Goudsche Courant, zondag 7 februari 1869

Burgerijke Stand 1869 Zondag 7 Februarij GOUDA Geboren 2a Jan Migdalen ouders D HoUestelle en M BeloB je Jann Jacoba ouders J D Maasland en C Kloot 30 Gy Lla onders van Leeuwen en A van Wijraen 31 C Slni ouders G H Flnl en M Bode 1 Feb Johanna Xdhelo m o de J C Spruit ea W vat Vouren Leendert Bernardu G jsbertüs ouders I Begeer en G de Jong 3 Hendnca Theodora oudersZ van der Eng en A M Pniiseaberg Overleden 29 Jan M Lm tre 2 j 8 m G C Visser o m A de Jong 7 j 30 J van Erp 21 j 1 van Eek 29 j K J Lders ed J L Cats 88 j 31 J J Seharleu o 4 m 1 Feb C iVilion 2 ra J C van Vliet huisvr van C Trijsburg 65 j M van der Hoeven 8 ro ÏOÜDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN fva hiDgta hebben de T a8 lan te Ca ro geo i iLi De oralsische eerste kauier heeft het budget oor Z fX het brooze leveo ao het H i f X Ud o He door eece lo er j l eD g u eeo J j j e s over de ema W l j i tui enLdschf Jc dten rddü tscheD boDd bedraagt 9 So il t j Ver e MSo re rhVX IÏrVt r de e de Eene tentoon tellmg van hout 1 io september en october te JiDnchen worden gehoudeo Men vraagt met 1 Mei a B op een dorp in Zuid Holland tegen goed loon 2 Dienstboden eene zindelijke WERKMEID die tevens een bargerpot kan koken en een MEISJE tusschen U en 18 jaar geschikt om ligt huiswerk te verrigten Vdres franco onder letter A bij den Boekhandelaars G B V iN GOOE ZONEN e Gouda LOKAAL TIVOLl bij vas SOLIXüE V aan hit Station te GouD i 2 Vülks Voüi Slelliiig door het Nüordhulianibeh Vaudeville Ge elschap onder directie van W BtJl SXACH Jz Zondag 7 Februarij 1889 DE ONECHTE ZOON Mejufvrouw TERWEN op de Gouwe vraagt terstond een TWEEDE HEID WERKMEID tegen 40 sjaars Volks drHina in 8 tafereelen door A von Kotzeiiup gevolgd door DS 2 oaafiN Comische Vaudeville in ccn Bedrijf Entr e 1 Rang fil ets i Kang iü ets Aanvang s avonds 7 ure De N oUrissen M O X T IJ N en KIST te Golui zullen op Donderdag 4 Februarij Ib a de middags ten 12 ure in DE ZaL M te Goüda verkoopen 1 Een WOONHUIS en ERF onder de Boompjes te Goud a met Schuur eu tuin fer gunstig gelegen aan de rivier de Gouwe kad sectie E n 8 groot 1 Roede 77 Ellen en 72 J gedeeltelijk geheel groot 2 Roede 56 Ellen 2 Een stuk allerbest wel toegemaakt WEILAND aan den Broekweg te Beoek in de onmiddehjke nabijheid van Gocd a kad sectie D n 685 en USö groot te zamen 2 Bunders 55 Roeden 10 Ellen 3 Een stuk uitmuntend HOOILAND enz achter het vorig perceel kadsectie D n 681 6S2 68 3 en 684 grootte zamen 2 Bunders 5 Roeden 50 Ellen Beerder bij billetten verme en informatien te bekomen de voormelde Notarissen HOOGIIEEMRAAÜSCHAP RIJXLA D DIJKGRAAF en HOOGHEE MRADEN van RIJNLAND brengen bij deze ter kennis van ingelanilen 11 dat de lijsten der stemgeregligde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dieusij iar sCJ volgens art 29 van het reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des morgens 9 tot des middags 12 ure ter inzage zullen liggen als volgt de lijsten van al de zestien districten ter Secretarie van Rijnland alwaar 7 ij tevens tegen betaling van 10 cents voor elke lijst verkrijgbaar zijnj die van bet derde district aan de Cniquius die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghcaier die van elk der oterige districten ter gemeente secretarie van de hoofdplaats an dat district en van de daartoe behoorende onder kiesdistricten 2 dat zij die vermeenen dat de lijïten niet naauwkenrig zijn opgemaakt volgens art 30 van het reglement gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewijzen kunnen onderwerpen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op den eersten Donderdag in Maart over de ingekomen reclames zal beslissen Dijkgraaf en Hoogheemraden Tooruoemd Leibes 4 Febrnarij 1869 H C J HOOG Dijkgraaf W G DE BRTH TN KOPS Pee Openbare Verkooping Op VRIJDAG den 5 FE3RÜARI I 1869 des AVONDS ten 6 URE in de NIEUWE HERBERG onder Koord JFaddiwxmm van POOME enPLANTSOElV Wassende op het Tuinveld der weduwe JAKOB LOEF Nadere informatien zijn te bekomen ter kantoren van de Nota issen MOLENAAR te Zuidtraddinxteen en MONTIJN te Gouda Dr Cbantomelaiius OOGE WATER Dit onwaardeerbaar Oogenwaler is een van de gelukkigste