Goudsche Courant, zondag 7 maart 1869

Graaf Usedo pruisifech gezant te Ploreace is op aijn Marktberigten Gouda 4 Maart Bij weinig handel bleven de prijzen ongeveer als in de vorige week Tmve Poolsche per 2400 kilo ƒ S óQ il 335 Roode KI y 3 15 Zeeuwsche per miu ƒ 9 00 a ƒ 0 2ü Ro pe 7 40 a S lO Gersr 5 S0 n 7 50 Haver korte ƒ 4 i 5 laij e ƒ 3 00 a 4 1ü Boekusit Fransche per 2100 kilo ƒ 2lS a 22ü Xoonlhr ƒ 250 a 2f 0 Bruine boo oen ƒ 9 75 a 11 85 W i te ƒ i3 a ƒ 15 00 Paanlebooneo I ƒ 7 50 a ƒ 840 Duiveboonen 8 25 a ƒ 9 30 De veemarkt met gev onen aanvoer vare fcoeijen ving balfdniirende traajrte verkoopen raagere varkens en biggen Wog Boter ƒ 1 36 a ƒ 1 45 Bevallen van eene Dochter C 1 HERMAN DE GBOOT geliefde Echtgenoote van V W r SCHENK Gouda 6 Maart 18G1 Koffiehuis TIVOLI Ontvangen Echt Oud Limburgs Priicesse dubbel Gerstebier en Faro a 20 ets de flesch Pale Ale Scotch en Extra Stout of Poorter a 60 ets de flesch Beijersch Bier a 40 ets de flesch Alles Eerste Qualiteit bij A tak SOLINGE Te huur tegen 1 Mei op eeu der beste Standen te Leydai voor een Officief TWEE GEMEUBELEEBDE EAMEBS met Bedieuinj rit goede bron verneemt men dat de jierziiche regering nan eene engeUche maatschappij concessie heeft verleend voor 29 jaar tot het maken van spoonvegeu in Perzie Een aannemer is reeds naar Perzie gegaan en de opmetingen zijn begonnen voor ecu korte lijn tusscheu Teheran en Key eenvoorstad waar de rijke Perzen deels hun genoegen deels deuabijlieid der aldaar gevestigde hoogo beiligdommen zoeken Men verwacht tusschen de hoofdstad en die plaats een wekelijksch verkeer van ongeveer 40 0i 0 passagiers Parijs i M iart Kr worden alom aanstalten gemaakt voor de aanstaande verkiezingen Volgens eenc opgave die als ofBeieel wordt medegedeeld is het aantal personen die hebben doen blijken van bet voornemen om zich caiulijaat voor het wetge en l ligchaam te stellen reeds tot Uói geklommen Het supplement op het gele boek is eindelijk gisterenrondgedeeld Het is eeu deel van 250 bladzijden uitsluitendbevattende de documenten betrekkelijk het griekschturkschegeschil Het supplement is voliimineuser dan het gele boekzelf Wat den inhoud betreft deze heeft naauwelijks meer daneen retrospectief bel mg het boek is mosterd na den maaltijd De Indépendduce Beige ilit indiscreie bUd heeft reeds sederttivee dagen deze documenten openbaar gemaakt met uilzondering van het protocol n 1 der conferentie Dit laatste is vrijinteressant omdat het toont hoeveel moeite zich Kusland gegeven heeft om Griekenland op gelijken voet als Turkije totde conferentie ie doen toelaten In weerwil der tegenspraak van onze officieuse dagbladen is het zeker dat de heer de la Guéroiinière dch op dit oogenblik te Parijs bevindt om instruoüu te ontvangen altijdnog met het oog op de bekende spoorwegkwestie waarover hetdagblad Ie Peuple nog altijd de krygstrompet blaast Die belgi ehe zaak sehijut dus nog niet losgelaten Ie zijn Men begeert dat de hertog van Montpensier zich teMadrid bevindt i i lagelijks cuufereiitien heel t inet de ledenvan bet voorloopisr i uipriiement Van eene andere zijde verzekert men dat hel ii iiste woord over de kandidatuur vankoning Ferdinand van Portugal lot den spaanscheii troon nogniet eezegd is Engeiaiid Berlijn Maan In de rede w irinnle de ujksdag genpeiid is verheugt zich de kouing d ii hei vuoruitzigt op het behoud van den vrede e l df l ni ie bijeenkumst niet is teleurgesteld voorts wordt melding gi aiaaki v m verbeteringen door ingediende en nog ie belL ndi leu eI ontuerpen aan den rijksd 2 zal overeenkomstig