Goudsche Courant, donderdag 4 maart 1869

e I mini ter van biunenland ehe aken heeft de cortes voorgesteld de beraamde amnestie n t te stellen ömnenlönö GOUDA 3 Maart Wij kuncen ons dazen winter waarlijk niet beklagen over het emis v n afwisselende ontsp unnngen en th ms wil men OU weder vergasten op eene tooueelvoorste l ng ie el geschikt is om vernieuwde belangstelling op te w ektcen DonlerlaVll maart camelijk zullen in l et lokaal Nut en Verm k optreden de met lof bekende jougdige tooneelspeler n Amsterdam kunstbeoetenaars van U U jaren he door IILdlheid n tmun en en voorzeker door de kle ne stukjes hunne jeugdige kraehten berekend de toejuiching zullen Toogsten van alle welwillende looneelbezoekers Ï5ij de beden gehouden aanbesteding van benoodigdheden voor de dd sehuilerg bleken te zijn de minste schruvera J G van Dam alhier voor uniformen tot den prijs van ƒ 12 65 Willem Pauwels en zoon te s Gravenhage voor schacots 25 en voor chouderbed kkingen het paar 28 ets M Lamed te Harderwijk voor halsdassen tegen 35 ets In de zaturdag jl gehouden zitting van de tweede kamer werden de be aadslagingen over het begrafenis ontwerp Toort re et met art 43 dat met arlt 44 en 45 de afdeeling straf bepalingen vollooit leger overtreding van de bij dit wets ontwerp vastgestelde voorschriften De artikelen werden hier en daar in overeenstemming met de regering gewijzigd aangenomen Xadat de artt 46 51 uitro ikende de overgangsbepilingen door verschillende leden besproken en sommige voirges elde wijzigingen door de regering overgenomen door de kamer aangenomen of verworpen waren is hef wetsontwerp in zijn geheel in stemming gebragt en aangenomen met 48 ie eii 15 s emmen 1 1 Je zitiing van de tweede kamer der staten geoeraal van heden is de kennisgeving ingekomen van het overlijden des heeren Reindcrs Pe wetsvoordragt tot bekrachtiging van eenige bepalingen der herziene Rijiivaartaete is na korie discussie a ih enomen mei 51 tegen 4 siemnen Tegen donderdag is i pt tninerp tot afschatlii g der jurlieiele boelen aan de orde geslcid en legen vrijdag het uiiiwerp tot bekrachtiging van wij ii insen in de concessie van den samarangschen spoorweg Vulsrens eeu seSiijVen uit s Hage aan de Middelb Ct heeft de minisier v in binneulandsche zaken bij den raad van state een n e s oui erp a nli iiigig gemaakt waarbij de inrigting der koninkli ke ak idemie i n beeldende kunsten te Amsterdam op nieuwe en v i ie giundslagen wordt geregeld De akadcmie zou na ir ile e regeling l e kank er krggen eeiier hoogere school voor kuns tjnderiiirt zond r elementair teekeiiümlerwijs In dfii nnciit van donderdag 2o febr 11 brak er aan den Kmi eni k aeineeute Nieuw Lekkerland plotseling een hevige brand uil U nnen korten tijd stonden twee woonhuizen behoorende aan de hebren Fop en Lcendert Smit benevens eeu der talrijke fabrii ks gebouwen dier heeren in licbtelaaije vlam Slechts na veel moeite is het aan de werking van 4 spuiten der omliggende gemeenten inzonderheid die van Lekkerland mogen gelukken de vl mniien te bedwingen De oorzaak van den brand is nog onbekend Met mei aanslaande zal er tusschen Bergstoep Berg Am bacht en de overzijde fgemeenie Streefkerk een ponteveer in werking komen Van veel belang is dit vooral voor de landlieden uii den Krimpenrrnaard die de markten Ie Gcrinchem en voor die uit d n lbuisserwaarü welke die te Gouda willen bezoeken Tot du icr moest men zich nog altijd van de pontevteren te S liooiihoien of te Krimpen bedienen welke plaatsen l en 3 uren gaans van d iar gelegen zijn Voor verküopers die de beide bovengenoemde marktplaatsen bezoeken al dit nieui e veer gems veel gemak opleveren In een verslag dei c imissie over het regeringsverslai nsjiens de kust van Guine j er loülj komt de volgende lasMede vcor De onderge eekeiide i werden door de lezing vandit regenngsversldg over eten loestand onzer b zitiingen op dekust van iuinea als van ell tot de vrriag gebragt elk tocheigenthjk et beUng is dat uij bij het behoud dezer vestigmohebben Reeds meermalen werd die vra ig gedaan Zij wench ten haar slectils te