Goudsche Courant, zondag 14 februari 1869

W é f 8 1869 Zondag 14 Februarij PALSsmfJÖLKSVLIJT GELD L ËENÏÏ G gWotT l 00 0 ALGEMEENE VERGADERIMG VAN K ÜDSC HE COURAlif Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 M Zei dtmij per ommegaande van uwe MALZ BORST BONBONS Verscheidene Geneesbeeren maken hier van uwe Preparaten gebruik GoDDA 29 Januari 1869 J C V VREUMINGEN listeren kwam mij iemand bedanken die op mijnen iad door uwe voortreffelijke BorstMalz Bonbons te gebruiken van heeschheid en aamborstigheiü waaraan hij sedert lang lijdende was radicaal genezen is s Bosch 23 Januarij 1869 Th J JANSEN EEN EVEN VOORTREFFELIJK ALS GOEDKOOP HUIS EN HULPMIDDEL TEGEN HOEST HEESCHHEID en VERKOUDHEID ZIJN DE JOH HOFscHE BORST BONBONS c e dagelijks meer en meer bijval vinden Alleen echt verkrijgbaar in Zakjes blaauw papier van 30 Cts in JOHAN HOFF scH Centraal Dépót Oude Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 te Amsterdam alsmede te Gouda bi J C VAN VEEÜMINGEN te Woerden bjj HENEI J VAN DEN BERG k v rhoiuvljurn ïoli i t I ut en U mu h op de OÖSTHAVEX te GOUDA Buitengewone V oorstclling op ZOXDAG den 14 FEBKÜAKIJ 1869 te geven door hel VLAAMSCH NATIONAAL TOONEELGEZELSClIAr van ANT VEPPE f onder Directie van den Heer ELOÜ LEMAIRE met medewerking en ter beneficie van Mej BEERSMANS HISS HULTON Het groot succes van den dag C omedie in 3 Bedrijven naar het fransch Tan Eun XUS en Ad BFLOT vertaling van M H VAK OIFEL Dit stuk is meer dan 100 malen met het beste succes te Pinus opgevoerd POMPIEaenRIFLE lAN Oorspronkelijk Blijspel met zang in e én Bedrijf door Th VALCKENAERE Aanvang der Voorstelling 7 uur Bureau geopend 6 uur l Bang 99 Cents 2 Eang 50 Cents Bij den Kastelein der Sociëteit ligt een lijst ter inteekening De loting der pl iatsen zal Zatnrdag den 13 Februarij voor HH inteekenaren plaats hebben des miirgcns te 10 uren precies en kunnen na afloop daarvan plaatsen besproken winden tot des namiddags te 3 uren 2 VOORDRACHT r J G ZAALBERG op DINGSDAG 16 FEBRÜAP IJ 1869 des Avonds ten 7 2 Uur in het Lokaal Nut en Vermaak te Gouda EN TRÉE KAARTEX a 50 cents voor Heereu eu Dames zijn van heden af te bekomen bij den Heer E Schuurman in bovengemeld Lokaal en op den avond der Voordracht Plaatsen zijn a 10 Cents op den dag der Voordracht te besproken des morgens van 10 tot 3 Ure Palels voor Volksvlijt Geldleening groot ƒ 1 000 000 verdeeld in iOtJ JC obligalieu ieder a ƒ Ï 50 aflosbaar in 61 jaren met hooge P R E JI 1 É N waaronder ƒ V n i OO ƒ 100 000 ƒ 50 000 ƒ 20 000 minimum van aflossing van iedere obligatie ƒ S Het Bestuur stelt de inschrijving te dezer stede van beden af aan open ten kantore van de Heerfn W J KNO GOEDGEKEURD DOOR DE AANDEELHOUDERS D D S EEBRUARU 1869 verdeeld in 400 000 OBLIGATIEN ieder a ƒ 2 50 AFGEDEEID IN 8000 SEMEN a 50 NU IMEKS PEE SERIE Aflosbaar in 61 JAREN met hooge PREMIEN WAABONDEB TAN ƒ 150 000 ƒ 100 000 ƒ 50 000 ƒ 20 000 MINIMUM VAN ipLOSSING van IEDERE OBLIGATIE ƒ 3 Uossin verzekerd door een bij de Assoeiatie Cassa gedeponeerd Waarborgfonds dat geheel onafhankelijk van het PALEIS voor VOLKSVLIJT wordt geadministreerd Eerste Trekking 1 Junij 1869 2 520 tf 10 000 f 4 000 II 3 400 12 600 laats bij alle ƒ 150 000 30 o 84 20 000 200 50 ƒ ooo 1 000 I 155 en De Inschrijving is van Makelaars en 10 000 200 20 10 000 340 10 2 480 4200 3 vervolgens overeenkomstig plan van aflossing 15 Febr 1869 af geopend en heeft pli Commissionairs in Effecten en Kassiers en bij de voornaamste Boekhandelaren in Nederland PROSPECTUSSEN alom verkrijgbaar De internationale Jurij van de laatste Wereldtentoonstelling te Parijs heeft aan de firma Franz StoUwerck te Keulen wegens de luitstekende kivalneii van hare Stoom Chocoladeu fde prijsmedaille toegekend De meest courante soorten dezer met roem bekende Chocoladen zijn te verkrijgen bij J J v iN DEK S lNDEN Banketbakker op de Markt te Gouda Te HUUR tegen MEI een Heerenhuis met TUIN aan den fluweelen singel met zes Kamers Kelder Keuken en ruime droogzolder met meidekainertje te bevragen bij J T DA VLMANS Meu vraagt tegen 1 Mei a