arijkel 20 van de boudsconstitutie ren kiesuet voorgelegd liideii om aan den noord duitschen bond een eenvormig kiesstcitel te ver ekeren ook een eeuvorraigen regtsloejtand van noodzakelijkheid tot verhooging der ontvangsten op het bondsbiiget voor IS70 wordt melding gemaakt ouk van den vooruitgang in het internationale postverkcer tusschen den bond en het buitenland in welke zaak aan den rijksdag po tverdragen met Nederland Italië Zweden en de Donau vorsiendominen zijn ingediend De organisatie der bondsconsidaten is bijna voltooid door een conventie met Italië zal de bevoegdheid der wederzijdsche consuls geregeld worden op de begrooiiiig voor 1 7Ü zijn de noodige uitgaven gebragt om eenheid te brengen in de consulaire en diplomatieke vertegenwoordiging van Noord Duilschland buitenlands De taak dezer vertegennuordigers zal ook in de toekomst allereerst het behoud van den vrede zijn met alle volken die gelijk wij de weidaden des vredes weten op prijs te stellen De vervulling van deze taak zal gemakkelijk worden door de vriendschappelijke betrekkingen welke tussclien den noordduit schen bond en alie vreemde mogendheden bestaan en welke nog onlangs door de vreedzame oplossing van de spanning welke de rust in hel oosten bedreigde zich op nieuw hebben bevestigd De onderhandelingen en het welslagen van de pa rijsche conferentie hebben getuigenis gegeven van het opregte streven der europesche mogeudheden om de zegeningen des vredes als een kostbaar gemeenschappelijk goed in gemeenschappelijke bescherming te ufmen Als mèn dat alles ziet dan krijgt een natie elke iich bewust is den wil en de kracht te beziuen om de onafhankelijkheid van anderen te ontzien en hare eigen onafhankelijkheid te handhaven volle regt om te vertrouwen op de duurzaamheid van een vrede welke de bnitenlandsobe regeringen niet wenschen te verbreken en de vijanden der openbare orde de magt niet hebben te verstoren Weenen 3 Maart De commissie uit het huis der afgevaardigden voor bet budget heeft de fiuancieele wet voor 1869 aangenomen Bij die wet worden de staatsuitgaven vastgesteldop 299 0215 671 gulden en de inkomsten van den staat op 296 284 176 gulden Bijgevolg bedraagt het deficit dat doorhet c eeren van vlottende schuld zal worden gedekt 2 743 495 gulden Madrid 27 F br T r i j ma tiging van den h stoel ontvangan om zitting in de oortes te nemen doch alleen ten einde er het woord tot verdediging der godsdienstige eenheid te voeren wanneer dit punt in discussie komt De berigten uit Cuba worden meer en meer gunstig evenwel wordt er nog versterking derwaarts afgezonden Op het einde der volgende maand zal het leger aldaar de vrijwilligers raedegerekeud ruim 300CO man sterk zijn De meerderheid der corles wil eene oommissie van 15 leden tot opmaking van een constitutie ontwerp de bepaling der regten van staatsburger de vrijheden den nieuwen regerin gvorm en de bepaling van den persoon des monarchs 6tnnenlan5 GOUDA 6 Maart Euim een jaar geleden werd in deze gemeente door de ijverige bemoeijingen van den heer L M van Kooten een leesgezelschap voor Politieke Brochures opgericht dat zich zeer spoedig tot de naburige gemeenten nitbreidde In Waddinxveen Moordrecht fieuwerkerk Gouderak Berg mbacht Reeuwijk enz werden afdeelingen opgericht De Gondsche afdeeling besloot in bare laatste vergadering eeue liberale kiesvereeniging voor dit hoofdkiesdistrict op te richten en de buiteu ufdeelingen uit te noodigen daartoe mede te werken Dit plan voud zeer veel bijval gelijk bleek uit de talrijke opkomst op eene vergadering welke den 26 