Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1869

KOOPJES KOOPJES J MAANDAG DINSDAG en WOENSDAG e k Grroote Voorjaars Opruinaing Van verschillende SOORTEN MANUFACTUREN van vorige Saizoens waaronder behoort eene partij fijne witte SCHOTS BATISTE MANSÜASSEN a 17 Vs Cents JAPONSTOFFEN a 12V2 Cents de El en hooger men wordt bijzonder attent gemaakt op eene partij gekleurde TIBEE a 17 Cents de El en meer andere Artikelen ot ongekende laig0 piijZÖIl a Contant bij E S CATS Gouda 27 Februarij 1869 op de Kleiweg 1869 Donderdag 4 Maart W 7 93 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 DAi££S CONCERT op Donderdag den 4 MAART a s Soliiten Zang Mej C MEIJStNHEIJM van s Hage Saxophone de Heer W t d LlNDE f Solo Saiophonist van het corps Grenadiers en Jager De Ondergeteekenden berichten dat zij tot het leveren van WIJNEN LIKEUREN enz aU hunnen AGENT voor Gouda en Omstreken hebben aangesteld den Heet J C G DUTILH Zeveustraat te Goudu wien z j bij en door deze beleefdelijk aanbevelen Wed V HAANSBERGEN DüTILH Leiden Febrnarij 1869 De Ondergeteekende heeft de eer zijnen Stadgeuooten te berigten dat hij zich alhier gevestigd heeft dis mr STUKADOOR en beveelt hij zich als zoodanig beleefdelijk aan in aller gunst belovende zich steeds te zullen beijveren om door eene soliede behaiidclii g te beantwoorden aan het hem geschonken vertrouwen H OVEKMAN Kuipersteeg K 90 Die welke het ongelnk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van d it artikel en zoude zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier Qogen nog niet tol in den hoogslen Kraad zijn versleten kunnen daarvan oni slagen worden door het bestendig gebrn k van Dr Chantomolanus Ooeenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren oodat men in vele gevallen de bril weder Ml kunnen vaarwel zeggen eer één flacon IS opgebruikt Maar vooral ook zij die o geen bril behoefden te gebruiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zi h dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dut de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantomelanus 00 iE UATER en gij zult u beter bevinden Het is verkrijgbaar I 60 et per flacon bij T A G TAN DETH Gouda J J BEÜZEMAKER Leyden H v D r RTFVDT t V D GliltNPT Leuveuhaven H V D GlilENDT Gouds weg Mej L A SCHOCTENS SCHLÜTER Oostmoleiistraat J J GBOENHUIZEN C Utrecht en meer bekende De pÓts in ons rijk Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND eu SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doezen van 37 V2 Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Aarlanderveeit J F Allart Alilaniitrdam M Punt Vz AiMttrdum M Cléban C droogisten heilige eg 321 en huidenstr KK n 278 Delft H W de Kruijff Delfshateu J Koch Setenter Gebroed Timan Dirksland D de Vries Gmida L Schenk op de Hoogstraat Haastrecht K Oosterling Zelfden J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Moordrecht G H Post Nieimkoop A Bots Oudeicaler H J Jvuijper Rotterdam A v d Toorn Weste Wageost Schiedam D Jlaltha Scluionkoten A Wolff Tiet A F Paassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Woerden L Ruijten Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echte Urbauns Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent te wihen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbauus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld i de hierboven opgegeven Heden j Ual e i dmi bij de hier bore geuoe de Bémimcder In elk doosje IS een biljet v rzien met de eigeuhandine naamteekening van de vervaardigers Wed Klexen ooN Apothekers welke Handteekeuing zich ook bevindt on het Zegeilak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wii verzoeken de gebruikers imiantelijk i wel op te letten en raden hun aan frel toe te zien bij wien men de Doosjes lillen haalt Alleen die Doosjes waarin eei biljet met onze Handteekening is zich aa 1 te schaffen en z cb te wachfen voor liet irebruiV van d vele lat Tegen GOED SALARIS wordt een EsSiPiiiaiT gevraagd die welke eeuigzins