Goudsche Courant, zondag 14 maart 1869

ADVERTENTIEN TE KOOP gevraagd Een ZUIVEB BURGER HUIS voor een klein ge in liefsi met een TUIN Opgave van stand en koopprijs onder letter O bij den Uitgever dezer Courant Ontvangen voor de L1BER4LE K IESVEREENIGINGeen Mnnthillpt vm lO Tegen 1 APKiL a s Gemeubileerde Zamers te huur op de GoüWK een schoon uitzigt hebbende Adres franco bij den Uitgever dezer Connnt deduitsche marUen eene gevoelige daling e f gf ffj De voor de toekomst van den vrede meest dreigende ge iten pijn n omloop Men zegt dat lu de g g ue oorlogspartij trioo feert en dat de marine der geLregen heeft om eg n 1 april transports hepe gereed te hebben De houding der oflScieuse pers is met ge chikt om de gemoede n geruft Ie stellen de Peuple de Public de Patrie en deze laatste vooral laten zich n hunne heden avond verschenen nommts weder zeer ongunstig uit over België naar a nleidiug der discussie over het budget van justine in den en lat De Consiuntionnel van de geruchten betreffeuJo het belBisehe incident sprekende zegt dal er pourp irlers tt dier zakeplaat hebben maar dat de pessimistische geruchten van vreemdedagbladen overdreven zijn Brussel lO Aïaart De senaat heeft de begrooting van justitie met 32 tegen 28 stemmen aangenomen 11 Maart De koning heeft beden een kabinetsraad gepresideerd De Independauce Beige zegt dat die kabinetsraad raar beaeerd ordt plaats had om de knesfe outstaan uithet spoornegiucident in overweging te nemen Berlijn lO Uaart in den rijksdag is het postverdrag met Nederland bij eerste en tneele lezing aangenomen U Mairt Ondanks alle pogingen om aan den toestandeen oorlog uchtigen tmt Ie geien blijft men och lu onze diplomat eke kringen gelooveu dat de vrede dit j lar zal gehmdhaafd norden Gnaf Bismarck zal er zeer zeker voor zorgengeen loornendsel te geven dit de oorlogsp irtij zich ten nuttezou kunnen raaken De pruisische officieuse bladen protesterendan ook ten knchtig te tegen elk berigt dat de verstandhouding tusschen Parijs en B rlijn zou kunnen schaden Weenen 9 Mn i Ue ministc van onderwijs heeft erdelijk de net voordaigt op het lager oiderHijs ingediend en lofgelicht in eei e redevoering elke met oijval is ontvan gen Men hoop dat dit ontnerp nog in deze zitting der beide huizen zil orden goedgekeurd Het behoort ontegenzeggelijk tot een der beste voortbrengselen op dit gebied Het stelt eene aiumerkelijke uitbreiding van bet lager onderwijs voor Tot dus ver werd aan de kinderen slechts en nog wel op onvoldoende ijze ouderrigt gegeven in het schrijven le en en rekenen voortaan zullen zij ook in aardrijkskunde gecchiedeais en natuurkunde norden oiidernezen De schoolpligiigheid i van zes op acht jirea gebragt Eene groote schrede oornaarts is Ie invoering m bur jerscbolen die naar de eisenen van den tjjd uilen norden uigerig De scholen lot vorming van onder vijzers vroeger met twee zullen voortaan met vierjarigen cursus zijn Ook in de maat ehappenjke positie in den onderu ijzer al eene groole verbeteung worden gebragt Bij de voortzetting der discussien over het budget heefthet huls van afgeiaaniig len aangenomen de begrooimgen vooronderwijs 5 793 0i gulden Snincien fl iü faö6 Od7 sdatssub idieii fl bjii 22 ch iikisl en pensioenen fl lü f 2S 0D0 mkoois en uil direi e beliMiugen 11 75 881 000 belasting ophet inkomen fl 43 184 076 in en uitg regten fl 12 500 000 zoutbph iiing fl 19 6i i21 Madnd 11 Maart De constiluereude vergadering zet hare uerk aamheden geregeld en krachtig loort