Goudsche Courant, donderdag 11 februari 1869

Madrid 8 Febniarij De vrijwilligers der vrijheid hebben ADVBRTENTIEN De ondergeteekende betaigt bi deze zijnen welmeenenden dsnk voor de vele bewii en van deelneming hem geworden bij het overlijden zijner zaster Mevr de Wed POMPE te Gonnim V s IIOEl 3CI LTII01 Y£E 0 bevel ontvangen d uitoe in bescherming te nemen fening der protestantsche eeredienst Dit is zeker noüdig daar de neo katholieken zijh er op beroemen die te kannen verstoren wanneer hat hun goeddunkt bovendien heffen de eigenaars en de huurders van het huis waarin de protestantsche godsdittistoefeiiingen worden gehouden zoomede de neo kathoheke blsdeu zulke klaagtoonen daarover aan dat de protestanien genoodzaakt zijn naar eene andere schuilplaats om te zien Geen der 8U0 huizen alhier aan spel en prostitutie gewijd vinden daarentegen gewetensbezwaar om daarvan de huurpenningen te trekken De besproken aanslag der carlisten op 2 dezer is niet tot uitvoering gekomen hoewel volgens de Iberia die partij steeds stoutmoediger wordt Volgens dat blad vergadert ia het paleis van den bisschop van Tortona de carlistische junta en hebben voor het meerendeel geestelijken daar zitting in Het orgaan der partij predikt een krijg op leven n dood tegen de liberalen Dadelijk na den moord van den gouverneur v n Burgos die volgens de Union ail en aan de rianmatiging z ii zijn te wijten waarmede die ambtenaar te werk ging heeft de carlistische unie wissels ter waarde van 300 OOU frs ontvangen benevens aanschrijving om de wervingen met kracht voort te zetten In eene circulaire daarop door den aartsbisschop uitgevaardigd zegt deze geestelijke Vóór het einde der vasten moet de kwade geest door het geloof worden overwonnen 6tnnenUnö GOUDA 10 lebi anj Heeft ons DUüliek l ij lierhaling blijk gegeven van meer dan gewone belangstelling in de vlaamsche tooneelspelers c au zal voorzeker de voorstelling van zondag avond meer Jan eenige andere ge aiigpn vau die ingenomenheid Mejufvrinw Bcer iuaus toch wist zich steeds door de eigenaardige voortreffelijkheid v iu haar spe te onderscheiden en daarom zai het voor hare benonderaars eene welkome gelegenheid ijn haar eene waardige hulde toe te brengen ter gelegenheid barer benefiict voorstelling Wij vertrouwen dan ook dat deze voorstelling bij vernieuwing het bewijs zal opleveren dat ons publiek buitengewone verdiensten op waardige wijze weet te huldigen De minister van oorlog heeft bij dispositie van IG jan jl het vroeger bepaalde in zooverre uitgebreid dat milicienplaatsvervangers die met onbepaald verlof zijn of op zoodanigverlof aanspraak hebben voortaan kunnen worden toegelstiBntot eene vrijwillige verbindtenis niet alleen bij de zeemagt ende koloniale troepen maar evenzeer bij oouanig corps van hetleger waarbij zij verlangen te dienen Dezelfde minister heefteenige voorschrifteu vastgesteld ten einde in de stamboekender betrokken corpsen op eenvormige wijze aanteekening wordegehouden van de scherpschutters die naar aanleiding van Zr Ms besluit van 25 juiij 1S68 a 3 als zoodanig wordenaangesteld Naar aap i ding eener toezegging in de avondzitting vanden 1 Iden Deo jl door den minister vau binnenlandschezaken aan den heer van Naamen van Emmes gedaan heeflde minister aan de tweede kamer ingezonden een opgave dergemeenten waar het openbaar lager onderwijs kosteloos is Die opgave bevat de gemeenten waar volgens de laatste opgaven dat is het einde van 1867 het gewoon lager onderwijsop de dagschool of scholen gegeven kosteloos was gemeenten waar bijv van vier dagscholen drie kosteloos waren maar op devierde schoolgeld werd geheven zijn in den staat niet opgenomen daar toch is het