Goudsche Courant, zondag 7 maart 1869

Been visch ter afslag wordt afgezonden dan die welke met Lr Duik meer is en die men elders met meer kwijt kan raken De gelegenheid om alhier eene geschikte inrigting tot afalae van visch daar te stellen is zoo uitmuntend als het maar ziin kan en zou met weinig kos en kunnen geschieden Waarom de oude visohbanken niet weggebroken en daar een eenvoudig terrein door esn hek omgeven voorzien van een afslagers huisje gemaakt zoodat het publiek zich rond het hek kon scharen en de visch koopsgewijze door een daartoe aan te stellen zindelijk persoon binnen het perk kou worden gebragt hierdoor zoude in eene lang gevoelde behoefte voorzien worden de afslag werd door meer gegoeden bezocht er erd meer geld voor goede visch besteed eu da irdoor zou de aanvoer grooter woeden Mo t de bevoegde autoriteit zich deze zaak eens willen aantrekken en daarin spoedig eene gewenschte verandering brengendan zoude aan vele Tisohliefhebbers een groot genoegen worden gedaan Zondag 7 Maart 1860 W 724 Ik wil bet opgegeven argument waarom a hier too enig versche reevisch ter afslag wordt aangevoerd ohUeU met tegenspreken docb betwijfel zeer of du wel hoofdzakelijk de xüar raijn inzien moet die reden meer ge oebt worden in de slechte gelegenheid die hier voor den afslag van zeevisoh beslaat ik ben op verschillende kleinere plaatsen van ons rijk betend doch vind nergens de gelegenheid tot den afslag van vi ch zoo slecht irgerigi en de wijze waarop dit geschiedt zoo aa euringswaardig als hier Want hoe geschiedt hier wanneer er visch ter afslag wordt aangevoerd dan wordt die som = meer dan een uur voor den afslag door een paar vrouwen die er gewoonlijk zeer ilordig uiizieii op de zoogenaamde vischmarkt op de straat in koopjes geheel ongesorteerd neergesmeten fhet doet et natuurlijk met toe of die straat schoon of vuil is het uur van afslag nadert het publiek vereenigd zich ro Ie uitgestalde visch even als of er eene verkooping van aiu c ï plaats heeft de afslager heeft een stok en wijst daarmede de koop die aan de beurt van afslag is aan als men nu uiet wat vooraan staat is het zeer moeijelijk om te zien welke koop wordt aangewezen hierdoor ontstaat gedrang de visch wordt vertrapt bespuwd en aan alle vuiligheid prijs gegeven Hiervan is hei gevolg dat de afslag alleen door de minder gegoede klasse van bevolking wordt bezocht daar de gegoede burger geeu lust heeft om ziel te laten verdringen om een plaatsje aan den afslag te krijgen en bovendien een afkeer heeft van visch die zoo onzindelijk wordt behandeld dientengevolge is de pr js die alhier gewoonlijk op den afslag wordt besteed zeer laag dit is algemeen bekend zoodat naar hier OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeireq D nO 60 Biirgerijke Stand GOUDA Geboeen 26 Feb Coenraad ouders C Xieovtveld en C Boot 27 Lambertus Henricus Albertns Joseph Maria ouders U G Quant en C Schiuter Jan ouders A de Hruijn en N Koot 2S JoliauEa Fenna ouders A van der OvLBLl DtN 27 Feb M Hijmaus 07 j C iJoucfaas wtd C Hofman 68 j J ïlageman 14 ra 28 J U lezer 45 j ADVERTENTIEN Opeubare Verkooping te GOUDA Op DONDKRU G 11 lU iET 1869 s namiddags 1 Ure in Het SchaakI1 JUD bij van WERKHOOVEX van TWEE WOONHUIZEN een in de Doeiesteeg Wijk L n 142 en een in de Oost Nuod Godstecg Wijk B n ii te Gouda en een perceel TüINLAND enz thans aangelegd tot BOOJIKWEFKERIJ in de Middelirilhns onder Mt iii nabij GouJa grooi 78 Hoeden 40 Ellen luformatien te bekomen ten kantoren van de Notarissen MOLEN K te Z k Waddiiixteen en MONTIJN te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA op MAAXDAti den b MAVRT 1S69 des voormiddags ten elf ure n het Logement DE P iAVTN aldaar van eene goed iu gerigte in volle werking zijnde DESTILLEEROERIJ met taande en liggende aan de Gouwe te Gouda wijk C N 173 en 173 kadaster Sectie D N 125 en 127 groot 5 roeden 78 ellen Teaanvaarden 1 MEI1S69 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Xotaris W J FOETüIJK DHOOGLEEVER te goudi Openbare Verkooping te BERKEL ten Haalhui e aldaar in de Dorpsstraat op U0EN3ÜAG 17 Maart 1869 des Middags ten 12 Ure van een HECHT en STERK HUIS met SCHUUR ERF ÏÜIX en een perceel BODWLAXD alles gelegen binnen de Gemeente BERKEL Te Aanvaarden 1 MEI 1869 Betaling der Kooppenningen 16 April 1869 Nadere inlichtingen zijn te bekome i ten kantore van Notaris A N MOLENAAK te ZuidWaddinxveen Mevrouw EOLL vraagt tegen 1 Mei EENE KEDKENHEID die tevens het huiswerk moet verriglen Consumenten en kenners van zuivere Chocolade geven aan