s voor een Heer TWEE GEMEUBE LEERDE KAMERS of eene Ruime Kamer met Alcove Ue st met kost en bewassching Adres mei opgave van condilien aan het Bureau dezer Courant onder Letters A Z Aan den Heer Dr J G POPP Prakt TaiiJarls Weeiien Bognentraat 2 VVel Ed Geb Heer Daar ik weet dat mij uw ANATHERINMONDWATER reeds dikwerf heeft geholpen tegen Bloeding van het Tandvleesch zoo verzoek ik Ü Wel Ed Geb mij per omgaande tegen Postwissel eene flesch toe te zenden Met achting teeken ik ARNOLD HOTTINGER VerwtUter am Altkof Post Krumpach über Wr Neustadt Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blaauwe porcelein winkel te s Hage bij J L F C SnabHié apoth te Leyden bij E Noor fe f rcehl bij F Deze Courant Ovcrzifft GOUDA 13 Februarij Eindelijk mag men vertrouwen dat de grieksehe kwestie nog tot eenige uitkomst zal leiden na vele mislnkte pogingen is er een ministerie tot stand gekomen dat wil toegeven aan de eissohen der conferentie Het antwoord is onderweg Wat er dezer dagen te Athene voorgevallen is hoe weerbarstig en oproerig het volk zich betoonde kunnen wij slechts vermoeden en zuilen wij eerst later vernemen Het verkregen resultaat is altijd nog van geringe beteekenis de Grieken zien zich gedwongen de uitvoering van hun voornemen eenigen tijd te verschuiven van opgeven toch kan geen sprake zijn De dagen der turksohe beerschappij in Europa zijn geteld en de diplomatie kan belemmeren en uitstellen maar zij is onmagtig de ineenstorting te voorkomen van het vermolmde gebouw dat lang reeds op zijne grondslagen waggelt Groot is de gisting in al die zuidoostelijke landen en de tijd nadert dat de verschillende volksstammen elkander de hand zullen reiken tegen den algemeenen vijand Sumenie kan niet tot rast komen het ministerie naauwelijks bevredigd met de kamer stuit op een nieuw incident en moet na twee dagen de kamer ontbinden Het is dwaasheid al die beroering aan dezen of genen toe te schrijven De man is er als de tijd daar is Maar waar zich zulke omstandigheden ophoopen en hetzeirde doel allen onverwrikt voor oogen staat is de eindelijke uitbarsting door geene kcnstenarijen eener leugenachtige diplomatiek te voorkomen In Spanje zijn de vertegenwoordigers zamen gekozen zij zijn geroepen om de hoogste belangen des lands te regelen Het was hoog tijd want het voorloopig bewind kon den vrede niet langer bewaren De vooruitzigten zijn niet helder de strijd zal hevig zijn en de uitkomst is niet te berekenen Het blijkt meer en meer dat geen der genoemde kroonkandidaten eene overwegende partij voor zich heeft dat het voorloopig bewind geen partij gekozen heeft en nu begint men in te zien dat het beste zal zijn de proeve te nemen met eene republiek Als dat de vrucht is van het wachten dan heeft het iets goeds uitgewerkt De exkoningin heeft een manifest willen uitgeven maar zich te laat bedacht en nu is het stuk wel openbaar geworden maar als onecht gedesavoueerd Het restaureren van verdreven vorsten is uit de mode nu de interventie is afgeschaft Ne de pennestrijd tnsschen Pruisen en Oostenrijk is gesust beginnen de fransche bladen een aanval op von Bismarck over zijnen uitval tegen den exkoning George en zijn hanoversch legioen Het is wel een onbeduidend woordengehaspel maar bet bewijst de inwendige en gedurig ontveinsde verbolgenbeid van Frankrijk op Pruisen daarbij komen de voortdurende geruchten van onderhandelingen met Oostenrijk en Italië Eindelijk zal al dat gehaspel uitloopen op bitteren ernst en ook nu doet het een staat van onzekerheid voortduren die verderfelijken invloed oefent op den bloei van welvaart en industrie Onze vertegenwoordigers hebben hunne taak weder opgevat De algemeene belangstelling is zeer opgewekt voor de afschalling der dagbladbelasting De zaak is aan alle kanten in het licht gesteld en de oppositie daartegen loopt gevaar zich belachelijk te maken Zoover is het nog niet met de schoolkwjstie die voortdurend moeijelijkheden zal opleveren Wel heeft het mandement goede vruchten gedragen en de slapenden wakker geschud maar de adhtesien en bloc van de departementen der