Goudsche Courant, zondag 17 januari 1869

re iifta4t ie Ver hlen en dat zij in beginsel o J toesteminen n ee e conferen ie zonder fK = kanlin vau een programma en dit zij ook geen concesaien kando èn omtrent de vgf punten van het ultimatum hetwelk 1 miüimum is gesteld tot de herstelling der betrekking a metGriekenland Voor het o erige wordt aan den 1 f volmagtigde in last gegeven om de conferentie te verlatenwrnaeïr de beraadslagingen in plaats van tot de t g S kwestie bepaald te blijven ook gevoerd worden f van Candia of weieenige andere territoriale of administratieveaangelegenheid die alleen Turkije aangaat t i 1 De Presse meldt dat van russische zijde de grieksche regering tot toegevendheid is aangespoord Het bestaan van het kabinet BuiAris wordt bedreigd de heer Eangabe al aar hijnl jk met de zamenslelling van een nieuw worden beiast De Morgenpost zegt dat maandag hier eene oepeche is ontvangen van den ooslenrijkschen gezant graaf Wio pffeo aan den heer v Beu t iiin gemeld wordt dat graaf v Bismarck heeft verklaard dat h l ouisUg van den heer v Beust uit zijne ambten voor Pn iseu noodzakelijk is Indien v Beust aan het bestuur blijft d iu moet Oüsteurijk ernstige stappen van Pruisen te gemoet zien ötnnefllonö GOrD 4 16 Jannarij Wij vernemen dat bij de stemming ter benoeming van twaalf notabelen van de hervormde gemeente alhier vijf aftredende leden de meerderheid verkregen als de heeren J C W ter Bruggen 336 st R J Koppenol 336 G N de Voovs 255 J M vau der Want 238 D Buijter jr 237 St Over zeven notabelen moet nader gestemd worden tusscheu lie heeren A Timmers 199 st Dr J G Rooseboom 195 St aftredend lid P Hijdelaar 193 Mr P P P Kist ISS plaatbverv lid C Hoogeboom 187 G B van Goor 187 aftr lid A van der Sluis 179 W B vanStraaten 153 J D Sijk 153 plaatsverv lid D Dobba 139 plaatsverv lid A W van Kluive 125 F Grendel sr 124 aftr lid W Post Drost 123 aftr lid J Brakel 116 aftredend lid De commissaris des konings ie de proviucieZuiJ Hollandheeft bij circulaire van den 7 den jan jl aan heeren burgemeesleri en wethouders der gemeenten in deze provincie herinnerd de aanbeveling tot het opsporeu en bekend makenvan overblijfselen der vaderlandsche kunst en beschaving uitvroegere tijden Woensdag zijn in de eerste kamer der statengeneraal misschien wel eenigzius tot ergernis der conservatieve organen ai de verdere hoofdstukken der bcgrootmg Marine Oorlog Financien en Koloniën aangeno nen en v el met algemeene stemmen uitgezonderd Marine dat met t én siem tegen die vanvan den heer Messchert van VollenhovenJ werd aangenomen Verschillende sprekers hebben de ojeest mogelijke hulde gebrachtaan het streven van dezen minister van koloniën om de koloniale quaestie tot eene geuenschte oplossing te brengen Deheer M v VoUenhoven beefi na de aanneming van de verschillende hoofdstukken een gescnrift voorgelezen ter verdediging van het vorige ministerie omtrent de uitgaven voor dedecoratien van de Eikeukroon De heer v Bosse wees denspreker echter op eene circulaire van Mei 1849 waarbij hetaan de ned minister als t ware verboden wordt om voordrachten te doen tot benoemingen voor de Eikenkroon Wasdit vroeger volgens ileu beer v VoUenhoven ook wel geschied de minister antwoordde dat dit altijd toevallig onder conscrTïtieve mini iters hati plaats gevonden