Goudsche Courant, zondag 21 maart 1869

De Directeur van het postkantoor te Gouda brengt ter Kennis van belanghebbenden 1 dat in gevolge kon besloit van 7 maart 1869 Stbl n 30 het port der brieven voor Xederlandsch Indie rja TrieHt voortaan zal bedragen 65 et per 15 wigtjes dai der nieuwspapieren gedrukte stukken en monsters van koopwaren 10 et per 40 wigtjes Het port der nieuwspapieren en drukwerken wordt met 2 3 et verhoogd wanneer deze stukken op den laaMea of vóórlaaUlm dag van het vertrek van elke mail ter verzending worden aangeboden 2 dat de mails voor Oost Indie gedurende het volgende kwartaal zullen verzonden worden via Marseille op S 14 22 april 7 13 2i mei 4 10 18 janij via Sonthaoipton op 2 16 30 april 14 28 roei II 25 juuij via Triest op 7 21 april 5 19 mei 2 16 30 junij 3 dat ten dienste van het publiek eene gedrukte lijst aan het postkantoor en door middel van de bestellers verkrijgbpnr is gesteld tegen betaling van 15 cent welke lijst eene volledige aanwijzing over het jaar lëiJ9 bevat van de da j n en uren waarop de brieven voor Xed Oost e i West Indie Auslraüe China Japan Ceylon ei z uittrl ijl alhier ter post kunnen bezorgd worden om met de eerstverire ckenêe mails daarheen te worden verzonden alsmede eene opgave van port gev igl afmeting en verdere bepalingen voor de verzending van brieven couranten drukwerken en monsters van koopwaren met de verschillende landmails naar de naderlandsche koloniën GolD De directeur voornoemd Marktberigten Gouda 18 Maart Bij weinig handel heerschte wederom een laauwe stemming Tirwe Poolsche per 240Ü kilo ƒ 323 i 330 Itoode KI 3 15 Zeeuwsche per mud ƒ 9 0U ii ƒ 10 20 Kogge ƒ 7 20 i 8 00 Gerst ƒ 5 75 a 7 50 Haver korte ƒ 4 h f 5 lange ƒ 3 00 ii 4 10 Boekweit Fransche per 2100 kilo 215 a ƒ 220 XoorJbr ƒ 250 a ƒ 26 Bruine boonen ƒ 9 60 a 11 60 Witte ƒ 12 50 a 15 00 Paardeboonen ƒ 7 50 a ƒ 8 20 Duiveboonen ƒ 8 00 a ƒ 9 20 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soortcu traag varkens en biggen gingen mede traag van de hand Boter ƒ 1 2S a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GOUD A GEBOJtE V Ifi Ma irt JacoHa Lamberta ouders P Ham en A v o Rijswijk Ai ie ouders V Blok ea D Haverzaad 17 Aart ouders A van O eo M aü Zutphen Hendrika Petroaella Jacoba oudeis II Haverkamp eu J M au der WoU 18 Pieter Coroelis oucIlis A I Tuinman en C Kleppert OvtKLKntN 16 Maart C li Feis huiavr an F vaii der Kleijo i j J van der Vreedp 7 j J van Hoorn 4 w 17 T Ta Duijn 4 m T J MasKamp CO j A in Miet 2 j 2 m 18 M H Coret 10 l J F ran Ixion i j 7 m GtHUwO 17 Maart J Soel en F ttd ijl Voorspoedig bevallen van een zconM VAN ZÜTPHEX geliefde Echtgenootevan A VAN O S Az GoüBA 17 Maart 1869 Openbare Verkooping van eene Bo vmanswoiiingf met LANDERIJEN te zamen ter grootte van 5 Bunders 75 Eoeden 70 Ellen staande in Reijerakoop onder Boskoop en in Spodioijk onder Reemcijk op WOENSDAG den 24 MAAET 1869 des avonds ten 7 ure jn het Gemeentehuis te Boskoop Nadere informatien te bekomen ten kantoren van de Notarissen A N MOLENAAK te r r Wj rw en T AI R I aken leu doil s cl ln n unrlljk de seheidiiig tusscliai kcrk en De onderkoning van Egypte heeft de werkzaamheden aanhet kanaal van Suez bezigtigd en herhai ldelijk den heer deLesscps zijne levendigste voldoening daarorer betuigd Hijverklaarde dat dit reusachtige werk op bewonderensnaardigewij e gel lid is Parijs 17 M iart De Constilutionnel meldt lat Frankrijk en België het eens zijn geworden omtrent hel spoorwegincident De schikking zegt het blid is vau dien aard dat aller belangen bevredigd nordeu Het Journal des De bats maakt zich het aannemen doorde nederl miisehe tweede kamer der staten generaal van