onderwijs niet algemeen kosteloos Blijken het overzigt aan hef einde van den staat va het getal der bedoeldp nccnten op het aangegeven tijdstip 252 Hierbij is echter op te merken dat te rekenen van 1868 of 1889 in eenige dier gemeenten achoolgeldheffuig zou worden ingevoerd Voorts blijkt uit het overzigt dat in die 252 gemeenten het getal der openbare s holen 604 beliep en dat der nijzondere scholen 83 terwijl het cijfer der leerlingen van de epenbare scholen 65 747 bedroeg en dat der bijzondere 5274 De tweede kamer heeft gisteren hare werkzaamheden hervat De heer m J Heemskerk z nieuw gekozen lid heeft nadat zijne geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden wa re de gevorderde eeden afgelegd en zitting genomen Zoowel voor als te en de afschaffing van het zegelregt op de dagbladen zijn ingekomen De afdeelingen werden op nieuw zamengesteld Op voorstel des voorzitters is besloten vrijdag aipst over te gaan tot het opmaken van eene lijst van vijf ka daten ir c e betrekking van raadsheer in den hoogen raad Heden worden versct ülende wetsontwerpen ia de afdeeilng onder ocht De heer T J Stieltjes heeft voor de kandidatuur voorde tweede kamer te Groningen bedankt Men schrijft uit s Hage aan de N Eott Cour Men verneemt dat het onderzoek in de zaak van J de Vletter en 13 andere personen waaronder de persoon die zich aan brandstichting heeft schuldig gemaakt bij gelegenheid der ongeregeldheden die te Kotlerdam in het laatst van et vorige jaar zijn gepleegd is afgeloopen en dat bij de raadkamer van het provinciaal geregtshof wordt overwogen of er omtrent al de verdachten termen bestaan om te worden geren voyee d naat de openbare teregtzitting Men schrijft nit Dockom De handel in vlas is in hetbegin der vorige maand zeer levendig geweest en de grooteaanvoeren zijn tot een ongekend hoogen prijs grif opgeruimd Op de beide laatste marktdagen ging het echter niet zoo overdreven in zijn werk en varen de koopers meer geretireerd waardoor men dan ook eenigzins lager konde koopen doch ookalleen middelsoort en inferieure kwaliteit Uit Samarang schrijft men aan het Bat Handelsblad Sedert maanden heerscht hier de koorts epidemie zij sleept de Javanen bij duizenden ten grave zonder dat er van bestuurswege doeltreffende maatregelen genomen worden om de ziekte te keer te gaan Wel wordt er bij de loeras cholera drank en chinine gedeponeerd doch de slechte toepassing van die medecijuen beneemt bij de bevolking alle vertrouwen bijv een inlander lijdt aan gal waardoor braking veroorzaakt wordt dan schrijft de loera dit loc aan een begin van cholera en geeft cholera drank javaansche raedecijnen komen als toegift er bij en de lijder is verloren Ouder de militairen heerscht ook groote sterfte er zijn compagnien die tusschen 30 en 40 man in het hospitaal hebben dat gesticht is proppend vol Men is hier verbaasd en ik moet er bijvoegen verontwaa digd dat de regering van zulk een toestand geen notitie schijnt te nemen terwijl toch veel t doen valt o a door het zenden van meer doctors zoo Europeanen als inlandsche en het nemen van doortastende gezondheids maatregelei Wij zien er niets van en de Javanen sterven als vliegen In het magazijn der heeren R S Stokvis k Zonen aan de Delftsche vaart te Botterdam kan men thans de verbeterde amerikaansche breimachine van Lamb inf werking zien Het is maar een klein werktuig dat men aan den rand eener tafel zet zoodat het nagenoeg geen ruimte inneemt Daarbij ziet het er netjes en zeer eenvoudig uil terwijl het zoo ligt en gemakkelijk gaat om er mede te werken dat men het des no ds gerust aan een kind kan toevertrouwen Zoodra men de machine heeft loegesteld dat ook bijna geen tijd of