Goudsche Courant, donderdag 21 januari 1869

m W 7 Zondag 24 Januarlj 1869 bOUDSCHECOUEjySIÏ Uitgave van A BRINKMAN Lai e TUndeiceg D n ® 60 Consumenten en kenners van zuivere Chocolade geven aan het fabricaat van den hofleverancier Prauz StoUwerCk te Keulen wegens zorgvuldige bewerking en ïoortreffelijke kwaliteit bepaald de voorkeor Ik beveel mijn niatrazijn van i f ap RAMPLACERING VOOR DE i ® De ondergeteekende S A STERN wonende te zaaSDAm bezorger van plaatsvervangers en nummervern sseija s voor de Nationale MÜitiO beeft de eer zich aan te bevelen aan Ouders en Voogden welke genegen mogten zijn om hnnne zouen en pupillen door plaatsvervangers bij de Nationale Militie te doen vervangen wat soliditeit en gemakktlijke behandeling aanbetreft is genoegcaam bekend daar hij in bezit is van een aantal attesten en bewijzen van zijne begunstigers wegens zijn soliditeit en gemakkelijke behandeling die mede onderteekend zijn door de ondersiaande Edel Achtbare Hecren Burgemeesters Den WeiEdeleu Achtbaren Heer Mr H J SMIT Bidder van de Neder Leeuw lid van de Eerste Kamer en Burgemeester te Zaaiidau Den WeiEJelen Achtbaren Heer STAKJIAN BOSsE lid van de Prov Si ucu en Burgemeester te Helder Den WelE leleii Achtbaren Heer G J TEESTEEGH lid van de Prov Staten en Burgemeester te Edam Den WelEdelen Achtbaren Heer C HAETOG lid van de Prov Staten en Burgemeester te Beemster Den WelEdeien Achtbaren Heer BLOEM lid van den Gemeenteraad te Hoorn en Burgemeester te Beets Den SVelEdelen Achtbaren Heer A i MACLAINE PONT Burgemeester te Alkmaar Den UelEdelen Achtbaren Heer Mr A A van BERGEN IJZEXDOOEN lid van de Prov Staten vau Zuid Holland en Burgemeester Ie Goudit En tevens de Edel Achtbare Heeren Burgemeesters van de onderstaandeGemeenten als Buihhot Nieuiceudam Sunderdorf Warmer Wormerner Vitgeeat Akersloot Weitraan IVogmiM bij Hoorn Eicad jk Axwijk Middelie Oosthui eii Graft en tevens den WelEdelen Achtbaren Heer C W REBEL Burgemee ter te Huizeii bij Naarden den WelEdelen Achtbaren Heer F DAM EidJer van de Eiken Kroon en Wethouder te Zaandam ook den WelEdelen ichlbtireu lli er C E F ILL ND Secretaris die mede onderieekend heeft uit naam van Burgemeester en Wethouders v ia Amsterdam Tevens maakt hij bekend dat van heden af Je Contracten VOOr de lOting kunnen gesloten worden en dat zulks voor de belanghebbenden het gemakkelijkste en voordeeligste zijn zal en ieder kan verzekerd zijn dat de oudcigeteekende zich het vertrouwen en de achting hem geschonken zal waardig maken bij zijn STAD en LANDGENOOTEN der provincie Noord UoUand De ondergeteekende vordert geene gelden vooruit niet voor en aleer alles iu orde zal zijn gJ T Plaatsvervangers en NTimmerverwisselaars die genegen zijn zich te engageren kunnen nch op den gewonen tijd aanmelden en op goed geld en goede behandeling rekenen a Bij franco aanvrage is ondergeteekende genegen om bij de belanghebhenden te komen om e contracteren 8 Ondergeteekende of gtevolmagtipde IS TE SPREKEN des MaaNUags bij Mejufv de Wed ZALM Martelaarsgranht Ie Amsterdam des DlNGSDA08 bij den Heer K ZOMER Kar smr rkt te Purmereud des ZatdkBAGS in het WAPEN VAN MUNSTER op t Verdronken Noord te Alkmaar en des Dondeedags in het Logement de PAAUW te GOUda VEd Da Dienaar S A STERN Woonplaats GELDELOOZEPAD te Zaandam liefdste Kook en Eet Cbocolade van deze gerenommeerde fabriek tot fabrisksprijzen en wel Kruid van 85 eent Gezondheidsvan 90 cent en Vanille Chocolade van 1 fl 10 cent per S ons minzaam aan Te verkrijgen bij J J v d SANDEN np lp x V c Gouda Dr Cbantomelanus OOGElWVAÏER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste oitvindingea der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen w lke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in faoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a tiO Cts per flacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leyden J H KELLER w wageiistr Rotterdam H V D GRIENDT Leuveuhaven H V ü GRlENÜT Gouds weg Mej L A SciiOlTENS ScHLÜTEB Oosimolenstraat J J GROENHUIZE V k Qo Utrecht en meer bekende Depots in on rijk AandeuhcerDr J G Popp Praktiserend