Goudsche Courant, zondag 14 maart 1869

iB ijl jia W mtimwj i Mm 1800 m 7 7 Donderdag 18 Maart DIJK iRAAF en HOOüUKE MRADEN van E NL Nt brengen b j deze terkennisse van de Ingelanden T H den van het Hoogheemraadschap voor M m of de l eê Se Vergaderingvan vastges eUl van V a deer datwks behalve des Zondags van des morgens negen ot desaf den 12 dezer J j Secretarie van KjJNi AXD te middags iwaalt ure ler in age uiieu ii r = V Leyden en wijders f i i i ner ilistrioten en on ler listric ejair kTr i e è zz crn o us de en de Leegbtvater Dijk raaf eu Hoogheemraden van Eij nt and E t 6 Maart 1869 = K a g i toÈ S creiari GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Ti deweg T n 6U POStTLAIfB CEMENT van de heeren DIJCKEUHOFF ZONEN Bubrkh is steeds te bekomen bij de De ondergeleekende verklaart volgaarne dat de Cement van de Heeren DIJCKERHOFF k ZONEN ic Jumiehurg bij Biehrkh hij verschillende door hem gcihme pruefuemingeii is geuitken eene zeer gO3d0 ComeatSOOrt te zijn Bij deu bouw der pijlers voor de brug over iiel BoUandn k Diep te Moerdijk is genoemde Cement nau ock to heden bijna uitsluitend gebe igd zoowel voor Cemeiitmoriel als voor beton De ernentmortel werd zinieiigesteld uit I deel teioeut eu 2 deelen zand de Lelou bestond uit I deel Cement 2 deelen zand en 4 deelen beiousiukkeu Euim 3 uren nadat ij bereid is blijft ivel de mortel als de beton nog tot verwerking geschikt terwijl na 24 uren de verstsening niet minder sterk is dan bij de hier te lande gebruikelijke Engelsehe Cementen Van het draagvermogen van met deze Cement vervaardigde beton zijn ook verschillende proeven genomen die alleu zeer bevredigende Uitkomsten hebben ojigfleverd Moerdjk 10 November 1S63 was get j De Sectit Ingenieur bij de Staatispoorwegen Genen dte eerü aaniceiende Ingenieur Tl A IT p VAlfBE BFRQH AK E EEDERIJKKESKAMER Laatste VoorsteUiag op maan 1 U 1 = MAAia im Al bet lokaal TIVOLl aanvang ten 7 ure De Vrouwenhaters EEHGRAmNOGl Bh spel i één bedrijf Voor XIEÏ LEüEX zijn plaalskaarten te bekomen bij den Heer P VAN OUDSHOORN a 50 cis de persoon UITVERKLÖÖP fflANDFAGTUREN if ensLiüui iatie TOT ZEER LAGE PRIJZEN van af M M G den 15 MAART en volgende d igen aaronder eene GROOTE PARTIJ Mantels en KleedjesstoflTen E MEIJER y Men onli opinerkpam gemaakt dal ïedurendfde e digen geenc slalen ofsii kUn ter b vig iging kunnen medegegeveu worden Openbnre Vrijwillige Verkooping van eenige Perceelen uitmuntend goede Wei en ilooilaiiden eiegtn in den Ackerdijk ehpn Pidder biuuen de Gemeenle Vrijeuhan De veiling op WOENSDAG 1 7 MAART lsil9 de afl ir en toewijzing op OENSD VG 2 + M V VKT 1 69 beiden des vounniild iL s i 1 ure in het Raadhuis van hrrkel in de Dorpstr iai al ar Nadere nifurinaiifn zijn re verkrijgenleii kantore van den Notaris MOLENAARte Zuidtyaddiii rti eu iWaAt Ae eigendoratitels en bet plair van het Kadaster terin age 7 iiieu voorliggen Men vriagt op eet V N i OOK illii T een fatsoenlijk jon nienscli dte ret Js eeni ei lij l üp een Kuntuor is tterkzaam gtwecsi een vlii bejrrip goed rekenen het schnj pn van eme uette hand en eenijre beilrevenlifid iii lei Fransch zijn vert isehleii Adrps mei franco brieve i omier Lir = G R j lïufkh iM iei i rs 1 ViN BEXTL M en Zoon p J rna Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeeleu over den last het ongerief eu tijdverlies van dat artikel en zoude zeker gaariie ontheven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestaai een middel allen wier oogeu nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Cüantomelanus Oogenwater 1 Bij elke wasschiug iler oogleden zal j meu