De net betreffende de consciipue voor de vloot is aangenomen doch de algempene ammestie is vern orpen Het voorstel tot afschaffing van de belasting op oui il ook vermoedelijk niet worden aangenomen ofschoon Prim en de geheele progessistische partij die afschaffing trachten te bevorderen Örnncnlanö 0LDl 13 Maart In de zitting vio de t eei e kamer der staten generaal van woensdag i bet amendement Kerkwijk om de lijn BataviaBuilenzorg af e cheiden vin bet net oatwerp tot wijzioine der poorneg i onffssie op Jiva verwo pen met 58 tegen 9 otemmen Daarop is art 1 van dat ontnerp aangenomen met 36 tegen 32 en de geheele wet mede aangenomen mei 37 tegen 31 temmen Daarna is het tractaat met Italië tot re geling vau den loesUnd der naamlooze vennootschap aaoge nomen met 47 stemmen tegen 1 In de Pitting der tweede kamer van donderdag ziju de discussien o er de afschaffing der zegelbelasting aangevangen De heeren Ierst a van Kuvk van AUssenaar Catwijk Ilochussen en de Bosch Kemper hebben zich tegen de voordragt verklaard hoewel op verschillende gronden terwijl de heer v Svpestevn hoezeer even als de meeste der tegenstanders in beginsel voor de voordragt even als zij de be waren overbragt op het ae uualen Hg zou echter nog nadere inlichtingen afwachten De heeren Gratama Pijpers en vooral van Eek hebben de afschaffing m het breede verdedigd en de discussie IS daarop verdaagd tot vrijdag In de zitting van gisteren is de discus ie voortgezet oetde afschiffin vin het dagbhdzegel De bh Lenting Jonckbloet en de Roo van Alderwerelt hebben het ontwerp raohtig en nelspiekend veidedigd De beer Heen skerk bestreedden maatregel met veel zaïkkennis maar ook hg moest zijneoppositie doen rusten op de verwerpelijkheid van het ffiquivaleni en op den onzekeren toestand onzer financiën DeafschafBng zelve is een eisch des tijds en bet behoud der belasting eene rha ide voor Vederland De bh Bichon ZiunicqBergmann en Sad man3 Vider spraken tegen het ontwerp m larzonder iets nieuws Ie kunnen aanvoeren Zoo eenig dangeeft dit ontnerp aanleiding om te onderscheiden wie al ofniet voorstanders zijn van licht en vrijheid Heden is deminister van financiën aan het noord In het Volksblad leest men De beraadsiigiiigen overde afschaffing van het dagbladzegel zijn in vele opzigten beraadslagingen over hetgeen het meest lot volksverlichting kandienen We mg helpt het dat dagbladen vrij norden van de egelbelasting nann er zij gedrukt blijven onder het zegel derpartijdigheid Men wordt vaak liberaal genoemd naarmatemen roet de zoogenaamde liberale par ij stemt en hindelt Deware persoonlijKe vrijheid is een eigen overtuiging te hebbenen die te durven verdedigen ook waar inen weet dat menafkeuring zal vinden bij hen wier wen chen mar vooruitgingen nier gehechtheid aan vrijheid men ii het algemeen deelt Een gedeeltelijk liberalisme volgt de meeuingen van inderenen is on verdraag aim in het veroordeelen van anderen Kenzuiver liber lisne haiidh ilt de eigen persoonlijke vrijheid ooktegenover de partijen n is tevens vrijgevig in het beoordeelen van tegenstanders Lit troningen meldt men dat aldaar dit jaar de gewonevijfjarige acideroiefee ien zullen plaats nebben Er zal eenemasleride worden gehouden voorstellende de mtogt van Johan Sobicsky binnen eenen Men v eit zich aldaar meteenbezoek der koninklijke familie in dei loop van den zomer en giarne zou men dit feesten me dat bezoek willen doen zamenvalien Men schrijft uit Meeunen De stand der intergewassen al koolzaad tarwe