het fabricaat van den hofleverancier PranZ Stollwerck te Keulen negens zorgvuldige hewerking en voortreffelijke kwaliteit bepaald de voorkeur Ik beveel mijn magazijn van de geliefdste Kooken Eet Chocolade van deze gerenommeerde fabriek tot fabrieksprijzen en wel Kruid van 85 cent Gezondheidsvan 90 cent en Vanillechocolade van 1 fl 10 cent per 5 ons minzaam aan Te verkrijgen bij J J v d SANDEN banketbakker op de markt te Gouda Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Ding dag smorgens 6 u e i de overige werkdagen s morgens 7 uren Abshaubbin s of anti rhuniatisclie watten Alle lichte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebracht zooals kramp jicht hoofdkramp aangezichtskrarop kiespijn pijn of verstijving in de leden enz alsook huidziekten van eiken aard roos brand uitslag brandwonden en dergelijke meer worden door de ABSHAUBBIN S OF ANTIEHUMATISCHE WATTEN spoedig genezen want zij nemen alle scherpe deelen uit vleesch en bloed weg zonder de goede sappen te benadeelen of eenig orgaan stoornis toe te brengen Lijders die geheel door het Rumaliek verstijfd waren zijn door het aanwenden dezer heilzame Watten van hunne pijnen en stijfheid bevrijd geworden Men zorge vooral dat men de echte bekome door te letten of de pakjes we gewikkeld zijn in lichtblauw papier waarop de gebruiksaanwijzing is vermeld de namen der 260 depóthouders voorkomen en onderteekend door den bereider en Hoofd Depothonder Zeveniuhe Woerden Schcottkoven AlpheK Boskoop A BREETVELT Az te Delft die dpze Watten voor den prijs van 30 Cents per pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gcud Aed BOSMAN A PRINS e WILHELMUS T W DEN UIL A KAULING OÜMADE oop J H KELLER Soderdam yfes e wagenstr f T 5 NARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJE Capellea d Umi Deze Courant verschijnt des DonderdagB en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Re prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving = a jf i5 De BURGEMEESTER der gemeente Gouda gezien de Circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland van den 2 Februarij 1869 A N 830 Us 4 Afd B brengt ter kennis van de belanghebbenden Dat van heden af kosteloos ter Secretarie dezer gemeente ter invalling verkrijgbaar zijn blanco verzoekschriften ter bekoming van Jagten Visch Acten en van kostelooze Vergunningen tot het uitoefenen der Visscherij met één Vischtuig alsmede die tot bet bekomen van buitengewone magtiging tot het verdrijven van schadelijk gevogelte het Schieten van Konijnen en ander schadelijk gedierte bet Visschen als het water met ijs bedekt is en het Scheppen van kleine Visch als aas voor de dobbers GoCDA den 5 Maart 1869 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN Overzigt GOUDA 6 MaSTt Het engelsche ministerie heeft ingediend het ontwerp ter opheffing der iersche staalsserk en het debat zal den 18 dezer aanvangen De zaak is ia beginsel aangenomen maar de voorgestelde bepalingen hoe billijk en in hoe edelen zin voorgesteld zullen hevig bestreden worden door de handhavers vsn het bestaande die niet zien of faooren willen als het oogenblik gekomen is om eene schrede voorwaarts te doen Het ia de opheffing van een eeuwen heugend on regt en vaneene schandelijke onderdrukking Gladstone strijdt voor de goede zaak en hij steunt op eene meerderheid in het parlement De koning van Pruisen heeft den rijksdag geopend met eene fanspraak die vrede ademt De gouvernementen zijn in het algemeen zeer ijverig in betuigingen dat de vrede al meer en meer verzekerd wordt en volgt daaruit dan niet dat de ontzettende wapeningen geheel onzinnig zijn en alleen strekken om de ontwikkeling van nijverheid en handel tegen te houden Ondanks alle verzekeringen blijft er dan ook allerwegen eene ongerustheid heerschen Iü alleen wijkeu zoude voor algemeens ontwapening Maar hieraan valt niet te deuken want de vrede is in den mond en de vijandigheid in het hart i Frankrijk kan Sadowa niet vergeten en vooral niet omdat de j noord duitsche bond in kracht toeneemt eu Zuid Duitschlana meer en meer neigt om zich volkomen aan te sluiten Frankrijk inwendig verontrust niet zeker van eenigen bondgenoot kan zich uiet roeren maar bespiedt hst oogenblik dat zich ïDOgt voordoen om bet volk nog eens met ijdelen krijgsroem te paageo voor het gemis van alle wezentlijke vrijheid De keizer h eft een voortreffeiijken voorsiarder verloren in den uitstekend bekwamen voorzitter van den senaat Troplong was als regtsgeleerde een sieraad van Frankrijk maar zijne slaafBche ingenomenheid