Goudsche Courant, donderdag 11 maart 1869

J 1860 Douüertlag 11 iMaart W 91ÊS Liberale Kiesvereeniging VOOK HET IQOFBKWISTlICT diöM Voor de ingezetenen der Gemeente GOUDA zijn INTEEKENLUSTEN op bovengenoemde VEREENIGING nedergelegd in de Sociëteiten de Beükie i Vkedebesi en Ons Genoegbm alsmede bij de Heeren J van Bentcm Zoos Namens het voorloopig Bestnor Mr J FOETLIJN DEOOGLEEVER GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Eindexamen Burger Avondschool Het Eindexamen voor de Burgeravocdschool zal worden afgenomen op Maandag den 22 Maart en volgende dagen Zij die tot bet afleggen van dit Exameii wenschen te worden toegelaten worden verzocht zich daartoe vóór den Ib Maart aan te melden bij den Heer K MAES Directeur der Borger Avondschool Namens de Examen Commissie G L WALTHEB Foori r houa burj ioliaal ut en Üermiiuli op de OOSTHAVEjTte GOUDA DOXDERDAG 11 MAAKT 1869 BuUeDgewone Voorstelling door het personeel JEUGDIGE TOOXEELSPELERS van Amsterdam van den ouderdom an 12 14 Jaren De Hut in het Gebergte Vaudeville in éen Bedrijf HONIG Eir AZIJN rolgiie Vaudeyille in éen Beurijf TOT SLOT MAMê t of de Gevolgen eener Goede Opvoeding Vaudeville in één Bedrijf Aanvang der Voorstelling 6 j uur 1 Kaïig 75 Cents 2 Rang 40 Cents Plaatsen zijn te bespreken op den speeldag van des morgens 10 tot 3 Urs OPENBARE SCHOLEN De PLAATSELIJKE SCHOOL COMMISSIE te Go da brengt ter nlgemeene kennisse dat op WOENSDAG den lO MAAET 1869 inschrijving 2 il orden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openhart Jongejufiroutcensckool de UvUandsche Burgerschool voor Jongens en die tbor Mei jes de Tusschenachool mor minvermogenden of aan de Stads Jrmen en Bevaarschool benevens aan de openbare Scholen verbonden Avondschool De inschrijving zal plaats hebbeu op bovengemelden dag des namiddags te vi f uren in de respective Schooüocalen oor de Openbare Jotigejufvrofucenschml en de Burgerschool voor meisjes en joagent zal het bjj genoegzame plaatsruitule in die Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelijt of mondeling de wansch ter plaatsing hunner kinderen ïrordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hanne Kinderen of Papillen wenschen te zien opgenomen aan de Stads TusschensLhool wordt verlangd eene verHêring afgegeven door Heeren Wijkmeesters dat zij in staat van minveraogendheid verkeeren j terwijl zij die hunne Kinaeren aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien worden uugenoodigd n hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedeeliag ontvangen v welk geval buuue plaatsing aan ge=ne bedenking onderhevig is Alle Kindere aan de openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komstter ocbole voorzien zyn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestanesittdersttklt Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geenekinderen op de Scholen meer zullen worden toegelaten TÓÓr de volgendeinscnrgving 2 M iT Lc P lyte Sehool Commissie J B PEETERS Secretaris Per pakje 30 Cent Tegen keel en borstlijden iT 1857 t iiiovmr 1 ismitaai S rT hoese heeSeTT Ou P te n u a bij den Apotheke J H BOEESOudewater bij T J ta VRET MlNOry o i g Die iets te vorderen hebben van of rerscbaldigd zijn aac den Heer JAN VISSER in leven Zeilenmake en Bouw man te Broek worden verzocht daarvan opgave en betaling te doen vóór den l o April a s ten kantore van den Notaria MOLENAAR te Waddinxveei Op verlangen wordt de ontvangst bericht van een Bankbiljet van ƒ 23 voor de Liberale Kiesvereeniging M J FORTUIJN DEOOGLEEVER Openbare Verkooplng Op VRIJDAG 12 Maart isea s morgens Elf uur in de ROOS bij KONINGS te Oudewater van VIJF BUNDERS 21 ROEDEN 64 ELLEN HOOILAND in Cattenoroek onder Linschoten belend door de eigendommen van de HH T W van OuBBEusDEN J J van Gedns And S iGTEB J Knijpf Az en M EooiJAAEDs van Schebpenzeel Dadelijk te aanvaarden en nadere informatien te bekomen bij Notaris J T BEOUWER NIJHOFF te EaastrecM Openbare Verkooping te GOUDA Op DONDERDAG 11 MAART 1869 s namiddags 1 Ure in Het SchaakBOBD bij van WEEKHOOVEN van TWEE WOONHUIZEN een in de Doelesteeg Wijk L n 142 en een in de Oost Nood Godsteeg Wijk B n 6 te Gouda