de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeereu zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer écu flacon is opgebruikt Maar veoral ook zij die nog geen bril behoefden Ie gebiuiken is dat het middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen ja Bij oneindig velen is toch reeds bet beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men vooridurend verpligt IS op verdeieu afstand te zien dat letters zieh dubbel vertoonen dat scbel licht hinderlijk is dat tie oogen beginnen te sicken enz enz Welnu gebruikt I Dr Chantonielanus OOCiEA WATER en gij zult u beter bevinden Het is verkrijgbaar a iO et per flacon bijt T A G VAN DEIH Gouda I J J BELZEMAKLR Lenden J H KELLER w wagenstr Rolterdani I H V D GRiE NIlT Leuvenhaven I H V I GKIENDT Gouds weg I lej L A SciiOUTENS ScHLÜTEE CJcstc lenstraal n i J GROENHUIZEX C Utrecht eu meer bekende Dt pot3 in ons rijk Raderstoomboot Cl MJsSCL Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgeus ij ureu de overige werkdagen s morgeii 7 uren V u Rottardam op gehjke dagen s nami ld iü 2 üreii Dagelijks Rctoiirkaarten Malz Extract Gessondheids Bier aangenaam van smaak versterkend en verkwikkend 6Flesschen 2 5U 13 Fl ƒ 5 U5 MalzGezond heidsChoco lade uitsiekend J heilvoedings middel ter verviiiging van de Kotfj 1 N 1 2 1 S ij i 4Ü Tilburg den 24 Febr 1869 Ik heb het genoegen te kunnen melden als dat een Dame Mevr T M mij dezer dagen zeide haar Zoontje van il jaren op het Instituut Kvinenlerg met fzes Flesschen MAIiZ EX TRACTi geheel van koortsen genezen was Zoo heeft ook volgens eigeu ge egde Mejufvr M J M door het gebruik van eenige Flesschen MALZ EXTRACT hare vorige gezondheid terugbekomen Ed GIELIAM Betuigingen als bovenstaande waarvan bijna dagelijks nieuwe ontvatigen worden en die wij in het belang van gelijksoortige lijders vermeenen openbaar te moeten maken zijn zeker de onwederlegbaarste bewijzen voor de innerlijke naarde en heilkracht van het HOFP scheMalZExtiaCt wij kunnen oai die redenen dan ook de MALZPR ffi PARATEN iedere zieke en reconvalecenle gerustelijk aanbevelen Depots der HoffscheMalz Prasparaten Alleen echt verkrijgbaar in Zakjes blaanw papier van 30 Cts in JOHAN IIOIF scH Centraal Dcpot Oude Bioemruarkt bij de Siilsleeg F 154 te j nnslerdara alsmede te Gouda bij J C VAN YREÜMINGEN te Woerden bij IIENEI J VAX DïN BEK i Malz BorstBonbons lief beste midilel tegen hoest heesch heid en verkond heid II zakjes blauuio papier 30 cents Malz Zeepen voor Toilet en Baden zuiveren de huid en geven baar j een witte tint 17 2 cl 35 et 50 et eu 70 et per stuk Een eenig Heer die meer van spek houdt dan van ham nog eenige uren over hebbende wensohie die met primo MEI ten i ulte te maken hetzij voor Portier Boodschappen te doen of kinderen Ie rijden of aan te kleeden de vrouw des huizes of de meid behulpzaam te zijn of kraamvrouwen op te passen of keukenhoek te houden of tot gedeeltelijke opvoeding va kinderen of iets dergc ijks daar hij in zoodanige betrekking werkzaam is Adres met franco brieven onder lett V D S aan het Bureau dezer Courant terwijl men nadere informatien kan erlangen hij HAANÏJP u O O u trkofhij Gondtc Deze Courant versch jnt deg Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgaye des avonds te voreu De prijs per drie maanden ie 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving 5 ï = i dt 5 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Goud gelet op de wet van den 4 Julij 1S50 Staatsblad n 37 regelende het Kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal mitsgaders den rooster hunner aftreiling