De kamer is vervolgenstot nadere bijeenroeping gescheiden Gedeputeerde staten der prov Zuidholland hebben bepaald dat de termijn tot den herijk van alle bij den handelin gebruik zijnde reeds geijkte gewigten lengte en inhoudsmaten voor drooge en natte waren met de daarbij behoorendestnjkels van het medicinaal gewigt en van de wisse voor hetjaar l369 zal aanvangen den 1 april en eindigen voor de gemeenten Kotterdam en Kralingen den 31 augustus en voordeoverige gemeenten in dit gewest den 31 julij van dit jaar endat de letter A in den gewonen drukvorm eenigzins schuingesteld bestemd is tot jaarletter van dien herijk De Arnh Ct verzekert dat het door het Utr Dagbladverspreide gerucht als zou de heer Thorbeeke weder als minister van binnenl zakeu optreden en 6e heer Fock tot Commissaris des Konings in Overijssel worden benoemd van allengrond ontbloot is en waarschijnlijk slechts uitgedacht door hen die meeneo dat ook dergelijke berichten kunnen medewerkenom een ministerie te bestrijdeu Donderdag ia te Eolterdam door de regtbank veroor i r jf a ingezeten onzer gemeente Ier zake van bij de oploopen ip december aan een sergeant kommaudaut eener patrouille belast om de orde te handhaven beleedigende woorden te hebben toegevoegd j Teu gevolge van gunstigen winden bestendig weder om te spuijen is Rijnlands boezemwater bijna tot de laagte van zomersiand gedaald Ooi de polders zijn grootendeels van het overtollige water bevrijd Naar men verneemt wordt eerlang de vestingartillerie thans bestaande uit regimenten weder als voorheen in bataillonsingedeeld te kommanderen door majoors Alsdan zullen dethans fungerende koloneb en luit koloneis dier regementen alsstellingkommandanteu optreden De regering heeft thans bij de tweede kamer ingezondenhare memorie van beantwoording op het voorloopig verslag nopens het wets ontwerp tot gedeeltelijke invoering der wet van 31 Mei 1861 houdende eene nieuwe regterlijke inrigting Daarbijis gevoegd een gewijzigd ontwerp dat bepaalt dat met 1 sept 1869 in wersing treden de eerste afdeeling met uitzonderiagvan art 4 het 2 lid van art 81 en het 1 lid van art 34 benevens de art 93 94 en 96 2 lid der wet van 31 mei 1861 Naar wij vernemen zullen de vlaamsche tooaeelisten binnenkort weder eene voorstelling geven ter beneficie van mejufvr Beersmans die als dan in een harer beste rollen zal optreden Om te doen zien hoe hare talenten ook elders worden gewaardeerd outleenen wij aan een Antwerpsch blad het volgendverslag Wij verlaten de Variétés wij trillen noch bij het herdenken der scènes vol leven en naarheid die ons in den zoon der krankzinnige zoo overheerlijk door mei Beersmans werden voorgedragen En wie is er die niet met ons tranen van aandoening heeft voelfn vloeien wanneer hij mej Beersman bewonderde Kon er iets schrikwekkender en levens natuurlijker gevonden worden dan dien akeligen f a ira ca ira Was het niet de herinnering aan het bloedig tooneel dat zij te Lyon bijwoonde die zich wederom in haren verbijsterden geest opdeed Hoe goed in het 2 = betlrijf heeft ze niet haar afschrik te kennen gegeven van dien in dit tijdstipzoo in gevaar stellenden titel van markiezin die de trotsche en ironische Achille haar gaf Heeft zij niet eenieder doen huiveren in haar verhaal van het i bedrijf Hoe verpletterend was niet de