Goudsche Courant, donderdag 18 maart 1869

Heden overleed mijne onmisbare Echtgenoote CATH vEINA BERENDINA FEIS m den ouderdom van 33 jaar na eenige nren vroeger in den dood te zijn voorgegaan door ons jongste zoontje NICüLAAS LEONARDUS E VA DER KLEIJN 1 rnl 1 hfe t l ct vüorsle gedi i om verantwoordelijke b dsttTenei voor buUeuland he ken oorlog inaruie haudel en openbaar verkeer op te rig en De l eede du tsche noordpool expeditie zal in de eerste week a junij ee kiezen Zij al be an uit t ee chepen r chroef Jmschip van 120 on en een J De xped iie zal staan onder bevel van k p tein K J d y T ee sterreknnd gen een n Uuurk ndige een officier van t oo tenrijk che legeren een ge lee ku dige den togt d e ot October zal duren medemaken m het belang der weten Weenen U Maart In de Presse wordt medegedeeld dl leTnShe regering a n eenige bevriende ten door u = ehenküm t van de ge anten te ar js inlichtingen doet toelopen omaren het belgische spoorweg konHik ten einde deverontru temle ger chlen tot hunne ware verhouding terug tebren eneD n het licht te tellen dat het ge ehil volstrek niet vanzoodanigen aara is dat men vrees voor e n tige v r ikkelingenbehoeft te koesteren j De bur remeester heeft aan de hoofdonderwijzers der openbare lagere eholen verboden kinderen adre en van geluk ensrnmg aan den pnus te doen o Jerteeke ien Tevens heeft b i hun verboden de kindereu op de scholen ligehamelllk te k iMljden al ijnde in Injd niet de et op het o uler vij 15 Florence 15 Maart De Correopondance Itilieune zegt dat er hl uien ijn die beweren uat de onilerhandelingee over het sluiten van een leeniug met de kerkelijke gceieren tot onderpan 1 af ebroken zijii andere organen vrr ekeren neder it ij met ten giiu tigen uilshg zijn bekroond Het blad IV 1 r chu t aan die geruchten geloof Ie sli i die overigens bel vielshgen der onderh mdelinaeu tegeuwersen Madrid 15 Maan De Imparcial zegt dat de rainisteritle crisi voorbij is en men van elke verandering in het ministerie heeft afgezien 6fnneiiland G01D 17 Maart De eerste kimer der taten generaal is bijeengeroepen tegen üO mrnrf Li de ittiig der tweede kamer van zaturdag vverd denheer van Svpe f i verlof verleend om op eeu nader te bepalen d 12 den m uisier van kolomen Ie interpeher n over dentoestan v m de neilirland che bezuinigen a in c e i st vanGun ea en werj vervuiseiis de discussie voortgezet over het wets ontwerp tut afschaffing vau hel dagblad en ddvertentu egel De miui ter van financiën l f allereerst de voordragt uiteeu zedelijk oogpuut krachtig verdedigd en diirni financiële be aren wederlegd Dnrni motiveerde de heer Gefktn Zijnestem voor en de heer Pjnippel zijne stem tegen het wets ontwerp Hierop rppiiek van ue hh Bergmai n Jonckbloet envan Ai iiier cu i rme verdediging van den maatregel doorden heer iloens we erom gevolgd door repliek van de hhBochu eu I de Zit lig van oe iweei e kamer van m nndag is na discuss e in 45 tegen 1 stem aangenomen het wetsontwerpnopens het regi van zegel fplakzegel voor handelspapier Bijgelegenheid dezer behandeling gaf de minis er van financiënte kennen dat hij m een voigeud zittingjaar jaar ie bepalingen zou voordragen om ten aanzien van bH nandelspapiereenige meerdere verligtingen toe te staaT in den geest vanhet vroegere voorstel van wylen den heer Betz Vervolgenswerd eenparig en zonder discussie besloten tot het in overweging nemen van het voorstel van den heer van Kuijk tot wijziging 1 m de artt 4ï en 4b der armenwet Eindelijk werdaangev 1 gen de behi jdeing vin het wels ontnerp tot herziening der wet op de zeebr even en turksche paspoorten In de zitting van gi teren heeft e r t p nts p mterpelhtiB in den heer van a pestfvn betiekkelijk den toe stand aan de kust van Guinea Fij stelde drie vragen en lichtte die breedvoerig toe het ant oord erkende de bezwaren dat afdoende maatregelen uoodip zijn maar dat de zaak is m handen des konings die nog eslissen moet a de interpellatie is besloten J om de discussie