Goudsche Courant, zondag 24 januari 1869

De vereCFeuing van de verschillen geschiedt in gerwd geld De stukken worden uitgegeven ter grootte van 50 fl 100 fl 1000 en fl 10 000 en zijn onderscbeiüen natrmate de rente ui papier of in zilver hetaaltaar is Voor iedere 100 ontvangt men nieuw B o K betaalbaar ir papier 100 50 90 80 70 60 40 20 102 50 95 Metalliek o ff 5 fl SVsO o 3 o ff ao e ff 1 5 o ff 50 0 Steuerfreie van 1665 OEsterreichische Aal run ontvangt men nieuw S o foods iCDte fl 100 ff 100 ff 115 Voor iedere fl 100betaalbaar m zilver Nationale a Zilver Met 1864 6 o ff 18491 B 1851 185 I Engelsche leening 18521 er 1859 Fransche 1865 Zood a e n genoegzaam aantal nieuwe obligatien zal zqn ontvangen zal de dag waarop met de inlevering der te converteren obligatien een aanvang kan worden gemaakt door middel van bovengenoemde dagbladen bekend gemaakt worden Gcmeiiode Berigten 1 Tn Spanje zijd i i miQisten Ter ozen tot afgevaardigdeo Te SilcVar to Britach lodie s de aardbeving zeer verwoestecd geweest voor gebouHea eo meoschea De koning van Portugfel kan geen nienwe ra niBtert 1 btkomcn ea moet zich behelpen roet de oude Men hoopt den opstand 1 op tuba nog meester te orden Het oproer te Bajamo op Cuba ii j bedwongen In Frankrijk gebeoren er zooveel oogelakken met velocipedes dat te TvoQ Grenobl en Burgerlijke Sian L GOLDA Geboren 19 Jan Simon ouders N vao Duin en S van Lo ia Aart ouders F J de i og en J M van der alk Pieter Antho nmi ouders H H Vhraven en J Hijdelaar SI Gcrardus Jo hannis ouders C I uijueuburg eu K Meter 21 iohennes orders P Wnrtz en C Wolslau Mana Johanna ouders J de Morrec en P Louwerenburg OvruLEDE £ 0 Jan C an Dorp huisvr van A Zwlscfaat 62 WC van Gennep 4 j N ds Mooi 4 m 21 k gen 17 d GfcHL D 13 Jan G de Ruiter en C de Graaf ADVERTENTIEN De bezadigde en onparnjdige Leden der Sociëteit ONS GENOEGEN viorden door een dnetal medeleden dringend mtgenoodigd trouw ter vergadering van den 28 dezer op te komen en het Bestuur te ondersteunen tegenover een vtjftal dat er op mt schijnt te zijn het genoegen van honderden door onbetamehjk gedrag te verstoren i3uttenlanïr Londen 20 Jan De T res bevat een telegram waarin gemeld wordt dat er een gerucht loopt van een expeditiephn Tan monarchalen ter gunsle van den prins van Girgenti en dat die expediti uit Gibraltar onder zeil zou gaan 31 Jan Bergten van de k iap tad van 20 dec melden dat er schermutselingen hebben p aat gehad tusschen de boerenen de Bdsuios De gouverneur van de kaap zal m februargtet land der Basuto bezoeken om het geschil te vereffenen De admiralitei heeft eene circuhire uiigev lardigd aarinde meeaing wordt uiteengezet dat een ver lau lige en wlgeordende re ctie in de uitgaven ten behoeve der marine kanworden ingevoerd zonder aan de deugdelijkheid der marineeenigen afbreuk e doen De hulp daartoe wordt van alleofficieren ingeroepen hetzij zij in en iele dienst zijn of bij demarine 41 roiddelei om tot die beiuuiigingeu ie geraken worden nangegeven zuinigheid in dminisiratie wordt i iet alleen verkregen door niet meer uit te geven dan strikt noodigis bij het voUoeren van e ni werk maar hoofdzakei jk doorgeene werken te ondernemen die met stri t nood lijk zijn 22 Jin De tnrk che gevol jagtigde beeft het protocolder coiifi e zonder eenig voorbehoud onderieekend ri o 1 an In het bliauue boek en wel ID de afdeeling buitcmindache ziken herinnert de keizer dit hij lu het afgeloopen jiar zijn vertrouwen uifprak ir de handhaving lan den vrede Die h jop is niet bedrogen geworden met illeen toch is de algemeene vrede met verstoord ma ir de agititien die zrh in zekere lan Utreken openbaarden hebben lan de kabinetten gelegenheid geseven om den opregten weusch te kennen te geven om verwikkelingen te vermijden