rogge en gerst kan men gunstig noemen ofschoon in enkele streken hier in den omtrek nog alover mui en gj klaagd wordt die wanneer zij in dit voorjaarniet negsien n aanstaanden zomer den landman zoowel inwei als bouwland een onberekenbare schade zullen berokkenen De arbeid in het veld vooral het spitten is reeds begonnen en op enkele plaatsen heeft men ook al vroege aa iappeien gepoot De prijzen van het hooi zijn nog steedshoog en het eiland wordt algemeen ook duor verhuurd Somtjds door veel regen afgebroken heeft het zachtewintenveder echter niet verhinderd in het Westland vroegtijdig met het ploegen van den grond en het leggen van aardappelen te beginnen De ingevallen koude die nog el eenigeatijd kan duren stremt nu in het algemeen veel akkerbouw Bouwen eilanden hebben anders nergens overtollig watermeer De polders onder Delfland en Eijnland hebben zichdaarvan vrij geregeld kunnen ontlasten en de stand van hetboezemwaler is van beide hoogheemraadschappen zeer voldoende Verschillende graansoorten en het koolzaad staan overalgunstig De Arnh Ct bevat het volgende uittreksel uit een briefvan de Goudkusi van den 7 febr jl Er heerscht hier een vo slagen regeeringloosheid de negers hebben hunnen koning van zijne n lardigheid ontzet en een ander in zijne pi lats benoemd Zij hebben den gouverneur g dnjagen eene commissie naar Holland te enden bestaande nu den militairen kommandant en een innoner van Eimina Hoe de gouverneur in dezen hachelijken tijd juist den militairen kommandant heeft afgevaardigd begrijpt niemand Largs de bovenkust begi it zich ook verzet te openbaren De commissie zal met deze mail vertrekken nat zal die uitrichten In mijn laatste sch ijvei zeideik dat men de vlag nel kan oprollen als er geen verandering komt en waarlijk wanneer erop een of andere wgze geene regeling der aanhangige quaestien tot stand komt dan zullen de negers die roet den dag stoutmoediger norden doo eone kostbare expeditie tot hun pligt moeten orden gebracht Dit zou zeker geen plaats behoeven te hebben wanneer in den aanvang krachtiger ware opgetreden Omtrent de internationale tentoonstelling te Utrecht tehouden verneemt men met zekerheid 1 Dat de minister van bmnenlandsche zaken zich bereid verklaard heeft aan de kamer een Tetsontwerp aan te bieden tot het verleenen van 15 000 voor de e zaak waarvan ƒ 10 000 als tegemoetkoming in de kosten en ƒ 5000 voor de kostec van den jury door Z M te benoemen 2 Dat te s Hage reeds voor meer dan ƒ 19 000 is ingeleekend voor het waarborgfonds naaronder U inschriivinzeuvan 10001 opvoonr rlp i Ir i hebben op die plaats waar het hoofdbestuur zal meenen de beste kans op reussite te hebben 3 Dat ook te titrecht zich reeds eenige ingezetenen hebben bereid verkiaird hunne giften te verhoogen tot ƒ 1000 eu zelfs éi n tot ƒ 2000 indien d lardoor de totale som vau giften tot ƒ 20 000 kan worden opgevoerd Gemengde Berlgteo By den nd rijksdag is een ontwerp ingekoinen ter fapsti juiog van besmettelijke veeziekten De hoofdstad van Paragü y Asuncion is door de Brazilianen geplunderd De monarchale partyen in Spanje bhj eü zeer verdeeld In Rumenie heerscht by voortdunng eel woeling en nartyschap De liberalen zullen te Parys by de aanstaande ver ktezingen drie nienwe kandidaten stellen en D nnion Ollivier en Gueroult l slaten In het eng dorp Dittisham beeft ten mao zyne rüun net een zuigel o aan een vriend overgedaan voor 50 pond st de kooper nam vrouw en kind maar betaalde met en nu is by gedagvaard De Monte