Goudsche Courant, zondag 28 februari 1869

ADVERTENTIEN Zutphensche Schroefstoomboot ReederU ZOMERDIENST Van KOTTEKDAM Dingsdag en Vnjdag s middags 12 Uur ff GOUDA It s namiddags circa 2 ZüllHEN ff s middags 12 ff DE LNTt R nun s namiddag circa 4 u K MPEV 7 ff Ir 1 m je uoaKn lu onuerJ eimeer by de uitgifteder schu Ibrieven uudriikkeljL beuling deriutre ea u papier bepaald IS Bn aii ei= oor iel orJt tevens afbetdlmg van het Kapitaal der bond die nog n et ver den erboden anneer bet papier met voordien tnd a pari i kunuen geconverteerd worden Hetgomernemenl heeft lu de zitimg van het Lagerhuis mede edeeU dal do regering geene officieele mededeehng heeft ontvan ei aU zou de amerikaau che senaat de Vlabama conventie ebben lernorpei i j i Parys 21 Febr Ouze regering he ft aan bare diplomatieke agenten in het buitenland eeue circulaire gezonden aarin zn in algemeene trekken de resultaten der conferentie mededeelt iu de onafhankelijke bladen toont de Liberie zich hetmee t ontstemd over het met België gerezen ge chil a hetbesluit van den Senaat zegt de heer Emile de Girardin vf 1haruen g meei dan ooit bij onze conclusien terugroeping vanden burggraaf ue Lagucronniere onzen gezant te Bru el en IJ voegen daarby teruggave van de drie honderd uiillioen frs weke de inneming van de aninerp clie citadel en de autonomie van België aan Frankrijk hebben gekost De voorname liberale bladen ben aren of het stilzn ijgen over de zaak of laten zich op vredelievenden toon daarover ui Het Journal de Doats geuag makende van het besluitder spaansche cortes om den parlementairen eed af te schaffen zegt dat die eed inderdaad de meo t nuttelooze van il de formaliteiten is want hij bindt slechts de eerlijke lieden die tochgetrouw aan hunnej p igt zouden blijven ook al hadden zij ditnietge7woreL voor God en de men chen Den staatkundigen eedafch itfei 1 gehjk het blad verder zegt niet de banden vanhet geweten losmaken het is niets ander dan eene oorzaakvanschindaii egnemen Er blijven ook zonder dien eed uogaltijd genoeg zulke oorzaken be aan tot groot nadeel van depublieke mora iieii Den 22 Jc er i in he etgevend ligehaam de discussie begonnen o er het neisontnerp tot regeling van de fi jincien van l irij Tne e leden vin de linkerzijde de heer G irmerPagts en Ernest Pieard hebben m d e zitting het woord gevoerd met zoozeer tegen de voordragt zelve elke eeivoudig trekt tot regeling van reeds gemaikte scnulden al tegen het 6nancieel beheer waardoor eene zoa groote schu denlast u t i t taan en mzondethei 1 legen de builengevvone utrikei tot uitlegging en verfraaijmg van de hoofdstad De zoo boog geroemde verbouwing vin Parij zeide de heer ïicard as een werk van anti demoeratischeu aard ten koste en nadeele der ongegoede en arbeidende volksklassen uitgevoerd dooreen diclatorschap op het stadhuis gevestigd hetwelk zander wezectlijk toezigt beviiud voerde en met of zonder opzet groote geldsommen en buuensporige vmsten in de beur van eenige speculanten en pariicLiieren had doen vloeijen De heer Thiers heeft in de zitting van üen volgenden dag he noord gevoerd Hj verklairde in den aanvang zijner rede volstrekt niet vijandig gezini te zi n jegens den prefect der Seine maar te moeier opkomen tegen de wye waarop door hem het beheer over Pirij is sevoerd De heer Bambutean zeide de heer Thier had IG j iren lan het hoofd der stad Parijs gestaan en slecht te