Goudsche Courant, donderdag 14 januari 1869

ADVERTENTIEN nood negens het ver chroe eu van den opg t In i 000 waren Jie n leu iii DuUs hlmd opgedroogd ioodat de visch stierf en door het bederf eeu epidemie ontstond In 1152 was het zoo arm dat meu eijeren in het zand kon kooken In 1303 liep men droogvoets door den Eijn den Donau de Seine en de Loire en in het volgende jaar is het niet minder warm In 1718 regende het geen enkele maal van april tot October Ook ISIl en lbl2 staan als warme jaren opgeteekend Biirgerlijks Stand GOUDA Geboren 8 Jan Bïrnardus ouders J van Erk en J C KiiBtts 10 Johannre Martinu ouders J J Rijff en A onk Heodnk Fred ik ouder C Walti en N tan Heems 11 Ace ouden C Verhoef en M W van Vnureu 12 Dirk ouden J W van der Pool en A van Maanen OvESLEDEN 9 Jan C van Klaveren 8 w 10 O Slamao 11 w 11 L Ripparoo Sm i Westerman 2 m 1869 M 7tO Zondag 17 JanuariJ GK ÜDSCHE COURAJÜPF Uitgi e van A BRINKMAX Lange Tiende veij D n 60 magazijn van J J t v upa SVNDEN op de Belangrijk Berigt De voort reffpli lp iiiiLnmct ii i m l ch7t d l u e 1t ï hef t ir 70 r de fie ch lan duizen le hjder v n jll n 1 nietegc i nde lie andere gPnee= m ldelen te ver el h r opgeleverd dere lanbevehngen van HH GeneesUnd ae eefs beproefd aren Je bij ondelykheid Verkrijgbaar in ond rs all f boende bewyzen der deug Wald cl G oudhei r Kleeding tukten btenl ITS o = = Jealle Jicht en Eheumaiisclie landoenmgen e ldel tegen bJimidlsche BOKsfBONBONS a SO Pt a zijnde het be te middel oor felijm hi i W lï i i KItFLRNAl LL POM ÜL f o f 7 tenz is een goedkoop en heilzaam middel u en Rh u l = E l 71 BOSMAN oor de vele bewijzen van deelneming zoowel hier als elders gedurende de ziekte en bij het overlijden onzer geliefde Moeder ondervonden betuigen wij onzeu harlelijken dank Uit aller mam C H BOON 4 o r nE Gepen L Kolon van het O I Leger Goudi 12 January i itig IEMAND bekend met admm stralie en boeKlio iden uenachte gaarne op een kantoor pepndl t Ie norden Ook biedt bij iich iin tot het sehrjVen vau Nieu lejaara rekcniugen meest cour me soonen markt te GonJa BEKROOND 1 1865 f 1 O P O R X o I riVFREN VFL I1 LIK SJ H iu Tl kLibSE g Alphen L A VEOSIE l Z Boskoop J GOLDKADE Barmdirti Q LLRVERS ifa ersfOMïfe Mej J G RKELK1 V MmtfooTt J A JACOBl Oudtncaier J vak LIEFLAND De ondergeteekende zich alhier gevestigd hebbende als SMUD beveelt zich bij ziiae geachte stadgenooten aan belovende eeue acciuate bediening D KIPTIJN Tiendeweg hoek Openbare Verkooplng De notaris MONTIIN zal op MAANDAG 1 J NL R1J 15b9 te U ure in H f T H E K T H V I s te Gouda publiek vcrkoopen Alle fabrikaten Horden uit de beste gruud stofftn zonuer iedere vreemde bijvoeginu bereid De fafel hüCüiadeii draKen bovenst fa brekmerk Hiarop de koopcra aehi gelieven te geven Men V udt de Len HUIS SCHUUR en ERF aan het Jaagpad e Gouda ijk Q n 9 Kad Sectie n 75 groot 1 roede 21 ellen K BEKROOND i s i i i PARUS i i JbROVZÏV MEDIIIIF 8 il nCK CKICIM J Roelafmmidieen H NADERMAN mtada a Wed P DE KOSTER ho nhoven a OLFFenZOON Iroerdtm 3 eb PFENNING ffoubrusge de WILDE JJneUUin J B MOLLE Openbare Verkooping op MAANDAG 18 JaNU RIJ 1869 des voormiddags ten half ELF uur id het logement de Pauw ten huize van den heer J P BLZ RD op de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaru A N MOLEN R residerende te ZuidWaddtnxveen tegen A T T F prijzen en op drie maanden crel e v m EEN GROOfE P RTIJ Paletot yBroek en Veststoffen op den dag der verkoopnig van 8 tot 10 uur des morgens te bezig igen Alle bn billenen bn eder te om$chrij en Dat is belangstellend Onderzoek Iemand onlangs utr ernstig aangedaan door ledemaaupgn alle gewngteo wam stram en hoogsipjol k zelfs het vlce h kon men niet aanraken londer de hevijue pijn Ie gevoe en Men besloot al gewoonl k des doctcr te raadpkgtn welke het geluk niet bad dal de gewone meilinjnen renige vtrao ring te weeg braglen toen b val zijnEd baai of jichtlappen aan te brengen hetwelk