uitviudingeu der wereld hetzelve bezit de kracht ora alie oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling bitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen legen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 60 Cts per flacon bij T A G VAN DETH Gouda i J BEUZEMAKER Leyden J H KELLER w wageustr Rotterdam H V D GRIENDT Leuveubaven H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A SCHOÜTENS ScULÖTEB Oostmolenstraat J J GROENHUIZEX k C Utrecht en meer bekende Depots in ons rijk Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingtdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Y n Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Metourkaartm Ueze Courant yersebijnt des Douclerdags en Zoqdags In le Stad geschiedt de uitgave des avuuds te voren Re prijs per drie maanden is f 2 franco p post i 25 Adverteatiea van 1 6 regels tot des midüags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Ovcrzifft OOUDA e Februarij De exrkoning van Hanover en de ex keurvorst van Hessen worden ernstig gestraft voor hunne stoutigheden en verzet tegen het magtige Pruisen en zijn hofmeijer von Bismarck De kamer heeft met overgroote meerderheid de wetsontwerpen aangenomen die den halsstarrigeu vorsten de middelen ontnemen om onrust te zaaijen Zij behoorden zich te voegen in hnn lot en in te zien dat zij sedert lang hunne zoogenaamde regten verbeurd hadden door willekeur en slecht bestuur Eu zij bezweken niet voer deu opstand der verdrukte slaven maar voor de magtspreuk van den vromen en eerbiedwaardigen koning van Pruisen dien edelen handhaver der legitimiteit en der vorstelijke regten Was de annexatie regt dan is het ook deze tuchtiging In allen gcalle is het een vermakelijk schouwspel voor democraten en volksvrienden dat de vorsten zei en zoo ernstig en bedaard den grondslag ondermijnen hunner ouoc aanmatigingen en de bijgeloovige aanhankelijkheid eener verblinde menigte vernietiger Zou von Bismarck niet weten dat zijne bittere woorden zaden strooijen van onb doelde gevolgen Van het eerste oogenblik af der eenstemmige spaansche omwenteling moest men verwachten dat er stormachtige dagen iouden komen De invloedrijke geestelijkheid kon zich onmogelijk rustig nederleggsn bij dien grooten omkeer van volksonderdrukking tot de ruimste vrijheid Hunne vrienden de Carlisten vinden grooten stenn bij bet minst ontwikkelde deel des volks eu de bloedige strijd hce spoedig bedwongen zal zioh telke is hernieuwen De spaansche natie was eenstemmig op één punt de verwerping der ondragelijke willekeur van die schandelijke regering Duldeloos was de snoodheid van een bestuur dat bet volk vernederde bedroog en vermoordjle Plotseling bezweek het vermolmde gebouw Het volk was vrij van het buitenland niets te duchten de vroeger gebruikelijke hatelijke inmenging is voorbij Kon dit zoo herhaald bedrogen volg een nieuwen vreemden koning wenschen Het is ondenkbaar maar men wenschte dat elders en ieder betoogde dat elecïhts eene koninklijke regering waarborgen kon schenken van rust Het bleek wel uiteen en ander dat men in Spanje niet zoo geheel vreemd was van de volksregering als men ons wilde diets maken maar toch was de uitslag der verkiezingen foo uitnemend in het voordeel der monarchalen dat men de zaak uitgemaakt achtte En ziet ep eens verneemt men dat men Let uitvoerend bewind wil opdragen aan een driemansobap aan drie consuls om vastheid te geven aan het bewind daar het nog zoo lang moet duren eer men genaderd is tot de keus van een regeringsvorm eer men kan beginnen een koning te zoeken De tusschen regering duurt te lang een krachtig bewind js behoefte Het grieksche antwoord is nog niet ontvangen maar toch bekend Men was daar zeker van Griekenland moet toegeven Dat is verstandig de volken moeten hunne belangen overlaten aan de wijsheid der diplomaten De sultan is even wettig als al de overige vorsten van Europa alleen aan Pruisen is het regt gegeven om naar zijn believen de gezalfden des heeren af te zetten De conferentie handelt anders en eerbiedigt den doodvijand der christenheid De domme Grieken willen dit maar niet begrijpen Gelukkig hebbeu zij een wijzen koning hij is beter dan een Griek vrij van grieksch