Goudsche Courant, zondag 31 januari 1869

A D VE RTËNTÏE N 1869 Zondag 31 Januarij Hl t 4 GOUDSCHECOUKANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Heden overleed ons jongste kindje WILLEM KAREL in den ouderdom van 4 jaren en 7 maanden W K VAN GENNEP Kap Lui ter Zee G A M VAX GENNEP DE KUCK GocuA 20 Januarij 1869 Den 2 5 Janoarij 1869 overleed te Jlpken aan den Hhijn onze geliefde Vader en Behuodvader PIETER JOHANNES de KAXTEK in den ouderdom van tJS jaar N 11 DE KANTER L r m KAMER VAN HaLUL S VOORDRACHT D J G ZAALBERG op VRLfPA 59 JvNCaKIJ IS 9 des Avonds ten 71 L ur in het Lokaal Nut en Vfnnaak te Gouda o N n E R W E E P STRIJD ix VERZOENING TL SSCHEX G0ÜSDIEN8T es WETENSCHAP ENTREE KAARTEN 50 cents voor Heeren en Dames zijn van heden af te bekomen bij den Heer E Schilrmin in bovengemeld Lokaal en op den avond der Voord rarht Plaatsen zijn a 10 Cents te bespreken dis Vrijdags s morgens van 10 tot 3 Ure LOKAAL TIVOLI bij A van SOLIXGEN aan het Station te ouDi VOLRS VOORSTELLLXG door het Xoordhollandsch Vaudeville Gezelcshap cJer directie van W BOESNACH Jz Zondag 31 Januarij 1869 Aanvang s avonds 7 ure EaTSl SOTSl ComeJie DE VROUW in de ZAAL EN DE MAN in de WERKPLAATS audeïille iu 2 Bednjien Tut slot De Blanke Othello Vaudeville in é n Bedrijf Prijzen der Plaatsen 1 R NG 0 60 2 Bang 0 40 Kinderen niet ouder dan 10 jaren half geld Pl vitsen zijn aan het Lokaal te bespreken a 10 Cents Uit Te GOUDA door sterfgeval de hand ie Koop EEN HUIS waarin sedert jaren de affaire van Logement genaamd Het Koode Hebi is en nog wordt uitgeoefend Adres franco op T HET BESTE MIDDEL TER VERDRIJVING VAX HOEST HEESCHHEID EN VERKOUDHEID IS ONTEGENZEGGELIJK DE VAN VELE ARTSEN AANBEVOLEN EN MET VERSCHEIDENE MEDAILLES BEKROONDE JOHANN HOFF scHE BORSTMALZ BON BONS v e r k r ij g b a a r in het Centraal Depot Oude Bloemmarkt bij de Stilsteeg iS 154 te Amsterdam alsmede te Gouda bij J C tan VREüUlNGEN te Woerden bij HENRI J VAN DEN BERG 3 i 17 3J 2 2 m Ik ontvang van de gebruikers Uwer iIaIz Boubons steeds de getuigenis dat ZIJ hun zeer goed voldoen en geholpen hebben Dalfsex 19 December 1868 J F KORTEMAN Met uwe Malz Bonbons ben ik hoofdzakelijk daarom zoo zeer ingenomen omdat ik tot de overtuiging kom dat de onder gelijksoortigen na im aangeboden Boii ions van anoere fabriekanten slechts gebrande suiker met vanille bev itlcn Vrnhem 19 December lfe6K W J MAIJER C In elke grooiere plaats zijn Depots gevestigd Al die iets te vorderen heeft vau verschuldigd is aan of stukken papieren of wat ook onder zich mogt hebben behoorende tot de Nalatenschap van wijlen tien Heer JAN PBINCE gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 6 November 1868 wordt verzocht daarvan opgaaf of belaliog ta doen vóór 1 Februarij 1869 of althans zoo spoedig mogelijk ten kantore van Notaris M KIST te Gouda Urbanus PillGn bereid volgeus het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van SV s Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Jarlandervten J I Allart Jlhlmserdam M Punt W z Amaterdaia M Cléban C droogisten hei GARAi lTIE voor zuivere Cacao en Suik r De voortreffelijke Chocoladen van het huis Pranz Stolwerck te Keulen zijn verkrijgbaar bij J J V d SANDEN ie Gouda lige weg D 321 eu huidenstr KK n 27 g Delft H V de Kruijff Delfshaten J Koch Deventer Gebroed Timan Dirkdand D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat Haaairecht K Oosterling Leyden J T Terburgh Haarlemmerstr De Oud Cartagena s BergplantenOIie belet niet alleen onmiddelijk het uitvallen van het Haar maar zij behoudt het leven en de groeikracht van het aanwezige Haar zoo volmaakt dat daardoor de grijsheid verdorring wordt voorkomen die zich gen ent deze Haarolie als gewone Haarolie of Pomade te gebruiken zal om het zoo eens nittedrukkea zijn jeugdig leven minstens tien jaren rekken vant zoo lang mea toch een fermen on verkleurden haarbol bezit mag men het zij hier met eerbied gezegd toch niet oud heeten en hoe eerbiedwaardig ook de ouderdom zelve is wensoht men toch zeer zeldzaam voir den ouderdom oud te schijnen Om dit middel voor elk bereikbaar te stellen is de prijs slechts 60 cents als conservatiemiddel heeft men aan 3 of 3 fleschjes genoeg per jaar maar aU geneesmiddel moet het bepaald eenma Uaags gebruikt worden hoek Edkkersteeg Moordrecht G H Post NieuKkoop A Bots