Tandmeester te Weenen Bognergasse Nr 2 Amsterdam 20 Aug 1S 8 Mijnheer In het belang der menscbheid acht ik het noodig U opmerkzaam te maken op de heilzame genezing v n net Anatherin Mood f afer Verscheidene heelmeester V b ik over mijn mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zijn mij door ben to ef J i wid doch alles vruchteloos tot dat ik op ze keren dag een certificaat io as cl r dagbladen las over uw mon aralK Twee flacons mogt ik daarvan gebruikcD en ziet mijne mondbloedingeD hielden op en de losse tanden kregen weder hnnne natniir lijke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwijfeld aanbevelen en in het belaikg van uwe uitvinding en in het belang van het algemeen waarom U dan van deze naar goedvinden kunt gebraik maken Met verschnldigde hoogachting heb ik de eer te zijn ÜEd dw Dienaar H L van SWAENINGEE Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Eotterdam bij F E van Santen Kolti apoth en A Schippereijn C blaanwe porceleinwinkel te s Hage bij i L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsf rdam bg F van TVindheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Deze Courant verschijot des Donderdags en Zoadags In de Stiid peschiedt de uitgave des avonds ie voreu Dt prijs p T drie maanden is f2 franco p post 2 25 Advertentie v n 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda herin neren bij leze de bei iuihflibenden a iii de artikelen 2 4 en 7 I van de Verordening op de iiivorderitig der behisliitg op de Honden in de gemeente Goud i vastgesteld den 31 üctülier lb6 luidende gemelile artikelen als volgt Art 2 leder eigenaar of be itier van honden aaa de helasting ondertievig is verpligt daarvan jaarlijks vóór den SI jauuarij bij den ontvanger aangifte te doen Die aangifte gescbiedt door de inlevering van een behoorlijk ingevuld en door den aangever onderieekend biljet dat van den 15 december des vorigen jaars kosteloos ten kantore van den Ontvanger verkrijgbaar is De betaling der belasting geschiedt dadelijk bij de aangifte tegen uitantie onverminderd het regt om zoo de aangifte la I ter onjuist bevonden wordt daarvan herziening te doen plaats 1 hebben Art i Bij de betalinp wordt door den Ontvanger kosteleo3 vcor eiken hond een kenlceken uitgereikt volgens een mode door Burgemeester en Wethouders vast te stellen Daarop wordt het jaar waarvoor hel uitgereikt wordt en een doorloopend volgnummer uitgedrukt Dit keiiteekeu wordt vastge naakt en gedragen aan een halsband waarvan elke houd behoort voorzien Ie zijn Bovendien mogen houden waarvoorde belasting van l 25 voldaas is niet langs de straat of den weg luopen zonder aan een touw geleid te worden Art 7 Honden niet voorzien van het bij art 4 voorgescnrevec kenteeken wurdeu beschou voor de belas ing niet te zijn aangegeven en wanneer de eigenaai iet bekend zijn ter beschikking van de Politie gesteld En worden alle belastingschuldigen aangemaand omzichdentijd voor de aangifte eu betaling ten nutte te maken ten einde alle voor hen nadselige gevolgen te voorkomen GoLliA den 22 Januarij 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER POHTUUN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING I = e B È a = l BUKGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda overwe jgeilde dat blijkens verklaring vbd een der geneeskundigen I zich in deze gemeente een geval van watervrees met ioodeHjken afloop heeft voorgedaan overwegende dat het bij eennaar aaule tling van die verklaring ingesteld onderzoek gebleken is dai de overledene eenigen tijd vóór het ontstaan derziekte hier door en vermoedelijk dolten hond is gebeten I Overwegende dat derhalve het belang der openbare gezondheid het nemen van voorzorgsmaatregelen vordert 1 Gelet op art 50 der verordening van politie Bepalen dat tot nadere aankondiging geene honden op denopenbaren weg mogen losloopen dan die behoorlijk van een muilkorf zijn voorzien Bij overtreding van dit voorschrift worden de eigenaar of houders gestraft met eene geldboete van ƒ 1 tot ƒ 3 en de honden gesteld ter beschikking der Politie GOÜDl 22 jBiinorij 1869 Burgemeester en Wethouders van