be chikken gehad over een inkomen van 50 millioen en toch had hij grootsche dingen nagelaten Toen hij aftrad na de gemeente rhuld bijna gedelgd Sedert v as zij vitr ja vijf malen grower geworden zoodat men er toe gekomen vva om lechts lu leeningen zijn heil Ie zoeken ol gcns den spreker had men vele nuttelooze aken lut stand gebragt en andere nuttige zaken over het hooit gezien Hij kwam vervolgens met kracht op tegen tie e waarop de prefect van de Seme zich geld had versuhad unde daarioe door eene wet te zijn gemagtigd Brussel 24 lebr De Moniteur deelt de wet belrekkelijL de ce len van spoorwegen me Ie die geteekend is door den koning olgens art 1 treedt de wet morgen in werking In de zitting van den senaat is het budget van justitieverworpen met 23 tegen 25 stemmeu zonder dat er debatwerd gevoerd De ofli ieuse Echo zegt heden ter zake van de verwerping van de begrooliug van jusdtie in den senaat dat deoppositie eene haar door hel toeval aangeboden gelegenheidhai lig heeft aangegrepen en dat de uitslag uit een constitutioneel oogpunt zeer doch uit een staitkundig oogpunt geenszinste be reuren i De Eloile icht het niet waarschijnlijk dat deminister na dezen slag hun door de oppositie toegebra tden minister van justitie zullen laten varen Welligt zegthet blai staan wij aan üen vooravond van het aftreden vanhet ministerie of van eene ontbinding vanden senaat 25 J ebr In het hui der volksvertegenwoordigers heeft deheer Frtre Orban op bevel des kouirgs het budget van justite voor 1369 op nieuw ingediend In antwoord op de opposiiie heeftde hr Frère Orban gezegd De sen at heeft een iiietigen roaatrcee s ennieD die morgen zal u ewi cht ori p ppf n de reglen willen treden van de kamer der verlagen oordigers Niettegenstaande dit alles heeft de oppositie het budget ternggezonden naar de commissie welke staande de zitting die daartoe op het oogen lik van de verzending van dit bengt voor twintig minuten ge chorst is haar rapport zal uitbrengen De kamer heeft het nieuwe budget voor justitie aangenomen met 62 tegen 42 stemmeu 26 Febr In de kamer van afgevaardigden I8 bg de discussie over het hoofdst Binn Zaken het subsidie voor de Bollandisten verworpen en het hoofdstuk aangenomen met 81 tegen 8 stemmen De senaat zal woensdag a s vergaderen Men verwachteene onstuimige discussie doch iinnemmg der begrooling vanjustitie Berlijn 2 Febr De Staatsanzeiger maakt een besluit de regering bekend waarbij de ryksdag van den noord duitschen bond tegen 4 maart bijeengeroepen wordt De sluiting der pruisische kamers zal vermoedelijï den 6 maart plaits hebben 25 Febr Er u een vergelijk tot stand gebragt tussehende pruisische regering en het bestuur der stad Friukfort Hetpruisische gouvernement heeft de door Frankfort gevorderde driemilhoen gulden toegestaan Het heerenhuis beeft het ontwerp van wet goedgekeurd waarbij gewijzigd werd de eed die de Isralitie che leden van het lagerhuis moeten afleggen Weonen 2ü Febr De Debatte bevat een privaattelegram volgen t eik de heer Ehangabc aan de ge olmagtigden ter conferentie een nota van Deljannis medegedeeld heeft waarinde nood zakelijkheid van m te stemmen met de verklaring der conferentie nordt op den voorgrond gesteld doch de aandelnijze zoowel in de conferentie als v n de Porie scherp gecriliseerd nordt voorts betreurd wordt dat de confereniie zich met de zaak der Candioten m het geheel niet