blik die zij deneerloozen graaf de Malta den vrrigen makker van Robespierretoewierp wanneer zij hem wraak kwam vragen over het hoofdhaars echtgeuoots In een woord de rol van de krankezinnige is nog eene perel meer aan de reeds zoo volzette kunstkroon van mej Beersmans te hechten en wij zijn verzekerddat niet één zal verwaarloozeu haar Woensdag nogmaals in dierol te komen bewonderen De beer Hendrick Fabius gelast met de moeilijkste en lastigste rol van gansch Soulié s gewrocht heeft zich meesterlijk nit den slag getrokken zijn spel was schoon en waar ieder die zondag de vertoouing heeft bijgewoond heeft hem bewonderd en toegejuicht Uet is een artiste in den vollen zin des woords die met mej Beersmans het schoone paar vormt dat de toegenegenheid van het Antwerpsch publiek in volle mate geniet De heeren Dierckx de Matta Vanden Eynde Achille Van den Kieboom Grand Louis verdienen onza gelukwenschingen voor de wijze waarop zij hunne verschillende karakters ten berde brachten Mev Van Offel Klei Fanny was gansch in haar rol geschikt De Jaloerache Tijger voUedigd de voorstelling en wekte den lachlust der door bet drama diep geschokte gemoederen weer op Gemengde Berigten Dea 23 Dec heeft op St Thomas eene heïige aardbeving plaats ge had lOOüO mao spaansche iofaBterie heeft zich vrijviiUig aaogeboden om naar Cuba te gaan ïn Peru heeft men eene poging tot opstaod beproefd De wmter is zarhtmet weinig sneeuw inde noordelijke provinciën van Zweden en Noorwegen Vac 15 Jan af ia de prijs van het gaa te Groningen bepaald op 10 cent p kob el Voor het britsche leger in Indie zijn water filtreer wagens gemaakt die 1000 kao belatten om op marsch steeds koel en zuiver water te hebben De werkliedeo aan de drukkerij van den belgischeo Moniteur weigeren dienst en OU zal de minister daarin voorzien door soldaten met h it vak bekend Men verwacht het Suez kaoaal met 1 October geopend te n voor de scheepvaart vau alle volken De hh Glover Comp te Osaka hebben het britsche stoomschip Fi1iippino verkocht aan bej japansche gouvernemeDt Dit is hel 63e schip door die firma aan Japan geleverd De Grieken hebben de kunst nitgevondeo om zooder geld pantserschepen te koopen eu oorlogstoebereidselen te maken De eng eetbaarheid ontvangt jaarlijks 12 gulden per man van het rijk en vraagt na het dubbele vau die bijdrage Volgefis naauw keurige opgaven heeft de hr Peabody in de laatste jaren ruim 19 millioen gulden voor weldadiga bedoelinpea weg gegeven De formatie van 30 batailloo elk S47 man ligte infantene 8 bataillons infanterie en eene garde van 2000 man 19 te AtVpe bij l n i v i t d L Tt 40 n iiA sonen nacht eü dag werkende 23000 achterladers vervaardigd en 7000 onde geweren daarin veranderd De militaire bevolking van Berlijn bedraagt 23893 man Het loote concilie zal te Rome plaats hebben in het regterschip van de St Pieterskerk de tribune opgerigt voor de hoogere geestelijkheid kost 216 0 H fra De handelschool te Amsterdam met Sjangen cursus zal 1 febr worden geopend Donderdag is men te Loüdeu begonnen aan boord vau de Great Eastern in te achepeu den telegraaf Kabel die Prarkrijfc muet verbinden met Amerika Ten gevulge der amnestie v n president Johnson zijn alle vervolgingen gestaakt wtgens verraad en opstand De staat van beleg is opgeheven te Malaga Den 11 dee is