Goudsche Courant, zondag 14 februari 1869

ito t jcht tot stand Ie brejigea op deti gromlsliig van zelf Madrid 9 Febr Er is vonnis gewezen in de zaak betreffenile den moord te Burgos Een der moordenars is veroordeeld tot den dood twee lol altijd durende dwangarbeid twee tot mioligjarige en twee tot twaalfjarige gevangenisstraf Men gelooft dat het gouvernement bij gelegenheid der opening van Cortes aan den eerst bedoelden misdadiger gratie zal verleenen van de doodstraf Hel blijkt meer en meer dat de heftigheid en de onderlinge verbittering der partijen aangroeit en dat het gevaarvan het uitbarsten van eenen burgeroorlog grooter wordt Binnenlandscbe twisten van meer of minder bloedigen aard en van meer of minder langen duur schijnen onvermijdelijk Er zijn thans te Madrid ruim 1800 officieren iu het geoot van halve soldij en ondanks de waakzaamheid der regering taan de meesten van hen gereed op het eerste sein deel aan eene antirevolntionaire beweging te nemen 11 febr De vergadering der Cortes is heden geopend Serrano hield de openingsrede 6tnnenland VEHGADEBING der COMMISSIE Tan 15 iedec votgeos art 131 der gemeentewet betrefeade de oitbreidiog der gemeente VRIJDAG 12 FEBBTAaiJ Tegenwoordig de hr A A v B IJzendoom als voorzitter en voort de leden van Catz Drayer de Graaf Goedewaagen Hoogenboom Hoc gendijk Kabel Knaap Kortenoever Kranenburg Mootijn Straver t d Want ea van Zeylen De voorzitter verwTlkomt de vergadering en berigt dat de hr vau Goor keuDiB beeft gegeven dat hij door ougestcldbeid verhinderd wordt deze vergadering bij te wonen Be heer secretaris der gemeente komt uitgeooodigd door de vergadering Jok hier deze betrekking bereidwillig op zich nemeu De vooi itter doet voorlezen twee wetiontwerpeo tot vereenigïng en wijziging der grenzen van eenige omliggende gemeenten alsmede de memorie vau toelichting door B en V reeds vroeger ingediend bij den raad waarin de voordeden van de uitbreiding dezer gemeeute worden in het licht gesteld als de gelegenheid daardoor geopend tot het verkrijgen van geschikt t Trein waarvan de moeijelijkheid gebleken ia bij het eiercitie veld hij de veeziekte voor het begraven van afgemaakt vee enz en bij hei bergcL der straatvuÜnis dat nu in andere gemeenten geschiedt de politie jt jpoorwegstatioD de verbetering der waterleidingen op eigeu grund hPt vergemakkelijken van de uitlegging der ètafl dat elders groote bezwaren oplevert Xu stelt de voorzitter de vraag of de vergadering gezind i tot de onmiddellijke behandeling der zaak De heer Kranenburg stelt v or de stokken eenigen tijd tsr visie te leggen de heer v Catz acht zich genoegzaam ingelicht en zou tot de dadelijke behandeling willen Lesloiten Bij de stemming verklaren zich 12 tegen 2 etemmen voor het ter visie leggen Hierna eindigt de vergadering tot nadere en spoedige bijeenroeping Burgerijke Stand GOUDA 13 Februarij 1 Donderdag jl heeft er een buitengewone algemeene vergadering der amliaehts vereeniging plaats gehad de voornaamste 1 oorzaak dezer was een algemeen reglement door het bestuur aan de goedkeuring der leden te onderwerpen Circa tachtigleden woonden de vergadering bij het reglement werd naeenige wijzigingen in zijn geheel met algemeene stemmen aan 1 rpnomeu Aaiigenaum was het ons te vernemen dat er sedert èenigeu tijd een inkel van hvensbehoeften was opgerigt waarde leden zich voor verminderde prijzen producten van de eerstekwaliteit kunnen aanschaffen Hartelijk hopen wij dat dezejeugdige iurigting met zulk edel doel begonnen steeds meer I en meer iu bloei moge toenemen dat de spreuk onzer voor 1 vaderen Eendragt maakt magt steeds in eere bhjvRn I De tweede kamer heeft gisteren genomineerd voor de 1 vacature in den hoogen raad de hh mr J G X ist raads heer bij het geregishof van Zuid Holland W F G L Fran jcois raadsheer bij hetzelfde hof W Wichers voor itter der 1 arr regtbank te Utrecht G Everts PPzn advocaat te Arnhem P S NoTon raadsheer bij het hot in Noord 1 oUand De minister van binnenlandsche zaken brengt ter ker ni I van de belanghebbenden dat