Goudsche Courant, zondag 28 februari 1869

t$69 W 722 Züüdag 28 Februarij T TXi Tdh nandseh Yaudeville Gezelschnp g 3 Volits Töorstelling d EEN BANKBllLET VAN 1000 Oorspronkelijk Blijspel met Zang in 2 Bedrijven en 4 T fereelen door den Heer A EliJSCU 1 r icTTr r Boesnach Stam muziekmeester de Hr Dotre j tXidt dearv T Dorus Knoopen haar ïi Hr vT Boe ach Mevrouw Blumfeld Mevr Donders Freder ka hare dochter Mej Boesnach xotsiot HET SLECHT BEWAAKTE K D Vaudeville in o Bedrijf naar het Fnnsch rEnf U garde w ann de Jongejvr Maria Hardt oud 5 j Elive v d Hr VV Boesnach met den titelrol zal optreden De Baronnes du Fl cq emont Mevr Donders Marie hare docjiter de llu it Bertha kimeuier Mej Boesnach GOÜDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeicej D n 60 Germain Jongejufvr Jiari kamerdienaar de Hr W BoeM ach Rocombolle karbenier de Hr van Ew jk PRIJZEN DER PLAATSEN ie RANÜ 0 60 2e RANG 0 40 H H Militairen beneden den rang van officier mits in uniform Ie Bang ƒ 0 40 Kinde en niet ouder dan lü jireu Ie en 2e Rang half geld GROOTE PU ZE NA HET BANKBILLET VAN ƒ 1000 é l k ial T TVOLI bij A van SOÜngen aau het ata tiou te Goud BEKENDMAKING ingevolge Art 2S Wcth van Koophandel Bij acte op den 29 January l 69 voor dtn te ZuitJ iradJliixveeu residerenden Notrris A X MOLENAAR verleden is tosschen KLAAS LOEF Corseliszoon l omkneeker en JOHANNES pe JONG lüuwman en boomkweeker beiden wonende te Boikoop aaLgegaan eene vennootsch ip lot uitoelening der boomkweekerij en mellerij en den tot heiden betrekkelijken l udel onder i e firma LOEÏ EN DE JONG ne e venuootbch ap is aan gegaan voor een oi iiepaalden tijd aanvang genomen hebbei de den 1 Januarij IbfiO en zullende werden ontbonden binnen drie maanden nr dat door rM vKuen vennoot daarvan i Ta den andere bij Deurwaartlers exploit k nnis zal worden gfgeven lïet kantoor dfr vennootbchap is gevpe ii d te l U ioop ten huize van dcu vennoot LOEF het onroerende goederen en derge door bcidtr ti iiidere handteekeiiii ten worden bearaeiitigd Geen der vj Miuo eu al zijn aandeel in i e7t vennoot cliap iiif seii if taan overdoen of met andereu deelen ouder toestemming van den anderen e beide vennooten hebbeu de teekening der firma het ter leen opnemen van gel len het koopen en verkoopen van zal moe meest courante aiorten lijk Tegen GOED SALAKIS wordt een gevraagd die n ke eeuigziiis met den Boekhandel cekend zijn zullen de voorkeur genietPi Adres franco onder de letters P W aan het Postkantoor alhier GELD AANGEBODEN Op LANDERIJEN tegen 1 = HIJPOTHEEK met of zonder aflossing naar de keuze van den Geldnenier Intresten 5 PERCENT Adres franco Letter M aan den L itgever dezer Courant Bij akte verleden voor het Kantongeregt te Gouda op den IS l Februarij 1869 is aan CORNELIS KOK wonende te Gouderak handligting verleend tot den ontvangst en de uitgave van en de beschikking over zijne inkumsten het sluiten eener huurovereenkomst en het uitoefenen van het geheele landbouwers bedrijf Waarvau afkondiging ingevolge artikel 486 van het Burjerlijk Wetboek Alle fabrikaten worden uti de beste grondstoffen zonder iedere vreemde bijvoeging bereid De Tafelchocoladen dragen bovenst fafa r i e k m e rk waarop de koopers acht gelieven te geven Men vindt de van J J v K DEK SaNDEN Ban De Griffier bij het K intongeregt te Gouda M M BUCHNER Openbare Vrijwillige Verkooping van EEN in 