februarij werd gehouden Behalve uil Gouda waren er inwoners tegenwoordig van Moordrecht Siolwijk ILiastreoht Hekendorp Oudewater Waarder liietveld Woerden Z M heeft aan dr J M van Bemmelet op zijn verzoek eervol ontslag verleend als directeur en leeraar aan dorijks hoogere burgerschool te Groningen en tot directeur enleeraar aan genoemde school benoemd dr F G Groneman thans leeraar bij die school In de donderdag gehouden zitting der tweede kamer wasr an de orde het wets ontwerp tot afschaffing van de bepalingenvan het wètb van burg regisv over judiciele boeten en schadeloosstellingen De afschaffing der boete van cassatie vond algemeen bijval over andere punten bestond groot verschil Ingevolge den raad door den heer Heemskerk gegeven herstelde de minister het ontwerp in zijne oorspronkelijke gedaante zoodat vele schadeloosstellingen blijven beslnaii Hoewel hij niei geloofde dat de opheffing der schadeloosstellingendie nadeelige gevolgen zou hebben die men verwachtte omhet goede dat in het oorspronkelijk ontwerp lag niet in gevaarte brengen was hij bereid art 4 uit het tegenwoordige ontwerp te doen wegvallen Nadat eenige voorgestelde amendementen waren verworpen werd het ontwerp onveranderd aangenomen met 30 tegen 19 stemmen Gisteren was in de tweede kamer aan de orde het ontwerp van wet tot bekrachtiging der overeenkomst der wijzigingder concessie voor het aanleggen en exploiteren van een spoor weg van Samarang over Soerakarta naar Djokjokarta Een liental leden de hh Nicrstrasz Storm van s Gravezande Heemskerk Az Fokker Blussé en anderen hebben verschillende bedenkingen tegen het ontv erp in het midden gebragt en meerendeels verklaard dat zij het van nadere inlichtingen v nsohten te laten afhangen of zij al dan niet hunne stem voor het ontwerp zouden uitbrengeu De hh Mirandolle en Viruly Verbrugge hebben het ontwerp in het breede verdedigd De beraadslagingen worden heden voortgezet De X Bott Courant heeft ju zes uitmuntende artikelenhet dagbladzegel uitvoerig basproken en door volkomen openlegging harer balansen het meeste licht verspreid over dezeaauliangigc zaak zij eindigt haar betoog met de volgende zamentrekking i HES H omdat het de verspreiding van kennis en de bevordering van beschaving belemmert omdat het indirect de vrijheid van drukpers breidelt Genienide BerktenT omdat het begint met de helft van het belastingschuldige voorwerp te vorderen en eindigt met den geheelen prijs te verslinden omdat het eene bepap klasse van industrieelcc dwingt al de vruchten van hun arbeid aan den staat af te staan De verlegenv oordiging van het nederlandsche volk mag nu zij de werking dier bel asting heeft Jeerea ken en haar geen oogenblik langer laten bestaan Al zou de afschaffing zelfs eenige opoffering aan de schatkist kosten dan jog zou men daarvoor niet moeten terugdeinzen Nu er echter een goed equivalent voor gevonden is een equivalent hetwelk voor het grootste deel een zedebedervend misbruik treft nu mag er aan de afschaffing niet meer getwijfeld worden Uit alle deelen van Frankrijk komen berigten voor vanden ongewonen staat waarin de vegetatie is gekoreen door dehooge temperatnur in de eerste helft van januarij dezes jaars In de oostelijke Pyreneën stonden de erwten in vollen Lloei in Gironde vond men reeds geheel ontwikkelde rogge aren ingeheel het zuiden waren op 9 januarij de amandelboomen inbloei in Lot en Garonne maaide men op 17 jan gras Uit Zalt Bommel wordt dd 3 maart geschre en Vooreenige dagen heeft men een begin gemaakt met den verderenmetalen bovenbouw der spoorwegbrug