bemoeid heef en ten slotte de nensch van Griekeul iiid wordt uitgesproken dat men de ongelukkige Candioten moge bijsta in Florence 24 Febr De mini ier van financiën heeft aangekondigd d it hij legen half maart het financieel versl ig bene veus het budget voor l 70 zal indienen en dat dit gevolgd zai worden door verschillende voorstellen strekkende ora het evtonigt m het budget en het algemeen vertrouwen te herstellen Madrid 4 Febr De zit uig def Cortes wa geheel genijd aan de discjssie gver het voorstel on een votum van Jank uit te brengen Heden zal het waaiscbijnlijk lu stemauig worden gebragt berrano zal vermoedelijk alle ministers behouden die thans aan het be ind ziju 25 lebr De cortes hebben gisteren een besluit aangenomen met 180 tegen 62 stemmen waarbij Serrano geproclameerd IS tot hoofd van het uitvoerend gezag Serrano heefteeuige woorden van danic tot de vergadering gerigt en een beroep gedaan op eensgezindheid De zitting la eerst ten 2 urein den nacht geëindigd In de zitting de cortes heeft Serrano een telegram Toorgelezen van generaal Dulce dat de opstand op Cuba gedeeltelijk bedwongen is en dat op Cuba een gedwongen leeniogvau acht millioen dollars geheven is Serrano heeft de hem opgedragen taak om een nieuwkabinet zamen te stellen uit vaderlandsl efde aanvaard Hgzal zich evenwel terugtrekken zoodra zgne taak is vervuld ötnnenlanb GOIDA 24 Februanj Door den minister van oorlog is bepaald dat het Sdebat van het 4 reg infantene alhier m garnizoen met meiaanstaande niet te Rotterdam gestationeerd zal worden maardal de staf met twee compagnien van hier naar Ledden zalworden verplaatst Blgken eene aangifte bij de politie is zaturdag jl uiteen pakje met de post verzonden door den heer J M Lucardie te Rotterdam aan het adres van den heer Le ie Sanders koopman in juweelen enz alhier vermist drie diamantensteenen zoogenaamdt groote rozen alsmede eemge robgneu In de zitting van de tweede kamer van woensdag is de heer V Houten beeedigd en heeft zitting genomen De beer van Knyk heeft een wetsvoorstel ingediend lot wijziging van de ertt 4b en 48 der armenwet voornamelgk strekkende om de ko ten voor geneeskundige verpleging niet op de besturen verhaalbaar te verklaren De discussie over de begrafeniswet werd voortfezet Het men Kalff aarbij bepaald werd dat de ambtenaar van den burg stand slechts verlof tot begraven mogt geven na overlegging der verklaring van den geneesheer waarover eergister de stemmen staakten is verworpen Aangenomen is een amendement Heydenrgck volgens t welk de koning dispensatu kan geven van de verpligtiug van art 13 om in elke o emeente In de zitting vin donderdag zyn de berandshgirgenvoortgezet De artt 14 15 en 16 die bepalingen inhouden voorhet aanleggen van begraafplaatsen worden na een zeer langdurig debat over verschillende daarop voorgestelde maar verworpen amendementen goedgekeurd Hierop volgde de aanneming vnn de artikelen 17 en 1 De behandeling van hetwetsontwerp is gevorderd tot art 21 In de zitttmg vnn gisteren is de discussie genaderd totart 43 Het hoofdpunt van het debat lag in de amendementen van de bh Godelroi en v d Does de Willebois op art 28 bepalende dat bg plaats verordening geregeld nordt hetgeen in het bel mg der openbare orde en gezondheid op deinde gemeente gelegen begraafplaatsen in acht moet worden genomen Het amendement Godefroi wilde de verpligting stellenom de