186S geheel nienw gebouwd HUIS met SCHUREN KOESTALLING ERF TUIN en G R O N D te zamen ingerigt en gebruikt wordend tot HERBERG en LOGEMENT en KRUIDENIERS AFFAIRE alles staande en liggende binnen de gemeente NIEUVVERKERK op d IJSSEL De Veiling op Vrijdag 12 Maart 1869 De Afslag 19 be den des Voormiddags ten lO Ure in de te veilen Herberg de Gouden Leeuw Nadere inlichtingen zijii te bekomen ien kantore van Notaris V N MOLENAAR te Zuic VVaddinxveek De Ondergeteekenden berichten dat zij tot het leveren van WIJNEN LIKEUREN enz als hunuen AGENT voor Gouda en Omstreken hebben aangesteld den Heer J C G DUTILH Zeveustraat te Gotida wien zij bij en door deze beleefdelijk aanbevelen Wed v HAANSBERGEN DUTILH Leiden Februarij l5u9 Hst bol worden der Tanden en het zich vormen van Tandsteen Den JFelEd Zeer Oei Heer 7 II Het mij door eeu goeden vrien l aaubevolene en het van u Mijnheer den Dr afkomstige AN TH ER I N M UN DWASSER hetwelk mijne vrouw en ik gebruiken tegen het hol worden der tanden en het zich telkens zetten van tandsteen en meer bijzonder ik ora het gedurig bloeder van mijn landvleesch Ie doen ophouden en den tabaksreuk uit den mond neg te nemen blijft werkelijk het beste middel tegen deze ongesieldheden Ik kan derhalve niet nalaten u voor de uitvinding daarvan te bedanken en Ie wenschen dat het schier overal bekend worde opdat menige lijder worde geholpen en gij zelf het welverdiende loon voor n e moeite vinden raoogt Weeiien Cget G cif TATTENBACH Te verkrijgen te Gpnda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen KolfF apoth en A Schippereijn ft C blahuwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Siiabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth tó Arasterdam bij F van Windheim C verkoophuia te Oudewater bij T J van Vreumi agen te Schoonhoven bij A Wolff CORRESPONDENTIE Met verwoDderiog las ik in bet laatsteQuDimer dezer courant een onder bet robnek CorresdoDücntie prruht schrijven aan den commandant der hchotterij Deed toch de stijl denken aan iemand vaoeeiiigc beschaving de inbond miste alle kenmerk uin eIo gevQpdbeid en kenschetste den geheel onbescbaafdeo schntter Daar waar men al is bet voor één dag superioriteit erkent erkent men inferioriteit en wanneer nn iemand op onbescbaamdswijze een pligt overtredende die elk kent daaropattent nnaakt of daarin verhiDd rd wordt doorten meerdere als zoo iemand zeg ik een wraaktracht te vinden in het op de meest onkiescbciijzc zinspelen op dat feit zonder het feit tenoemen ui eene conrant zal niemand dw genoeg zijn eenige waarde te heebten aau dat gescbriif Pil is een medelijdend scbonder ophal r er de J 1J n Uit t M huLt j Deze Courant verschijnt dee Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu Deprijsperdrieinaandeiii8 2 francop post 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingehouden ziju Overzigt GOlDA 27 Februarij De verwikkelingen welke zich hier en d iar voordoen wekken freringe bekommering Zij worden spoedig jit den weg geruimd of althans nitgesteid Dit laatste is blijkbaar het geval met de grieksobe zaak De Grieken kuiineii hunne verwachtingen niet opgeven zoo min als de overige christelijke bevolkingen van europisch Turkije De Bussen i iju de natuurlijke bondgenooten en hunne regering blijft steeds uitzien naar hetzelfde doel De Grieken zijn bitter teleurgesteld die ontevredenheid