men dnsiia iig behandelde ee a MHeelte van het lijdende IichMB omwond men met jichtvrie terwijl oiet tta ander gedethe met Abshaubin s attea belegde met dat gelakkig gevolg dat de patient zeer spoedig begon te inin pireren en aan die zijde waar de Anti Rhumatitche watten waren aangebracht verli ting van pijn begon te gevotlen eenige oogenblikken na deze merkbare verbeterine belegde men het gel eele ligchaam met Abshaubin s nti Rhamatische Wattenj waarna de patient zich binnen 18 oren geheel pynloos gevoelde Deze watten ontnemen alle pijnen niit dezelve van rhumatische aard zijn De prij O cis per pakje de echte worden verkocht aan het Hoofd Depot bii A BREET ELT Az t Delft welke te vena de billetten teekent eerder verkrijgbaar bij è I ETH Gouda Wed BOSMAN Znenktnzen Wovrdn Sehoonkoce Ripken £ oêioop A PRINS WILHELMUS T W DEN UIL A KALLING J GOLDKADE j o oop Boekdrukken vw A BBI KMA eü OQG NDIJK CaX r i Dczt Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags ïn de itad gi schiedt de uitgave des avoad te Ovcrzlfit GOl D4 1 Janoanj De conferentie bemtwoordt m geeneii deele aan de gunstige verwachtingen Men kan niet eens lot een goed begin komen de turk che afgevaarJi de is zeer voorwairdeiijk en de gneksclie weigert deel ie nemen oolang hij niet volkomen fel k wordt gesteld met rijn antagoms De lurk il geene ue raadslagingen toelaten over iie aangelegenheden Intlien de Griek vol houdt zal men zich moeten bepileii tij het geven van goeden riad en de kampioenen nan zit zelven ove nen Dit ou loorde grooie raiglhebbi r een ellendig uitkomst zijn Mnr toch men kan met tU8 chen beide komen en ge eid oefenen Het zwakke geldelooze Griekenland gaat een onvermijdelijk erlerf te gemoet zoo mogt men denden indien de gunstige gezindheid van Uu land tw ijfel irhiig wire Die e nstemmig held IS niels dan eene ieu de belrekkingen tu stheii Oos ennjk en Prjisen boezemen bekommering m de dasbladeii slaan een bitteren t on un en il ijU het niet dan ver n el dat i ni len ju ainJri en op de verw der ng van o Beust toch s Ie roid ver rif ie i wTiruit uk onkruit opsluit De tel n f be poedi jt ie iiituw i ii ri raair i vtrt ze niet Mmi weit niel wit men ge oü n raoet i i verhlen op in iM lil het vin le i der nrihevij v tu ld urreetion iicel he v n den n Indien lemind i mag J ff r m Divi zegsen 1 ge wonren ve g i i huw e pr di iet l tel zuiden is oi r i n ilir reg lerv j gi i Mag roeii f iike t in ie Uat i I rip r i t Bn zlïie dïu 9 1 tl met L ipe den dietil r v n 1 r ua z ti leger u vtrnipi I zi a b lüeti 11 ii f airijd ang volgehoJ i n tt bukt se h i voor de o ernngt i rtug verdeer in voor ii rer de gisting 1 i ie is n repf roer t ir ii i vxriig ier f mail heUstiiiger pii j moetülle inpTiien a de i gf Ie 1 ie vo nei De zeif e ge 1 jd zi oven t n o r Ie voor i irei dekrjgs oenislmzen ee roei hl iN a nie Img tul degroole en weldid je rem n e aiieru be ond lu geld gebrek en dat ij die het be u ei ehen du onzini ig handelen met het voor I mi dier eindelooic waptiiingm hl f II je mdcrtn Ie lerkienngeii het voorioopig b n r i ver out ch den mon irt halen regen g iorm aan te bc eiii tM om de repub ikeineii aan te vuren wam nbevoeg Ie r 11 1 heeft meest il str iige iiitwerkins ii tik gevai zal 5pajt iii kampp a s worleu vin straten ie par en In llongire houdt men zich bezig met de verkie ingtn lu Dei ennrivtn met kibbelen o cr de dienstpligiighc i iitr geesteii iti Ons budget i tot stand gekomen Het mini=teru je t hei vertrouwen der vertegenwoordiging Groot is de nuer held lie hel bewind steunt Maar toch jn de hoofdkwesti n geene schrede n ider gekomen tot hire oplossing De behouder gaan voort met huilen en igiteren Javi moet oiiderilnikt en uil e ügeii wurdta als lol nn toe en Nilerluid m ji t verduis terd worden duor het weren der wt en clnp de s luol moet gebragt norden onder den dwang der kerk De kalm ede vMj genieten is schijnbaar de duisterliimen beramen