Gouda De Secretaris Do Burgemeester DROOGLEEVER FORTUUN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 23 Jaimarij Be confereutie met ïooveel ophef aangekondigd zal weinig J 1 7 ide eenstemmislieid die UCU3 twb 1 De prijs der Advertejtiêa Tma én tot ïci regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biii engevoue letters wordeii berekend naar plaat imte een bloot verzinsel was heefi niet eens in schijn kunnen doren en indien ook Griekenland mogt bukken dan nog is dit het gevolg van dwang De conferentie moest bemiddelen en vrede maken zij is dus in elk geval mislukt daar eene der twee twistende partijen geen deel neemt aan de zamenkomst De uitspraak is dus of een vonnis waartoe meu niet bevoegd is of een raad die men iu den wind kan slaan De diplomatie is een leugenwerk zonder andere kracht dan de gegroefde kanonnen in het verschiet Men zou wel kunnen vragen of het gedurig jüstellen eener onvermijdelijke afdoening geene dwaasheid is Rusland veilicst nrooi niet uit het oog wil men dan wachten tot dal de aartsvijand zijn lijü gclzomen acht en de andere mogendheden de handen ie vol hebbeu om aan Turkije te denken Frankrijk en Engeland zijn het volkomen eens om den islam te sparen Rusland ontveinst zijne f ympatbie niet voor grieksche geloofsgenooten Pruissen en Oostenrijk koesteren baat en wrok De spaanscbw erkiezingen zijn uitgevallen in monarchalen ïin De republikeinen delven volkomen het onderspit Toch meende men dat de laatste partij sterker was dan nu blijkt Republiek is velen een schrikbeeld ofschoon erkelijk de eenige rationele regeringsvorm maar die heerschappij der wet is een ideaal en een onbereikbaar ideaal voor een door partijschappen versctieurd land Dal beeft behuefie aan den krachI tigen arm van een heerscher die dan door eeii grondwt t zoo I mogelijk gedwoni en wordt tot de eerbiediging v tn de regten I des volks Zoo kan het dan ook in Spanje zijn dat velen I oit besef v n den dmng der omstandigheden hunnen wensch beteugelen en het constitutioneel koningschap als den besten en den L ekersten weg kiezen die leiden moet lot ware en geheele vrijheid Zoo zij nu slechts een ma kiezen tot koning geen kind zonder verstand gee pop die vau builen wordt bewogen Dat ij zich spiegelen aiin Griekenland dat wel onwil en belemtnering maar geen steun vindt bij beschermende I mogendheden In Portugal is de verwarring groot Sildanha ziet geen kans I een ministerie bijeen te brengen de afgetreden ministers zuilen nog eens moeten optreden en de kamer ontbinden De toekomst is somber voor het kleine land Dat die onnoozele vorsten dan maar niet begrijpen willen dat zij hun troonen ondermijnen door hun onzinnige geldverkwisting en onophoudelijke leeningen Ms na bei geld ook het crediet is uitgeput dan volgt de revolutie Maar nog onnoozeler zijn de gegoede standen der maatschappij die altijd gereed staan hunne spaarpenningen af te geven voor woorden en wind Dagelijks vinden de ongerijindste leeningen grage nemers De hebzucht is de beweegkrucht der wereld Het blijkt meer en meer hoe treffelijk de vrucht is van het bekende mandement onzer nederlandsche bisschoppen Wij welen wel dat die werking niet het doel was maar wij prijzen de onverholen uiting eener gezindheid die hel volk doet zien aan welken afgrond het genaderd was Het openbaar volksonder wijs is de schoonste instelling van Nederland maar het bijna zeventigjarig genot had het gevoel verstompt en de brutale aanval was noodig om ons wakker te maken De voortreffelijke maatschappij aan wie ons verbeterd onderwijs bijna alles verschuldigd is scheen hare taak reeds lang geëindigd te hebhen en teerde als SSjarige bes op hare vroegere lauweren En ziet zij verheft zich tul een vernieuwd leven ij is ontwaakt tot het besef barer nieuwe taak Zij moet haar werk verdedigen alle voorstanders van waarheid en geloof vereenigen tot de faandiliaving van wetenschappelijke waarheid en redelijk geloof De maatschappij tot Nut van talgemeen is eene magt in ons land op baar rust het vertrouwen dat de duisterni niet zegevieren kan over het licht in het vrije vooroilttreveode I Nederland