Goudsche Courant, donderdag 11 maart 1869

1§69 EENE PMCHTIGE FRANSGHE PIANINO PIANO DE LUXE uit de Wereldberoemde Fabriek van de H H AUBERT CiE te Pabus Hofleveranriers van Z M den Koning der Nederlanden en bekroond roet dt = Prijsmedaille op de Tei toonslelli ig te Havee in 1868 Buitengewoon rijk en hoogstsoliede gebouwd geheel gehouloneprd echt PALISANDRE en PIEDS a CONSOLES SCULFTÉ i CILINDRE GUABANTIE op Zegel 10 jAREN 2 Dagen te bezichtigen in het Logement D E Z A L M te Gouda Een Oude PIANO wil men inru ilen PORTLAND CEMENT van de heereu DIJCKERIIOFF k ZONE V Biebrich is steeds te bekomen bij deAgenten K C J O N K E R te Gouda De ondergeteekende verklaart volgaarne dat de C ment van de Heeren DIJOKERHOFF ZONEN te Amünelurg bij BUbrich bij verschillende door faem gedane proefnemingen is gebleken eene zeSF gOOde CemeiltSOOrt te zijn By den bouw der pijlers voor de brug over het Bollandsch Diep te Moerdijk is genoemde Cement dan ook tot heden bijna uilsloitend gebezigd zoowel voor Ccmentmoriel als voor belun De Ceineuimortel erd zaroeugesleld uit 1 deel Cement en 2 deelen zand de beton bestond uit 1 deel Cemejt 2 deelen zand en i deelen beionsiukkeu Ruim i uren nadat ij bereid i blijft zoowel de mortel als de beton nog lot verwerkm geschikt terwijl na 24 uren de versteening niet minder sterk is dan bij de hier te lande gebruikelijke Eogelsche Cementen Van het draagvermogen van met deze Cement vervaardigde beton zijn ookverschillende proeven geuomen die allen ZS T beVredigOUde Uitkomsten hebben opgeleverd Moerdijk 10 November 1S68 bs gel De Sectie Ingenieur bifide StaatttpooneegeiiQt iat êe eertt aanwezende Ingenieur B A i E VANOENBERGH Onze zaken worden zoo zoetelijk bepraat in de tweede kamer als of wij geen onweder te vreezen hadden Men knutselt zoo vredig aan min belangrijke wetten als of de partijen overleden waren met den vurigen en bekwamen partijman De begrafeniswet is verknoeid en bedorven door d amendementen De indisohe spoorwegwet is zoo aardig bepraat dat de kwade punten buiten het bereik bleven Indie heeft Nederland begiftigd roet zoo schoone spoorwegen dat het toch te erg zou uyn als men repatriëren moest om te zien wat een spoorweg is en nu is he zoo al goed een aalmoes niet geweigerd lie Indie Ie goed moet komen als het batig slot blijft vloeijen dan zullen wij van tijd tot tijd even mild zijn met onverpligte ge nadepenningen Keuchenius roept vergeefs hebzucht heeft geen doren en erger nog geen hart Wij zullen Indie nu wel een poos laten rnsten Wii hebben wat beters te doen Zestig iaren hvevtentien Bevallen vaa eene Dochter t P VAN niLLE V ïAN Pam Eenige Kennisgeving Gouda 7 Maan 1869 Voor de vele bewijzen i u deelneming betoond bij bet overlijden van onzen liefden Vider en Behuwdvader PIETEE J0HAXXE3 DE K NTEB te Alp ier betuigen wij onzen dank X H DE K VXTER L F DE K TER VAN Haefte j Openbare Verkoopiiig te OfT I 4 op DIXGSDAG dea 30 MAART lS i9 des middags ten 2 ure in het Logement iiET lÏEaTiirij van een k ipit ial WINKELHUIS en ERFy st aande en liggende in de Wijdsiraat aaor de Markt te fioiDA Wijk A N 158 waarin een ruim zeer doelmatig voor A inkel iugfrigt Voorhuis zes Kamers beschoten ZoMers eene goede Keuken met Pomp en Regenbak en hetgeen verder tot een gemakkelijk en goed Huis behoort Te aanvaarden 1 Mei 1869 X idere inlichtingen