Goudsche Courant, zondag 7 februari 1869

ADVERTENTIEN NATIONALE MILITIE De Ondergeteekende Corat Mssioonair wonende te Leyden Hooigracht 7 897 beveelt zich bij dezen wederom beleefdelijk aan bij Ouders en Voogden tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS voor de ligting van 1869 Contracten worden van heden af op zeer aannemelijke voorwaarden aangegaan E J VELDHUIJZEN pp Nadere informatien te bekomen bij den heer C AEIvEXBOUT achterde Vischmarkt Wijk J N lU i te Gouda Boekhouder van bet Begrafenisfonds GENOT DOOR YOORZORG gevestigd aldaar Op alle tentoonstellingen hebben de Stoll werek sche Borst Bonbons van den hofleverancier Franz StoUworck te Keulen jover dergelijke fabrikaten als siroopen extrac len pastilles enz gezegevierd een bewijs dat dit kjismiddel onbepaalde voorkeur verdient Hetzelve is over geheel Europa verbreid en be iu t iick ir g p j et J V 5 Febr Het giieksche kabinet is aldus zamengesteld Zaimis president eu binueiil uken Sutzos oorlog Fringtos marine Pctzjii financiën Aviciino eeredienst Surava justitie Dely iunes bui enl zaken De aanneming van het parijsscheprotocol is zeker Parijs 3 lebr De kolonel Joiinis heeft gisteren ochtend ten 9 ure te Laghouai nabij Aiumadhy 3000 ruiters en 80U ïoetknechten behoorende tot den stam van Oulad Suli Cheikh ontmoet zij erder door de Franschen die 1200 man sterk waren geheel geslagen De insurgeuten voerden op Jiunneu terugtogt veledooden en gekwetsen met zich en lieten 70 doeden op het slagveld De nitslag van dit gevecht zal de rust herstellen welke slechts korten tijd gevaar liep De Franschen verloren slechts 2 ofBcieren en 8 soldaten die gewond werden De kolonel Jonuis vervolgt den vijand in de ngting van het westen De maarschalk Mac Mahon wordt den 4 dezer te Alsiers verwacht Te Konstaniinopel zijn de besluiten der parijsche conferentie met genoegen en erkenteljkheid ontvangen maar wordt volgens de bt rigten v an de Independanee Beige weinig uitwerking van die besluiten verwacht Het thans opgerezenverseh ï worui cioor de turksche staatsmannen niet als eene toevallige ea voorbijgaande zaak beschouwd maar als het nitvk eisei van eeu plan hetwelk in Griekenland sedert lang isopgevat en beraamd Griekenland ben eren zij heeft zijue vooreii uaaccligc kal sen berekend en is tot de overlnigiug gekomen dat het weinig of niets bij dat spel kan verliezen enveel mimen derhalve zou het bij zijn plan volharden al moesthet otk bij V ijlen voor onverwachte hindernissen terugdeinzen De te iLidrid door bet corps diplomatique voor de nuntius gevraagde voidoening bestaat hierin dat laatstgenoemde door den eersten alc ule Don RiveroJ begeleid plegtig naarzijn pakis worde teruggevoerd eu de aldaar aanwezige gouverneur hem met allen aan zijnen rang verschuldigden eerbiedontvangen De voldoening heelt blijkens eeu telegram op dezewij e plaats gevonden 4 Febr Aan de beurs heerschte gisteren een algemeenoptimisme Alle verontrustende geruchten waren verdwenen Gisteren avoud liep zelfs in de speculanten wereld het geru ht dat het antwoord van Griekenland reeds ontvangen was Dit gerucht is echter voorbarig Het antwoord zal eerst ophet laatste oogenblik ontvangen worden de grieksche regeringmoet de openba e meening in haar land ontzien en daarom hoewel in beginsel besloten om tot de verklaring der conferentie toe te treden zal zij het uiterste oogenblilt afwacbtea om het te doen voorkomen als gaf zij gedwongen ea metlegen in toe Uit Spanje schrijft men dat door de vorming van hetirimviraat de maarschalken Frim en Serrano gevaar ioopenvan overvleugeld te vorden door Kivero een man van een root talent en eene groote energie en vol iaitiatief Kepubiikein in den grond van zjn K rt voedt hij stoute plannen 111 zon wel fens die zijner beide collega s kunnen op zijdeschuiven Er is sprake van om hem ptesijent van den ministerraad temaken De republikeiusche partij heeft eergisterente Madrid en in de voornaatDste otedeu manifcstatien gehouden Eene commijsie is aan de regn mg de verwijdering van