mjge in het hart blijven zetelen zij moet uiterlijk bedaren De vertegenwoordiging is ontbonden eerst met mei a zijn de nieuwe verkiezingen uitgeschreven Daarom zullen de ne lingeu niet ophouden en de verschillende partijen niet stilzitten om eene meer algemeene uitbarsting voor te bereiden De belgiscbe spoorwegkweslie is voorzeker een zeer onbednidend voorval maar het heeft eene ernstige zijde daar het nietige geschil zoo overtuigend deed blijken hoe groot het algemeen vantrouwen is Dit is een ongezonde en gevaarlijke toestand De officieuse franschc bladen behandelden België zoo ontzettend lomp dat het voor een volk dat nog eenigzins aan eigen onafhankelijkheid gelooft onverdragelijk moet zijn België heeft hei eenig goede antwooord gegeven en het aangeboden wetsontwerp aangenomen O n ii j Pr sr dit gcai ull Ic mcu cu en ie nescnulüigen van het opzetten der Belgen is wel vrij ongerijmd maar het verraadt toch in elk geval de kwalijk ontveinsde verbolgenbeid tegen dien door de staatkunde van von Bismarck zoozeer in raagt grslegen nabuur Pruisen neemt nog voortdurend toe in kracht eu vastheid ZuidDuilsühland moet zich wel aansluiten ijij het m igti ePruisen Oostenrijk is met den besten wil niet in staat eoiiigensteun e bieden De engelsche bladen hebben open en krachtig partij gekozen voor het door den overmoed der Franschen l leedigde België en dit is niet zonder invloed gebleven de zaak zal kalm afloopeu maar men is ingelicht ten aan7ipn van ontveinsde ge iiidhedeu Bezuinigingen worden door het rainistene Gladstone voorbereid vooral op de verkwistingen bij het krijgsnezen Telkens komen niepwe schandalen aan den dag bij de laatste verkiezingen voorgevallen Langzaam nadert de tijd der groote beslissing der opi effing van de iersche staatskerk De meerderlienl van het parlement is beslissend voor het ministerie ni ar de regeling van eene zoo hoogst belangrijke aangelegeiilieid stnat aan 200 vele wisselvallige incidenten bloot dat de eindelijke uitkomst niet met juistheid is te bepalen Te Parijs worden de financiën der stad uitvoerig besproken eu het blijkt wel dat de zaken daar met de grootste willi kcur behandeld zijn Parijs heefteene geweldige gedaanten i seliiig ondergaan maar Hausmann heeft de uitgaven weten te vervijfvoudigen waaruit eene enorme schuld is ontstaan Eindelijk schijnt werkelijk Brazilië te zegevieren over Paraguay en die langdurige oorlog ten einde te spoeden doch nu is de burgeroorlog weder zoo fel als ooit in Mexico ontbrand In Spanje zijn de werkzaamheden der cortes geregeld begonnen Serrano heeft de goedkeoring der cortes verworven en is belast met de zamenstelling van het ministcrifi Prim heeft zich heftig verklaard tegen de mogelijkheid van den terugkeer der verdreven dyn astie Spanje il vrij zijn en als dit de opregte meening is eu men wil de republiek niet uitroepen De prijs der Advertcnliec van één tot zes regels met inhegrip van het zegel is 80 Ceat toot eiken regel daarbov en 10 Cent Biiitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte verschil zal niet bijzonder groot zijn en de inwendige woelingen zullen niet veel miuder zijn onder een vreemden vorst dan in den partijstrijd der republikeinen De spaansche verwikkelingen zullen nog veel onrust baren in Europa öuttenlttnï Londen 25 Febr De Staüddrd verklaart gemagtigd te zijn toe de inededeeliug ddt de