Ten opzigte lan het oosien word gelegd Jat in Ie eerste plaats noodig was dat de oide van iken in het leven loepen door de traktaten werd gehandhaafd Dank zij den geesi v 11 verzoenings gezindheid die bij de ponferenlie voorzit is men het eens geworden over het beginsel betreffend het internationale regt lit het debit heeft beheer cht Hel gouvernement zal niet aaizelen om het definitieve resultaat der interventie van de Tjogendheden te doen kennen 2i Jan Het Journal offioiel kondigt eenvoudig aan dat de conferentie gi terea eene ze de ziinug heeft gehouden De zitting van het w tgevend ligchaam zal ditmaal 1 rtzijn en onni Jdel ijfc door de verkiezingen te vernieuwing dervolksvertegenwoordiging worden gevolgd Zij wordt echtetdaarom van jdes te meer bel ing geacht omdat men denkt dat de houding J r regering en die der opposi ie in deze zitting grooten invloed op den loop der algemeece verkiezinpenzulten hebben en de e zich daarnaar zullen geien Menverwacht dat de oppositie elke gelegenheid zal aangrijpen omleemten m het toezigt der volksvertegenwoordiging te doenuitkomen maar dat de regering haar de gelegenheid diartoe too min mogelijk zal geven Het verdedige i der staalsbegrooting bij het wetgevend ligemam is voor deze zitting u i=lu lend aao den ministervan financ opgedngen De beraadslagingover de begrooting zal daat jor tot financiële vraagpuntenworden beperkt Brassel 22 Jan De kroonprins is heden nacht o erleden LeopoU Ferdinand Ei e icior BerUin 20 Jan Men ver mt dat ook met Beneren en Wurtemberg verdragen zullen woni M ifgesluten over we derkeerige dieusipligtigheid n het leger van den noora duit chen bond en in de legers Ier zuid duitsche talen De Provincial Corre pnndenz egt dal de conferentie eenmt het oogpunt van deu vre e oi Iwij elh r guusiig resultaatneert gehad Eene eenpir e ve k ar i 1 vertegenwoordigde inu ei p 1 on erenlie e r c e ie gering ingang vinden en aLoo i eene lu u eljke chiUing vaa het conflict te verw Stpi Dank lp no r e k m tha s de ho p op eeie vreedzame ontwikkeling van de toelunden no meer gegrond voor dan vroeger Keizer Napoleon heeftda ook deze vreuelievende vooru tzigten oubewimpeld lu zijne troonrede doer uitkomen Waenen 21 Jan Ue N Fr Presse zegt dat het berigt van deTobferver on aar is en veegt er bij dat de couferentie indien Griekenland zich met uaar hare laatste besluiten voegt eene nieuwe zitfiig zal houden om te beraadslagen en een besluit te nemen ten einde de uitvoering h ret besluiten te verzekeren en te verhinderer dat een conflict uitbars e De mogendheden zijn eventueel geneigu om f e executie aan Frank rijlc rer te laten Madrid 20 Jan hr loopt een ge u ht dat de min ster vaa finan onderhal delingeu voorbereidt meteen londensch huis De Nacion zegt Jat de vlottende schuld verminderd is met 264 iriUioen realen gedurende de maanden October en nov 21 Jan De heer Espana thans eerne iecretaris derspaanscbe legitie te s Hage is benoemd tot roi iis erresidentbij de argenlijnsohe republiek terwijl in z jne plaits bij despaansche legatie te s Hage benoemd is de heer Molinaro Gelijk reeds gemeld zijn Ie verkiezingen uitgevallenter gunste der democratische monarchie Volge is berigten uitMadrid verwachtte men ook mets anders De kiezers dezerpirtij gingen dan ook eenvoudig i aar de stembus en vau daarmar huis zonder eenig bezwaar te hebben omlrent den uitslag terwijl van de zi de der republikeinen alles in het werkwerd gesteld om te minste zooveel stemmen te verwerven da IJ geene e droevige figuur zouden maken Te Madr dzijn de monarchale kandidaten Prim Be erra Serrano Rivero Zon Ha Topele en Sagista met eene beslissende meerderheidgekozen terwijl Esparlero Oloziga Dulce en Sagasta allen teLogroiio zes maal meer stemmen kregen dan de