over de wet op de zeebneven etc te schorsen tot morgen omdat er een gewijzigd irt 2 der regering en nog eenige amendementen op het artikel dat de eardo qmestionis van het ontwerp is waren voorgediagen zoodat het voorstel van den heer Fijnappel en de andere leden werd aangenomen om al de e wijzigingen aan een nieuw onderzoek in de seotien te onde nefpen dat gisteren middag ten 2 ure is aangevangen 20 om ten aanzien van het door den heer van Naamen gedane voor stel om nog voor bet reces het voorstel van den beer van Kujk tot wijziging van 2 artikelen der armenwet in de seotien te onderzoeken bet nader gevoelen te vernemen der centrale sectie met de regeling der werkzaamheden belast en wier meerderheid gisteren besloten h id het uitstel van het onderzoek De voorzitter maakte geen bezwaar het punt nogmaals m de centrale afdeeling ter tafel te brengen Men meldt uit Katwijk aan Zee van gistejen De aangevoerde ïisoh blijft nog zeer hoog in prijs in den afslag wordtbesteed voor De kiesvereeniging Zuidhoorn te Groningen heeft totkandidait voor he lidmaitschap der tweede kamer gekozen denheer mr ï Olivier oud lid dier kamer ook de kiesvereeniging Uesierk artier te eendam heeft hetzelfde gedaan Men schrijft ons uit den Alblasserwaard dd 13 maartIndien men de loopende geruchten kan vertrouwen dan is de vraag naar hennep hoog t belangrijk en volgens het oordeel van deskundigen vooreerst eene groote prijsverhooging van dat product te verwachten Ook in deze streken is de zware nachtvorst der laatste acht digeii hoogst belemmerend voor den veldarbeid en meent men dat gelegde vroege aardappelen in groot gevair verkeeren De fijne steenvruchten lijden mede zeer daardoor terwijl de I hooge stand van het polderw iter met weinig ongerief veroorzaakt De veestapel is gezond het oeder ruim voorhanden en het vee daardoor geldig getuige de weigering ven een boer die voor twee kalfdrageude koeijen de som van ƒ 510 afsloeg Men chrijft uit Friesland aan de N Eott Cour De onderstand T n armen te verleenen in de provincie Friesland wordt over l 69 begroot op circa ruim een half millioen gulden In 1186 bedroegen die uitgaven 438 626 36 s 1 468 718 2V2 die lu hel afgeloopen jaar zijn nog met met zekerheid bekend Daar de bevolking maar 295 965 zielen telt is die uitgaaf i Olijk bezwarend voor de meeste plaatsen In de provincie geschiedt dan ook al heel e mg tot voorkoming van armoede doch wel tot leniging Het oude sjsteem wordt er te veel m praktijk gebragt den genei sheer halen w inneer de patient ziek is zonder te vragen kan er ook iets gedaan worden om de ziekte te voorkomen of hare uitbreiding te beteugelen Gemengde Berigten De zweedjche regering hetfl het plan hare etmgstt kolonie het eilandBarthflemy t verkoopen De braziliaansche regering wil de plundering dei hoofdstad van ï aragua met erkennen Pruisen wil den noorddu tsthen bond een handelsverdrag doen sluiten met Meiico Te Smgapore zlja de bareaui verbrand van de Or ental Bank Corporation De tngelschen kunueu dom lernando met bewegen om te dingen naarde spaaflsche troon De ipaansche cortes willen met meer daa 25000 man voor de gedwongen ligting toestaan ea dan nu ook voor hetlaatst De koning der Hellenen heeft zijnen ministers medegedeeld dathij voor een maand op reis gaat De Ëngelschea loopeu gevaar in onmin te geraken met Siam De f ansche regering approviandeert de grensvestingen Pruisen versterkt Mainr en de kassen Generaal Igoatieff russisch j ezant by de porte is terug geroepen De toestand vanCuoa u aanmerkelijk verbeterd Eene noord amerikaaasche maatschappg U twee kabels leggen oter de azo isehe ei auden naar de franvhe kast De telegraaf liegt As eeu bnlletin van het groote leger te kohat zijomet 300 maar 3 engelschen omgekomen Op 1 julij 1868 waren inBelgië nagenoeg o miliioen R KatholiekeT en roim 8 duizend Protestanten Zondag heeft te Madrid eene manifestatie plaats gehad van 3000 personen ter gunste van de afschaffing der conscriptie De cro