moeiiv kost heeft men slechts aan een slinger te draaijen zoodat er geen langdurige oefening vereisoht wordt om er den slag van te krijgen Op eene lengte van 2Vj palm 2iet men twee rijen breinaalden elk van 43 stuks die met eene vliegende snelheid in beweging zijn zoodat iemand die vlug den slinger kan doen werken binnen een schier ongelooflijk korten tijd een paar kousen fabriceert waaraaa men dan nog alleen de hielen heeft vast te maken Het zoogenaamde meerderen en minderen kan men daarbij zoo naauwkeurig regelen als men wil terwijl men alle mogelijke maten van grof en fijn van los ea digt werk in acht kan nemen Mogt bij ongeluk het gaftn breken dat hindert niet men knoopt het eenvoudig vasS en draait maar weer voort Even als kousen worden ook alle andeio breiwerken loo aU borstrokken onderbroeken enz w mede vervaardigd De constructie is dus eene nuttige uitvinding ten dienste van fabrikanten winkeliers in gjmaakte goedsrea werkinrigtingen en zoo al meer üoch vooral is zij ook zeer geschikt voor huiselijk gebruik omdat men daarmede allerlei fantaisiewerken kan maken die met de hand niet altoos goed uitvoerbaar zijn Ouder de laatste verbeterde uitvindingen op dat gebied bekleedt het werktuig ongetwijfeld eene eervolle plaats Blijkens een per mail ontvangen berigt heeft de keizer van Japan eene verordening uitgevaardigd inhoudende dat ieder in wiens huis brand ontstaat onverschillig of dit b j ongeluk is of niet zonder genade moet onthoofd worden Het eerste geval van dien aard heeft zich reeds dadelijk voorgedaan Bij een er inwoners van Jeüdo ontstond brand en de man des huizes heeft deswege zijn hoofd moeten missen De mikado van wien de r ksgrooten in d laatste tijden zoo dikwijls hebben gezegd dat hij we oorzigtig mag zijn schijnt dus na zijnen onderdanen te willen leeren om in hun eigen huis zelf de noodlge voorzigtigheid in acht te nemen In Frankrijk zijn nieuwe wetsbepalingen ontworpen op den arbeid van vrouwen en kinderen in fabrieken en mijnweti en Volgeus i e e iep ifigen zal eere vrouw slerfits elf uren houden Deze wetsbepalingen znllen waarschijafijk door de regering eerst in het volgende zittingjaar aan het wetgevend ligcliaam worden voorgedragen Men schrijft ons uit den Aiblasserwaard van 9 febr Sedert het dooiweder den veldarbeid toeliet is men op de hoogstgelegen akkers begonnen te spitten Bij gunstig weder en nog eenige winderige dageu zullen de meeste polders van het overtollige polderwaler bevrijd zijn en spoedig een begin worden gemaakt met het leggen der vroege aardappelen Het vee is algemeen gezond en de opbrengst van zuive hoog Zoo geldt de boter van ƒ 1 45 ƒ 1 65 het ned pond In kaas is weinig handel door opruiming Enkele onbeduidende partijtjes golden ƒ 27 de 50 ned ponden Hennip achtte men stijver in prijs Er zou voor de schil ƒ 22 zijn geboden De Engineer deelt mede dat onlangs aan de fabriek van Brown te Sheffield welligt de zwaarste ijzeren platen werdengewalst die immer gemaakt zijn namelijk van 15 eng duimen dikte die platen worden gebruikt als pantserplaten bijde kustfortificatien Het dunste plaatijzer wordt gemaaktdoor Hallam en C men moei van deze platen er 4800 opelkander leggen om de dikte van een eng duim te bereiken De Louisville Courier deelt mede dat in de bekende Millar steenkool mijnen ten zuiden van Pittsburg brand isontstaan en dat alle pogi gen om die te blusschen misluktzijn Men heeft de mijn bijna volgepompt met water dochtoen de vlammen daardoor bijna bedwongen waren heefteenegasontploffing de mijn gedeeltelijk vernietigd en sinds dientijd is de brand op onrustbarende wijze toegenomen Hetvuur vordert 60 ellen per dag en men vreest dat deze onderaardsche