Goudsche Courant, donderdag 18 februari 1869

M i mi T JS Q i OTINa VOOR X E Nationale Militie I=r E3C TWEEDS OPENBARE KENNISGEVING BCJEGEMEESTE C en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan artikel 2b der wet van den 19 Augustus 186 Staateblad n 72 en aan art 20 van Z M besluit vso den 8 Mei 1882 Staatsblad n 46 brengen ter kennis van de ingezetenen dat de Loting der in het vorige jaar voor ds Nationale Militie ingeschrevenen in deze Gemeente zal plaats bebbe op Dingsdag den 28 Febr aanstaande des voormiddags ten 9 ure dat de ingeschrevenen naar atphabetiscbe orde opgeroepcii zelven hun noramer trekken dat ook voor den cicc opgekomen loteling de trekking kan geschieden door zijn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij buune afwezigheid door den Burgemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden mitsdien worden opgeroepen om ich op den voordeiden dag en uur te bevinden op bet Baadhuis alhier ter einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meenen te hebben dat tot het doen opmaken van het benoodigde getuigschrift wegens broedcrdienat of als eenige wettige zoon gelegeobeid zal bestaan ten Kaadhuize dezer gen nte den 27 Februarij aanstaande des morgens van 10 tot des namiddags 1 en van 3 tot 5 ure dat zij die zïlH daartoe aanmelden moeten vergezeld zijn van twee met hen bekende en te goeder naam staande ingeze tenen die de vercischte getuigenis kunnen afleggen en het op te maken Getuigschrift onderteekeuen terwijl daarbij benoodigd zijn Voor vrgstelling wegens broederdienst een bewijs van het huwelijk der Ouders de geboorte acten van den loteling en van zijne broeders benevens de bewijzen hunner dienst Voor vrijstelling van eenigen wettigen zoon een bewijs van het huwelijk der Ouders en de geboorte acten van den loteling Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelijke dienst of uittreksel uit het stamboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich vóór de loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgave te doen en dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de srgze waarop de loting is geschied die bezwaren knn cn inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincit binnen v ij f d a g e n te rekenen van den dag wai rop de loting heeft plaats gehad en wel bij een op crigezegeld papier geschreven verzoekschrift hetwelk dei de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs VBPi ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzendt GOUDA 16 Februarij 1869 nrgeraeester eo Wethouders van Gonda De Secretaris De Bnrgemeesler DEOOGLEEVEE FOBTUIJK v BBBGEN IJZENDOOBN aeÏ o o f V bif t la l rk i L + t 5 t Vei zekerings Maatscliappij VOOE DB Eendragt Bindt De Directie van genoemde Maatschappij heeft de eer Ouders en Voogden te informeren dat volgens Art 7 van hun Eeglement de deelneming voor de ligtins lb69 is opengesteld Deze Maatschappij geeft in baar Eeglement aan de deelnemers een vasten waarborg van soliditeit zij blijfl geheel verantwoordelijk voor de door haar gestelde plaatsvervangers en nummerverwisselaars en neemt daarbij de verplichting opzich den opvolgenden Broeder of Broeders overeenkomstig Art 49 der wet op de Nationale Militie van de persoonlijke dienst te vrijwaren en mogt er feu door haar gestelde plaatsvervanger of nummerverwisselaar door ontslag of andere redenen bij de Militie fcomef te oribreken en zou daardoor zijn volbragte dienst niet gelden tot vrijstelling van den broeder of broeders des loteiings vojr wieu hij was opgetreden dan stelt de Maatschappij voor dezen broeder of broeders een plaatsvervanger zonder dat daartoe een nieuwe overeenkomst of eenige betaling van den deelnemer vereischt wordt De wijze van betaling blijft ter keuze van den deelnemer hetzij in termijnen of ua verloop van vijf jaren zoodat de deelnemer niets behoeft te betalen voor dat de Directie