Oudewaler H J Knijper Rotterdam X v d Toorn Weste VVageort Schiedam D Maltha Schoonhoxien A Wolff Tiel A F Faassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Woerden L Ruijten Zenenhuiien A Prins Het depot dezer echtS Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik i door ons te Gouda alleen en uitsluitend gepiaaut bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAASSCHüWlNa Hetzelve is i öTcenU per Flesch vlT l t T T de vervaardigers W Jgbaar aan het Hoofd Dépfit bij A u AP t fl ra welke Hand SEETVELT Az te Delft eLlJ J e eh ook bevindt op het Ze e lak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wn verzoeken de gebruikers in tnrUelUk daar wel op te letten en üen hun aan wel toe te aea bij wien men de Doosiei ruien haalt Alleen die Doosjes w i een biljet met onze Handteek niüe is viol aan te haffen en zich te wachten vo r et gebruik v de vele namaaksel Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door on bij memand anders de Urbanus PiUen bereid volgens het oude en echte Recept in De p6t zijn verkrijgbaar gesteld in de hitrboeen op gegeven Steden m plaataen dan bij de hier bovengenoemde Dépóihouder In elk doosje A n biljet voorzien met de eigenha e aamteeken ng van de vervaardigers W BKEETVELT Az e Delft en êrdê bh Mej de Wed BOSMAN Gouda A BP fv A pn Westewagestraat A ül lJi AJiD Oostnnnrf W T APT 4 w fetïe Snhuizen IZir F L VAN DETH 7 7 Deze Couraüt verscbijiif des Douderdags ea Zondags In de htad j es biedt de uitgave des avoads te voren I c prijs per driLMuaaüdeDis 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regeU tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving TJ J i ï i5 De BURGEMEESTER van Gouda gelet op xi 7 der Wet van den i Julij l jO fStaatablad iiO 37 regelende het KIESREGT enz noodigt de Ingezetenen dezer Gemeente uit om zoo zij elders in de Directe Belastingen mogten zijn aangeslagen daarvan vóór den 15 February aanstaande te doen blijken door overlegging van het Aanslag Biljet of een uittreksel uit de Kohieren dier Belastingen zullende tot de overneming dezer bewijzen ter Plaatselijke Secretarie worden gevaceerd dagelijks van des voormiddags 10 tot des namiddags I ure met uitzondering van den Zondag GOCD A den 26 Januarij 1869 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 30 January Het grieksche antwoord op de raadgevingen der conferentie laat zich nog altijd wachten Vrij algemeen is men van oordeel dat het magtelooze Griekenland het hoofd wel in den schoot zal moeten leggen De mogendheden zijn het zoo geheel eens Rusland meent het zoo ernstig met Griekenland in het ongelijk te stellen en Turkije is zoo humaan en zoo toegevend gezind Die diplomaten zijn zoo bekwaam om bij de moeijelijkste geschillen wel niet om tot afdoende beslissing te komen maar om uilvlugien en palliatieven te vinden Doch uitstel is geen afstel dit geldt in volle mate van de ooslerscbe kwestie Sommigen houden integendeel vol dat Griekenland weigeren zal men spreekt reeds van een weigerend antwoord Eene beethoofdige partij te Athene wil den oorlog zonder vloot of leger zonder geld of bondgenoot wiücü ontzinde dwazen dat heerlijke en magtige r jk van den sultan aantasten Het klinkt al zeer ougerymd in de ooren van den bezadigden Nederl r J=r die zoo volkomen vergeten is dat zijne vadfs in de 10 = eeuw het in veel hoprloozer toestand opnamen tegen het ovcrmaglige Sp uije De Grieken mogten nu eens denken dat zij builen a de groote mogendheden om in 80 dagen verder konden komen dan de Nederlanders in SO jaren Zij hebben natuurlijke bondgenooten in de nog onder turksche heerschappij zuchtende eilanden in Thessalie en Epirus in Thracie Macedonië en Bulgarije in Montenegro Herzogewina en Bosnië in Servië en Rumenie Het geld doet veel maar zielskracht is meer De Turken zouden trots alle bond i genooien naar Azië verhuiren a s in die bevolkingen het vol besef ontwaakte van hare diepe vernedering Dan werden zij als helden begroet door het lafhartig geslacht onzer dagen De zuid amerikaansche oorlog schijnt ten einde te spoeden ofschoon de berigten telkens gelogenstraft worden Daar duurt de strijd te lang de bedoelingen zijn duister heerpohzucht is de drijfveer Geheel Zuid Amerika is een bajert van niet eindigende verwarring die de ontwikkeling dezer heerlijke staten belet In Engeland bedreigen