zijn Ie bekomen ten kantore van den Xotaris VV J FORTUIJN DUOOtiLEEVER te Gouda OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk ajd IJssd op ZATÜEDAG den 3 APR11 Ibti9 des middags ten 12 Ure ten huize van den heer C F TAN DEN BERGH aan StolKijkersluü bij Gouda van Eene EOÜWffiANSWONING N 7ö met SCHÜHEX HOOIBERG verdere GETIALMEETEN TUIN en ERF benevens diverse percelen WEI HOOI en GSIENDLAND te zamen groot p m 2Q Bunders alles staande en gelegen in de Gemeente Berkentcoude in dea Achter broek bij biljetten breeder omschreven Verhuurd de Woning en aanbehooren tot den 1 Mei en de Landerijen tot den 22 FebruEtij beide van het Jaar 1870 Nadere iuformatiën ajn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris van den Heer J J SNEL te Moordrecht en van den Heer E H COr RS Makelaar te Jmtterdam KOOLASCH tot H o OG 1 N G IS op zeer voonleeiige voorwaarden zoolang de voorraad stiekt te verkrijgen aan het Asclihok te Gouda Nadere informatieu bij P DE WERK aldaar ÏE KOOP VOOR MATIGEN PBUS EENE PIANINO ferm vaii Toon en Conslruolie mechaniek in koper ijzeren bouten en stangen bij G A B R J Orgelmaker Tnrfvn irkt alhier WORDT GEVRAAGD EEn EINDEafflEISJE van 15 a 16 Jaar die met Kinderen gewend is legen goed Loon A dres onder letter X bij den Uitgever dezes Openbare Verkooplng te GOUDA Op DONDERDAG 11 MAAlil 1869 s namiddags 1 Ure in Het Schaakbord Lij v n WERKHOOVEX van TWEE WOONHUIZEN een in de üueiesteeg Wijk L n i4i en een in de Oost Nood Godsteeg Wijk B u 64 te Gouda en een perceel TÜINLAND enz thans aangelegd tot BOOMKWEEKERIJ in de MiddelicilleM onder Stei i nabij Gouda groot 78 Roeden 40 Elen Informatien te bekomen ten kantoren van de Nolarissei MOLE A R te ZuidWaddin xreen en MOMIJN te Gouda l e kracht Ier bewijzen Den Heer Joh Horp s Cenir Depot te Amsterdam Heb ik UEd sleohts eenige weken geienen de volkomen genezing van W OO MS te Sl uiptcijk van eene bloedziekte kunnen melden thans heb ik het genoegen VVji a kunnen roededeeleu dat NEELTJE HOOGENDOORN huisvr van ARKIE DE KONING te EeeuKijk bij Gouda lijdende aan verzwakking op raad dex geneesheeren begonnen is van Uw Malz Extract te gjhruiken en thaus na het gebruik van eenige flesschen zoo in krachten is toegenomen r at zij hare gewone BCrkza Tmbeden weder kan waarnemen Covda den 18 Februarn 1869 J C VAN VREUMINGEX Bijna dagelijksch zijn wij in de gelegenheid nienwe d inkschrijven van lekende personen uit Nederland openbaar te kuun jj maken een feit waarop geen een ander geneesmiddel zich kan beroemen en kunnen wii dan ook met het rohte rertrouven de Horsche Malz Praepara en aan zieken en reconvalescenten aanbevelen te meer bIs ook ouder de HH Doctoren l thans vele voorstanders daarvan ziji Depots der HoifscheMalz PraBparaten Alleen echt verkrijgbaar in Zakjes bl ianw papier van 30 Cts in JOHAN HOFF scH Ceniraal De pót Oude Biocmmarkt bij de Slilsteeg F 154 te Amsterdam alsmede te Gouda bij J C VAN VBEÜMINGEN te Woerden bij HENR I J van den BERG Malz Borst Bonbons in zakjes blaauw Papier 30 cents Malz Extract Gezondheidibier versterkend en Terïwikkend 1 fl 50 6flessohen 2 50 w y 6 Zondag 14 Maart GOUDSCHECÖÜRANT De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van he legel is 80 Cent toot eiken regel daarboven 10 Cent Buitengen oue letters worden berekeLd naar plaatbruiiute Uitgave van