met den keizer zal zijn roem niet vergrooten Oneindig grooter komt ons de Lamartine voor hij is de eerste dichter van Frankrijk eu v elke zijne gebreken mogen zijn hij was in zijne afwisselende loopbaan een waarachtig edel man een sieraad der menschheid Zijne armoede verhoogt zijn roem zij drukt hem ter neder en verduisterde zijn genie maar hij weigerde toch de schitterende aanbiedingen van den keizer en verlaagde zich niet om ontrouw te worden aan zijn verheven beginselen Donderdag is ir Washington de nieuwe president geïnstalleerd Johnson door den dood van Lincoln tot het bestuur geroepen was niet berekend voo t taak hij heeft vele misslagen begaan en zich in groote moeijelijkheden gewikkeld Hij miste staalkundig doorzigt en geschiktheid in de leiding der partijen Zijn naam zal niet leven Hij was de Be prijs dei Advertentien van één tot zea regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend natr plaatsruimte man die het grootste vertrouwen inboezemt Onder de wijze leiding van Grant zal de groote republiek hare rijke hnlpbronnen ontwikkelen en gaat zij naar alle verwachting eeu Jjdperic van ongekeuden bloei te gemoet De toekomst van Spanje laat zich duisterder inzien Het godsdienstig fanatisme bedreigt allermeest bet land waar de schandelijkste onverdraagzaamheid tot hiertoe bijna onbeperkt heerschte Het invoeren van godsdienstige en burgerlijke vrijheid zal afgezien van alle andere verschillen stroomen bloeds kosten aan Spanje en zoo een koning aan bet hoofd des bestuurs geplaatst wordt hij zal niet veel meer dan een titel bezitten bij de beperkingen die de ontwaakte vrijheidszin zal afdwingen en zich bijna onmogelijk kunnen staande bonden ia den woesten partijstrijd die zeker zal ontbranden jButtettlaitiT Londen 4 Maart Volgen de voordragt van den heer Gladstone zal de bill betrekkelijk de iersche staatskerk den 1 Januarij 1871 in werking komen De bezittingen dier kerk orden op 16 millioen geschat nadat voidaan zal zijn aan al wit op grond van verkregen regten gevjrderd kan worden zuUen er 8 millioen voor weldadige doeleinden overblijven bu ten verband met eenig kerkgenootschap bepaaldelijk ter bevoidering van de volksbesohaving De heer Gladstone stelde voor uit de renten van die 8 millioen per jaar 185 000 aan kraikzinnigen verpieging in Ierland 20000 aan idioten onderwijs 30000 aan doofstommen en blinden instituten 15000 aan tuigelingenverzorging 10000 voor verbeterhuizen n S1090 aan ïiekenverpleging te besteden Uit Washington verneemt men d d 3 maart de seuaatheeft aiet 26 tegen 22 stemmen geweigerd de wet betreffendede benoeming en et ontslag van ambtenaren in te trekken Het congres heeft zich uiet kunnen vereenigen met de amendtmonten tot vervverping der clausule van het financieel ontwerp van Schenk aangaande het verbod van betaliug der schatkittbons óór den verschenen termijn Het congres heeft het veringen te kennen gegeten om die aangelegenheid te bebandelet in eene conferentie met den senaat Voort i heeft het congres met algemeene stemmen een besluit genomen tot uitdrukking van sympathie met de pogingen van het spaansche gouvernement tot vestiging der vrijheid doch tevens sympathie met den strijd van Cuba voor de onafhankelijkl eid De vergadering heeft den president gemagtigd om die oiafhaukelijkheid van Cuba te erkennen zoodra bet revolution lair bewind haar feitelijk zal gevestigd hebben De republikeinsche partij heeft den heer James Blaiue uit den staat Maine gekozen tot voorzitter van het eerstvolgend congres Uit jUhene wordt van 2 dezer gemeld dat de grieksohegezant Dehannis van zijne regering in last heeft ontvangenom zijne fuL iien in de torksche hoofdstad te hervatten Onder dezelfde dagteekening is uit Konstantinopel berigt ontvangen dat Vh3liades bey in de volgende week naar Athene zalterugkeeren De heer Sheridan heeft onder den naam van volkvertegenwoordigngswet een wetsvoorstel ingediend ter gemoetkoming aan de verleden jaar gemaakte bepalingen op de bslastingbetaling van hen die gedeelten van woningen iren Dezelfde zaak wordt ter hand genomen in het wetsvoorstelvaa den heer Goschen doch Gladstone r im er genoegenmede dat alvorens dat regeringsvoorstel te js een voorstelvan een bijzonder lid zou in behandeling komen Twee we svoorstellen zijn in druk rondgedeeld De wettot afschaffing Ier staatskerk in Ierland beslaande uit 6 3 artikels en 28 oag na s croot waarvan 4 worden ingenome idoor een regis er Het andere wetsontwerp i dat van deheerei Ch tmberi en Moriev tot geldigverk aring van huwe1