wel onbloedige maar vergiftige kerkelijke geschillen de inwendige rust Een cefleeile der episcopale kerk komt in cr et tegen de regering djor bot invoeren r rcoajscbe gebruiken en plegtigheden t e sedert ce hervorming vraren naeelstn Het is onder eene andere geda nie de strijd d s overal word gevoerd en die door len angst voor het doordringende ücht wordt aangevuurd Het zijn de stuiptrekkingen eener versletene rigting die nog t ilrijke aanhangers telt onder de onkundige menigte en onfeilbaar wijken iroet voor de resultaten van natuurkennis algemeene ontwikkeling en grondige wetenschap Wien de grond onder de voeten weggezonken is VTO een verouderd tandpimt raast in magtelooze woede te De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 1 1 Cent Buitengewone letters worden berekend Dur plaatsruimte gevolgen de engelsche ten val brengen De kerk kan niet meer heerschen over den staat en slechts onheil slichten maar zij zal haren eigen werkkring vinden op een hooger gebied en den grondslag leggen tot de volle toepassing barer eeuwige beginselen De spaansche illosien zijn opgegeven die lieve vreedzame revolntie begint baren zin te doen kennen Moord en doodslag komen aan de orde van den dag Waar ooit hebben geestelijken den vooruitgang gehuldigd Vrijheid van godsdienst in Spanje de leer der godsdienstvrijheid te Midrid verkondigd Daartegen zullen bijgeloof en dueepzucht eene eeuw lang strijden Tel daarbij de staatkundige twis Montpensier en Aosta op den voorgrond en hoe ook weersproken de republiek op den achtergrond Eerst tegen Mei Zol men komen lot het kiezen van een koning Men mogt bijna vermoeden dat vóór dien tijd nog wel een staatsstret k gelukken kon die jroor het oogenblik een einde maakte aan den strijd Frankrijk is rustig en gehoorzaam Het smaakt de vrijheid in naam en den vrede zoolang het den keizer zal behagen Het leger is opgewassen tegen eiken vijand en de vrijheid is lUer deel zoolang men zwijgt en stil is Langzamerhand veranderen als ongemerkt alle staatkundigeverhoudingen en onder die inwendige onzigtbare erking nadert Europa tot eene geweldige beroering die de kwestien doorgeene diplomatie op te lossen brengen zal tot geweldige ontknooping OuttenlaniT XtOnden 27 Jan Uit Madrid wordt aan de Times getelegrafeerd dat er te Purgos wegens den moord van den gouverneur eene groote demonstratie plaats had tegen de monniken aldaar en dat troepen derwaarts zijn afgezonden voorts dat de paus geweigerd heeft den spaanschen ge nt te ontvangen Volgens hetzelfde blad verwacit men uit GrieKenlandinstemming met de verklaring der mogendheden doch nietdan onder sterk voorbehoud De schade van den brand in het douane gebouw te RioJaneiro bedr iagt £ 50 000 De Heer Mackonochie heeft verleden zondag in de st Albanskerk eene sourt van demonstratie gehouden Zijne kerkwas vol geestelijken van zijne rigting Hij zelf had op hetaltaar twee kleine lichten gepl natst De avondmaalskelk hiefhij op tot aan den mond en in plaats van te knielen maaktehij verscheidene korte kniebuigingen Aan de deur werd gecollecteerd voor het fonds ter b i mg van de proi kostenvan den heer Mackonochie Zonder dus bepaaldelijk behalvemet het plaatsen der lichten op het altaar zich schuldig temaken aan overtreding van het regeringsverbod heeft de heerMackonochie toch de dienst gedaan in bepaalden strijd met debedoeling van de uitspraak der regtbank The Chamber of Agriculture rouru i dringt er ten krachtigste op aaii dat een speciaal departenneni wo de ingesteld tot behartiging der belrtng n v n den landbouw 2 J ui De Tisies deelt een telegram uit Madrid mede irhoudende dat de regering aldaar zich uij het corps diplonioiique heeft verontschuldigd betreffende de vernieling vanhet wapen der pa jselijke legatie Het nieuw edict tot vrijheidvan goilsdieust is niet uitgevaardigd Per Hipparchus zijn berigten ontvangen uit Montevideovan 27 december en telegrammen uit Buenos Ayres meldendedat er op Angostura den 21 decern r een aanval was gedaan terwijl men verzekerde dat de stad den 23 as ingenomen alsook dat Lopez gevlugt was en door de bondgenooten vervolgd werd Per City of Brussels zijn berigten ontvangen uit BuenosAyres van 28 Montevideo 20 Rio Janeiro 29 en Paraguay 13 december Volgens deze laatste was Angostura nog nietdoor de bondgenooten ingenomen m lar bleef de positie