Goudsche Courant, zondag 21 februari 1869

Dcüderds 25 FebnnTlj ts w y i rliöiia buni i Wt i tl iiiton Üi rm i ik op de OÖSTHAVEN te GUUDA ZCXDAG 21 FEBKUAEIJ 13fi9 BuKengewone Voorstelling te geven door het TOOXEELG EZELSCHAP van den SALOX des VARIÉÏjJS Tan JnisterdaM ouder Directie van P BOAS X JUDELS met medewerking van den heer N JUDELS SAM DE CREOLE X ieuH Melodrama in 5 Bedrijven uaar het fransch van DECOUESELLE en JAIME FILS op het Theatre de la Porta St Martin te Parijs meer dan 150 malen achtereenvolgens en in het X ederduitsch te Amsterdaui en elders m uitbuudigeu bijval ten Tooneele gevoerd 10 T SLOT Nieuwe Kluchtige Vaudeville in ue n Bedrijf naar het Fransch met nieuwe COUPLETTEX Aanvang der Voorstelling 7 2 uur Buerau geopend 6 uur 1 Bang 99 Cents ï Eang 50 Cents Openbare Verkooping te GOUDA op M VNDAG den 8 MVARTS1869 des Tiiormiddags ten elf ure in het Logement IK gerigte in volle uerfcing ijnde DESTILLEERDERIJ i met stamde en liggen e aan de Gouwe te GoLDi wijk C X 172 en 173 kadaster Sectie D X 126 en 127 groot 5 roeden 7h ellen Te aanvaarden I MEI 1869 X adere inlichtingen zijn te bekomen ten kmtore van den Xotaris W J FORTüIJN I ROOGLEEVER te goida Openbare Veiitooping Op VELJIUG 12 Ma VRT 186 J s morgens Elf uur in de EGOS bij KOXIXGS te Oudeicattr van VIJF BUXÜERS 21 ROEDEX 4 ELLEX HOOILAND Jn Cattenlroek onder Liniehoten belend door de eigendommen van jde HH ï W van OuuuEisDEN J J vau GEL s And Snr TEK J KMJFf z en M EOOIJAABDS van SCIIEEPENZEEL Dadelijk te aanvaarden en tot 1 Maart e k uit de hand te koop waartoe aea verzocht wordt zich aan te melden bg Xotaris J G B R OU E E GOUDSCHE COURANT Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Tii THTTi na a kr In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Uitgave Van A BRINKMAN Df TirM i pr fiomB i t l Ti af 9 franco D nost ƒ 2 25 Lange Ttendetceff J nP N n H O p r rr AANBESTEDING De SCHUTTERSRAAD der DD SCHUTTEEIJ te Goüda zal onder nadere goedkeuring van Bcegemeestbe eu Wethouders der Gemeente op MaAX DAG den 1 MAAET 1869 des namiddags ten half een ure in het openbaar bij inschrijving aanbesteden de levering van het in 1869 benoodigd getal KLEEDINGSTUKKEN voor gezegde Schutterij De voorwaarden van aanbesteding zullen van Maandag 22 Februarij tot Zaturdag 27 Februarij 1869 van des morgens 10 tot 12 ure ter lezing liggen in de Schuttersraadkamer in het gebouw Abti Legi op de Markt te Gouda alwaar de inschrijvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des morgens 12 ure moeten worden ingeleverd waarna vervolgens tot de opening der biljetten zal worden overgegaan NATIONALE MILITIE De ondergeteekende Commissionair voor de zaken der Xatiouale Militie beveelt zich wederom bij zijne geachte Stad en Landgenooten aan tot het stellen van Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars voor de dienst van 1869 Zijne bekendheid door de geheele provincie maakt het ieder mogelijk informatien naar zijne veeljarige handelingen in te winnen zoowel bij heeren Burgemeesters in deze provincie alsook aan het Provinciaal Bureau van Zuid Holland L HARTVELD Kantoor Kipstraat wijk 9 n 474 bet derde huis van de Stadshuissteeg te RotterdaM SHT Contraeten VOOr de loting worden van af heden aangegaan Verdere informatien zijn in te winnen bij den Heer B Begeer te Gouda Waaistraat A 171 nationalIë Slitie De Onil rgeteekende Commissionnair wonende te Zegden Hooigracht 7 897 beveelt zich bij dezen wederom beleefdelijk aan bij Ouders en oogden tot het stellen vau PLAATSVERVANGERS en NUMMERVERWISSELAARS voor de ligling van 1869 Contracten worden van heden af op zeer aannemelijke voorwaarden aangegaan E J VELDHUIJZEN Bij akte op den 31 December 186S voor den te Gouda residerenden Xotaris HEXDEIK PIETEE VOORDUIX aldaar verleden en in haar geheel geplaatst in de nederlaudsche Staats Courant van den 17 Februarij 1869 N 41 en Jen volgenden dag is tot stand gebragt de naamlooze vennootschap VerzekeringMaatschappij i E IJSSEL gfvestigd te Goiida met een Bijkantoor te Rotterdam Waarvan deze aankondiging geschiedt ingevolge Art 3S v K Openbare Verliooping Op r XGSDAG 23 Februarij 1869 des morgens ten 9 Ure in het Lokaal Wijk E n 16 17 in de X ieuwsteeg te Gouda ten overslaan van de X otarissen MOX TIJN en KIST van eene aanzienlijke partij nieuwe Tapyteu Karpetten Loopers Tafelkleeden Damasten MolréS iu