denpaufelijkeu nuntius en de scheiding van kerk en staat gaanverzoeken In Xavirra en de Ba kische provinciën verwachtmen eene carlistische beue jiijff De termijn die aan Griekenland is gesteld om antwoord tegi en op het protocol der conferentie eindigt eerst met den laatstea Lig Ier week Blijkens eene depêche uit Athene heeft de koning de aanvrage om ontolag door het kabinet ingediend aangenomen euZaimis Delygeurgis beiast om c n kabinet te vormen Er heerschtiiiAtheneen m de provinciën eene grooieagitatie a Febr liet Journal Olliciel meldt dat de ministervanoorlog de volgende depêche heeft ontvangen Algiers t Febr De vijand is naar het zuiden op de vlugt De opperbevelhebber van GeryviUe zet den vijand na Eene depêche gedagteekeud L Ijoruna 5 Febr meldt dat na den ganscheunacht te zijn voo gerukt hij voor Tadjeruna was aangekomenwaar hij kampeert hij heeft den vijand niet kunnen bereiken die zoo snel mogelijk vlugt Hij zal zijn togt naar het zuiden voortzetten Indien de andere koionnes ook naar hetzui len rukken dan kan de vijand niet ontsnappen O Febr üe zitting van bet wettrevend ligchaam werdge eel ingenomen door de discussie over de interpellatie betreffende de drukpers De heer de Moustier is heden morgen overleden De min steriele crisis te Athene duurt voort De toestand aa aar zou zijn als volgt De koning treedt toe tot de en ch a der conferentie en is to nos toe met geslaagd in i ii tiA Griekenland zal verzoeken den genoemden ternaijn te verlergea tot na de zamenstelling van het ministerie Te Athene heersoht veel agitatie maar deze wordt niet als gevaarlijk beschouwd Berlijn 3 l ebr De Kreuzzeitung bevat een hoofdartikel over de tuekomst van België waarin verklaard wordt dat de onafhankelijkheid en de neutraliteit van dat land in het belang aller groote mogendheden is Duitschland zal die nimmer bedreigen indien echter tegen de verwachting eene andere mogendheid België mogt bedreigen dan zou het vereeuigd Duitschland hiertegen nadrukkelijk opkomen De Prov Corr meldt dal ofschoon de grieksche regeringhare verklaring omtrent het besluit der conferentie nog niet naarParijs heeft gezonden niet te min hare toestemming en dienten gevolge het vereflfenen van bet geschil als verzekerd wordtbeschouwd De tweede kamer van den zweedschen ijksdag heeft met 120 stemmen tegen 37 eeu voorstel van eenigen barer leden aangenomen strekkende om de koninklijke medewerking in te roepen tot eene algemeene ontwapening in Europa De minderheid heeft tegen het voorstel gestemd omdat zij van oordeel was dat het kleine Zweden in dit opzigt niet den eersten stap kan doen Doch hiertegen werd ingebragt dat Zweden reeds eeumaal in eeee internationale aangelegenheid namelijk in de afschaffing van het verpligte paspoort alle andere staten is voorgegaan Ofschoon oogenscbijnlijk de scherpe polemiek tnsschen deofiicieuse bladen van Berlijn en VVeenen geëindigd is bestaater toch nog altijd eene verbittering t geen blijkt uit het navolgende feit Voor korten tijd kwam te Bucharest eeu kist aan waarin zich wapenen bevonden De oostenrijksche gezant telegrafeerde dit aan den heer von Beust Spoedig hielden de oostenrijksche bladen er zich mede bezig en het berigt werd zelfs naar Londen overgebragt Men vernam evenwel ook dat de heer v Beust de zaak naar ouder gewoonte aan de gezanten geschreven had Want aan lord Clarendon zei graaf Bernstorff dat er in Rumenie weder wat op til was Thans heeft de pruisische regering door diplomatieke bemiddeling een streng onderzoek ingesteld en daaruit bleek dat te Bucharest eeu kist met jagtgeweren aangekomen was Het feit had dus met de politiek niets gemeens Daarop werd ook van oostenzijksche zijde het feit erkend Waarschijnlijk heeft dit gebeurde dan ook aanleiding gegeven dat graaf von Bismarck den 30 januarij sprak van lasterlijke aantijgingen tegen de pruisische politiek Het is thans zeker dat het ontwerp van wet betreffendede regeling van het assurantiewezen binnen kort bij de pruisische kamers zal worden ingediend De koning beeft daartoe