herbalen en daardoor op nieuw üe aandachthunner medeleden en der regering er op te vestigen ien sehrijft i it Ard em d d 28 Febr Gisteren avond v erd aluitr eene openbare ergadering gehouden van de verccnigin i Nut van d n Javaan waarin de Keer E C Enklaar thans alhier woonachtig als spreker optrad en door hem in krachtige kernachtig irekkeu de gebreken of liever de slechte grondslag vau het rouvernementscultuurstelsel werden aangetoond Spreker stelde in het licht hoe de politiek van koning WUlem I tegenover België e sieund werd door de verklaring vaii graaf van den Bosch dat Java nog genc3g opleveren kon om dien strijd voort te zetteD f ol ens het wets ontwerp tot wijziging der wettelijke verordening op het regt van patent betrekkelijk het geven van choolonderwijs blijkt da de minister van nnancien aanleiding kree tot het instellen vai een onderzoek omtrent de vraag of af dan niet als patentpiigüren worden beschouwd hoofdonderwijzers op diakoniescholen mt de oiakouie of kerkelijke remeeniekas bezoldigd Jit dit onderzoet bleek dat er bij die toepassing sedert eene reeks van jaren geene eenparigheid b stond daar de genoemde onderwijzers op de eene plaats vqb pMentregt vrijgesteld op ue andere daaraan onderworpen zijn Bij de overweging daarvan heefi de regering zich de vraag gesteld of het publiek belang niet wensohelijs maakt dat het geven van schoolonderwijs ook en vooral met het oog op de uitbreiding sedert aan het bijzonder onderwijs gegeven zonder eenigL beprrking van de heffing van dit regt worde vastgesteld Zij heeft gemeend deze vraag bevestigend Ie kunnen beantwoorden Overigens kan het verlies dat de schatkist door de beoogde vrijstelling zal lijden en dat omstreeks ƒ 3600 in hoofdsom sjaars zai bedragen ten deze geen overwegend bezwaar opleveren Bij beschikking des ministers van binnenl zaken van 1 Maart is bepaald dat de verkiezin van een lid voorde tweede kamer der staten generaal in hpt hoofd kiesdistriet ZMidliorn noodzakelijk geworden door het overlijden van den heer G Reindcrs zal geschieden op woensd ig 24 maart a s en de herstemming zoo die noodig is op woensdag 7 april daaraan volgende Wij plaatsen op vriendelijk verzoek van de uitgevers der Goessclie Courant het volgende stuk Om het gewigt der zaak is in de ioessohe Courant van vrijdag den 4 december 1868 n 94 op verzoek van A Brinkman uitgever der Goudsehe Courant raededeeling gedaan eener voordragt over levensverzekeringen gehouden door den heer Dobbe arrondissements ijker te Gouda in de sociëteit Ons Genoegen ten overstaan van de a daar bestaande leden van het leidsche uitkeeriugs en kans fonds Inzonderheid moet spreker bij die gelegenheid gewezen hebben op hel nadeel van te lage contributieii en overtuigend hebbeu aangetoond dat een onderling fonds zich niet storenue aan ue sterftewet maar geheel of gedeeltelijk steunende op een hoofilelijken omslag onmogelijk duurzaam bestaan kan een en ander bepaaldelijk gerigt tegen het leidsche uitkeeringsen kansfonds in verband roet het nieuwe ontwerpreglement toen in omloop en waarin de hoofdelijke omslag als steun opgenomen was Zulks nt de hoofdinhoud dier gewigtige voordragt geweest c z jn Joch wat naar het beter oordeel van den heer Dobbe zoude moeten worden tot stand gebragt vindt men niet vermeld ook niet eens welke sterftewet tot regeling der eontributien de voorkeur zoude verdienen Dat ook steller het leidsche uitkeerings en kans fonds niet op usn voorgrond stelt blijkt uit zijne beschouwingen er berekeningen over levensverzekeringen gedrukt en verkrij i ar gesteld bij de firma F Kleeuw ens Zoon te Goes in 1868 en hoezeer zijne positie tot bedoelde leidsche maatschappij sedert veranderd is trekt hij van zijne berekeningen omtrent gemeld uitkeerings en kans fonds nog niets terug maar herhaald daarentegen ook wat hij mede in zijne gemelde beschouwingen gezegd heeft Wie op 40 jarigen oudeniom verlangt na ver loop van 20 jaren over een zuiver jaarlijks pensioen van ƒ 300 te beschikken neemt deel in het onderling pen sioen en weduwenfonds goedgekeurd bij kon besluit van 24 Julij 