brand het geheele kostbare steenkolenveld ralverleren Gemengde Berigten Vod BcQst heeft von liisraarck gewaarschuwd tegeu den moordaanslag van eeu banover ch student De porte zoa Caodia wülen verkoopen aan de Grieken indien de mogendheden horg hieven De rust is hei steld in Japan maar de fiiuncien zijn in de war In Gelderland werd in 1S67 ruim 272 miUioen kilo t hak verbuuwd Aan de weduwe van den vermoorden gouverneur van Uurg 3 ia toegekend een pensioen van 1 5000 realen £ lke fransche kurasaifcr en karabiuier kost het rijk gemiddeld 1000 frs meer in het jaar dan een hoogieeraar Eene vereeniging van belgische en engelsche ondernemers wil een spoorneg aanleggtn aa Brussel naar Msmz In Algene is alles teruggekeerd tot rost en ord In Suttk rlandshire is eene tweede goudveld ontdekt de nasporiugcn werden eenigzins belemmerd door ruw weder en overstrooming De beerscheöde ziekte te Brussel is sterk aan het afoemen De koning der Hellenen ontsloeg z jn miuisterie op aandrang van AleiaDder en apoleon maar Urfde voor mets instaan De koninklijke familie van Portufjal doet afstand van een aanzienlijk gedet t barer inkomsten ten behoeve der schatkist Men beweert dat onderhaudehngea aaugeknoopt zijn over een verbood tusscheu Frankrijk Italië en Oostenrijk In het ontwerp der spaansche grondwet wordt de slavernij verboden De Grieken hebben uitotel van executie gekregen De ramcensche ministers bedanken den eeuen dag om den anderen het werk weder op te vatten Voor de utrechtsche ten toonstelling zijn de aanvragen ter plaatsing vooral uit België en Engeland zoo menigvuldig dat men moeite zal hebbeu daaraan te voldoen De b lgische regeriog wil de uitvoering beletten van den verkoop van den ïuiemburgscheu spoorweg aan de fransche Oosicr sjioorweg maats happij De verkiezing van zes eng parlementsleden is wegens omkooping vernietigd la Zwitserland houdt men vergadering om de liber le herziening te verkrijgen van de kantonnale coostitutien Vergadering van den Gemeenteraad Diogsdag 9 Februarij Tegenwoordig de heeren van Bergen IJzendoorn voorzitter en al de overige leden De notulen der vorige vergadc ïng worden gelezen en gearresteerd Ingekomen eene d spositie van hh gedep staten houdenue goedkeuring van eenige in de begrooting gemaakte wijzigingen notific eene missive van de kamer van koophandel en fabrieken inzendende de rekening en verantwoording over 1868 Wordt dadelijk in behandeling genomen en goedgekeurd Bevallen van een Zoon G M C VAN HOUWENINGE DEN OdBEN GoDDA 5 Febrnarij 1869 Men vraagt alhier IN HÜÜE een of twee GEMEUBILEERDE KAMERS Opg ren daarva aoi dsn huur frgs eene missive van burgemeester en wethouders die in overleg met den heer lopziener een drietal indienen ter benoeming van een hulponder wijzer T A van Dam te Zwolle P van der Loo te Stolwijk en N Felij ter Aa de benoeming in eene volgende i rgadering Wordt gelezen het advies vao B en W in wier handen gesteld was het voorstel van den beer Peeters om den heer telegrafist van Schouwenburg van v ege deze vergadering hare te redenheid te betuigen over ziJQ tienjarige ambtswaarneming B en W erkennen volgaarne dat de heer v öchonwenburg is sen zeer verdienstelijk ambtenaar maar geloovea niet dat het in den kring der bevoegdheid ligt van den raad daarover uitspraak te doen Na eenige discussie waaraan de hh Reutinger en Peeters deelnemen trekt de heer Peeters na de gegevene inlichtingen zijn voorstel in Zijn iugekomen adressen van J bchnling W van Iieeuweo en J Sehriek om begunstigd te worden met de betrekking van noodluilplijkdrager ds benoeming vc lgt hieronder een adres an J Mulder en J C van Wijk kennisgevende dat zij wenschen op te rigten eene naamlooze