Goudsche Courant, zondag 24 januari 1869

1869 w yA 3 Düiiderdag 28 January ADVE R TE N TIEN GOUDSCHE COURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Zanffe Tiendeweg D n 60 De ondergeteekende berigt haren geeerden begunstigers dat zij van af Maandag 25 Januarij gedurende acht dagen OPRUIMING zal houden van eene aanzienlijke PARTIJ JAPONSTOF ver beneden inkoopprijs Wed J B C WÏERDELS Gouda Januarij 1869 Men verlangt Ie Rpuda tegen MEI te HOREN Een LOQEABEL UlS met TUIN gelegen op een goeden stand Adres onder letter C bij den Heer Heden overleed ons jongste kindje WILLEM KAEEL in den onderdom van 4 jaren en 7 maanden W K VAN GEXNEP Kap Lui ter Zee G A M TAN GENNEPCE KCUK GocuA 20 Januarij 1869 Een aantal kiesgeregligde leden der hervormde gemeente zijn voornemens om bij de herstemming op woensdag den 27 januarij e k hunne stemmen uit tebrengeu op de heeren Dr I G KOOZEBOOM D DOBBE Mr P P P KIST W B VAN STEAATEN F GRENDEL I D RIJK W POST DROST Die zij hunnen medeliie ers meenen te mugen aanberplen als viaardige vertegenwoordigers hunner belangeu VOORDRACHT D J G ZAALBERG op VRIJDAG 29 JANUARIJ lSfi9 des Avonds ten Vj üur iu het Lokaal Nnt en Vermaak te Gouda ONDERWERP STRIJD IS VERZOENING TUSSGHEN GODSniENST EN WETE VSCHAP ENTREE KAARTEN i 50 cents voor Heeren en Daraes 7iju van heden af te beltomeu bij den Heer E ScHCKKM N in bovengemeld Lokaal en op den avond der Voordracht Het nieuw verbeterde Anatherin Mondwater van den heer dr J G Popp pratiisi Ii Tandheelkundige te ifeentH Biigner üraat uo 2 heeft zijne werkuj bij mij oo zeer ge touud dat ik mi ne ziekelijke kios die ik reeds had besloten te laten trekken door hei gebruik van du heerlijk water lieb behouden waarom ik ieder die aan kieSplJQ lijdt dit reddingmiddel aanbeveel MARTIN HOFFMAN m p Znaim Boekdrukker Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A 123 te Rolierdam bij F E van Santen Kolff apolh en A Schippereijn k C blaauwe porceleinwinkelj ie s Hage bij J L F C Snabilié apolh te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F AUeua apoth te Amsierdan bij F van Windheim k C verkoopiiuis Ie Oudewater bij T J van V euminL m te SchofTiHoven hi A W ift OPENBARE VEREOOPIHGEH te GOUDA Op MAANDAG den 1 FEBEÜARIJ 1S69 des voormiddags ten elf ure iu bet logement de zalm van n kt Een HUIS en ERF staande en liggende aan de Zeugstraat te Gouda Wgk G N 8 Op I VANDAG den 8 FEBRUABIJ 1869 des voormiddjgs ten elf ure inde sociëteit 0 Genoegen in de boeiekade van 36 HUIZEN en ERVEN waarvan velen sedert enkele jaren nieuw gebouwd of groolendeels vernieuwd zijo staande en liggende te Gouda en wel 1 aan de Waehterstraat Wijk P N 177 met eeu Tuio daarachter 1 aan de Turfsingel Wijk P N 85 aan de Nieuwe Haven Wijk N N 84 in de Vuilsteeg Wijk H N 149 en 127 5 in de Robaarsteeg Wijk M N 76 tot 79 en 88 14 iu de Lemdulsteeg Wijk M N 95 96 en 104 i tot 1 aan den Groeneweg Wijk L N 79 1 in de Doelesteeg Wijk L N 122 1 achter de Visehmarkl Wijk I N 125 in de Lombardsleeg Wijk I N 69 in de Nobclstraat Wijk O N 235 en 239 En 6 in de Drapierstraat Wijk O N 256 257 ffl 257 260 261 en 262 Twee OOFTTUINEN in de Boelekade te Gouda te zamen groot 32 roeden 68 ellen Eene BOUWMANSWONING en ruim 12 bunder VvEI HOOI en TUINLA ND in de gemeente Bkoek Een perceel WEILAND groot 83 roeden 90 ellen te Zuid Waddingsvees En eene BOÜVVMANSWONING met 1 bunder 92 roeden 64 ellen WEI en ELSLAND in de gemeente Siein En op DINGSDAG deu 16 FEBRUARIJ 1869 des voormiddags ten 9 ure aan het voormelde HUIS Wijk P N 177 aan de Wachterstraai te Gouja van een netten IlsrEOEIDEL Nadere inlichtingen zijn te bekomen len kantore van den Notaris W J FOETÜIJN DROOGLEEVER te Gouda De Notarissen M O N T IJ N en KIST te Gouda zullen op Donderdag 4 Februarij 1869 des middags ten 12 ure in DE ZALM te Gouda verkoopen 