aan al hare verpligtingen heeft voldaan De Hoofd dministratie is gevestigd te s Gravenhage ten kantore van den heer V u L r Az 5pui u 205 Verder kan men deelnemen en informatien bekomen in allo gemeenten van het Eijk waar Direclpureii hunne Agenten of f orrespondenten gevestigd zijn Voor de Provincie Zuid Holland bij onderstaande Heeren te Leyien bij den Directeur A J A Herens Haarlemmerstraat n 391a Gouda L SCHE VK Winkelier Hoogstraat ifi 123 Schoonhttcen C B tan BAAREX Deurwaarder IToerden D GKOENEVELD Ambtenaar Ehijn n 333 Alphen H üE GKAAÜVV Boekhandelaar Onbetwistbare bewijzen voor de wonderbare lieil kraclit van de Iloffsche Malz Pr paraten zijn navolgende schrijvens in den loop van de maand Januari 1860 ontvangen EOTTEEDAM 11 Januarij 1869 Ik berigt u gaarne dat mij de vorigeZes Flesscben reeds veel goed gedaan hebben zoodat mijn maar pijn geweken isen ook mijn eetlust en spijsverteering veel zijn verbeterd Ik wil echter hetïebriiik nog eeni pn tijd voortzetten J VEEDELMAN v Brakelstraat s HEÜTOGENBUSCH 23 Januarij 1SÜ9 Gisteren kwam mij iemand bedanken die op mijnen raad door u e voortreffelijke B0RST B0XB0X3 te gebruiken Tan hee chhtid tii aamhor iii Iteid waaraan hij sedert lang lijdende was riJicaiil genezen is ik vond mij irdronaen u dit in het belang van gelijksoortige lijders mede te deelen Th J JANSEN SLÜiPWIJK bij GOLTDA 28 Januarij 1S69 Door deze verklaart de Ondergeteekende geheel enal hersteld te zijn van eene bloedziekte en daarmede gepaard gaande pijnen en ♦ zwakie door het gebruik van slechts Zes Flesschen MALZ EXTSACT hebbende eetlust en liap en lust en kracht tot den arbeid herkregen VV OOMS J trelk geaeesudddtl iiiag zich beroemen op dergelijke schitteretuk resultaten Zeker toch moeten zulke brieven afkomstig van geachte en bekende personen hier te 5llande aau den eenen kant de benijders en lasteraars tot zwijgen brengen doch aan den anderen kant voor eiken lijder eene bron onthullen waaruit hij met Teen vat verlouwen genezing van zijn lijden mag hoopen De uitgave is gering vergeleken bij de rijke winst van een gezond leven een leven zonder pijn J Het eenig echte HülTsche MALZ EXTEACT GEZOND tHElDSBlEE is te verkrijgen op de Oude Bloemmarkt bij de Stilsieeg F 154 en in deszelfs bekende depots Op de iescliEti uetttn staat de handieekening 0 ff A iV HOFF MALZGEZONDHEIDS CHOCOLAnE t voortreffelijkste geneeskrachtig voedingsmi del de beste drank ter veriang i o van de opwekkende koffij en bijzonder smakelijk MALZ EXTR CT GEZONDHEtDSBIEE genees en versterkingsmiddel aangenaam van smaak en verfrisschend O flesschen ƒ 2 50 13 flesschen ƒ S Os BORST MALZ BONBONS een snel oplossend middel bij hoest en last van slijm zonder nadeel voor den eetlust van een aangenaam bitterzoeten smaak T Ve l rggl aar te G o u j a bii HENRI J ïiN DKN BEEG f Ü 3U per pakje in blaauw papier J C A VEEUMINGEN te W o e kd bn bij 1 H = Mi Ms = = eo a J3 3 = 1 ff i ai H ïï 5 s I i H oj I bc a J = o sas O = s ë Cl Hl O 1 4 1 S ë i i G = k PhS Op = i Er wordt te Gouda gevraagd tegen f Meij een HEERENHÜIS voor een Koopman in Goud Zilver Juweelen en Faarlen tevens niet onbekend met spaansche effecten vrij van Want luizen die men zelve kan aanbrengen met beding om hetzelve na twee jareo huur voor een vaste prijs in koop over te nemen adres met franco brieven onder letters L S bij den Uitgever dezer Courant Terwijl men Borgstelling te Weezep kan erlangen Wijk v P n ÜOO H § H s 2 o s S M fa j CS I I M S H g B r ± 2 b O o CO = 00 3 1 i il 1 H 5 c Q n u p ba B O 2 o O s Qi c P bO S o g o o 5 a 1 g T3 g 8 00 U k è o o 1809 M yiO Donderdag 18 February GOUDSCHE OOÜKAKIT Deze Cüurant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad L schiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden s 2 franco p post 25 Adrertentien van I 6 regels tot dt s middags ten 12 2 f grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Uitgave