invloedrijke maatschappij moeten gevolgd worden door onafgebroken pogingen om de zaak in het ware licht te stellen en het volk den boozen toeleg te doen inzien tegen onze voortreffelij volksschool jöuttenlflnïi üeeft Londen u ToU De prijs der Advertentien van één tot ze a regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voer eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengeuf one letters worden berekend naar plaatsruimte inhaudeude een voorstel tot een amendement in de constitutie in dien zin dat ten opzigte van het stemregt alle onderscheid van ras kleur afkomst bezitting opvoeding of godsdienstig geloof zal vervallen De lord mayor van Dublin heeft in den raad medegedeeld dat hij naar Londen zal gaan om aan de koninginhet verzoekschrift te overhandigen dat het haar behage mogeom hare toestemming te geven aan de opheffing der ierschestaatskerk en dat hg terzelfder tijd het verzoek om ammestieveer al de gevangen fenians zal indienen Alhier is bij houders van schuldbrieven van het gewezsn keizerrijk Mexico een schrijven van de mexicaansche regftriiig ontvangen inhoudende dat degenen die den overweldiger Maximiliaan erkend en met hem onderhandeld hadden daardoor alle aanspraken hebben verloren dat de republiek alzoore t zou hebben om hunne schuldvorderingen geheel af te wijzen en dat dus al rat de republiek faun mogt willen bewilligenals eene gunst behoort te worden aangemerkt Wat zij zouktnnen besluiten te bewilligen wordt in bet schrijven niet bepaald opgegeven Parijs iü Febr Het Journal Officiel zegt dat het grieksehe kabinet Zaimis besloten schijnt om het protocui van de conferentie aan te nemen De heer Walewski die op zijne terugreis is zal waarschijnlijk het antwoord van het grieksehe gouvernement overbrengen Het berigt der zamenstelling van het miuiaierie Zaimisiijofficieel Het is te gelijkertijd bij de grieksehe legatie enaan het ministerie van buitenl zaken alhier outvaugen Deheer Zaimis is president van den raad en de heer Delyanniseen broeder va n den afgetreden minisier van dien naam minister van buitenl zaken Het programma van het nieuwekabinet is gelijk van zelf spreekt toetreding tjt de verklaringvan Ie conferentie De gnaf Walewski is maandag uit den Piraeus vertrokken en b reu Et de toetreding van koning George gecontrasigneerd door de nieuwe minisiers mede Dat document draagt de dagleekening van 7 februarij dat is de dagzelf waarop de toegestane termijn verstreek 11 Febr Het Journal Offieiel maakt een telegram uit Algiers openbaar meldende dat de partij van Ouled Sidi Cheik getrouw gebleven aan het gouvernement den 5 februarij dêkampementen der opstandelingen heefi overvallen en een razziaonder hen gemaakt Hij kwam met 2i00 beladen kameelente Butin terug De opgewondenheid van de bevolking te Athene bleef volgens de jongste berigten aanhouden uit Bumenie warenzelfs twee eudelingen van de revolutionaire partij aangekomen die de tegenLanting tegen de besluiten der conferentie zochtengaande Ie houden Met het oog op de kreten die aanhoudenddoor volkshoopen voor het paleis erden aangeheven bad dekoning eeiien gelukkig gevonden maatregel te baat genomen er worden namelijk thans te Athene met het oog op de mogelijkheid van eenen oorlog twee balaillons vrijwilligers gevormden met gewerenvaa Let nieuwe maaksel gewapend de koningheeft hun het plein van zijn paleis en de groote laan vanden slottu n ingeruimd om voor hen tot exercitieveld te dienen deze slap van den koning heeft eenen goeden indruk bijbet publiek gemaakt 12 Febr Griekenland heeft zonder voorbehoud toegestemd Berlijn lO Febr De Prov Corresp meldt als officieel dat de grieksehe regering nog gesne verklaring betreffende de besluiten der conferentie beeft afgegeven Intusschen kan men elke aanleiding tot bezorgdheid omtrent het conflict tnsschen Turkije en Griekenland ter zijde stellen en alle beschouwingen en geruchten in den zin van dreigende verwikkelingen in Europa als ten eenemale ongegrond beschouwen Weenen lO Febr Onze dagbladen maken een telegram bekend van Muncheit dd heden Tn d n ip at in r jd ni