verordeningen der kerkelgke besturen te hooren datvan den heer v d Does wilde de verordening onderwerpenaan de goedkeuring van gedeputeerde staten onder beroep opden koning Beide amendementen werden verworpen en hetartikel goedgekeurd met 50 tegen 4 stemmen Heden voortzetting beginnende met art 43 Men verneemt uit s Hage dat tot raadsheer bg denhoogen raad 13 benoemd mr J G Kist raadsheer in het provincianl geregtshof van Z H Door de regtb te Eotlerdam is een apotheker droogisten winkelier alhier tot ƒ 10 boete veroordeeld omdat hg hetgedeelte van zgn huis voor apotheek gebruikt niet behoorlgkhad afgescheiden van zgn winkel en een geneeskundige te Haastrecht ook tot 10 die vergiften in zgn apotheek had welke metin een besloten kast bewaard wer len en zonder kenirerk onder deandere middelen waren geplaatst de bekl beweerde dat het opschrift van de flesch was afgegnan Gemengde Berigten Het hooge oostennjksche geregtshof heeft beslist dat een bisschop voor de wereldlijke regtbank mag vervolgd worden De baron Lionel de Rothschild la zonder oppo itie tot parlementslid gekozen voor de oudstad van Ijondeo De eugelsche vrijwiUigera begioaen hooge eischen te stellen aan de regering De invoering van kosteloos lager onderwijs y u a estcrad ip dt beversche karaer Ia den iioorddmt ch 0 bond zijn de militairen vrygestéld van de öirecte stedelyke belastingen I toestand in de Pvnjaab en de eevtral isdische pronnciea is door over Tlctdigeu regep veel erbeterd Ie Rome zyn de twee staatkuoaige evaafteoen Ajani en Jjira t va revisie to leveas uigea dwangarbeid veroor dnld Te Freibprg iijd de onwillige bewoonsters van een opgeheven klooster door de politie daaruit verwijderd De nederlandsche kraid toren te Quisembo op de westkust van Afrika is met 35 inboorlingen in de lacht gesprongen Lope zal zijne krachten nog eens bijeentrekken in bet binnenland van Paragoaj De koningin van Engeland is te ziek om de adressen an antwoord in persoon te ontvangen Iq Griekenland IS men zeer gebelgd oser de houding van Rusland in de conferentie De scheepvaart van Hamburg en Harborg is sedert 1861 meer dan de helft verminderd Het budget van Parijs bedraagt thans 2o0 milhoen fr vroeger 50 m Vele eiemplaren d r Lanteroe van Rochefort zyn te Berhjn in beslag genomen De nieuwe Black Fnars bru te Ijohden zal op den Susten verjaardag der koningin 4 Mei geopend worden an de 36a man die met het fregat Radetzky m de lucht vlogen zijn slechts 25 man waaronder 5 zwaar gekwetsten gered Eerstdaags vertrrfct uit Spanje naar Cuba eene nieuwe bezending van tien duizend man troepen By de volksstemming te Solotbom over de herziening der constitutie heeft de regeringsparty de overhand bebonden lu het zweedsche aistrict Halland betrscht thans ook hongersnood en wel ia de dorpen grenzende aan Smaland en het zuidehjke deel van WestGothland Het ministerie Gladstone wil 24 milhoen gulden besparen op het knjgswezen Een eogelschman heeft de kunst gevonden om de nkt van gedrukte bladen zoo geheel op ie lossen n weg te nemen dat de l 1 weder ala nieuw gebezigd kannen worden De fransch izerhjke zoologische maatschappy heeft hare groote gouden medaille tiCy kend aan den hr van Gorkom belast met de leid ng der kina cul tuur op Java Ingezonden Mynheer de Redacteur Met alle bescheidenheid neem ik nogmaals de vrgheid een plaatsje in uwe courant te verzoeken ten einde het vrg ondui