bet paraguyaansche leger bij V ilKta geheel vernield I opez is ontkomen met 200 man De pioductt m Suriname is gedurende 1868 aanzienlijk toegenomen De vloot der japan sche insürgenten heeft Hakodadi belegerd en ingenomen In het ame rikaansch congres it bet voorstel ingekomen tot iusttlliug van een protectoraat over Hoyti De bevolking van Louden wordt dit jaar over 122 vierkante mijUn berekend op 3 170 000 zielen Woensdag ziju de eerste nieuwe aardappelen vau deo kouden grond aau den kociug gezonden door Arie Molendijk tuinman te üubbeldara onder de Mijl Naar men verneemt zaX er eene geneeskundige commissie benoemd worden om deu aard der ziekte an den hr Kooiders te constateren Deo 20 dec is te Paramaribo het bengt oiitvauf n van een hevig oproep onder de Chinezen uitgebroken waartegen eene aanzienlijke militairen magt is opgerukt van het fort Amsterdam Meu heeft in Frankrijk nagenoeg 86000 frs bijeen gebragt om een standbeeld op te rigten voor Voltaire STATISTIEK OVERZIGT omtrent het gebruik van den Rijkstelegraaf in Gouda Na een tienjarig bestaan van het Eijksielegraaf kantoor in deje plaats kan het sommigen welligt eenige belaugsieiliug inboezemen een overzigt hier te vindeu van bet aantal behand lüB berigten in dat tijdvak waaruit ten duidelijkste blijkt hoe het publiek steeds meer en meer van dat nuttige gemeenschapsmiddel gebruik maakt en wie zal de onberekenbare voordeden ontkennen die uit het bezit van telegrafische verbindingen voor handel en industrie kunnen voortvloeijen Het Sijkstelegraafkantoor alhier den Zl Februarij 1859 met beperkte dienst werkdagen van 9 12 en van 2 7 ure zondagen van 8 9 en van 2 5 ure geopend behandelde reeds in dat eerste jisar ofschoon de zaak voor het grootste gedeelte der belanghebbenden nog nieuw en vreemd was 2240 berigten Het overzigt der verloopen 10 jaren is gesplitst in van hier verzonden en alhier ontvangen berigten Ontv berigten 1250 1793 1803 1916 2142 2207 2678 2821 3151 5881 Totaal 2240 3046 3176 3449 3804 4U28 4681 5015 5592 10758 Jaren 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 Verz berigten Totaal Generaal 1 20147 I 25642 1 45789 Niet onbelangrijk is het tevens na te gaan onder welke rubrieken de van hier verzonden binuenlaudsche berigten kunnen gerangschikt worden zoowel at woordental beireft als wat den inhoud aangaat waartoe hel volgende tableau over het afgeloopen jaar 1868 genomen moge strekken Verzonden binnenlandsche berigten 990 1253 1373 1533 1662 1821 C0U3 2194 2441 4877 Maanden VERDEELING dee BERIGTEN Alg 1868 naar bet woordental naar huniieonderw Totaal 3 s o a 5 o o at K O O o o s o o o o o n 1 c o Or E O t o co 1 o CD 1 7 o o 3 = 1 c 3 CS 1 1 PQ c co z iO 1 Januarij 258 T T 2 II p lol 116 5 151 282 Februarij 320 9 3 2 w II 1 9 J79 145 334 Maart 324 13 3 2 n II 1 196 1 144 150 342 April 333 33 9 2 1 II H 212 2 37S Mei 269 14 2 2 II 2 11 170 2 102 287 Junij 310 13 4 1 II 10 182 II 136 328 Jnlij 349 21 2 ff 1 II If 5 221 II 117 373 Augustus 337 29 5 1 If 3 5 195 II 169 372 September October 362 15 2 9 ff II II 6 226 II 147 379 380 11 8 1 1 II r 9 266 II 127 402 November 349 11 6 2 2 9 1 14 231 II 123 369 December 336i 15 6 1 If II 3 6 2Ü4 II 145 358 Uit deze naanwkeurige statistieke tabel blijkt 1 dat verreweg het meerendeel der berigten tot het miminium