over de Waal alhier aan den linkeroever en wel roet de tweede spanning van 120 ellen Eene heimachine door stoom gedreven slaat dagelijksmet eene zwatnekracht van 1700 oule ponden S i 8 palenin den grond Binnen eenige dagen verwacht mea eene tweedemachine die reeds gereed is voor dezelfde spanning c weltot eene zwaartekracht van 2000 oude ponden Ook ordteerstdaags door den heer Harkort aannemer van den bovenbouv eene sleep stoomboot van hooge paardenkraebt tot hetdoorslepeu der schepen onder de brug in dieust ges eld Jammer is het dat door het ongunstige weder veel ponthoudaan de erkzaanjlieden wordt veroorzaakt Men meldt uit Wijchen dd 3 maart Onze eerste markt in dit jaar werd door minder aangenaain weder begroet In v eerwil echter van h t aniital snepuwbuijen was de aanvoer van beesten en varkens zeer groot de handel in beiden was belangrijk en hooge prijzen werden besteed vooral was de handel in jonge varkens zeer ge initneerd er werden varkens van 3 maanden tot ƒ 24 verkocht De aanvoer van paarden was niet groot en de handel lusteloos Burgerijke Stand G o U U A Gkboeen 3 Maart Johanna Maria ouders J H Kooien en P if vaa f r Spelt 5 Dina Pieternella Maria ouders D A Ponsioen en A L ehoonderwoerd Leenderr ouders 11 Kijne eld en J iJuitelaar OvtKLhh N 2 Maart W H ippel 3 w C van Os hoisvr vaa J vau Eeu eu 30 j 3 F Lifeber 1 i H de Zitter 57 j 4 D D de Kedts Houtman 68 j J liruut 9 m GtHtrwD 5 Maart G H G de Lange en E C Bergen Van het eiland Voorne verneemt men de lagere landerijen van bijna alle polders staan dusver nog onder water en wel tot een peil als in ja en het geval niet was Hocv ei er jn den laatsten tijd veel regen is gevallen moet hierin niet de eenige oorzaak van dien ongunstigen toestand gezocht worden maar veeleer in de ouderwetsche en gebrekkige manier om dat kwijt te raken Ds bestaande watermolens hebben ofte kampen met windstilte of zooals in de laatste dagen met hooge tijen water van buiten Onbegrijpelijk is het dat men er ïoo weinig werk van maakt om zich van stüomwcrktuigen te K K uUsl sepriv en eerste Anjer en fin gepatent ANATHERIN MONDWATER VJèi JS IDS O C3 Ï Oi ï PSAKTISEREXD TANDMEE3TEH TE VVEEXEN B0GXERSTBA 4T 2 Dit vuor ipffenjk preparaat beeft zich sedert de 16 jaren van zijn bestaan verbreiding en roem clfe ook buiten Europa verworven Deszelh aanvending U eeu toorhehoediidddel teijm alle Tandpijn hoe ooit gen jmd tegen alle zkkien aan ds teedere deeltu mn den Moii I tegen nolle Tanden ligt hloedtni ziek Tandvleesch en Scheurbuik Het lont de siijm op irrsi door de aankalking verhinderd irordt rerfrischt den mnaak in den Mond en terdrijft daardoor ten eenenmale den onaangenamen reuk dié door kunstof holle tanden door spijzen of tabakrooken onf taat Daar dit Mondwater de Tanden en deelen van den Mond op geeneriei wijze aantast of daarop bijlend werkt bewijst het ook als bestendig zuiveringstniddel van den Mond de voortreffelijkste diensten en bewaart al de deelen d arvan in volkomen gewondheid en frisohheid tot in hoogen ouderdom Attesten van voorname geneeskundige autoriteiten hebben zijne onschadelijkheid en aanbevelenswaardigheid erkend en bet wordt door vele beroemde Artsen voorgeschreven Plombeersel waarmede men zelf holle Tanrlen kan plomberen prijs 2 60 Anatherin Tandsmeerael prijs i so Plantaardig Tandpoeder prijs 88 cents Verkrijgbaar te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hocgsiraat wijk A I i3 te ïlotterdam bij F E van Santen Kolfl apoth en A Schippereijn C Cblaanw6 porseleinwintel te s Hage bij J L F C Snabilir rrotli L r V E i r