tische landdag beeft vanden keizer getraaga de stic ting eener universiteit £ Agram De zwitsersche spoorweg aan het VVallenraeer is onlangsruim een eek onbrnikbaar geweest door een gfwf igen rotsval De italii usche afgevaardigde Riccia dl iiil te apela eeu modem tegenconcihe houden Te femeswar wordt eene vnjmetselaarsloge de tweede inHongarije opgengt De groote ka crne der oude garde i te Madriddoor brand vermeil De herigten uit b 1 am Varia A Een der nuttige inrigtingen van den nieuweren iijd zijn zeker die wair het volk gelegenheid beeft zich voor weimg geld van gezond en welsmakend voedsel te voorzien Vooral in Berlijn heeft men zich in dit opzigt hoogst verdienstelijk gemaakt Door den oorlog van 1866 en ht uitbreken der cholera bestond in ve e gezinnen door de afwezigheid van den kostwinner armoede en spoedig werden om m de dreigende behoeften te voorzien volksKeukens opgengt die goed en goedkoop voedsel konden verschaffen I eze inrigtingen zijn in stind gebleven omdat men inde tijden van noodde groote behoefte daarvan had lee en inzien Voor H cents verkrijgt r n flair een geheele voor 6 cents een halve portie soep waarvan de eerste voor een krachtig man de weede voor een vrouw of kind voldoende is Van 1 nov 1867 tot 1 maart 1868 dus gedurende vier maanden zijn ruim 180 000 geheele en rnim l iO 000 halve portien uitgereikt waa oor gebruut zijn 1400Ü pond rundvleesch 16000 pond varkensvleeseh 1850 od aardappelen 60 mud buonen I8a mi d erwten 70 mud linzen en andere groenten Nu bestaan er in de verschillende wijken reeds negen van die inrigtingen die kosteloos doi een commissie beheerd worden Opgengt door liefdegiften kunnen zij de onkosten volkomen dekken door de opbrengst en geven zelfs nog eemge winst dip evenwel alleen wordt aangewend tot verbetering der inrigtingen Dezer dagen is in den omtrek van Londen een wedren van vclocipcden gehouden De af te leggen weg was iets meer dan 2 mijl terwijl als prijs f 240 v s uitgeloofd De weg vverd door den overwinnair in negen minuten afgelegd Personen die te paard m g ilop de mededingers volgden konden de snelvoeters niet inhalen De van binnen lichtgroene enveloppen die veel gebruikt worden zijn gekleurd doDr ar enikzuur koperoxvde een hevig werkend vergift zoodat men bij het gebruik z er voorzigtig dient te zijn en nog liever andere enveloppen mott gebruiken Een nieuwe kiesiereemgmg in ons kie lislrict voor eker een gelukkige verschijning vooral omdat die kiesvereeniging van de ware beginselen chijnt uit te gaan Zimenwerkin met in naam maar in der daad met de buitengemeenten Zoo alleen is het mogelijk om etii gevestigde overtuiging omtrent een kandidiit in het district te verkrijgen en zil het ellendige n ibauwcn en het stemmen op commando ophouden Bekent men nu nog hierbij e openbare vergidenngen n et uitsluitend aan het kieswerk gewijd maar ter bespreking v n staalkundige onderwerpen bestemd dan kan het met anders of de sluimergeest moet eindelijk eens voor opgewektheid pints maken Een krachtig leven zij der nieuwe kiesvereeniging den oprigters veler medewerking toegewens hl en oc gevolgen zullen dan zeker met uitblijven In 1867 ZIJD op de markten te j arijs verkocht 18 j millioen ned S zeevisch en l s millioen kilo riviervisch die ruim 9 millioen gulden hebben opgebpagt De verkoop van boter bedroeg ll j millioen kilo die van kaas ruim 4 millioen kdo Hel getal eijeren bedroeg bijna 250 roillioer die voor gemiddeld 3 oent veikocht werden Wat het wild betreft daaraan worden de volgende cijfers vermeld leeuwrikken rnim 1 mi lioen 30 000 kwartels 30 000 De ondergeteekend n betuigen honnen dank voor de belangstelling bij de geboorte van hunnen zoon ondervonden J A VAU HOUWENINGE G M C VAV HOUWENINGE houtsnippen 13 000 herten 37 000 faisanten ruim 500 000 patrijzen 270 000 hazen behalve velerlei andere Treemde soorten Am groenten werd voor ruim P j millioen gl verhandeld De stad heeft als accijns van de verschillende levensmiddelen ruim