brengen ler algemeeoe kennis dat de Lijsten aanwijzende de personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal van i e Provinciale Staten en van den Ge meenteraad bevoegd zijn zoodanig als die Lijsten nu zijn berzie n alsmede de Staat hen aanwijzende die van deze Lijsten zijn moeten orden geschrapt gedurenile veertien dagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage van een ieder op de Plaatselijke Secre arie zijn nedergelegd terwijl bovendien deze Lijsten en Staten zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van de Sint Authouiestraal bij den Kleiweg de tweede aan den ingang van de Groote Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemde aan lien ingang van t e Langen Groeuendaal bij de Gouwe aan het gebouw der Luthersche Kerk Voorts wordt herinnerd dat elk de vereischten van Kiezer bezittende bevoegd is legen de Lijsten bezwaren in te dienen wanneer daarop 1 Zijii naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Wel niet of niet behoorlijk voorkomt 2 De naam van iemand die hetzij een of meer der in de Kiezers gevorJervle vereischten mist of uitgesloten is hetzij op de kiezerslijst eener andere gemeente ie gebragt En eindelijk dat de bezwaren binnen veertien dagen na dedagteekeuing de er kennisgeving bij verzoeksehrift op ongezegeld papier door de noodige bewijsstukken gestaafd aan denGcmeenieEaad behooren Ie worden ingediend GOUDA 12 Maart 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De 8 crelaris De Burgemeester ÜEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Öuitenlonïr Londen 14 Maart Men is van raeeuing dat het tegenvoordige ministerie van president Grant krachtiger is dan liet eersigekozene Tot minister van buiteiilaudsche zaken is de heer Hamilton Fish verkozen een ex gouverneur van den staat NewYork en deze benoeming vindt aigemeene goetikeuring De heer Hamilton Fi h is een vau dia staatslieden welke het in de Vereenigde Staten zeldzame voorregt gCiiieteu van door alle partijen voor een eerlijk eu kundig man te norden gehouden Als eene zeldzaamheid wordt van hem verhaald dat hij gedurende den burgeroorlog bij geene enkele partij hetzij van vrientlen of v in tegeastatijcis in crdeuhiiig is gekoiBen jelgeen voor zijnen takt en zijne regischapenheid pleit want zelfs de beste staatslieden werden destijds soms verdacht gehouden De heer Fish behoort tot de amerikaansche aristocratie daar zijn familie een tak is van de jude en beroemde familie der knickerbockers De heer Boutwell de nieuwe minister van financiën is een der bekwaamste mannen ouder de radicalen en zijne welsprekendheid zou hem zelfs in het britsche parlement onderscheiden Hij heeft zich altijd verklaard ter gunste van de betaling in goud der nationale schuld 15 Maart De Post zegt dat de grondslagen tot de onderhandelingeu der te benoemen commissie met betrekking tot de zaak der belgische spoorwegkwestie nog moeten vastgesteld worden Naar het schijnt wil de fransche regering hierbij tot uitgangspunt nemen de geldigheid der vroegere eoacessie van belgische zijde aan de Cotfipagnie de l Est Parils 14 Maart Het orgaan van de te Neufch itel op e De prijs der Adi ertcntien ran één tot zet regels met inbegrip van hel ïegei i SO Cent voor eiken regel daurbotcu 10 Cent Buitengewone letters orden berekend n ar plaatsruimte rigte hsrvormingsvereeniging voor vrij christendom is de Emancipition eeu zondagsblad door prof Buisson geredigeerd Het eerste nommer bevat adhaesien van bekende aanzienlijke denkers eu geestelijken de heeren Vacherot en Coquerei den zoon te Parijs Eéville te Rotterdam Leblois