reeds magtiging verleend Naardien eenigen tijd geleden Oostenrijk en Italië hunnehandelsbetrekkingen met Tunis hadden geregeld door een verdrag volgens hetwelk ij aldaar op den voet der meest begunstigde natiën zullen behandeld worden zal na ook van dezijde van den noord dultschen bond over oen dergelijk tractaatmet Tunis onderhandeld worden De pruisische minister vankoophandel heeft de kamers van koophandel reeds uitgenoodigddaaromtrent hun advies uit te brengen Weenen 3 Febr De Neue Freie Presse meldt dat ten gevolge van den persoonlijken invloed des konings van Griekenland een bevredigend antwoord van Griekenland op de besluiten der conferentie naar Parijs moet zijn gezonden Madrid 4 Febr In eene nota van den minister van oorlog wordt geconstateerd dat de aanwervingen van vrijwilligers naar Cuba ijverig wordet voortgezet De heer Posada Herrera die tot lid der Cortes is gekozen maakt zich te Eome gereed om naar hier te vertrekken Er bestaat geen enkel kenteeken van eenige scheuring tusschenhet gouvernement aldaar en de spaansche regering De Impareial zegt dat volgens brieven nit Barcelona de Tristans aanvoerders van Carlisten over het dal vaU Andorra Katalonie zijn binnengedrongen Troepen zijn te hunner vervolging van Barcelona uitgerukt Florence 3 Febr Een telegram uit Athene van gisteren berigt dat het kabinet Balgaris zij e toestemming tot de declaratie der mogendhedan niet willende geven zijn ontslag ingediend heeft 5 Febr Eene depêche nit Athene meldt dat Zaimisbedankt heeft voor den last om een kabinet zamen te stellen en dat de koning Bulgaris heeft verzocht zijn ontslag in tétrekken Athene 2 Febr Het ministerie niet gezind zijnde het protocol der conferentie te onderteekenen is heden afgetreden Zaimis Delygeorgis heeft geweigerd een kabinet zaam testellen Balgaris heeft aangeboden zijne portefeuille te behouden op voorwa r i he proto v rw rpe zoj t7 J 4 Febr De zamenstelling van het nieuw ministerie is mislukt De koning heeft den hr Bulgaris bij zieh ontboden Belgrado S Febr Het dagblad Serbia bevat eene schijnbaar van regeringswege ingegeven artikel waarin betoogd wordt dat de conferentie geen r sultaat heeft opgeleverd en het uitzigt geopend wordt dat in geval van een oorlog tusschen Turkije en Griekenland waarschijnlijk Servië Bulgarije Macedonië Herzegowina Bosnië en Montenegro aan den strijd zullen deelnemen Bucharest 6 Febmarij Het ministerie heeft aan de kamer van afgevaardigden verklaard dat het om ontslag heeft gevraagd maar dat de aanneming daarvan nog onzeker is GOUDA O Febraarij De kiesvereeniging Met God voor Nederland en Oranje in het hoofdkiesdisirict Haarlem heeft tot kandidaat voor detweede kamer gesteld den heer mr C Th baron van Lyndenvan Sandenburg Omtrent de aanstaande Internationale Tentoonstelling vanTuinbouw te St Petersburg wordt door de administratievetfdeeling der tentoonstelliugs commissie berigt dat deze commissie des verlangd zorg zal dragen dat er voor de bezoekers der tentoonstelling kamers beschikbaar worden gehouden tegen den prijs van 1 roebel S j fr of hooger per dag ontbijt en bediening mede gerekend De personen die vande tusschenkomst der commissie in deze gebruik wenschen temaken worden verzocht zich tot haar te wenden met opgaafvan den prijs tegen welken men de kamers Teriangt De liberale kiesvereeniging Eendragt maakt magt teGroningen heeft gisteren als haren kandidaat voor het lidmaatschap van de tweede kamer der staten generaal in plaats vanJen heer Geertsema gekozen den heer mr S van Houten wethouder te Groningen met 71 van de 87 stemmen doorde conservatieve kiezersvereeniging Neêrlands Heil is op eenevergadering waar ongeveer 20 leden aanwezig waren de heerT J Stieltjes tot cmdidaat geproclameerd Door de BurgerKiesvereeniging is tot candidaat gesteld prof B ü H Telligen die verzocht heeft niet iu aanmerking te komen Door dekiezers ereeniging ge laamd Groninger de heer Stieltjes Zeer aai ger aam is het ons schrijft het Handelsblad tekunnen mededeelen da de namen van vier onzer