aantal woorden gereduceerd zijn en 2 dat evenzeer de bandels en scheepvaartberigten bet talrijkst zijn welke verhouding insgelijks over alle vorige jaren voorkomt Ten einde een aperijn te geven van het telegrafisch verkeer van deze stad met het baitenland volgt nog hieronder eene tabel alphabetisch ingerigt naarde namen der landenwaarmede dépêches gewisseld zijn en insgelijks over het afgeloopen jaar l 68 genomen Verdeeling der buitenlandsche verzonden en ontvangen berigten GEWISSELD MET 1 s 1 c e Maanden s 9 Cl 1 t £ = 5 e i 0 o u E c 1868 s 1 B § £ t S C O O 5 s o cc o If II 50 6 t5 1 1 1 It 0 13 II ff II n Januarij ff Februarij II ir 43 13 15 1 II B It u 9 tt 2 II II ff Maart 6 4 42 3 IB 2 II ff tl II II 21 1 1 ff ff tl April ff II 85 5 is 2 1 II f a k 1 11 ff 1 ff II Mei ff H 50 16 13 3 5 n 4 6 b w p It 1 Junij 1 II 68 10 90 3 4 It 1 ff 11 ff ff n II ff Juhj ff II 37 6 50 n II II It 2 13 tl II II ff ff Augustus 1 II 50 7 24 3 II tl 1 8 a u 1 ff ff September 34 14 25 7 II ff O 2 17 M ff ff October 2 II 80 24 61 3 II It It II II 22 1 tl 2 ff 1 November n II 70 11 14 6 II 1 II H It 16 2 a II 3 If December II II 50 14 It II 1 II a II 10 a 0 ff jr Tot Gen 7 i 659 129 1 370 i 6 16 2 0 3 10 1 157 6 3 4 3 Alsmede 1 met Azië 1 met Afrika en 1 met Amerika makende een gezamentlijk getal van 1416 Uit deze tabel blijkt dat daar bijna zonder uitzondering al deze berigten handels en scheepvaart berigten zijn het handelsverkeer van deze st d het levendigst is met België en Engelaud vnor zoover namelijk dit valt op te maken uit telegrafische Cürrespoiideniie Onder de drie berigten naar andere werelddeelen verzonden komt er een voor dat langs den Tr insatlautischen kabel naar de nieuwe wereld werd ge eind Du wordt afzonderlijk hier vermeld omdat dergelijke depêches wegens hare kostbaarheid zeer zelden voorkomen Ten slotte moge hier met bescheidenheid doch niet zonder zelfvoldoening vermeld worden dat van een aantal van 45789 meestal belangrijke dépêches door het personeel van het Eijks telegraafkantoor alhier behandeld ïiiVi een enkel 6er verminkt of verloren gegaan is Eeuige zeer zelden voorkomende vertragingen waren te wijten aan onduidelijke adressen storingen op de lijnen en andere niet te voorziene oorzaken GoLD i 1 Januarij 1869 v S Met 15 Februarij 1867 werd ten gevolge der zoo snelvermeerderende drukte de doorloopende dagdienst ingevoerd van V April tot ull Septpmber van 7 are voormiddag tot 9 ure namiddags en van 1 October tot ult Maart van 8 ar voormi ldags tot 9 nre namiddags De enorme ve meerdering in 1865 circa het dulbeU aantal berigten van het j ar 867 en buiten alle verhouding totde vroegere jaarlijksche toename is toe te schrijven aan de metl Januarij 1868 ingevoerde tariefsvermindering van 0 50 gi op 0 30 gl voor de dinnenlandsche correspondentie Onder berigten van gemengden aard zijn te verstaan berigten over engagementen huwelijken geboorte nekte enoverlijden felicitalieo condoleanticu iuiitatien misloopen vantreinen en al den aankleve vau dien Marktberigten Gouda 14 Jan Tarwe hooger verkocht de overige r tikelen prijshoudend Tirne Poolsche per 2400 kilo ƒ 360 aj 370 Roede KI f 340 Zeeuwsche per mud ƒ 10 25 a ƒ 11 Eogge ƒ 7 90 ƒ 9 25 Gerst 6 a fiM Haver korte ƒ 4 a ƒ 5 40 a ƒ 5 30 lange ƒ 3 a ƒ 4 40 Boekweit Franscbe per 2100