met den Boekhandel bekend zijn zullen de voorken genieten Adres franco onder de lette s P W aan bet Postkantoor alhier OpeDbare Verkooping O M CONTANT GELD aan de Bouwmans Woning van nu wijlen den Heer JAN AISSER staande binnen de Gemeente BROEK Op Woensdag den 3 MAART 1869 des Voo middags ten 9 Ure van Levende Harf Eenige BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN HOOI STROO gerookt SPEK en VLEESCH eenig ongedorschen GERST en een INBOEDEL Nadere iuformatieo zijn te verkrijgen te GoüDA bij Notaris MONTIJN en te ZdijjWaddinxveen bij Notaris MOLENAAR Raderstoomboot c Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 nren de overige werkdagen s morgens 7 uren Van Rotterdam op gelijke dagen snan ddags 2 uren D gelijks Retourkaartm CORRESPONDENTIE J If f f = niet ten onregte dat er tegenwoordig zeer eiuig zeev sch aan de markt komt en w re het n et dat een ge vischverkoopers n tijd tot tüd de prodocten van An terdam of elder lieten k vee al dlt Tt S veelal van dit zcebanket verstoken ïijn Ma r ik f f i l van da oorzaak dan a Ik raeenen dat de koopliedea vw Koord of k t IJk opon e plaats m4 zonden ZLZ t nun geld Konden ontvangen gelijk vroeger W geval ma ii i Lu rrJ lag tot hnnne schade moet n ïertoeven X uucuiuKk ni van Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeteen vóór 10 ure ingez ideu zijn Kennisgeving NATIONALE MILITIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bij deze bekend dat de eerste zitting van den Militieraad bedoeld bij art 86 der wet van den 191 Augustus 1861 Stbl n 72 zal plaats hebben op Diugsdag den 16 Maart 1869 des namiddags ten 1 uur in het Raadhuis alhier In deze zitting wordt uitspraak gedaan omtrent De verschenen vrijwilligers voor de militie en de lotelingen die redenen van vrijstelling hebben ingediend Terwijl daarin moeten verschijnen Zij die vermeenen vrijstelling te hebben wegens ziekelijke gesteldheid gebreken of gemis van de gevorderde lengte wordt den Lotelingen herinnerd dat hij die vrijstelling erlangt wegens broederdienst verpligt ia volgens art 21 van het Konirklijk besluit van den 8 Mei 1862 Staatsblad II 40j het daarvoor vereischle bewijsstuk uiterlijk tien i igen vóór den dag waarop de eerste zitting v tn den Militieraad wordt geopend bij den Burgemeester ir te leveren en dat hij die voor bovengenoemdrn Militieraad niet is verschenen gehouden wordt geene redenen lot vrijstelling te hebben en voor de lienst wordt aan ewe en terwijl het niet ontvangen van eene bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet niet ontheft van de verpiigiing tot het verschijnen voor den Militieraad of ot het iudieoen van de tot lïtaviug der redenea va vrijstelling gevonlerde bewijsstukken GOUDA 2 Maart 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTÜIJN v BERGEN LJZENDOORN Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUUERS van Gouda gelet op art 150 der wet op de Nationale Militie van den 19 Aug 1861 Staatsblad n 72 noodigen de lotelingen die verlangen bij de ZEEMILITIE te dienen uit om zich daartoe vóór den 1 April aanstaande ter plaatselijke secretarie aan te melden GOUDA 2 Maart 1869 Burgemeester en Wethouders van Gouda De Secretari D e Burgemeester DROOGLEEVER FORTUlJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïï Londen l Maart De Army and Navy Gazette meldt dat het budget van marine eene vermindering zal aanwijzen van IV4 millioen pond sterling Het budget van oorlog zal echter niet zulk eene belangrijke besparing aanwijzen Het budget voor de armee is met 1 089 000 pond sterling verminderd Er is een brief outvangen tot beklag dat Isaac bisschopvan Jeruzalem in Abyssinie door Gobazyes wordt gevangengehouden De senaat te Washington heeft het ontwerp van den hr Schenck aangenomen geamendeerd met de bepaling dat destaatsobligatien ii specie moeten betaald worden wanneer debetaling in papier niet speciaal is vermeld en met behoud vande paragraaf volgens welke het verboden is schatkistbillettenaf te betalen vóór den daartoe gestelden