en een perceel TÜINLAND enz thans aangelegd tot BOOMKWEEKERIJ in de Middelwülens onder Stein nabij Gouda groot 78 Eoeden 40 Ellen Informatien te bekomen ten kantoren van de Notarissen MOLENAAR te ZuidWaddinxveen en MONTIJN te Gouda Baderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smor gens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren yan Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Betourkaarten Deic Courant v ubijat des Donderdags en Zondags ïn de htad gosdiïedt Je oitgave des avonds te voren De prijsfjiT drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 AJ erteutic n vdL 1 6 regele tot des middags ten 18 nr grootere laoeten vóór 10 ure mgezouden zya 6uttefflanï Londen 7 Maart üit Washiogtoa schrijft men diï 6 Ma irt Bij den senaat is door den president Grant olpende lijst ter benoeming van leden van het kabinet ingMgpnd Washburne uit Illinois minisier van sL ial Schofield oorlog j Stewart financiën de ex ponverneur Cox uit Ohio binnenlandsche zaken Bori marine Hoare uit Massachusetts justitie Cresvvell directeur generaal van het postwezen T e senaat heeft 6 dezer de benoeming van Delano tot leMenr der binnenlandsehe belastingen van Sherman tot bevelhebber en van Sheridan tot luitennnt geueraal bekrachtigd De president Grant heeft aan het eougres in overweginggegeven om de onde ivet volgeus welke ministeriele beambtengeene handelszaken mogen doen op te heifen eene wet d Kden heer Stewart belet minister te zijn De heer Summer gafden raad om ten deze iret geen overijling te werk te gaan De heer Stewart heeft zijne demissie gevraagd 8 Maart Een wetsvoorslel tot nieuwe regeling der zondagswei om daardoor een einde te maken aan de algemeeneschending der beslaande wet en het daardoor ontstane gevaarvan het a niet g ian van de zondagsviering vond vrij sterkentegenstand en werd slechts in handen v n een speciale commissiegesteld nadat de tepering zelf hoewel niet geneigd het voorstelte ondersleiiiien verklaard liad de zaak toch van dien aard teachten dat een advies eener speciale commissie wenschelijk was PaiijS 6 M iarl De Palrie zegt dat de Heer de Laguerronière eerlang aan het belgische kabinet eene nota zal overhandtgeit pfeeiser n l dn i M n riitr belgi che kwestie omtreot welke men van de bplgischeregering antwoord ontvangt De Public deelt soortgelijke ber Wi mede en hoopt dat de belgische regering een vrijzinniger meer met de belangen Tan België overeenkomstisen geest zal aan tien dag leggen Het welgevend ligchaam heeft al de amendementen verworpen en art 2 aangenomen art S is ingelrokken en hetweisoniwerp is in zijn geheel aangenomen met 192 tegen 41 stemmen De eerste algemeene beraadslagingen der spaansche corteszullen thans gewij l zijn aan de behandeling der volgende onderwerpen tot welker behandeling al de seotien hare goedkeuring hebben verleend l de afschaffing van hel stelsel derrecrotering voor de vloot j 2 de afschaffing der doodstiif 3 de vermindering der regten op out en tabak 4 de opheffingder personele belasting zonder weder invoering d r belastingop de consumptie 5 de volstrekte on vereen igbaarheÜ v nhet mandaat van afgevaardigde met elke opeubar door d nstaat bezold gde functie 6 eene algemeene amnestie l i allepolitieke proceseen sedert oclober 1868 tot II febr I Onmiddellijk na de afdoening dezer onderwerpen zal de discussieover de oojistitotie des lands aan de orde worden ge tplil 8 Jtólaft De Etendard zegt dat de heer de L gue r ronnièrejBp bet pant staat van naar Hrussel terug te keeren alle onderstellineen omtrent beweerde inslruclien die hij vanden keizer zou hebben ontvangen zijn ongegrond De Patrieweerspreekt bet jerucht van onderhandelingen over een tractaat lusscben Frankrijk Oostenrijk en Italië Op Madagaskar heeft de krooning der koningin roetgroote plegfigheid in tegenwoordigheid van 500 000 personen plaats gefaad De koningin begaf zich naar de bestemde plaatsonder een op zilveren dragers rustenden rood flnweelen hemelop welks vier zijden te lezen stond Eere zij God Vrede opaarde In menechen een welbehagen God moge met n zijn Naast den troon lagen op eene tafel het wetboek van