ideo bank heeft haie betalmeen gestaakt Lopez is met 8Ü00 njan naar de binnenlanden gevlugt In ht t engelsche lagerbms IS voorgesteld de afschaffing der doodstraf Het postkantoo ie Bombay IS geheel door brand vernield De emir vin Hol ara is gedood door zyn oudsten zoon Te Praag zyn russischc agi utea gevat die valsch rnssisch mnntpapier uitgaven Het hoog geregtshof te Weenen heeft beslist dat ook priesters hunne gevangpuisstraf zullen ondergaan in de ge wotie kerkers en met volgens het concordaat m een klooster Keizerin Charlotte an Mexico heeft 1000 fl gegeven voor de betrekkingen der verongelukten op de Radetzky De Brazil anen zyn in twist met hnnne bondgenooten de opperbevelhebber Caxias hctt zyn ontslag gevraagd De geoeefsche vereeoiging tot be=cberraing van diereu al eene tentoorfitelling houden van kunstmatige Vergadering van r Gemeenteraad 12 Maart Tegenvvoordig de heeren van Bergen IJ endoorn voorzitter de Grave Prince Braggaar Uestcrbaan Biichner van Gennep Ki t van Straaten en Peeters De notulen der vori iie vergadering worden gelezen en geariesteerd yn mgekoii en een verdoek van 3 Nienweuhnizen om ontslagen te worden als klei weger eu wordt h t gevraagd ontslag eei verleena twee adresseu met veryf pk ura in nanmerkirg te komen by de benoe ining de bi iiueinijg in eene volgende lergadcung voorcesteld De heer Peetei ï zou wenschen lo het belang der nyverheid geene benoe mng te doen en de zaak vry te laten De heer Priuce acht het verkieseljk weder te benoemen m bet be lang vaa kooper en veikuoper hoewel ionder verpligtiug om diarvan ge bruik te maken de hb Buchner en van Gennep vereemgea zich met dit advies H t voorstel m s cTjmmg gebragt wordt aangenomen met algemeene stemmen behalve d e van den heer Peefe s De heer Droogles e kimt ter vergadering De voorzitter deeH meee den uitslag der aanbestedmsr ten behoeve der schuttery de aanbesteding heeft onder goedkeuring v in B en W pla fs gehad tot aan7ienlyk verminderde pryztn aangenomen voor k uu eving De oorzitter brengt ter tafel namens B en een voorstt l om gedurende de zomermaanden by wyze van proefnem ng voor een jiar de lessen oort te zetten der burger avondscuool en wordt dnrby voorgele zen een concept an de lessen en de tractetnent=ï rerhoo2ingeu bet voorstel ter visie en en te bebandeler m eene volgende er adenng De heer Reutmger komt ter vergadenn Aan de orde is een adres van de directie der naamlooze vennoot schap de stearine kaarsenfabriek Gouda om ergunmng tot het pliatseu van een kraan aan de Turfsingelgracbt en het legden van een gezonken spoor van dnr tot ain dt fabriek het verzoek geschiedt lu erfpacht koop of huur De coöiüiihsie van fabricage en n orereenatemniiDg daarmede 3 ea y vinden bezwaar in hft afstain van grond zoo digt by de ebatslnis en zyn el genegen mede te werken tot het stellen van een kraan en het leggen van het verlangde spoor zoj der echter eeuigen grond af te staan en wordt dit voorstel algemeen goedgekeurd Adres van commissarissen der sociëteit redebest om verlenging der hnur van het gebouw op advies der commiasie van fabricage onder goed keuring van B en V voorgesteld de verlenging toe te staan voor een jaar en wordt dit voorstel algemeen aangenomen rtdres van bewoners der karnemelksloot verplaatsing verzoektnde van den kwakel en een adres van andere bewoners om dat verzoek met m te willigen Deze twee adressen zyn gesteld in handen van den gemeente architect die opgeeft dat een meuwe brug op een andere plaats ƒ 400 meer