alle kleuren en soorten Neteldoeken afgepaste Gordijnen Meubelsitsen Gordijn Linnen enz verder Meubelen en Huisraad Bedden Beddengoed euz Alles daags te voren en op verzoek ook Zondag e k te zien S Xadere informatien te bekomen bij den heer C ARKEX BOUT achter de Vischraarkt Wijk J X 104 te Gouda Boekhouder van het Begrafenisfoud GEX OT DCOE VOOR ZORG gevestigd aldaar Geneeskundig Getuigschrift CORRESPONDENTIE Den kommaodaDt der dienstd Sehntterij alhier wordt den welgemeendeti raad ge reveD zicJi FOor het vervolg van behoorlijker en gematigder uitdrukkuigeD te bedienen wanneer hij vermeent aanmerkingen op een inferieur te moeten maken zooals li vrijdag vóór de parade het geval was Grove bejegeningen leiden tot niets 7ij mogen onder Ie tcapena voor een oogenblik verdragen V orden toch zetten ze kwaad bloedden dat dient ter inlle van maaUchappelyke toestanden vermeden te Horden Wij zijn immer allen burgers en de superiear Tan ée n dag is immers niet daar om zyne tijdelijke ondergeschikten te koejonneren talmerend vau a r Z in alle attha i hrStlot p diS rrrtH orden aanbevolen Dr Kopp koningkl ireis geregts en policie Arls e u Men vindt de Stollwerk scl P T t Scht VRPrMTXr py De pnjs per drie maanden is 2 franco p post f 2 20 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 nre grootere moeten vóór 10 ure iuge oDden zijn i3 ttentanïr Londen 30 Febr De ministeriele vei rdeningen van 30 Augustus en 19 October betreifeude de quarantaine en den termijn lot slagting van ingevoerd vee zijn ingetrokken Gisteren heeft de heer Mouseii outler seoretaris van koloniën in het lagerhuis in antwoord op eeue vraag verklainl dat het gebleken is dat duizende kindereu van vermoorde Kalferadoor de boeren v iu den Vrijstaat in slavernij worden gehouden voorts dat het gouvernement om aan dien verfoeijelijkenstaat eeu einde te maken slechts morele middelen kan aanwenden en alsnu den gouverneur der Kaapkolonie eene instructieheeft gezonden betreSende den aankoop van wapenen en ammunitie door de boeren in de kolonie Lord Clarendon minister van boilenl zaken heeft aanverscheidene diplomaten die hem kwamen bezoeken gezegd De belgische spoorwegkwestiie is bespottelijk en de officieusefransche bladen zullen gedesaioueerd worden 22 Febr Er zijn berigten ontvangen uit Athene van 20 dezer De fransche gezant heeft bekend gemaakt dat de franscheconsuls de passage lot de terugreis der vlugtelingen van Candiazullen belalen De amerikaansche gezant heeft het griekschegouvernement geschreven d it zijue reg ring den vrede tnsschenGriekenland en Turkije wenscht gehandhaafd te zien In het lagerhuis heeft heden de heer Fortescue verklaard dat het gouvernement de gevaugen genomen fenians niet in vrijheid zal stellen omdat daardoor nieuwe onlusten zonden kannenworden opgewekt 23 Febr De heer Torster heeft in het huis medegedeeld dat de ordonnanlie van 20 augustus den invoer van schapenbelemmerende is ingetrokken en bij het huis een bill zal wordeningediend waarin de noodzdkelijke maatregelen worden aangewezen tegen alle ziekten behalve de runderpest Parijs 21 Febr De openbare vereenigingen te Parijs geven voortdurend aan politie en justitie veel werk Zes redenaars van de zaal der Redoute en van de Pré aux cleros zijn voor de regibank van correctionele politie geroepen onder beschuldiging van aanvallen tegen het beginsel van eigendom en van opwekking van haat en verachting van burgers tegen burgers 22 Febr De Public spreekt het gerucht tegen dat de pourparlers ter zake van eene tol unie tussohen Frankrijk enBelgië zouden hervat zijn De Constitulionnel doet opmerken dat de heer Frère urban aan het votum van den belgischen senaat vooruit elke jegensFrankrijk minder vriendschappelijke beteekenis heeft trachtente ontnemen De toekomst zal de bedoelingen der belgischeregering in het lieht stellen Men moet het gebruik afwachten dat zij van de wet zal maken De sympathieke verzekeringen vanden heer Frère laten toe te hopen dat daden onze goede opinieomtrent de wijsheid en de vriendschappelijke gevoelens onzer naburen zullen regtvaardigen Brussel 20 Febr Het ontwerp Spoorwegwet is door den senaat aangenomen met 30 stemmen Zeven leden onthielden zich van stemming om juridieke redenen Berlijn 22 Febr De centrale v eeniging Ier bevordering van het welzijn der arbeidende klassen heeft zich te Berlijn op nieuw geconstitueerd