landgenootenvoorkomen onder de bekroonden der Académie nationale agricole manufaeturièra et oommerciale te Parijs die dezerdagen het rapport heeft openbaar gemaakt barer speciale commissie van beoordeeiing voor de internationale tentoonstellingen de expositie door gemelde inrigting iu 18G8 gehouden Daaruit blijkt dat is toegekend het diplóme d honneur aac deheeren J C Zaalberg te Leyden voor wollen dekens J M van Kempen te Voorschoten voor zilverwerk S T Maitland directeur van het kon zool bot genootschap te s Hage voorhet model van een zelfwetkende veiligheids locomotief en demedaille 1 klasse aan den heer M J de Bont firma de Bont Leyten te Amsterdam voor suikerwerk en likeuren Volgens de schoolberigten in de Nieuwe Bijdragen vanjanuarij 1869 bedraagt het getal vacante scholen openbarevoor gewoon lager onderwijs 30 dito voor meer uitgebreid S li 25JARÏGE ilil E v t j STRAATEN A C E HEEIJKERS Gouda 6 Febmarij 1869 Bevallen van een Zoon G M C TAN HOUWENINGE DEN Ouden Gouda 5 Februarij 1869 Bevallen van een Zoon r WEURM A N Belonje onderwijs 2 gesubsidieerden bijzonder voor gewoon en meer uitgebreid 2 en dito voor meer uitgebreid onderwijs 2 Het aantal vacante hulponderwijzers betrekkingen is 17 Men schrijft uit Ooststeliingwerf Met genoegen deelen wij mede dat de berigten aangaande de wiuterrogge zeer gunstig zijn Hoewel men vreesde dat zij door de vorst geleden zou hebben heeft zij daarvan in het minst geen hinder gehad want zij vertoont zich groen friscfa en welig en belooft een goeden oogst Gemengde Berigten Oedanks alle iDspanuing kan de eng regering in Indie niet beletten dat duizenden stuks vee vau honger en dorst cmkomen Iq Algerie is weder oproerigheid uitgebroken en een gevecht geleverd waarin de Franschen de overhaud behielden Zatiirdag en zondag jl heeft in het zQiüen van Engeland en laags de ierscbe kust een hevige orkaan gew K l die op vele plaatsen groote verwoesting heeft aatgerigt Jcles Favre wil het aanknoopen der betrekkiageo met Meiico in het fr wetgevend ligchaam voorstellen in de nabijheid van ShefBeld is eene werksuking begonnen die groote uitbreiding schijnt te verkrijgen Te Brussel ziju zeer veel personen üit de aauïieulijker standen overleden aan tvpheuse koortsen De bibliothecaris van het India House te Luuden heeft in een vergeten kast de bibliotheek van Timur gevonden door dien veroveraar op zijne togten bijeeuverzameld Uit Spanje vertrekken talrijke troepen naar Cuba Te Delhi is Meer Hadji opgehangen die bij bet oproer in 1857 een eng kaptein had vermoord Deu druk der bela=tiug n begint uien te Londen ernstig te gevoelen De veepest breidt t der hare verwoestingen nit in de oostearijksche gewe tea Te Madnd zal weldra eene protestant se hc kerk geiionwd worden ïu iurii me heeft eene hevige vechtpartij tusschen Chinezen eo geemancipctidea plaatsgehad die door de militaire magt moest gestild wordea In New York beeft men bij bet ter dood brengen van eeu veroordeelde dien eerst geehloroformeerd De scbsde vaa den laatstea braad te Trieêt wordt op 2 millioeB fl begroot Marktberigten Gk UcLa i Febr Bij weiaig handel werden de meeste artikelen iets la er afgea even Tarwe Poolsche per 2i00 kilo ƒ 340 a 345 Roode KI y 3 20 Zeeuwsche per mud 10 a ƒ 11 30 Kogpe ƒ 7 80 a 9 00 Gerst 6 a 7 75 Haver korte ƒ 4 a ƒ 5 40 lange ƒ 3 00 a ƒ 4 30 Boekweit Frausche per 2100 kilo ƒ 220 k ƒ 225 Noordbr ƒ 250 a ƒ 260 Bruine boonea ƒ 10 50 a 12 50 itte ƒ 13 a 15 50 P iardeboonea ƒ 8 20 a ƒ 8 60 Duiveboonen 8 70 a ƒ 9 50 De aanvoer ter veemarkt w is uiet aanzienlijk maar de4andel geanimeerd en dit was mede bet geval tea janziender varkens Kaas aangevoerd 7 partijen ƒ 27 a ƒ 29 Boter ƒ 1 46 Burgerijke Stand GOUDA Gebobfin 2 Peb Maria ouders P Koppendraaier en A Y seUtein 4 Johannes Catharinus ouders F H OVERLhDts 1 Feb H Pastoors huisvr vaa W F Coret 31 j 2 G Ro ikaiD 46 j 3 A C de Kruijf huisvr van H M Verrijl 62 j Gkhuwd 3 Feb B van der Klei en P Seeders I a Cats ea K J V areadorff 4 H Beumer en J M Moucbon F S Vermeulen en J Leovelink