te Straatsburg enz Het doei der beweging is scheiding tusscheo kerk ea staat bevrijding der godsdienst d i van bet geweten van den dwang der dogmeu van de verbindende gelool stelliugen van de heerschappij der geestelijken van het onnatuurlijke van het zoogenaamde boveunatHurlijke en van de zinsbegoorhetingen der mysteriën en wonderen Daar de leden deze vrijheid voornamelijk door Christus reeds verkregen en geleerd zien behouden zij den naam van Christenen zonder zich te storen aan de monopolisten van dien naam zij eischen het levendig bewijs van een vruchtbaar geloof door werkelijke zedelijkheid door vervulling der pligten als measch en ais burger He te Poitiers liggende det iehemeut rrtilierie heeftplotseling bevel ontvangen om zich per spoorweg naar Metzte begeven De genie welke de vesiingwerken aldaar vergroot heeft daaraan nog vier forten toet2vi egd Volgens berigten uit Rome is het gerucht van eene verdaging van het cecumeuisch concilie ongegrond Welk ookhet getal der üauwezige bisschoppen moge zijn het coL ctiie zalop S september worden geopend Indien men aan de hier uit Bucharest ontvangen tijdingen geloof mag slaan kan Je partij vau Bratiano bij de jnn s aande verkiezingen voor de wetgevende vergadering op eene aanzienlijke meerderheid rekenen 15 Miart In de E eudard leest men het volgende Het belgische incident treedt twpaald eene phase van apaisemeiit iu hoewel nog niets beslist is Hel bevestigt zich dat Engeiand eere bemiddeling iudeze zaak heeft voorgesteld In het volgende nummer van de Revue Contemporainewordt eene studie opgenomen over de lessen welke getrokkenkunnen worJen uit fie geschiedenis van het algemeen stemregiv u 1863 tot 1S 19 De schrijver de heer Picaud gaat der gdug nu der regering van 1S52 tot 1 60 toen de persoonlijkeisagt v ir den sGuviT lcr conirule uerd uilïeiiefend vervolgens ï M IS61 lot lSti9 w i rin de handelwijze der regeringgewijzigd werd onder de pre sie der opei bare meening Hete tposé der politieti dos kei ers iu tleze Iwee ph iseu is zeer belangrijk als ook de aauwj iug der prcporiicn van den bijval welke onafhaiikelijke kandiditen bij de verkiezingen ondervinden Brussel I4 Maart De senaat heeft de begrouting van het departement van binnenlanilsohe zaken met algeuieene stemmen aangenomen Bij de behandeling van de afdeeling betreffende hel lager ondenvijs heeft de minister Pirroez als zijn meerling te kennen gegeven dat de zoo zeer aangevallen wet van 1842 waarbij dit ontwerp wordt geregeld de ontwikkeling van het onderwijs in België in eene hooge mate heeft bevorderd hij verklaarde dat indien het land vijf en twintig jaren vroeger iu het bezit dier wet ware geneest het wat de aangelegenheid van het onderw s thans de eerste plaats onder de eiiropesche rijken zou innemen De minister heefl zich bij deze gelegenheid op nieuw doen ksuncn als een tegenstander van het stelsel van verpiigt onderwijs 15 Mrart De Echo dn Parlement zegt dat de heer de Laguerronnière te Brussel is teruggekeerd Heden heeft hij eene langdurige conferentie met den minister van finr iicien gehad Berlijn l Maart Bij adres van li febr II hebben een aantal raeelfabriekanlen uit de pruisische Bijn districlea zich tot den kanselier van den noord dui schen boud gewend den heer graaf von Bismarck Schönhausen om door diens tusscheukomst te verkrijgen dat bet invoerregt in Nederland in Beleie en in Frankrijk op meel enz bestaau e worde afgeschafi Zij roepen daarvoor het beginsel van rei iprocitei in omdat sedert i julij 1S65 meel enz bij invoer in de staten van het tolverbond vrij is verklaard P heer TwesTn er i