A BRINKMAN I ange Tiendeweg D n 60 Deze Coiiranl vcischijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertiutieu vau 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere inoeten óür 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 13 Maart De belgisohe spoorwegkwestie is afgedaan althans gesust tot niiilere afrekening Frankrijk is een gevaarlijke en lastige nabuur en België kan sleohts steunen op zijne betrekking met Engeland daar ligt zijne kracht en verwachting De senaat oogst de vrucht niet van zijne overrompeling het budget van justitie op nieuw aangeboden is doorgegaan met eene kleine meerderheid en de clericalen moeien de i gehaten Bara nog dulden als minister De fransche regering heeft een hatelijk onregt hersteld door het teruggeven van de in beslag genomen exemplaren van de geschiedenis van het huis Condé door den hertog van Aumaie Het was willekeurige schending van het regt van eigendom en van gescliicdkundig onderzoek Merkwaardig is deze erkentenis als getuigenis voor deu ontwakende zin des volks De regering blijft overigens doorgaans ongezind om den verkeerden neg te verl ilen zij wacht zoo als gewoonlijk het geval wHs lotil it het te laat haar toeklinkt Het schijnt bijna alsof Frankrijk speculeert op de altijd herhaalde geruchten van oorlog om de gemoe leren in bedwang te honden Veel zal nfhaiigen van de aanstaande verkiezingen of die ge nigeii zullen van toenemende oppositie De roroein ohe kwestie r st en is als de oostersche voorloopig nitseiiteld Beide zijn onsterfelijk de Turken moeten weg nit Europa Rome m et de hoofdstad zijn van Italië Zoo is er meer dat noo lwnidig volgen moet en dat niet af te wenden is maar men sluit de oogeu voor het gevaar en gast getroost den schok te gemoet Frankrijk kan niet ademen zonder vrijheid maar alle uitgangen zijn afgesloten de uitbarsting moet volgen Pruisen alleen op het v iste land gaat met vaste schreden eene schoone toekomst te gemoet Oostenrijk worstelt tegen onoverkomelijke bezwaren de naijver der verschillende volksstammen en het in het duister ivroeiende f natismus bedreigen de edele pogingen van deu grooten staatsman die met den edelsten zin ijvert voor de herschepping der monarchie Het zuiden van Europa zoo rijk door de natuur bedeeld is uiterst arm in geld Turkije en ïriekenland Italië en het Iberische schiereiland wedijveren in armoede en gebrek I ter en bek aHraheid bij lichten vrijheid doen de welvaart blocijeti In het zuiden kwijnen landbouw en handel en geen noorusehe schfitten kunnen het gemis vergoeden van ware volksheschaving Tn de laatste jiren is het geld weggeworpen aan turksche leeningen om de verkwisting ie voeden der liiije Turken Griekenland is reddeloos failliet en Italië verslindt onnoemelijke schatten zonder tot rust en regelinj te komen De spaansohe minister van financiën wil beginnen met drie honderd miilioen gulden die spoedig genoeg in den burgeroorlog verdwijnen Eullen en lager genoteerd zullen staan dan de amerikaansche schuldbrieven Dat schulden maken bedre gt het bestMiui der regeringen en allen die zich op dit pad bevinden verh iasten moedwillig hunnen ondergang lang bezaten wij eene volksschooi Europa benijdde on dat voorregt De voortgang der beschaving opent allerwege de oogen en men sla t de handen ineen om volksscholen onkerkelijke instellingen