spaansche reger Tg dea hertog van MoütpeDsier heeft uilgenoodigd om Daar Spanje terug te komen In de roaand october aanstaande zal te Cambridge ccnepoging gedaan worden om vrouuen in de gelegenheid te stellengeregeld hooger oiiderwjjs te genieten Eenige persoueo die dezezaak bevorderen hebben besloten terstond een f egin e maken cfschooii hun vooralsnog h geld ontbreekt ten einde dit op eenegroote schaal ie doen Iiitusschen is reeds eeu buis gehuurd enhebben zich eenige studeuteo aanj£egeveu en men zal thansruime g eldelijke ondersteuning trachten te erlangen Het cougres te Washington heeft het ontwerp tot verhooging der regten op kaper in weeruil van het veto vanden prt sident gisteren op nieuu Vastgesipld liet is daaropnaar den senaat ver mden Een hpi r p h j e cor ïr V p Je Pali Mail gazette geeft eenige vr j merkwaardige bijzonderheden aanganndeden inu eri iigen toesi tnd van I u t=c hiand Gt u Kid I zegthij j DiCiiL u t eeu t taikundig oogpunt oo Ie beiaiigrijkevraagpunten aan als het diulsche vaderlaiid aü den legenwoordigen tijd Twee legenstrijdige elemeiitea ziet men omde zege kampen het verlangen om een groot en vereenïgd oik te ZijM en het verlangen der tf ontlcrtijke staten om iederhunne lisiiie eonsiitul e ie behoiuleu ïlier in het xuiden hecht Ltt volk met huiieiiijen oiie iiurdnek rvigheïd aan het idraalvf u een vfrecngd Dtii chi w d vu echter knnneu geene woor icn den haat beschrijven uelke meii j ruisen toeilraagt terM gl de e btaat toch de eenige is welke dal itleaal kan verwe entli ken Op tnlelleclueel gebied oefent de wijsbegeerteniet lanijer die alies overmeesterende magt uil vvelke zij twintig of dertig jaren geleden had toen ra n aan haar alleenaaiid icht schonk De philosophie der geschiedenis alleen wordtnog ijverig bestudeerd M ar de uetenscr ap wordt overal metde grootste geestdrift en de beste uitkom Jteri beoefend en Darwin heeft hier een groot ge ag De aandacht uelke men hemscheukt is bui eugev oon en elc der voornnambte geleerdenhier ujjden ic i aaii de verdere oniwikkeiiiig 7i ier theorieu De invloed van Stuart MiÜ neemt sinds eenigen tijd ookvoortdurend toe en hij vordi hier alo emeen beschouwd als eeuder grootste mannen v e ke Knceianu ooit heeft voortjebragt De heer il ulstoiie hetft 1 i n oord op een vraag verklaard dat de regering a t voornfiuer s u soni de Za k van dfn Compound hou i holder ander te re eu ii ildii in ae laatste refonuwetgt schted is doch if ena e verzoeker i il men vooreerst dit odderu erp tot gelegei er tijd ou laten rusten Aruiji iaude de jcucalie v m het amüesli ren der veroordeelde Keiuans is van v ege de rezerin vtrklaard on Ier toejuichuigen van het huis dat van de öl veroordeelden deels Antrahe deels in Eiigeiaud uaartchijnlyk + J eheeie en omriddel jke k jt heldiug van straf zouden kunden krjgen Doehde overige komlen met het oog op de openbare vp Ügheid nietworden vrijgelaten De heer Üoschen heef de indiening voorgesteld van zijoe wet tot regeling li fr belastingen te Lur len en fpi p redevoeringgehouden waarin hij ue ler varde lu ift img v iii Louden tenopxigte der belastingen eu de veelsooiiijrheid en oi jrel jke heffinguiteenzette en tevens het plan beschreef hoe deze za i beter gereo eid en gecentraliseerd kon worden Gisteren heeft het huis der vertegpiinoorJi rers te ashini ton een ets voorstel van r eer Schei ck aangenomen