boawvereenigiog en lich vooreerst illen bepalen tot het bouwen van 13 woningen in de nabijheid van het door hen gebouwde lokaal voor de borger avondscbool en voorti het wegruimen van het nabyzijnde kruidroagazijn benevens het voorstel om het elders weder op te rigten voor ƒ 500 terwijl zij verzoeken toegelaten te worden tot het aankoopen der daarvoor ea andere noodige stadsgronden Dit adres wordt gesteld in handen van B en W ten fine van berigt en raad Door den voorzitter wordt medegedeeld dat de boeken en de kas van den gemeenteontvanger zijn uagezien en in orde bevonden tn dat zich in de kas bevindt ƒ 33669 S35 alsmede dat de opbrengst der verkochte boomen bedraagt ƒ 959 20 Dcor den voorzitter wordt medegedtsld dat de commissie van fabricage het voorstel intrekt tot bet vervangen der populieren aan den kattensingel door ypenboomen Notific Voorts wordt berigt dat het verzoek van Spijkerman om aangesteld te worden als overzetter aan den IJsbal door hem is ingetrokken Aan de orde is het voorstel tot aitlreiding van het grondgebied der gemeente Gouda De secretaris leest namens B en W een uitvoerig rapport en legt over een naauwkeurige kaart van liet terrein in het rapport worden e voor en liadeelen opgesomd en de aanneming aaugeradeu In discussie gebragt zegt de heer Luyteo dat het voorstel hem aanvankelijk toelachte doth bij nadere overweging ziet hij daarin geen voordeel wegens de accijuaen de De heer Kist ziet er ook weinig voordeel m en beklaagt zich dat er geen uitvoeriger tukken hebben tei visie gelegen maar gelooft dat het besluit dezer vergadering an geringen invloed zal njn op de eludbesHssJng De hee Peeters ondersteunt de conclusie van bet rapp ort en tracht de beide vorige sprekers tt wederleggen De heer Prince enscht om Jt nu gegevene iolichtiugeo de zaak tot eene nadere vergadering uu te stellen welk voorstel geuoegzaam wordt ondersteund De heer Viruly ontraadt om redenen het uitstel en dringt in elk geval aan op oespoediging der afdoening In stammiüg gebmgt wordt met 9 tegen 6 stemmen besloten de zaak dadelijk af te doen De heer Droogleever motiveert zijne goedkeurende stem en meent dat al mogi die uitbieidiog verschillende uitgaven veroorzaken zij echter in bet algemeen belang zeer wenschehjk is De heer Remy vraagt inlichting of reeds geraaaKte becijferingen aanwijzen dat de uiigaveo gedekt zul n worden door evenredige inkomsten De voorzitier geeft den heer Kem de gevraagde inlichtingen somt vervolgens de voordf len op en beantwoordt aï de vorige sprekers Na nog eenige Jiscussien wordt het goedkeurend besloit na eene door B en VV voorgestelde en aangenomen concept wijziglugj in art 4 van het ontwerp aangenomen met 10 tegen 5 stemmen Daarna wordt benoemd tot noodh ui p lij kdrager met 13 stemmen J SehuUDg Burgerijke Stand Hierna eïnd gt de vergadering GOUDA Geboren 5 Febr Daniel Cornelis ouders J A van HouweniDge en G M C den Ouden 6 lambertus ouders W van Golick en X van der Neut Theodoras Cornelis Josephus ouders H Fapij en M B Kaaipo Pieter oud rs P Kroon en M Scboute u Johanna ouders i van der Horst en H den Hertog 7 Marrigie ouders W do Buijter en W Mes 8 Jan ouders P Mul en J Keij Maria Francisca ouders J G Jurgeus en A F Weck Willemina ouders P Happel eu A C van Asten Adriancs Fredericas ouders F G van de Pavoordt en T J Oomens 9 Johannes ouders F van Beeden ca M Zorg Een jong mensch van de P G oud 22 jaren bekend met de moderne talen en administratie van goede getuigaehliften voorzien zag zich gaarne geplaste hetzy op een kantoor of eene fabriek OvEfiLKDEN 5 Febr C Dekker 75 j M HoUestelle 9 d 6 J Bloot 5 m 7 S J Sneenwit huisvr yan J Jongeteel 4 j J Boekamp 2 m 8 C I ine ra 6 w