bij den rijkstelegraaf na verge ilijkend onderzoek ongeveer twintig klerken zullen worden indienst gesteld Nadere bijzonderheden vermeldt de St Ct vanwoensdag jl De commissaris des Konings in Zuid Holland heeft aande gemeentebesturep de volgeode circulaire doen toekomen tiVie heer miiiister van binnenlandsche zaken vesti t mijne j aandacht op het uitbreken van den veetyphus in Gallicie Hongarije en Bulgarije x angezien blijkens treurige ondervinding daardoor gevaar voor den nederlandschen veestapel kan ont 1 staan heb ik de eer UEd ook namens den heer minister uit te noodigen een zeer naauwlcitend toezigt te willen houden op den toestand van het ruudvee en de bepalingen der art 459461 van den Code Pénal gestreüg na te leven Mogt zich onverhoopt aenig verdacht geval van veelj phus voordoen dan gelieve UEd daarvan onmiddellijk per telegraaf of expresse kennis te geven aan den heer minister van binnenlandsche zaken aan mi en aan den rijks veearts der 1 kl J A Alers te s Hage zooais is voorgeschreven bij mijne circulaire van 25 Augustus 186 Prov Blad n 89 waarbij tevens zijn aangegeven de thans nog van kracht zijnde voorschriften tot wering van den veetyphus De verkregen ondervinding heeft geleerd dat veel afhangt van spoedig en krachtig haudelen Mogt het noodig zijn dan reken ik op uwe krachtdadige medewerking tot sluiting van den ramp iu zijn geboorte Hen leett in het Volksblad De eeuw in welke vij leven kenmerkt zich door hel zwakker worden van alle menschelijk gezag terwijl de beginselen van geloof en regtvaardiglieid bij de iiidivid len nog niet ge oegzaam ontwikkeld zijn om vau de vrijheid beste gebruik te maken J n in dien stiijd moet men hulp zoeken in het onderwijs en in de godsdienstige opvoeding Het is geen toevallig verscbijasel dat in bijna alle landen van Europa de kwestie omtrent de afscheiding van kerk en staat en het onderwijs aan de orde van den dag is De klerikale partij zoekt zoowel in Baden ab in BijnPrui sen zoowel in Italië als in Spanje zoowel in ïrankrijk nd uIe in gn Vs rland GOUDA Geboren 9 Feb JacoL s ouders P van Gassel en W vao den Hoek 10 Antonetta Maria Diderica ouders J C Zeldenrijk en A M A leeflaug 11 Pieter ouders A de Gruijl en J Schoonderwoerd Maria Antonia ouders A D Vermaat eu G Zonne Jotephus ouders G Zegers en M den Boer Teunis ouders B de Hul en J S van der Heij Glhlwd 10 Feb H Beunes eu N J Baggert D Koster en M van liet lïmertcntten Voor de vele bewijzen van deelneming bij ons VIJF en TWINTIG JABIG ETOWELIJK ondervonden betuigen wij aan nllen ook namens onze kinderen onzen hartelijken dank E VAN STRAATEN A C E VAN STRA TEN Heeukebs GoüPA 13 Februarij 1869 Voor de vele bewijzen van belangstelling bij de geboorte van onzen zoon ondervonden betuigen wij onzen weigemeenden dank J W SCHOUTEN A SCHOUTEN Fi E TBOP Gouda 13 Februarij 1S69 2 = VOORDRACHT D J G ZAALBERG op DINGSDAG 18 FEBEUARIJ 1869 des Avonds ten Unr in het Lokaal Nut en Vermaak te Gouda ENTEÉE KAARTEN a EO cents voor Heeren en Dames zijn van heden af te l ekomen bij de Heer E Schuueman in bovengemeld Lokaal en op den avond der Voordracht Plaatsen zijn a 10 Cents op den dng protestantisme liefhebben op hunne hoede zijn maar toch moet bij het beoordeelen der gebeurtenissen niet vergeten worden dat het verzwakte kcrkgezag ook aan wetenschap en godsdienst nadeel kan toebrengen daar waar gebrek heerscht aan waarheidsliefde en aan zucht naar het regtvaardige Men berigt uit Leyden dd 9 dezer Gisteren heeft de aftredende rector magnibous onzer hoogssohool dr E P A Dozy zijne waardigheid overgedragen aan zijn opvolger prof Evers met het houuen eener latijusehe redevoering over de oorzaken waardoor de beschaving der Mohammedanen in tegenstelling van die der Christenen allengs is vervallen en verbasterd Die oorzaken vond de hoogleeraar behalve in andere omstandigheden daarin dat de mohammedaansche geestelijkheid zich de heerschappij over het lager en hooger onderwijs heeft weten aan te matigen waardoor zij allengs den geest des volks heeft verstikt en gedood