repuulikeiiischekandid iten In bet geheel zijn er in Spanje gekozen 352 afgevaardigden waaronder 300 democratisch monarchalen 35 republikeinen tn de overige uer bourbousche pirtij ötnnenlanö GOLDA 23 Januorij A IJ vernemen met genoegen dat Jr J C Zar berg hierter stede cei e voo ltz ng al houden en wel op aanstaandenvrijdig 29 jinuarij des avonds te half acht ure V ij twijfelen niet aan de algemeene belangstelling al ware het niet dathet onderwerp tijner rede strqa n verzoening tusschen godsdienst en wetenschap zoo uitmum nd geschikt was om dieop te wekken Wij vertrouwen dan ook dat ieder die lust vindt in ernstig ladeiiken met z i verzuimen de voorlezingbj te wonen van den begaafden spreker en aanleiding te ontvangen tot de vernieuwde overweging dezer levenakwestie onzer d igeii Jong8tled n donderdag 21 lanuarij had alhier het tweede dames concert van Euphonia g durende dit saizoet plaats legen de gewoonte waren er voor dce keer misschien wel om redenen welke den honorairen leden te wijten zijn geene vreemde artisten geëngageerd maar is er geheel met eigen krachten gewerkt Het verheugt ons te kunnen zeggen dat het concert ook zo ider vreemden zeer goed heeft voldaan Over het Terdienstelijk pianospel van den heer kwast uit Ie weiden is volstrekt onnoodig daar genoemde heer te goed hier ter stede bekend staat dan dat hij nog lof zou behoeven Het is daarentegen pligtroalig een enkel woord van lof te brengen aau eene verdienstelijke dilettante aan onze stadgenoote mejufvrouw VAN UEN Berg die dien avond drie nommers van het programma voor hare rekening heeft willen nemen en onder de uitlundigbte tofjuiehingen der toehoorders etn ana uit de Fiuelio van Beethoven en twee liederen een van Beethoven en een van Mo irt heeft gezongen xn eene kritiek te treden over hare wijze van uitvoering zou niet alleen mopi ehjk maar vooral ten opzigte van ene dilettante 11 de hoogste mate onwellevpnd zijn wij laten dat dji aan anderen over maar kunnen ons toch bet genoegen niet ontzeggen hier ir verklaren dat de eenvoudige wijze van voordragt van mejufvr van dei Bekg hetgeen vooral uitkwam toen door haar das Veilcheu van Mozart gezongen werd bewijst dat zij innig overtuigd is van de waarheid der spreuk dat het eenvoudige de stempel is van het waarlijk schoone Sedert eenigen tijd houdt men zich nier te lande bezigmet een scheikundig ond rzoek naar de petroleum m ver ehilleiide deelen van Oost Indie verzame d Uit dat onderzeek isgebleken dat de producten Cheribon en Soerabaya bepaaldeaardof steen olien zijn terwijl die uit Kembang ên Bandjerma 8in eene strooperige of b erachtige massa vertoonen waaru tJe vloeibare vlugtige stoffen door verdamping verdveuen zijn TengevoVederbenoemmgvandenhr mr J H Geertsema OUu gliulsUi £ wn bmne l zaken tot lid van Jen raad vin state il er eer i kng iB het boof i ïiesamriet Groningen eene ni uwe keuze tot lid der ka j r raoeteii v orden gedann De hr Geertsema had in het Jiar 1871 moeten af eJen M a scKrijft u t V gne de sedert e ig dagen ingevallen vorst wordt doar de landbouwers als hoogst gunstig geroemd vooral voor de graan sn graslanden Hel w mterkoren en Tooral de rogge staat bij oitstek gJDstig ool htt koo zaad staat zeer schoon te v lde De toestand der bijen is gunstig Reeds j heden vetaiaakte zich de jeugd met schaatsen ijden op de geinDundeerde uierwairlen Men heeft gehoord vin eene drijvende komedie oo de stroomen van Amerika een drgveud hospu ial op de Theems kent ieder er was vroeger sprake van eene drijvende kerk te Leeuwarden de eer van op e ne drijvende school te kunnen wijzen komt aan onze waterachtige landsdouwen toe Op de grenzen van Idaarderadeel in Smallingerland daar waardezeer uit eslreKle lage nooilanden U mueu welke tusschen Grouw en