te bekomen zoo als die alleen mogelijk zijn bij licht en vrijheid in den consliiutionnelen staat en hier spannen de onverzoenlijkste vijanden zamen om het licht te dooven en het sieraad te ondermijnen Dit is dan de vre der halfheid het gewrocht der waauwelende middelmannen riepen vrede in geen gevaar tot dat wij op eens wakke schud worden door de voorteekeuen van het naderend verat öuttenlttnt Londen lO Maart In de iersche dagbladen komt eene protestantsche verklaring van regten voor De onderteekenaars verklaren dat de voorgenomen opheffing der staatskerk eeue laaghartige perfidious schending der uni tussclien Engeland en Ierland is en een roof van eigendommen die door verdragen bescheriud zijn Dit hevige protest dat in niet zeer parlementaire vormen is ingekleed wordt door den vorigen onderkoning den hertog van Abercorn en veertig andere edellieden en aanzienlijken onderteekend Aan de effectenbeurs worden aanmerkingen gemaakt op den spoed waarmede musische spoorweg leeningen achtereen volgen Het mishaagt aan sommige lieden dat het russische gouvernement zich den tegonwoordigen slaat der europesche geldmarkt ten nutte maakt om zich op aannemelijke voorwaarden geld voor de vouooijing van zijn spoorwegnet te verschaffen Naar aanleiding der nieuwe russisohe spoor egleening die thans te Berlijn en te Amsterdam doch nie te Londen opengesteld is wordt in de Times de opmerking geina ikt dat Ruslaud in de laatste achttien maanden ongerekend de nieuwe leening van £ 2 500 000 reeds JE 22 305 000 voor den spoorwegbouw opgenomen heeft De president Grant heeft het ontslag van den heer Stewart aangenomen Het huis der vertegenwoordigers heeft het ontwerp van Culter betreffeiuie de benoeming en het ontslag van ambtenaren met 143 tegen 1 fj stemmen aansenomen 11 M iart De Morning Post egt dat gisteren tus chende gouvernemeuten van Frankrijk en Bflgie eene overeenkomstis getroffen tot oplossing van hel hangende geschil dat Ierbeslissing aan eene gemengde com Tissie is opgedragen Het wetsontwerp v m lord Montagu betreffeiiile maatregeleien legen besmettelijke vpeziekteu is door bet lagerhuisveworpen 12 Mi irt Men berigt uit Washington van gisteren De lieeren Wasliburiie minister van buitenlandsche zaken en Schofield minister van oorlog hebben hun ontslag aangevraagd Daarentegen zijn benoemd de heer Hanrlton Fish exgouverneur van New York tot minister van buitenlandsche zaken generaal Kawlins tot minister van oorlog de heer Bonir well uil Massachusets tot minister van financiën De heer Washburue is benoemd tot gezant te Parijs Parijs 6 Maart De Eteudard zegt dat de kwestie der belgische spoorwegen op v e is om tot een vredelievende oplossing te komen en teruggebragt is tot een eenvoudige tariefkwestie 11 Maart De parijsche beur verkeert onder den indruk van zekere beangstheid Het gaan en komen van de heeren de la Guéronnière en de Beyens de aankomst van denhertog de Grammont het vertrek van den heer Nisra de geruchten van geheime traotateu tusschen groote mogend ieden van eene aanstaande bijeenkomst tusschen den keizer van Oostenrijk en den koning van Italië enz en dit alles boezemt ongerustheid in Te Weenen te Frankfort en te Berlijn vertoonen zich dezelfde verschijnselen in de hand lsv ereld alshier ter slede De vcrkoopen door het huis Rothschild tei Frai Ujrt n aanzif i ke e