In plaats van prof Lette iie zich omtrent deze zaak zoo verdienstelijk gemaakt heeft en thans overleden is werd dr Gneist tot president gekozen Iu het begin van April zal er eene algemeene vergadering gehouden worden Weenen 21 Febr De heer Walewski heeft Griekenlanda verklaring overgebragt Zij sluit met de verzekering dat de grieksche regering zich aan den wil der europesche mogendheden onderwerpt en de onmogelijkheid van tegenstand inziet maar zich voorbehoudt om in de toekomst de regten der in Turkije verspreid wonende Christenen te beschermen en zich L euL ttti L rtïlen op U bre I lig ran groc b ü te o De prijs der Advertentien Tfl een tot xe 6G regels met inbegrip van het zegel U bO Cent yCd eiken regel daarboven iO Cent Buitengewone letters worden berekend hmêx pUatsruimte zeggen voor zoover de politieke en geographische behoeftea van Griekenland dit nood akelijk maken Madrid 23 Febr Blijkens verklaring van den heer Eivero zijn de cartes thans definitief geconstitueerd Voorts is aangenomen hei voorstel tot opheffing vanden eed aan het voorloopig goavernement hetwelk thanszgoe functien heeft nedergelegd Daarna werd een voorstel ingediend onderteekend doorBios Bosas Becerra Alloa Martos en anderen om te beslaiten tot eene dankbetuiging aaa bet voorloopig gonverne ment met opdragt aan Serrano om een nieuw ministerie zamen te stellen Bij de afzending van dit berigt werden de discassieahierover voortgezet öinnenUnïr GOCDA 24 Febrmrij Ia de memorie van beantwoordiug der rejering op hetvoorloopig verslag der kamer aangaande het wetsontwerp totverhooging van den accijns op het gedistilleerd acht de minister de wederlegging der bedenkingen tegen de voordragt zelveaangevoerd overbodig na hetgeen in dit opzigt reeds in het voorloopig verslag door de voorstanders der voordragt is aangevoerd Wat de vermeerdering van den sluikhandel betreft zegt de minister d it bij de raming der opbrengst steeds daaropk gerekend zelfs iu ruimer mate dan gebleken is noodig tezijn De toeneming van bet aantal bekeuringen is ook grooiendeels toe te schrijifen aan scherper ioezigt en vervolging zelf bij de geringste hoeveelheden De onheilsp llende voor giageu over de gevolg n der thans voorgestelde geringe verhooging f 3pr val zijn op zijn minst overdreven Dat de sloikhandel iu de laatsie maanden niet zoozeer is toegenomen alsmet veel ophef beweerd is hlijkt daaruit dat de opbrengst overJanuarij 1869 ƒ 9ü ü00 hooger is geweest dan over Januarij 1868 en lÜO 000 hooger dan in Jan 1867 Toch i deregering er op bedacht om dat misbrnik tegen te gaan zijwenscht echter de beslissing af te wachten der regterlijke magtover een aanhangige vervolging wegens medepligtigheid van een persoon die het gedistilleerd van de smokkelaars heefi opgekocht Bovendien zijn nog andere maotregelen tegen de sloikerij in overweging zoo op wetgevend als op administratiefgebied Als tijdst p van invoering der wet is thans door denminister 1 Mei tS60 ingevuld Bij kon besluit van 9 febr is ter vervanging van hetkon besluit van 13 mei 1833 eu tevens ter toepassing vanhet daarin nedergelegd algemeen beginsel voor hen die deelgenomeu hebben aan belangrijke krijgsbedrijven door Z M den koning aan te wijzen een eeieteeken itigesield Dat eereleeken beslaat uit een kruis van berlijnsch zilver met vierarmen op velka voorzijde s koiiings beeltenis voorkomt omgeven van een jirreiiè e waarop le woorden voor krijgsverrigtingen te midden van een krans van eiken loof dragende elk der vier armen van het kruis eene W In de zitting de tweede kamer van zaturdag is de heerMirandoUe na eedsaflegging toegelaten daarna werd discussiegevoerd over het voorstel tot afschaffing van de artt 684 eu 957 Burg Weth betrekkelijk het daarbij verboden of belemmerd erfregt van vreemdelingen ingeval van nietreoiprociteitin het vreemde land Het geheele eerste deel ler zitting iabesteed aan de behandeling van twee amendementen 1 van denheer Heemskerk Az en 20 van den heer van der Linden beiden hierin overeeukomende dat zij niet will n bloote afsciiaffins zonder ceuige waarborgen voor de regien der Nederlauders die in een vreemd land erfenis erlangen of met een vreemdeling deelen in eene nalatenschap De heeren Heemskerk Gratama Bejma de Brauw Godefroi Gefken van derT inden en de minister van justitie hebben daarover h t poaid Q van ke p t hr v h Vr t 5cf eelend