de wettot afschiffing van het dagblaJzegel ten nutte om in herinnering te brengen wat het vroeger nopens het oni iliijke en verkeerde der zegcibelasting heeft aangevoerd en de hoop uit tedrukken d it Frankrijk niet de laatste der europesche statenzal willen zijn die overgiat tot het oniheffen der gedachtevan eene fiscale belemmering welke zelfs in Rusland niet meerbeslaat In een land zegt het bladj waar elk burger kiezeris kan nog minder dan elders de instandhouding eeiier belasting geregtvaardigd worden waarvan indien niet het doel dan toch zeker het gevolg is dat men de minst gegoede maarlevens de talrijkste klasse van burgers belet zich met de staatkunde in te iateny Weenen l M i nrt Volgens de Nene Freie Presse laat het stadium waarin h t belgische spoorweg incident thans gekomen is eene spoedige en bevredigende oplosiing verwachten Op de minnelijke scliik uig dezer zaak heeft Engeland grooten invloed ni geu fend Lorvl Clarendon moet nadrukkelijk te Brussel den raad hebben gegeven om verzoenend jegens Frankrijk te erk te gaan IS Maart De Xeue Freie Presse meldt dat de rijkskanseiier naar Triest is vertrokken om legenwoonlig te zijn bij de audiëntie van den buitengewonen italiaausuhen gezant Delia Rocca De berigten mngaande vermoedelijke onderhanlingen tusschenOostenrijk en Itaiie tot eene alliaDti3 onder medewerking vanFrankrijk worden tegengesproken Volgens de Xeue FreieI reïse bestaat er alleen eene toenadering tusschen Oostenrijken Italië terwijl Frankrijk niet ongeneigd schijnt daartoe medete werken in het belang der vreiielieveude betrekkingen i t heerenhiiis heeft het budget en de financiële vetvoor 1 0 onveranderd zooals die Tooiiiragien tjuur liet tiulsvan afgevaardigden waren vastgesteld aangenomen Madrid is Maan De minister van binnenlandsche zaken heeft a n de kamer v n afgevaardigden medegedeeld dat er te Belgrado n Maan Het officieuse blad de Eenheid meldt dal de regering in eene nota van de Porte de ve wijdering geeischt heeft van Osman pacha uit Bosnië Ije regering kan niet met onverschilligheid de tyrannic aanzien waaraan de Serviërs en Bosuiers van de zijde die o gouverneurs blootstaan Öinnenlanö r 0lD 20 Maart Maandag avond nullen de vlaamsche tooneellisten onder directie van den heer Eloy Lemaire de vroeger aangekondigde voorstelling reven van miss Mulion Wij verblijden ons hartelijk dat mejufvrouK Beeramaiis wier ongesteldheid voor ruim eene maand die teleurstelling veroorzaakte thans zal mogen optreden en vleijeu ons da de algemeene belangstelling niet zal onibreeken om bij lernieuwing hulde Ie brengen aan ware en uitstekende verdiensten Een 14 jarig meisje stond jl dingsdag voor de regtbank te Rotterdam leiegt beschuldigd van in den avond van 11 febr 18U9 uit de toonbanklade in een winkel alhier een guldenstuk arglistig te hebben weggenomen Yoigens de verklaringen der getuigen bestond al dadelijk bij het missen vau het geld vermoeden tegen deze beklaagde waarom men haar aan de politiewaeht deed komen en visiteerde zonder iets verdachts bij haar te viudeu Nadat zij eenigen tijd in eene cel had doorgebragt werd zij ontslagen als zijnde er niets ten haren laste aan het licht gebragt doch bij het scliooumakcn der cel ontdekte rnen in eene ree ii i i de vermoedens tegen dit meisje weder sterker werden Om haar nu tot bekentenis te krijgen sloot men haar weder in de cel op waarin zich iemand verborgen had welke zag dat zij den gulden hoewel het zeer donker was aanstonds uit de reet van den muur nam en in haar schoen stak Aldus betrapt bekende zij den diefstal bedreven te hebben welke bekentenis zij ter teregtzitting berouwvol onder het storten van tranen herhaalde Onder