terwijl bij de Christenen steeds een sterke reactie tegen dergelijke pogingen gevonden werd Naar aanleiding hiervan waarschuwde de spreker tegen de pogingen in onzen tijd weder aangewend om bet onderwijs onder kerkelijkeo dwang te brengen en wekte tot een krachtigen strijd voor de vrijheid van ondorwijs en wetenschap op Eene driewerf herhaalde toejuiching was het antwoord der academische jongelingschap op deze schoone rede Men leest in de Goess Courant De schoolwet agitateurs schijnen er weinig aan te denken welke de gevolgen moeten zijn van de toepassing der beginselen die zij verkondigen ludien toch alles gebeurt wat zij als billijk eu noodzakelijk voorstellen dan is de lijd niet meer verre waarin men het onderwijs althans op de scholen geheel zonder boeken zal moeten geven Immers gedurig hooren wij hen klagen dat er boeken op de j scholen gebruikt worden die verderfelijk zijn voor de jeugd en die daarom moeten geweerd worden Men maakt er den minister zelfs een verwijt van dat hij niet genoeg daarop let eu I van tijd tol tijd lezen wij dat bij hem klaglen ingekomen zijn over de schadelijke geschriften die de schoolcommissien niet aanI stonds verbieden I Men stelle zich voor dat aan die genaamde grieven werd te gemoet gekomen dat elk boek waaraan bijv de kerkelijke par I tijen zich ergeren onmiddelijk buiieu gebruik gesteld wordt dan I zullen deze niet rusten voor de door hen goedgekeurde boeken daarvoor in de plaats gegeven worden Doet men dat niet dan is de grief slechts half weggenomen maar ook al waren zij te I vreden dan blijft de vraag of anderen zich vereenigen zullen met I die boeken die de kerkdijken verkiezen goed te keuren Zeker is het dat als men eenmaal er toe komt om aan de verschillende partijen te vragen welke boeken zij goedkeuren het moeijelijk te denken valt dat men ze vinden zal waarmede allen zich vereeuigen en er zal dan niets overblijven dan alle boeken fteschaöeu Jïn zon men het dan gewonnen hebben Maar reed hebben wij klaglen vernomen dat de onderwijzers begrippen toegedaan waren die even verfoeijelijk waren als die welke men in de veroordeelde boekeu aantreft Daartegen is geen andere waarborg te geven dan onderwijzers te zoeken die niet denken die zich laten voorschrijven wat zij spreken moeten en van wie men verwachten kan dat ze dat geregeld als de machine doen zullen En boe zal men dat controleren wanneer men die zeldzaamheden gevonden heeft Waarlijk men moest er maar voor nitkoq n dat alle onderwijs dient op te houden tenzij dat hetwelk de verschillende godsdienstige partijen gelieven te geven aan ben die zich daarbij willen aansluiten Wel zegt men dat zulks geenszins de toeleg is maar kan het anders zoo men van het standpunt der agitateurs voort redeneert En nu moge de menigte weinig op consequentie denken maar zij is niet onvatbaar om te leeren inzien waarhenen men de zaken wil voeren Daarom is het noodig haar niet alleen te doen op te merken wat I zij voor het oogenblik winnen maar vooral ook wat zij in het vervolg verliezen zon j Wij vestigen de bijzondere aandacht onzer lezers op I achterstaande advertentie betreffende de geldleening van ƒ 1 UÜO 000 len behoeve van het paleis voor volksvlijt welke leening uitgegeven wordende in 400 000 obligalien ieder vau slechts ƒ 2 50 in 61 jaren zal worden afgelost met hooge premien o a van 150 000 ƒ 100 000 ƒ 50 000 ƒ 20 000 Geeft alzoo deze wijze van terugbetaling de kans op zeer aanzienlijke winsten er komt nog dit bij dat het minste het I welke bij de aflossing aan eene obligatie ten deel valt nog altoos ƒ 3 zal bedragen zoodat men ook in het ongun j stigste geval de geleende som met eenige winst terugbekomt t tot ieitrheid der fllo sing str kt dat een uaarborg kónde tci instandhouding en uitbreiding van het zoo nuttige en fraa je pateis voor volksvlijt algemeen ingang vinden te meer daar de zeer geringe prijs der obligaticn de deelneming daaraan in ieders bereik stelt De schitterende veeljarige uitkom ten der StollwerCk sche Borst Boubons die volgeus voorschrift van den