Boornbergum liggen viudt men Goengahuizeii een tiental boereuwoauigen vau de Wijde Ee De kinderen dezer menschen zijn door breede stroomen v n Grouw en door verre ifst itden 7En elk ander dorp gesche Jen Nu heeft zich een particulier csne soort ark doen timmeren Vup eene schuit lu het eene gedeelte heeft hij zijne huishouding het andere deei daarvan afgescheiden is lol school ingericht Niarmen verze rt leerea de kinderen dier afgelegen bmalliogerlanders heel goed Aan het lokaal van het provincnal bciuur van ZuidHollanu werd donderdag aanbesteed door Je commissie van beheer en loezigl over de droogmpkmg der pla eu n Schiela d beoosten Kotterdam het graven e voeren en lossen au ten minsle 220 000 n ten hoogste 350 000 kub ellei vlet j grond ter voltooijiug van den ringdijk in de gemeenten Kra 1 Imgen HiUegersberg Nieuwerkerk a d IJssel en Zevenhuizen en zulks m vier percelen en in ma8 a s bij inschrijving en opbod zoowel ïoof leder perceel afzonderlijk als voor i e verschillende massa s De geheele ma sa werd even als by de ve schillende percelen ingezet op ƒ 3o met opbod van ƒ O 25 en gemjnd door det heer t de Jong Cz S te meide voor ƒ 41 de lüO kub ellen D minister vai justitie hee tot het bestuur der vereenigmg Ier bevordering des Loekhmdels het verzoek gerigt om ook van znne zijde mede te werken tot het te keer gaan van de verspreiding van nagebootst gelJswaarJig papier Dien I ten gevolge heeft het bestuur de aandacht van den boekhandel in het algCu een ea van zijne medeleden in het biuonder op deze ongelukkige en gevaarlijke industrie gevestigd Volgeus ontvaogeu meuedeeliiigen zijn niet alleen de reeds vroeger bekende nagemaakte bankbiljetten vau veertig gulden m den vorm van zegenwenseh weder in de wandeling gebragt maar worben thans op gelijke wijze ook nagebootste postzegels verspreid Blijkene eene mededeelmg van den NeJerI consul generaal in Griekeuland is tn het grieksche regeringsblad een kon besluit openbaar gemiiakt waarbij de uitgifte bevolen wordt van schatki lbuittteo icu bedrage van 15 millioen drachmen welke gedwongen koers zullen hebben Deze billetteo ter jvaarJe van 1000 100 20 ot 10 drachmen zullen worden uitgegeven naar gelang d behoeften der schatkist zulks vereischen Volgens an 5 van d it besluit zullen teu waarborg voor de houders dezer schatki tbiUeten als hypotheek beschouwd i worden de xontwerken en sommige andere domeinen van den slaat l Zooalt het vroeger steeds op den geboortedag van wijlen H M de Koningm moeder gebruikelijk was werden dingsdag wederom onde de behoeftige bewoners van Scheveningen een groot aantal kleedmgstukken levensmiddelen en brandstoffen Uitgedeeld Ook nu waren de kleedmgstukken voorthrergselen ïan den handenarbeid van een vijftigtal meisje die gedurende de wintermaanden onderwijs in nuttige handwerken geuieien op de school door wijlen H M gesticht en sedert haar overlijden door de liefdadige zorgen van HH KK HH prins en prinses Hendrik der Nederlanden to vreugde van zoo velen in stand gehouden Aau het prospectus betreffende de regeling van de conversie der oostenrijksche staatsschuld ontleenea wij onder anderen de volgende bijzonderheden 1 Namens de bankiers belast met het converteren van bovenstaande staatsschuld zal dezelve plaats hebben by de Ueeren Becker S Fuld te Amsterdam De stukken worden in ontvangst genomen maandag woensdag en vrijdag van 10 1 ure des morgens Alle ver chiUcnde soorten kunneu gelijktijdig vorden ingeleverd doch op verschillend gekleurde ujsten waartegen een genummerd bewijs van ontvangst wordt afgegeven De houders dezer bewijzen worden door een annonce in het Handelsblad en in de Amst Courant volgens het ndmmer opgeroepen de stukken in ontvangst te nemen des dingsdsgs en lo rl tra vnn 10 MK