1 Een WOONHUIS en EBP onder de Boompjes te Godda mei Schuur en tuin zeer gunstig gelegen aan de rivier de Gouwe kad sectie B n 8 groot 1 Roede 77 Ellen en 725 gedeeltelijk geheel groet 2 Roede 56 Ellen 2 Een stuk allerbest wel toegemaakt WEIIjAND aan den Broekweg te Beoek in de onmiddelijke nabijheid van Gouda kad sectie D n 685 en 1185 groot te zamen 2 Bunders 55 Roeden 10 Ellen 30 Een stuk uitmuntend SOOILAKD enz achter het vorig perceel kad sectie D nO 681 682 683 en 684 groot te zamen 2 Bunders 5 Roeden 50 Ellen Breeder bij billetten vermeld en iuformatien te bekomen de roormelde Notarissen Getuigschrift De Ötollwerck scho Borst Brai bons heb ik aan een nader onderzpekonderworpen en nadat ik m j van hunnevoortreffelijke zamenstelling heb overtuigdniet geaarzeld dezelve mijnen patiënten aante bevelen Ik t etuig hieriqede opep üjk dat ik de gunstige werking dezer Bonbons zelfs bij langdurige verkoudheden in het bijzonder bij bo tprikliéting velemalen in de gelegenheid was waar tenemen Dr WAtLOTH Disfript arts In vf zegelde pakjes met gebriiiksaanwijzing a 30 Centen steeds vpèrhanden bg den Apotheker J H B JEBS teGpuÖa T J VAN VREUMINGÉ f te Oudewater en A WOLFF te Schoophovni Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Sfad prschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden ia 3 franco p po8t 2j25 Advertentieu vau 1 6 rej els tot dts uiiddae s ten 12 ure grootere moeten vó Jr 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien de Circulaire van J n Staatsraad Commissaris des Koniugs in de provinoi Zuid Holl ind van den 4 J tuiarij 1854 A n 123 I Afd X Provinciaal blad n 3 brengen ter kennis v n de Ingezetenen de nog van kracht zijnde Wet van 26 Ventose IVdi laar luidende als volgt Art 1 Binnen de tien dagen na de afkondiging dezer wet zullen alle eigenaars pachters gebruikers of anderen hunne eigene gronden of die van anderen bebouwende elk voor zooveel hem aangaat verpligt zijn om de hoornen op die gronden staande van rupsennesten te zuiveren of te doen zuiveren op verbeurte van eene boete van ten minste drie en ten hoogste tien dagen dagloon Art 2 Zij zullen op dezelfde straffen gehouden zijn de upsennesten en ringen van de boomen hagen of struiken afgenomen aanstonds te verbranden en zulks op zoodanige plaats waar dit zonder gevaar van brand aan bosschen boomen of struiken of aaii hui en en gebouwen kan geschieden Art 3 De bestuurders der departementen fthans gedeputeerde staten znllen binnen het elfde tijdstip de boomen welke zich op de onverpaehte nationale domeinen bevinden van rapsen doen zuivereu Art 4 De agenten der gemeente en hunne adjuncten thans Burgemeester en Weihouders zullen ieder in den zij n verpligt zijn op d uitvoering dezer wet toe te zien s verantwoordelijk voor het verzuim hetwelk ten dezen mogt worden ojtaekt Art 5 D2 commissarissen van het uitvoerend bewind bij de plaatselijke regeringen thans de burgemeesters zijn verpligt om binnen het tweede tiental dagen na de afkondigi ng dezer wat eene schouwing te doen over alle met boomen boutgewassen hagen of struiken beplante gronden ten einde zich te overtuigen dat de wering der rupsennesten naar behooren is volbragt en om daarvan aan den minister wien bet aangaat rcpport te doen Art 6 De wering der rupsennesten zal inde volgende jaren vóór den 1 Ventose f20 Februarij moeten geschieden op straffe als biervoren is bepaald Art 7 Ingeval eenige eigenaars of pachters tegen het gezegde tijdstip hebben nagelaten zulks te doen zullen de agenten en hunne adjuncten burgemeester en wethouders het door iiE4ieider8 te hunner keuze ten kosten der nalatigen laten verrigten De op die eigenaars en pachters invorderbaar verklaarde staat van kosten wordt aan hen op vertoon der quit ntie van de arbeiders door den vicde egter kantonregter afgegeven