termijn Het ontwerp 5 T T t pt porif rp5 vf f nrirlp De prijs der Advertentien van één tot ie regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven O Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Het congres beeft het ontwerp betreffende het stemregtder negers aangenomen Het is ter rati catie opgezonden In de zitting van het lagerhuis op heden nadat het huisin comité vergp derd was heeft Gladstone zijn wet tot afschaffing der staatskerk in Ierland en tot nadere voorziening in degeldelijke behoeften der anglikaansche kerk daar te lande ingediend en in zijne rede c a gezegd dat de kwestie in beginsel reeds ui gemaakt is door de algemeene verkiezinge ende aftreding van het vorig ministerie gelijk zeide hij devoorgestelde maatregel dan ook trouwens overeenkomstig met den geest des tijds is Disraeli heeft eene redevoering tegen het ministerie gebonden en daarin gezegd dat de afschaffing van de staatskerkin Ierland met verbeurdverklaring der eigendommen van diekerk gelijk staat De bill is voor de eerste maal gelezen en de tweedelezing op 18 maart a s bepaald FarijS l Maart In de zitting van het wetgevend iigchaam heeft de president een woord van rouwbeklag gesproken over den dood der heeren Troplong en Lamarline De heer Dumiral heeft rapport uitgebnigt over de nieuwefinanciële overeenkomst met de stad Parijs Aan Je orde wordtgesteld art 1 waarbij de stad gemagtigd wordt om een zoodanig aantal schuldbrieven uit te geven als noodig zil zijn tothet onmiddellijk verkrijgen ccner som van 465 mill francs cliosbaar in veertig jaren I e uitgifte behoeft niet op eenmaalplaatste vinden De discussie hiero er zal margen plaats vinden De heer Dufanre is eroatig ziek De France opent heden avond een interkenlijst van bijdragen tot de oprigting van een standbeeld voor Lamart ne Berlijn 1 Maart Het huis der afgevaardigden heeft met bijna aigF nieene stemmen het wetsontwerp betreffende de met de stad Frankfort gesloten overeenkomst zonder discussie overkomstig het voorstel der commissie aangenomen Bij den N Düitschen bonds raad is eeue nieuwe kieswelvoor den rijksdag ingediend ter vervanging van de voorloopige kiesverordeuiiigen die tot dus verre van kracht waren In het nieuwe ontwerp wordt bepaald liat ieder XoordDoitscher wonende op het gebied van den Noord Duiischtu bond die 25 jaren oud is kiezer is met de gewone uitzondering vanhen onder curatele gesteld die faillet verklaard die niet inhet volledig bezit der burgerschapsregten zijn als behoeftigenbedeelii g ontvangen enz Het krijgsvolk te land en te wateroefent zoolang het in actieve dienst is het kiesrept niet uit Ieder NoordDuitscher 25 j iren oud ijnde behoudens genoemde uitzonderingen is verkiesbaar tot afgevaardigde Opelke 100 000 zielen komt één vertegenwoordiger Het gebiedvan den bond wordt verdeeld in enkele kiesdistricten ZJodatin geen district meer dan één afgevaardigde gekozen wordt De verkiezingen zijn regtstreeksch rn de keuze beeft plaats bijvolstrekte meerderheid Het Manheimer Journal heeft onlangs eene nilnoodiging opgenomen aan de vrijzinnige katholieken van Manbetm om van de zaak der Constanzer excommunicatie gebruik te maken ten einde eeue vereeniging tot stand te brengen welker doel het zal zijn aan de katholieke leeken hun regtmatigen invloed op kerkelijke 7aken te doen herwinnen Naar men uit Manheim meldt is thans aldaar zoodanige vereeniging werkelijk tot stand gekomen Florence 28 Febr In het rapport der commissie van de koiner van afgevaardigden voor het ontwerp tot opheffing van den gedwongen koers der bankuilletten wordt de regering uitgeuoodigd om in de maand april a s een wetsontwerp in te dienen betreffende de vrijheid van het bankwezen en alsdan tevens voor te stellen den gedwongen koers der bankbilletten te doen eindigen Madrid 27 Febr De vrijwilligers te Barcelona hebben eene poging der socialisten om een ops and teweeg te brengen onderdrukt Er zijn 33 der laatsten gearresteerd rif irlistPf zijn n de provincial weer iverig aa i het woe