patriotismus eergevoel en opoffering wil hij het hoofd buigen voor de teregtwijzing der conferentie en zich onderwerpen aan de eischen der Torken Zoo goed is het een vreemdeling tot koning te kiezen De grieksche minisiers kunnen den koning niet volgen op dezen weg hij moest een vreemdeling tot minister verteffen om zijn besluit te contrasigneren De gevolgen kunnen niet uitblijven nooit kan hij goed maken wat hij hiermede bederft Indien Griekenland weigert zoo zegt De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven ld Ceut Bniiengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte George dan niet dat dit de beste oplossing is der geheele oostersebe kwestie De christenbevolking in Turkije moet hare verlossing niet zoeken bij Russen Engelschen of Franschen of wie ook begeerig uitzien naar den buit maar de koning der Hellenen moest allen oproepen om zich zelveu vrij te maken en de b irbaarsche horden terug te drijven naar Azië opdat ook voor die gewesten de toegang wordt geopend voor ontwikkeling en waarachtige beschaving Maar het schijnt of in dezen duisteren tijd het stoffelijke alleen gehuldigd wordt Men ondermijnt alle welvaart door bespottelijke krijgstoerustingen en waar het geweld zoo ooit verontschuldigd kon worden daar huichel men vredelievenden zin om de krachten te sparen tot verderfelijker en verwoestender strijd Ondanks alle diplomatie zijn toch de dagen geleld der turksohe magt in Europa en zullen in bet zuidoosten jeugdige grieksche rijken ontstaan 6uttenlanïii Londen 4 Febr Op 16 dezer zal de troonrede strekkende tot eigentlijke opening der zitting van het britscbe parlement door de koningin zelve orden uilgesproken Uit den brief waarmed e de heer Gladstone de parlementsietjen van zijne pat j heeft uitgenoodigl om dadelijk bij deu aanvang der zitting op te komen wordt opgemaakt dat het ministerie alsdan gereed zal zijn met een plan voor de nieuwe regeling van da zaken der anglioaansche kerk in Ierland De Morning Herald fs zeer tevreden over t geen inIndie gedaan wordt ten einde de rampen van den hongersnood te voorkomen Het blad houdt het er voor dat sedertmen begint te begrijpen dat de zorg voor het leven der bevollving boven politieke kwestien gaat herhaling van zoovreesselijken hongersnood als laatstelijk in sommige districtengeheerscht beeft onmogelijk is De Times houdt den gunstigen afloop van het geschiltusschen GriekenU ud en Turkije voor verzekerd Doch zegtbet blad de Turken mogen wel eens bedenken dat bij eenvolgende gelegenheid de mogendheden misschien zich er nietzoo veel a rn zullen laten gelegen liggen om der sto f doenbedaren Wil Turkije z oh zulk een gunst nogmaals wrardigmaken dan moet het zijn eigen huishouding in orde brengenen zijne financiën beter regelen en niet langer leven op detoegevendheid van zijn sehuldeischers Doch de Times denkt dat al trekken de Grieken zich de verklaring der conferentieniet hard aan zij toch eenvoudig later weder vaa nieuws aanbeginnen zullen De Morning Sta van den 3den des morgens had reedsbij mededeeling van het grieksche gezantschap het berigt dalkoning George zich niet tegen de verklaring der mogendhedenzou verzetten en dat waarschijnlijk het grieksche ministerie dienten gevolge zou aftroden Het blad zegt daarbij Natuurlijkmoet de kwestie of de politiek des kotiings ten slotte zal zegepralen in een land als Griekenland bewoond door eenprikkelbaar hardnekkig volk dat veel gevoel van eer heeft daarvan afhangen of het nieuwe ministerie bij het volk en hetministerie steun zal weten te vinden De Morning Star dieoverigens liefst gezien had dat de mogendheden Turkije enGriekenland op eigen hand hnnne zaken hadden laten uitvechten schijnt dus nog niet zeker dat niet weiligt de griekschenatie den koning ten slotte na een nieuwe ministeriele crisis dwingen zal zijn vredelievende politiek op te geven Bijnaniets is zoo gevaarlijk voor een vorst als zich bij zijn volkbloot te geven aan het verwijt van de nationale eer niet opte houden De Times zegt in zijn city artikel dat bet onlangs rijzender turksche fondsen toegeschreven moet worden aan het berigtJat het budget t welk thans te Konsiantinopel wordt gereed tretnankt een tnn ier o or t ji