een he vigen aanval en onze flegmatieke liberuen zullen shiim rcn tot dat ZIJ door len dondersl ig uit een bedaren hemel wor den gewekt öuitenlanö Londen 14 Jan De Times merkt op dat bet verslag De pnjs der dvertentn n van een tot ze regels mtt mbccrip van ï et zegel i SO Cent voor clktn regtl daarboven 1 1 Cent ÖiiiteDgew cue letter orden jcreLeid naar plaal ruinile zeer hoopvol is mnar dat het e en als ieder financieel verslag vau het frarische keizerrgL tevens iets klagends en t eungs heeft De heer Magne zegt V JZleD nit alles hoe noodzakelijk voor Frankryk de vrede is en du verlangen naarden vrede hetwelk het geheele volk deelt wan toch niet werken ter gunste vaa handel en nij erheiü omdat de oorlog afhangt van de woorden vin ttü man en niet vin den wil des volks Daarom wisselen in Frankrjk ich telkens ijdperken af van groot vertrouwen en groott vree VaU beirj igheid en werkeloosheid De e riige oplossing dezer moeijei klieiJ weiLe m aoromige opzichten noodloti ff voor hel land i kan ten inden m het hcrslel vau de erintwoordt jaheid der mu ars en de regtbtreeksehe genieen chip ttis hen de kroon en het volk Oe kardinaal uilen primaat nlerlind en verscheidenetl Vie ler i he bisschoppen verklaren de opheffins der lersche lattskerk noodz ikelijk elke poging lot compromis moet volgeusncD verworpen wcrden 15 J m Lorr arendon heeft aan ver cheidene legat en ge chrtven dat de confer niie een be Imt ai nemen metof under inelewerking van den gnekschen gevolmagtig ie mj deü ai emeff en vrede ver eKere il Parijs t i J n ie jonrn ïl Olictel meldt dat heden de wce ie zitting der confereutit iieefl pliata geli id en lot donderdag erJ iagd 1 = De t jn itutio ei egt dit de zittmg ten 4 nre geope iJ en en j wv ii ïs en da die tijl geheel is besleed aiM he ittlng v i I j urdi2 i e gneksche afgeviir lig Ie was net tegtiWWoonJig D Wr pz 1 w larschijnlijk e heer Ran gibe geenitnoord vtr t jnvert etienl al kr en n waarschijnlijk ü verfrt k tr r emelzilb wonen 1 Ir t ht ft w r jihjk d Oriekeuinnd niet hij i f j I n f ouire h 1 volhirde i en dit dan de ü i cre i t hiir erk nrnhfl 1 kuni en lanvangen Moge t ei e gebeurt n n w LonferenMe onbepaald ver ig w jr II tfi ifr kenand c ijr tje tegenover el kan Ier m htm 1 T f rl 1 tn De t i iidirl e i ilat aturh dr mededeeitng vanden r U u g v een er j i wz en on rvfp ienheid he fr te weeg r i w Hl or Me ten ch ic i de tolk m ukte door drfkeiii rt ng e er spe i ei vjjr te stel en om dte on r e betm uig i he prj eoi op te nemen Graaf tirK ii r 1 i t teil vprkiiard d i hj oo dat voorstel lani f 1 nei r he pro ocol nu u teekei en lenzj die af ir 1 5 en vorm beir f tu de conferen ie z ch niet ift c Toorbeho 11 va 1 driekent md t welk door jvi u r Xï t be nhouwj ni uurljk en niet ten eeneLra prk e1 geach worl H t Journa Officii meldt dit de rcnferentiegisteren eei e U inp heeft irehouden en dat er heden wederefue eLiK ms 7 i p tils hebben De sM ut on je eg dat de zitting bnna drie urenheeft geduurd e dit at gneksche g vouni t r e d iarin metlegenwojrdig wa voorts dat de ee oima tig len zich op nieuwhebben verbonden tot strik e cehe rahou luiü omtrent d = werkzaam edeu He bad gis dat ie conferen ie hi r uerk vanverzoening en vrede al len e nde brei sen natiegensiaandeGnekenlind k h aan de onderhandeiins n onttrekt en dat eralle reden be t om te denken dat lirtekenland zich tegenover de eenateran ighei 1 Ier mogendheden zal ween Ie schikken t nr d genomen be Uii en Weenen l I m He Neue Freie Pre e mia i Ie dtp che openbair van 0 december wi rn de porie op Krachtige wij e haar s in ipunt bloot egt verk tirt diarm de i eus I te hebben tusschen eene regtstreeks he oorlo2 verklarm2 en eene afbreking der diplomatieke en commercieeie befekkmgen met j G lekenland De Porte be ioot tol het laatste om de verant woordel kheid eener alg meeue nilbarstmg 11 Lurofm te ver m den 7 zegt vin de voorgestelde cji ferentie geen pracisch