1860 n 54 gevestigd te Leiden en getroost zich fie daarvoor bepaalde jaarliikBche cci l tiiiie vau ƒ 83 C8 ló meer danr aau die contributie bij afsterven van den deehe mer bovendim mede eene uitkeering in eens van 50 is verbonden Dat gemelde contributie alsmede de overige contributien op lagere eu hoogere ouderdommen tot dLPlneming in gezegd onderling pensioenfonds voldoende zijn om duurzaam te kunnen blijven bestaan isiin aanmerking genomen de sterftewet litt A de duurste is eu waarnaar zij zijn geregeld als zeker aan te nemen zelfs al mogt er onder de leden een buitengewone sterfte plaatshebben want immers zoude die buitengewone sterfte dau zoo wel treffen de gepensionneerden als de nog niet gepersionneerden of contribuerende in welk geval de spoediger ophoudiug van uitkeering van pensioenen meerder oordeel zoude aanbrengen dan het verlies van eenige contribuanten hoedauige dau toch ook in geen geval meer gepensionneerdec kunnen worden zoodat de bewering van den heer Dobbe dat alleen in die omstandigheid hoofdelijken omslag kan geduld worden als overtollige vrees is aan te merken Maar verdient bnitendien hoofdelijke omslag bij levensver voldoende reden om die onvoorwaardelijk af te keuren want niet bij buitengewone sterfte maar bij buitengewoon aanhoudend lang in leven blijven zoude dezelve alleziuts doelmatig kunnen Ie stade komen b v ivanieer 1000 deelnemers oud 40 jaren allen den ouderdoo van i J jaren bereikten en gepensionneerden wierden ia plaars slechts 654 volgeus de sterftewet litt A voor het rijk dan zouden immers de verzamelde coniributien niet toereikend zijn om allen voortdurend pensioen te verstrekken en zoude het in dat geval uiet veel verstandiger zijn bij wijze van hoofdelijken omslag zich tijdelijk eenige korting te iateu welgevallen dan na verloop van weinige jaren in het geheel geen pens oen meer te kunnen genieten Dat nu voor de geringere bijdragen in het kana en uitkeerjngs fonds niet aan allen zoo spoedig pensioen kan verleend worden als voor de contributien in het onderling pensioenfonds spreekt van zelf zulks weet een ieder bij de deelneming en is das zijn eigen wil en zal voor den eenen meer en voor den anderen minder voordeelig uitvallen eveu als eenmaal de genengde cverlevingskassen bij de vennootschap Nederland zulks Uilen doen Overigens schijnt de heer Dobbe er ock op te hebben gewezen dat de hooge regering alleen die fondsen goedkeurt die hunne tarieven naar de sterfletafels inrigten en daarbij alleen geleid worden door het Lelang der trekKende betwijfelt hij alzoo de goedkeuring van het uitkeerings en kans fonds te Leiden door de Looge regering of deelt hij het gevoelen dat wijzigingen desv egens eigenmagtig zullen worden ingevoerd tevens geheel en ai in het midden latende gelijk reeds is opgemerkt welke sterftetafel is eigenlijk op den voorgrond moeten worden g sleid die van R Lobatto of wel een van van wege het minisierie vau binuculau dsche zaken uitgegeven onder litt h B en D doch voorzeker bedoela de heer Dobbe de sterftetafei onder litt A hierboven bereids aangehaald bij genoemd ministerie opgemaakt en daar nu deze sierfletafel vroeger minder maar in den laatsten tijd meerder de bijzondere aandacht en toepassing van steller heeft getrokken zoo acht hij het niet oiidienstig den heer Dobbe omtrent enkele uiteenloopende verschillen opmerkzaam te maken I I Volgens gemelde sterft itafeleu litt k zou 2 SS den op 10 0ÜU levenden berekei J naar de j i i 1 = 2 ren 1 40 i 51 moeten afsterven i Te Amsterdam 5005 1606 16S0 1555 154 net ffi 4 Rijk cc 3830 cd ïe Leiden 4255 1869 16 0 1791 415 4047 1745 1914 1918 375 beneden lOja en 4790 1566 1789 2375 440 Van 10 tot 40 1459 40 63 1571 62 81 1838 81 en ouder 342 lüOOO 10000 lOüUtJ lOüjO ilOlOO Het Rijk Op 10 000 s er evalleu zijn berekend naar de jaren 18401851 werkelijk overleden ae jaren 1848 1S58 te Amsterdam 4 04 1831 1779 1590 2 j hetRijk 4620 1750 1564 1G77 389 4053 1741 1589 1653 364 1400 1617 407 lUOÜÜ te Leiden Beneden 10 jar 4986 Van 10 tot 40 1590 40 62 62 81 81 en ouder lOOUO lOüOO 10000 Volgens