van A BRINKMAN Zanpe Tienjeiceg D n 60 De pnJ9 der Advertentien van één tot ze regels uct inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte digde van Westminster Deze heeft bij zijne beuoeming in 186S uitgegeven eene som van £ 5000 hetwelk tbani tot £ 8 90 gestegen is zijnde op de 7 64S kiezers gemiddeld een pond sterl en ruim 3 shiiÜ 59 per hoofd De voornaamste handlanger in doze zaak was zekere Henry Edwards omtrent wien in de gere r elijke stukken wordt gezegd dat hij in dergelijke praktijken zjo goed is afgerigt dat bij eeoigermate daarvan een beroep beeft gemaakt In 1858 werd bij tot eene gevangenisstraf voor den tijd van 18 maanden veroordeeld ten gevolge ran verkeerde handelingen bij de verkiezing te St Albans terwijl er in het archief van het lagerhuis documenten zijn vaarait blijkt dat hg bij de acht la ilste verkiezingen daar ter plaatec ongeveer £ 26 000 tot omkooping heeft besteed namelyk voor zoover dit geconstateerd is geworden want wie weet hoeveel men daarbij nog in rekening kiu brengen wegens uitgegeven gelden waarvan men nooit iets vernomen beef Bovendien zijn er nu met betrekting tot de verkiezing van den beer Smith nog andere dingen aan b t licht gekomen Zoo heeft bijv een zijner agenten door d tweede of derde hand den heer Dickson aanbiedingen laten doen voor het geval dat deze zich kandidaat wilde stellen voor Westminster Het schijnt dat die tandidataur dan wel niet ernstig gemeend behoefde te zijn althans de zaak scheen hierop neder te komen dat er sprake was van de kandidatuur van den heer Mill en dat het nu eenvoudig m de bedoeling lag om Dickson daartegenover als kandidaat te stellen teu einde Mill niet te veel stemmen zou verkrijgen Om den heer Diekson die emaeüe te doen spelen werd hem eerst £ 580 vervolgens wat meer en ten laatste £ 5000 aangeboden doch het was alles vruchteloos want hij verkoos zelfs niet den schijn op zich te laden van een man als Mill te willen tegen werken Het onderzoek in die zaak wordt nu nog voortgezet De Times dringt bij den minister van bnitenlandsehezaken aan om zich met het kabinet te St Petersburg te er staan omtreut den toestand van Middcn Azie Er is berigt ontvaugen dat eene afdeeling der braziliaansche armee den 2 januarij 16 Febr Het parlement is heden met eene troonredegeopend Na de opening der zitting vrsn het lagerhuis heeft Gladstone aangekondigd dat hij de kamer verzoeken zal den 1 maart in comiïc te vergaderen ter o erweging van het eersteder drie besluiten ten v rigec jare door het huis genomen betrekkelijk de gevestigde staatsKerk in Ierland Parijs 15 Febr TusscSen Frankrijk en Engeland wordt onderhandeld wegens ruiling van west afrikaansche bezittingen zoodat Frankrijk Groot Bassam aan Engeland en dit zijne bezittingen op de kust van Sierra Leona aan Frankrijk zal afstaan De vijandige houding onzer officieuse dagbladen jegens Pruisen heeft zeer het misnoegen van den heer Lavalette opgewekt ian de redactien dier dagbladen is een wenk gegeven om haren toon te matigen Men vreest in de offijiele kringen ook dat de artikelen dier bladen aan de kamer aanJeldin zuilen geven tot eene interpellatie over bnitenlandsehe politiek öuttenlanïr De benoeming van den heer Eivero tot voorzitter der Cortes met zoo aanzienlijke meerderheid is eene nederlaag voor de zuivere republikeinen de puros zooals men hen daar ginds noemt Hun kandidaat de heer Orense verkreeg slechts 50 stemmen De heer Eivero het hoofd van de madridsche ayuntamienio behoort tot de democratische partij ds partij der liberale unie die de progessisten en de monarchale democraten omvat Ook al de gekozen onder voorzitters behooren tot deze nuance Deze keuze bewijst dat de groo e meerderheid der afgevaardigden geen par i pris voor de republiek heeft De gouvernementele bladen gispen lerend p var het h lauiiit er zcieSEttuttettt tan u A