingeu worden opge 1 e Icn il Ie gt egenKid gesield UI jil tl f e ei müdeüen leo toon te steUen t 1 pu ek e gel ro iiiueu en de mlvm i touen t r it oi imoe n en m ddelea om Ie teiiiOwiige icl p aaiien lot i voering te In de Ttr chillende landen vin Europa heeft men meer daa Oi ïTschi eiuie mateu eu gcAigteu 9 3 goiuien muDtsoortea u zü reo uiQul jorien Lenlieid vau muut gew igl en m nt in geheel Euiopa ioude du W iutoe dienen toch wel kie vereenigirgen Een hoogst belangrijke zuk moet voor onze gemeente besli t worden zoo gcwigtig du ue wetgever de beolissing net aan den gewonen gemeenterud heeft tuevertrouwd maar de e erdobbe d moet Rorden De kiezers zijn dus opgeroepen om vijftien vertrouwde personen aan te wijzen Uas het nu de pligt niet geweest van il de besturen der kiezer vereenigmgen om de kiezers op te roepen ora de zaak ie besp en Hoe weinige kiezera zijn bekend met de voor of nadeelen die uit de vergrooting der gemeente kunnen Toortvloeyen alle gegevens onlbr ken dea kiezers toch heeft men gekozen raaar n ook ïs de verantwoording groot van de mannen die iiet veriroawen der meerderheid van de kiezer getiielen Y lu hun beslissing hangt oneindig veel af Mogen de door hen te nemen besluiten medewerken tot bevordering van deu oioei der gej ente Naar aanleiding van den warmen zomer vin het afgeloopen jaar vermeldt men onder anderen de volgende bijzonderheden van vroegere warme zomers In T naa de zomer zoo warm dal duizeude mens chen vin dorst sferven wtgtns het uitdroogen der bronnen In 954 cn 994 had meu grootea hongers