de Bevolkings lafelen berekend naar de uitkomsten der volkstelling zijn aanwezig op de 10 000 zielen ïe iieiden Beneden 10 jaren 217 C Van 10 tot 40 5083 4ü 62 2006 62 81 683 81 en ouder 53 Te Amsierdum 20S9 5124 il54 594 39 Het Rijk 2260 5093 2000 604 43 TöbfH 10000 10000 Bovensttande gegevens meer bepaaldelijk nagaande blijkt 1 Dat op ber aantal wer telijk overledenen in Nederland over de jaren 1840 1851 tegenover 184f 1858 de laatste door steller verzameld op de genoteerde ouderdommen onbeduidende verschillen bestaan 2 D t de sterftttafelen vaa E lobatto omtrent verdeelen de groote verschillen bestaande voor het rijk tuüschen de Bterfstefelen litt A enB van het ministerie van binnenlandsobe zaken met uitzondering op den onderdom van 40 lot 62 jaren wanneer die an Lobatto de meests afsterving aanuxi it terwijl daarentegen op den oiderdom van 62 81 jaren de sterftestaat litt A van gemeld ministerie voor het rijk vergeleken b die o ider lift B t bit ie sterftestate litt A voor de femtenten Leiden en Amsterdam zoodanig hoog gestemd is dat zulks onverklaarbaar voorkomt vooral als men in aanmi rking neemt dat l et getal aanwezigen volgens de bevolkings afelen op den oudeniom van 40 6 jaren en van 62 tot 81 jaren voor tIIp drie v einig uiteen loopt 3 Dat volgens meeigimelde sterfteiafeiei lilt A van S t ministerie van binnenlandsciie taken op de 10 000 levenden zouden moeten afsterven van 81 jarf en ouder te Leiden 2 2 en te sterdam J 54 zijnde op dien hoogen ouderdcra te Leiden la2 q meerder op de 154 vj Amsterdam hef zen zich mede bezwaarlijk laat begrijpen aJ3 men in aar ii g neemt dat op de 10 000 sterfgevallen van geme ouderdom zijn overleden te Leiden 407 en te Amsterdam 296 zijnde slechts 37 o meerder te Leiden op de 296 van Amsterdam en 4 dat olgeus dikwijls genoemde sterftetafelen litt A en op de 10 000 levenden beneden de 10 jaren te Amsterdaia 1175 meerder zouden moeten afsterven dan over het geheele rijk en van 62 81 jaren 820 minder niettegenstaande op de 10 000 stcrf j evallen op gelijke ouderdommen T te Amsterdam werkelijk weinig minder zijn afgestorven dan over het geheele rijk heeft plaats gehad en men volgens de bevolkin ctafelen op dezelfde ouderdomE n te S sslerdam minder tsj wezigen aantreft dau over hel geheele rijk Voorts zij opgemerkt dat volgens de sterftetafelen litt il van meergemeld ministerie van binnenlandsehe zaken voor het Rijk op de 1000 oud 40 jaren na verloop van 20 jaren zuilen overblijven 654 terwijl naar het getal overledenen in Nederland over 1848 1858 op gemeiden ouderdom maar zullen overblijven 605 wordende om aan de 65 i overblijveuden op 60 jarigen leeftijd een pensioei van 300 e beschikken van af 40 ja iieü ouderdom jaarlijks p m ƒ 4 per hoofd meerder cont ibinie gevordc d d n benoodigd is om gelijk pensioen aan slechts S05 overblijvenden te verstrekken waardoor nogmaals bevtstigd wordt zoo als bevoreu gezegd is dat geen buitengewone sttrfte maar langer in leven blijven dan gewoonlijk meerder tot bezwaar der deelnemers in eene levensverzekering v or ncsiocnen te erlangen op 60 jarigea ouderdom is i rekkende De lotsom is derhalve deze dat zooai de sterftetafelen litt vau wege h ministerie van binnenlundsche zaken uitgegeven in theorie de voorkeur mogen verdienen zulks praktistjii niet kan bevestigd woiden en dat an aan sommigen toegevoegd worden het spntkivoord Gaat tot de Mieren en wordt Wijs welligt aan enkelen kan worden aanbevolen Bestude r de sterfietafelen van het ministerie van binnec andsche zaketi en wordt wijzer LEIDEN Februarij 1869 N il BOSDIJK jfeniciigdc Berigten In het grcntbertogdarn Hcsscu heeft ipn besloteD ld vorst eo z ne famihe te doen bijdragen tot de nkornstenbelasting Kene vrouw e Wdshiiigtou heeft een aanslag bcfiroefd op bet leven vpn dm preside t Johuson De kaïiseo van dea hertog 3n JlDntpf nsie chijjii i zeti verbeterd ib Spanje Griekenlana er TurMjp wedyvtreu wie lu tc financiële Ingezonden In de Goudscbe Courant van den 27 Februarij jl vind ik ouder de Gorrpsponden tr een artikel over den aanvoer vaq VP eevisrh alh er i