Profeasor in de medicijnen Dr HarleSS zijn gefabriceerd hebben dit huismiddel niettegenstaande alle bestrijding van vijanden van zekere en spoedige genezing wereldberoemd doen worden Tot heden is dit fabrikaat nog niet overtroffen en verdient allen borstlijders met allen aandrang te werden aanbevolen Gemengde Berigten Te Warschaa zal eeu russisch natiooaal theater opgerigt wordea Het badeDsche armeecorps zal aaozienlijk ingekrumpen wordeo omdat de kosteu ondragelijk zijn Op het spaaosche budget v meo 250 millioen realen bezuinigen Het schip beladen met den telegraaf kabel voor de perzisehe galf is wegens aaiizeiling op zee door de manschap verlaten Het turksche ministerie is gewijzigd In de gemeente Rietveld bij Woerden heerscht de longziekte in hevige mate Te s Gravenhage is eene maatschappij Opgerigt tot exploitatie van zeevisscherijen met loggerschepen In Cochiu thioa zijn 24 christenen vermoord De benoeming van t n driemanschap in Spanje vindt tegenwerking bij het provisioLeel bestuur Bij faet duitsche tolparlemeut verwacht men het voorstel tot verhooging van de belabtiugop de tabak Eogelsche oorlogschepen hebben op Formosa eene openbare les gegeveu in de christelijke verdraagzaamheid Eene bende carlisten die zich gereed maakte om de grenzen over te trekken is te Bayoone geinterneerd In Rusland zijn vijftig ambtenaren verbannen naar Siberië omdat zij in vijf jaren 24 millioen kilo s zout verduisterd hebben uit de laodsmagazijnen te Nisjni Kovogorod Bij de opening der cortes te Madrid zal geene gewapende raagt op de been zijn en geene schildwachten uitgezet worden In den morgen van 7 febr zijn te Florence twee ligte schokken van aardbeving gevoeld Te Madrid is verlof gegeven tot het stichten eener synagoge Te Bucharest is de kamer outbondeo Bene militairt manifestatie wordt ter gunste der Iberische eenheid voorbereid te Lissabon Matitlan en Guatemala zijn door aardbeviugen geteisterd San Salvador en Honduras Ledreigen elkander met oorlog De toestand in de eng fabriek districten is zeer ongunstig ook komen er verschillende faillissementen voor De president van Domingo Baez heeft te Londen eene leeniog gesloten van 3 millioen gulden Men beeft eene poging gedaan om den president van IMcaragua te vergiftigen PALEIS VOOR VOLKSVLIJT GELDLEENING GROOT f 1 0 0 00 GOEDGEKEURD DOOR DE A LGEMEENE VEEÜ DEEIMG VaN A XDEELHOUDERS D D S FEBRUARIJ lb69 verdeeld in 400 000 OBLIGATIEN ieder a ƒ 2 50 AFGEDEEID IN 5000 SEMES a 50 XUMMEES PER SERIE Aflosbaar ia 61 JAREN met hooge P R E M I Ê N WAABONDIR VAN ƒ 150 000 ƒ 100 000 50 000 2O 00O BHNIMUM TAN AFLOSSING van IEDERE OBLIGATIE ƒ 3 1 1 2 10 16 150 000 20 000 10 000 10 000 2 480 SO o 200 200 340 4200 ƒ ƒ 84 50 r 20 10 3 van aflossing 2 520 10 000 4 000 3 400 12 600 ƒ 5 000 ff 1 000 155 en vervolgens overeenkomstig plan De Inschrijving is van 15 Febr 1869 af geopend en heeft plaats bij alle Makelaars en Commissionairs in EiFecten en Kassiers en bij de voornaamste Boekhandelaren in Nederland PROSPECTUSSEN a lom verkri jgbaar der menschheid Tol heil der menschheid veriock ik ITEd mijn brief openbaar te maken Er zijn zoo vele lijders aan de kwaal die mij heeft geteisterd en thans kan hun een geneesmiddel worden aanbevolen dat voortreifeiijk is namelijk uwe Mond spoeling Met Je meeste hoogachting noem ik mij L MORI BoEKHOlDEIi Bruhl N 26 Te verkrijgen te Gou4ia bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blaauwe porcelein winkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bh F van Windheim k PO Aan den Heer Dr J G POPP Tandheelkundige Bognergasse N 2 te Weenen LEIPZIG 3 November 1866 WeiEdele Heer Ik neem de vrijheid UEd mijn innigen dank toe te bren ren voor de voortrefFe lijke ANATHERIN MOND SFOELING door UEd vervaardigd Sedert vele jaren was mijn Tandvleesch derwijze aangedaan dat het voortdurend bloedde Niettegenstaande ik den raad der bekwaamste Geneesheeren en Tandartsen bleef inroepen leed ik voortdurend vreeselijke pijnen Naauwelijks had ik gedurende eenige weken Uwe ANATHERINM O N D S P O E