kosten eu de commissie van fabricage adviseert met B en daarom afwyzend te besebikken op het eerste adres I a korte di=enssie waarby de hf Lucnnc adviseert ib gehjVen zm wordt het voorstel in ctc mmg gebragt en aangenomen met algemeene stemmen M ssive van regenten van he wee en s mu= £eDiprshni5 daarbij magnging verzoekende wyziging der begrooting der inkomsten en uitgaven van het gesticht on r lsS8 Op voorstel van den voorzitter wu dt de gevraagde magtiging verleend Missive van regenten dei gasthuizen met gehjk verzoek de heer Kist wepschte wei die verzoeken vroeger te zien mgediecd na inlichting van den voorzitter wordt ook dit verzoeh toegestaan i a WO dt eveueens goedgekeurd een voorstel van B en W tot af en ove schnjving van posten op de begrooting van uitgaven dienst 1S6S van B en W tot regeling van bet salaris der noodhulp aan sprekers zy gemeten thans een derde van het gewoon salaris en het voorstel Imdt om twee derden toe te kennen de beer Drwgleever vraagt ofditgepu inbreuk is op de regten van anderen die vroeger benoemd nja de voorzitter zooveel als de heer Buchner is van een tegeoovergeateïd gevoelen de beer Drooglecer nandhaaft zyn gevoelen en de heer Reatinger stelt voor het salaris gelykelyk te vfdeelen en wordt dit voorstel ondersteund Na korte discussie wordt het voorstel van B en W afgewezen met 7 tegen 5 stemmen en dat van den heer Hentinger aangenome i met 10 tegen 2 temmen van de direc ie der nederl rhyn pi orweg maat ehapj y om ten koste dezer gemeente te doen aanlefrgen or rhouden t n ve lithten den toe ngs weg tot het station Birgem en Weth beLben eerst zwang beid gemaakt om dit voorstel in te diene by den riad en ï angebodea om voorstel te doen tot het onderhoud an den t maar genoemde directie heeft zich voUtrekt ongenegen verkla rd om in de benoefte te voorzien B en W hebben uien ten se olge de ko ten do n opnemen door den gemeentebouwmeester die begroo zyn de aanleg op 8700 vier ofviif maal verstr ten telkens f adO n lantarens a ƒ 24u s jadrs De heer buchner voert hierover het woord eu vtrkUart zich daar tegen De voorz stelt voor de stukken ter visie te leggen dii w ri goedge keurd en de vergadering geëindigd Marktbengten Gouda 11 Maart Ttrue ora t ruim vonge pnjzen op de oven e artikelen tis in de vorige week Tanve Poüi ïche per 2400 kilo ƒ óóü a 335 Roode h 3 15 ZeeiiHschp per mud ƒ 9 ÜO a 10 3 J Uogpe 7 40 a S 00 Oerwil 5 0 n 7 50 Haverkorte 4 a o iinge 3 00 a 410 BoekHejt Frm che per 2l0 kilo 2i5 a 220 oordbr 2oO a 2b Bruine boo iieu 9 Ï0 a 11 o Uitle y 13 a 15 00 Famieboonea 7 oO i K 25 Duivebooiien ƒ 00 i 9 25 iJe aanvoer ter veerairkt was vry ainzienujK Laifkoeijen emig jrezocht vare koeyen pingen poeil vnn de hand de hindel in virkens en biï en lers minder geanimeerd Boter 1 28 a 1 40 Gisteren waren ler kaasmarkt aangevoerd 33 partyen prijs 2S 34 Burgerlijke Stand G OL D A GFBoK 7 Maart Auto ne Hubertus ouders H J G Furstner en C C E V W Cremer 9 Carolina ouders 4 Pnr enberg en A de nes 10 Anna Christina ouders B Herngreen en H Verboom Geertrui ouders J Nieuwenhuizeu en J M Broekhuyzea O tRLi DhN 9 Maart A Lourier 7i j H C Veening 4 m D H Blom 4 m P Mils 5i j 10 J Dnboel 3 m P van Zwol 9 w MAC Belonjc 2 j 3 m J T van der rtalle U d P Dubbel 39 j 12 C Heij 19 d Gehlwd 10 Maart C de De Consumenten van de StoUwerck sche Borst Bon bons worden egen de veelvuldige nabootsing der verpakking welke zich zelfs groote firma s veroorlooven op de volle naam eu zespjversluitms der paki op