zonder dat de betaling daarvan van de boete ontheft Art 8 De tegenwoordige wet zal op den 1 Pluviose f22 Januarij van elk jaar op uitnoodiging van den commisaaris vat het uitvoerend bewind thans burgemeester door de zorg van de agenten der gemeenten thans burgemeester en wethouders worden afgekondigd y 0 BooHigen de ingezetenen uit om zoo wel in hun eigen belang als in dat bonner naburen zorg te dragen dat de bij hen in gebrnik zijnde boocen struiken en hagen van de daarin aanwezige rupsannesten norden gezuiverd ten einde zich te vrijwaren voor toeten en kosten die in verband met de bepaling van art 471 n 8 van het wetboek van stra regt znllen worden toegepast op hen welke bij de Bebouwingen die deswege tusschen den 21 Februari en den 10 Maart ziillen worden gedaan blijken zullen daarin nalatig te zijn gtweast GOUDA 23 Jaiinarij 1869 Burgemeester en Wethcvders van Gouda De Seeretaris De Bargemsester DROOCLEEVBS FOETUIJN v BERGEN IJZENDOORN f 1 h ilr c f f f 7 jn door t hter inErevoerde De prijs der Advertentien van éss tot ze regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 CcTit Btiiteugevone letters wordeo berekend naar plaatsruimte Nationale BUlitie KENNISGEVING 5 i = BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het register van iuschrijvina met de alphabetische naamlijst van hen die in het afgeloopen jaar in deze gemeente voor de Militie zijn ingeschreven van en inet den 26 Januarij tot en met deu 4 Februarij aanstaande de Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter lezing zijn nedergelegd en dat tegen register en lijst bezwaar kan worden ingebragt bij den Commissaris des Konings in deze provincie door middel van een met de noodige bewijswijsstukken gestaafd verzoekschrift op ougezegeld ppier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den 5 Februarij 1369 moet worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente Gouda den 22 Januarij 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris j De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTUIJX v BERGEN IJZEXDOORN K E NNISGEV ING De VOORZITTER van den Raad der gemeente Gouda brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers iu de e gemeente zijn toegezonden de oproepiugsbrieven en stembiljetten tot het benoemen van twee leden der commissie bedoeld bij art 131 der gemeente net en dat wanneer eenig kiezer zijn stembriefje verloren of er geen mogt Lebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op dea 2 februarij aanstaa des irnrgens ten negen en eindigen de naroiüdaga ten 4 ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwe k van hes ze el der Hoofdplaatsen van het Hoofd en van het Onderkiesdis rict voorzien is mi g worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen personen dujdeKjk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en gtene anders briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 26 Januarij 1S69 De Voorzitter voornoemd VAX BEKGEX IJZEXDOOEX 6 ttenlanïJ Londen 2S Jan Het groote aantal ongelukken in den laatsten tijd op zee door aanzeilingen voorgevallen geeft de Daily News aanleiding om er op aan te dringen dat men een beter stelsel van signalen invoere waardoor het mogelijk wordt dat sc epeü des nachts elkanders igting gewaar worden Het biaJ raadt aan drie lantaarns derwijze op te hangen dat zij een gel jkzijdigen driehoek vormen met den eenen hoek gerigt naar de plagt van bet schip Dit zou andere schepen altijd onmiddellijk doen zien welken koers het schip houdt Parijs 25 Jan In den Constitutionnel leest men Na het eerste tijdperk van de werkzaamheden der confereatie geëindigd is zal men zich moeten getroosten eenige dagen zonder nadere tijding van den staat der onderh andclingen te blijven De graaf Charles Walewski Cambtenaar bij bet kabinet van hel a LU Cl ty