Bevallen van een Zoon C Qü iNT ScHLÜTEE Gouda 27 Febrnarg 1869 StollAverck sche Borst Bonbons Tegen heeschheid en hoesten is er geen beter middel Echt te beïomen a SO ets per pakje te Gouda bg den Apotheker J H BOERS en te Schoonhoven bg A W OT FF delgir en on amenbangend artikel van den zich noemenden niet schutter I te replieeeren De niet schutter begint al dadelgk nie grofheden en wanneer hg mg denkt te belcedigen uoormg wel opgevoedheid te ontzeggen dan antwoord k daarop dat zgne pglen te atomp zgn en mg niet hebben kunnen kwetsen Ik heb eene OLoehoorlgke en incon eqnente handelwijze gelaakt dat ik op oabeschaamae irijze eene pligt zou hebben overtreden die elk kent waarlgk de met chutter moei zelf wel eene groote dosis onbeschaamdheid bezitten om dat puUisk te durven beweren de zaak in kwestie is trouwens reeds van algemeene bekendheid en heb ik hier mets meer bg te voegen Mgnheer de Eedacteur wg leven lu een tijd waarineen ieder vrg voor zgn gevoelen mag uitkomen Het geschikste middel daartoe is de pers en het ware te wenschen dat er meer gebruik van werd gemaakt teneinde deze of gene grieve of onbehoorlgke en aanmatigende handelwgz aan de kaak ie stellen Het volk de kem der latie onthoudt zich van publiciteit lU zaken het laat zich liever vertreden en niet zonder reden zgne positie is m den regel te afhankelgk van de meergegoeden Er zgn evenwtl ten allen tgden mannen geweest die zieh de zaak des volks hebben aangetrokken Het doel van mgn vorig artikel was openbaarheid aan eene grove en onbehoorlgke bejegening te geven waarin ik publiek betrokken wa Hier komen geene zoutelooze argumenten van den iet schatter te pas Elke schutter zonder onderscheid van stand heeft de meeste aanspraak op eene zooal niet minzame dan toch behoorIgke behandeling van de zgde ziiner superieuren en het is daarop alleen dat ik de aandacht heb willen vestigen De zaak is publiek geschied en door middel uwer courant publiek behandeld ik verlaat alsno het terrein en mogt de niet schutter het goed vinden mg verd r te bestrijden ik zal in geen geval in verder geschrgf over deze zaak treden Mgubeer de BednCteur ontvang mijnen dank voor de door U verleende plaatsruimte en tevens de verzekeringj mgner opjegtste hoogachting Ik heb de eer mg te teekenen UEd Dw Dienaar J J NIEUW MEIJEE Marktberigten GoUd 3 I ebr Bg weinig handel kandeo tieelils VM jehjk vorige prgzen bedougen warden Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 330 a 335 Roode XX y 3 15 Zeeuwsche per mud ƒ 9 00 a ƒ 10 20 Kogge ƒ 750 a 840 Gersi 5 S5 a 7 50 Haver Korte 4 a 5 lange 3 00 a 4 10 Boekweit Fransche per 2100 kilo 2 IS d 220 Noordbr 250 a 269 Bruine boenen 9 75 a 1185 Witte 13 a 15 00 Faardeboonen 77öa 8G0 üuiveboonen 8 50 a 9 30 De aanvoer ter veemarkt was ain ienhjk en aP soortenwerden verkocht tot hooge prgzen terwgl magere rkens enbiggen buitengewoon hooge prgzen golden Boter 1 52 a l 60 Burgerijke Stand GOUDA Gfboben 22 Feb Elisabeth Johaona oadcrs G Jaspers en J M Weeltmans 23 Teams ouders F vaa Hofwegen en M JoDgeneel 24 Dirlc ooders J de JoDg en J F Messer Hendnk coders Tv KuDsei en S C Sliedrecht 25 Aïarngje C van Eudea en N Boer 0 EKLtDFN 23 Feo A M van der H v n buisvr van H Scheer 25 j P HosselsoD 3 J 6 m Tan Daotztg Tm J van der Loa huisvr vau J Spienugshoek 41 j ia M Bruijnel lOj GtHlWD 24 ïeb H P Questro en i de Brnijn J van der Valk eo M erschoor