Madagaskar en de bijbel De koningin zeide in hare rede toe datde regering geenerlei gezindheid zou bevorderen of belemmeren daar God ons allen gelijkelijk heeft geschapen Tevens meldtmen van het zelfde eMand dat daar de inwijding der prol terk heeft plaats gehad die gesticht is ter herinnering aan dendood van hen die onlangs voor hun geloof stierven De ko De prijs der AdverteBtien lb één tot zes regels met inbegrip van ï xegel i C Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone Utters worden berekend nur plaatsrnimte iliagin nam aan de plegtigheid deel die door den heer Boy g M d werd terwijl 200 zangers een koorgezang deden hooren 9 Miart In de zitting van het wetgeverd ligchaambeeft de heer J agezj de regering geïnterpelleerd over de stedelijke accijnsen De Patrhs zegt dat er eene merkb ire oecadering bestaattosstüiteu Italiëeo Oostenrijk Het bliid voegt er bij dat Italië n Oostenrijk begrijpen dat er tegenover de wijzigingen dieEuropa heeft ondergaan eene nieuwe politiek oioet wordenjiangenomeo Een verboQd tusachen bi ide staten ligt in bet emeenachappelijk beiau t Berlijn S Maart Pl zitting van den landdag is op last des kouiiigs door het ministerie gesloten In de sluttingsreda wordt gezegd dat de regering i overtuiging heeft erlangd dat het parlementaire leven eene constitutiinnele ontwikkeling beeft veritregen zij dankt voor de bewillig ng van de begroo ling belooft spaarzaamheid en zal bedacht zijn op het herstel van het evenwigt tusschea inkonsten en ui gaven zij betuigt dank voor de goedkeuring der wet betreS e ide de zaak van Frankfort wijders wordt gewaagd van de verbetering der wetgeving in enkele provinciën en de indienin toegezegd van verdere ontwerpen betreffende het ouder j de gemeente en districtswelgevin gen Weenen 8 Maart Het hair van algeraardigdeo beeft een additiouneel crediet van fl 2 286 326 op de dienst as J868 toegestaan Daarii is een aanvang gemaakt met de behandeling der begrooting Aangenomen zijn ue hoofdstukken hofstaat fl 3 43ti 000 ministerie tan binneilandsche zaken fl 12 624 674 en landsvenledigiug fl 3 544 304 9 Maart De Neue Presse meldt de fransche gezant de Grammont naar Parjs Is ontboden naar beweerd wordt wegens niet bevredigende betrekkingen tusschen Pruisen en Frankrijk JVLildrid 8 Madri Ue volks ayuntaraiento Ie Valencia heelt aan al de ayuiitaanento s van Spanje eene circulaire gezonden om de afschaffing der conscriptie te vragen als de meest i gente hervorming duor tie revolutie geeischt De Irap rci ii zegt dat de bank an het gouvernementmagtiging vraagt om de ontvangers der belastingen door degewapende magt te doen ondersteunen Petersburg fi Maart Documemen over het ooslersehe geschil ijn openbaar gemaakt zij beginnen jnet eene depêche vau 6 december 1868 Deze stukken bewij eu dat de keizer ten ernstigste tot den vrede heeft aaneespoord Belgrado S Maart Alle bilden ook de officieuse riolen thans hunne aanvallen tegen de Pone wgens haar voornemen om den oostelijken spoorneg over Bosnië te doen legden waardoor Servië van het openbaar verkeer gehsel wordt afgesneden De bladen verklaren dat Servië zich deze schendiujr van eene leveiiskwestie niet raag laten welgevallen 6tnnenlQn5 GOCDA 10 Maart In de zitting der tweede kamer van zaturJag zjjn de beraadslagingen voortgezet over het iiidische sfoür ei on erp De beer Eochussen was van meening dat hdt eluegre eli € lang voor den a inleg van dien spoorweg de goedkeuringvan j dj onderhavige overeenkomst medebragt De Inimsier van koloniën beantwoordde de verschillende beznaren legen d y handelingen der maaisehappij geopperd Hij voerde een 4i S tal bij oudere punten aan om voor haar eene betere meeiiiug te doen ontstaan üe toestand op dit oogenblik was dal werd de net verworpen de maatschappij de wissels niet ou kunnen belalm die aanst maandag zuuüpu aangeboden worden In het tegenovergesteld geval had ij weder crediet De minisier van financiën beantwoordde de verschillende financiële bezwaren tot uitgangspunt nemende dat dit wets ontwerp bet beste rn goedkoopste middel was om de betrokken maatschappij te helpen Onderscheidene leden repliceerden om hnnne vroe