öö millioen ontvangen Pargs telt 1200 bakkers 1500 slagers 11 000 herbergen enz De schuld der verschillende europesche staten bedraagt ongeveer 30 000 millioen gulden zoodat leder Europeaan bij zijn geboorte gemiddeld een schuld medebrengt van ruim ƒ 100 Een Franschman is beladen met ruim ƒ 150 schuld een Engelsehman met ruim ƒ 300 schuld oor een Noorman ia het slechts ƒ 17 De jaarlijksche intrest ie rc m 12u0 millioen gulden Zouds het met het oog op die cijfer Jan met hoogst noodzakelijk zijn dat er iets gedaan wordt om u scnuldeulast te verminderen En dit zoude gemakk jk genoeg gaan ais een eind gemaakt werd aan b t verderfelijk stelsel van den gewapenden vrede dat merg en bloed der natiën uitzuigt en de be e de edelste krachten der volken verslindt Maar dit schijnt nu eenmaal zoo te behooren Prankrijks spoorwegen hebben meer dan 3000 millioen gulden gekost Engeland heeft daaiaan jOO millioen en Pruisen 1200 millioen ten koste gelegd Het spoorwegnet was op het einde van 1866 in Frankrijk bijni lö mio m Groot Britlanje 22 000 en in Duitschlind 21 000 mijlen lang In de vereenigde staten was de lengte toen reeds 53 000 mijlen en over de geheele oppervlakte der aarde 150 OOJ mijlen spoorweg Engelsch Indie bezat toen reeds ruim 5000 mijlea spoorweg en hoeveel mijlen ipoorweg had Java dit kostbare eiland dat ons in staat gesteld heeft ons spoorwegnet te leggen en dat toch zulk een groote behoef e heeft aan verbeter Ie middelei van vervoer dat reeds zooveel jaren naar poorwegen verlangt al ware het slechts een kruimpje van de tafel des rijken Treurig en besehimend voor derlani is de deze week gevoeroe discussie ui de tweede kame Het geld ontbreekt voor den eersten spoorweg op J iva en oii e vertegenwoordigers zijn dagen bezig om alierlei uitvluaen te zot ken om let met noodzakelijk te maken 1 oatig siot aan te listen Hier had men veel zeer ved geld iioodig tot he leggen van spoorwegen en altijd br gf Indie chii in aan om zeu Ier bezwaar van den nederlandschen belastiiigscl uldige aan f Ie etscbcu te kuunen voldoen nu vraagt Indie slechis hulp cm een begonnen lijn te voltooijen n ma ir het blijft altijd oe ude escbiedems Met de opgravingen lu Ilerculannm elke door de vrijgevigheid van kon ng Victor Emuiuei mogelijk zijn geworden IS een begin gemaakt Reeds is Je lardliag neggegraven in den tuin welke door den oogleera Fiorelli was aangewezen en aarin reeds vroeger herhialdel k papvrnsrollen zijn opgedolven welke echter mets diii onbeduidende vvijsgeerige schnft n beviiten De digtheid van de korst waaroi der de oude ld bedolven ligt en welke int tsch steentjes en lavi bestaa doet veel goeds verwachten nopens de ongeschonden bewann van de voorwerpen we ke men hoopt te vinden en die bc langrijker kunntn zijn dan hetgeen tt Porapeji ontdekt i omdat laatstgeraelde stad veel minder aan ienlijk la geweest diu HercuUnum In Pomppji werden onlangs de bpratbee den van Pompej is en Brutus opgegraven zij zijn uit het ilbis erachlige marmer van Athos uitgehouwen en kutineu tot de beste voor brengseien van de romeinsche beeldhouwkunst g reke d worden GfcBOKl N 12 Maart Hei drik ouders J Korver ea A E f oeven Ma 2 Etaanoa oud rs P Kor waKen en i de Roos ilIeiTi oiidtrs A Aifeiiaar en van tliet Arie P ter o ders G Boot en a Rond 13 Adnana Hendrika ouders H ten Zeldam GdusHijk eu A C van Bommel 14 Gijsberta Johanna ouders M van Looo eo E J van Buuren Martlnus H ndricu9 ouders M J an Jjeeunen en J J onnen Willem ouders B an der Kley en P Severs lo Jan ouders J van Leeuwen en Uogenboom Jan ouders J A Amesz en J van der Linden Ov ELtDE 12 Maart L Okkers 7 w P van Geelen 49j U B Tuurllng 67 J Xninkelenberg o B Koolj 66 j 14 N I van d r Kleijn 4 m J C Malders 11 m 15 G Roskam 6 w C B Bruikmao 5 m Gevoelig voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden onzer geliefde moeder en behuwdmoeder Iejufvrouwde i l WIECKLHT geb DoHNA betuigen wij bij deze onzen hartelijkeo dank A L WIECKEET T M1 KF T j