aanneming van verzachtende omstandigheden werd haar eene gevangenisstraf van een dag opgelegd In de zitting van de tweede kamer van woensdag is ingekomen een wets ontwerp tot regeling van het hooger onderwijs De heer van Wassenaer Catwyok vroeg verlof om inlichtingen van den minister van financiën te verzoeken in zake de administratie van het herv kerkgenootschap betreffende het beheer der kerkelijke goederen Dat verlof werd verleend Het wets ontwerp tot intrekking der wetten van 25 floréal jaar X en 7 ventose jaar XI vervoer van vrachten op landwegen werd na eenige discussie aargenomen Vervolgens rigtte de heer Insinger na daartoe erlof te hebben bekouieu eenige vragen tot den minister van binnenl zaken aangaande de overeenkomsten welke volgens geruchten zouden gesloten ziju door de maatschappij tot e ploilatie der staatsI spoorwegen Hij vroeg 1 heeft de egering hare toestemI ming verleend aan de genoemde raewschippij ora met de frausclie oosterspoorwegmaatschappij eene overeenkomst te sluiten of is der regering daaromtrent niets bekend of is zij daarbuiten 2 Ia de bedoelde ctereenkomst van dien aard dat de goedkeuring der wetgevende magt daarop wordt vereisoht r De minister antwoordcie daarop dat de regering geene goedkeuring had verleend en dat zij geheel en volkomen vrij was dat indien eventueel jater zulke contracten mogten worden gesloten het welligt noodig zal zijn de goedkeuring van de wetgevende magt daarop te vragen De heer Insinger dankte voor die inlichtingen lu de zitting van de tweede kamer der statengeneraalvan donderdag i besloten de behandeling der wet op de zeebrieveu te scl orsen tot een nader te bepalen dag wegens develerlei amendementen op art 2 Bij de interpell lie van denheer van Wassenaer Catwyck over het beheer der kerkelijkegoederen heeft de minisier van Bosse zoowel de regeling inhet algemeen als de wijze waarop die geschied is verdedigd en te kennen gegeven dat de gemeenten vrij blijven zich aanhet ontwerpreglement al of niet aan te sluiten terwijl zij dieeen vrij en zelfstandig beheer wenschen geene nadeelige gevolgen zullen ondervinden in de handhaving hunner bestaanderegten Daarna is de kamer op reces uiteengegaan Men verneemt dat zij tviee of drie weken na paschen hare werkzaamheden zal hervatten en dat de wijz ging der kiestabel een dereersle onderwerpen van behandeling zal zijn iNaar men verneemt wordt bij de woensdag in de tweedekamer ingediende wet op het hooger onderwijs bepaald dat erhoogstens drie hoogescholen zullen zijn De theologische faculteit zal volgens het ontwerp in stand blijven De minister van binenl zaken heeft ter kennis van belanghebbenden gebragt dat de examens ter verkrijging vsaacten van bekwaamheid voor het middelbaar onderwi a voor hetjaar 1869 zullen worden afgenomen in den loop der maandmei aanst Zij die zoodanig examen wenschen af te leggen moeten zich vuur 15 april schriftelijk aanmelden aan hel dep van binnen zaken en daarbij naauwkeurig opgeven tot welkexamen zij verlangen te worden toegelaten In de memorie van beantwoording over het wets ntwerphoudende definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijkebegrooting van Curaqao over het dienstjaar IS J wordt doorde regering gezegd dat ter verzekering der maiicorresponden tie onlangs met de compagnie génerale transatlantique te Parijs eene overeenkomst is gesloten waarbij deze tegen genotvan een jaarlijksche subsidie van Süüü betaalbaar te Parijs zich heeft verbonden het eiland C ura9ao eenmaal per maanddoor hare stoombooten te laten aandoen Naar aanleiding daarvan is eene wijziging in het bedoelde wets oatwerp gebragt De Staats Courant deelt mede Aan de bevelvoerders der stoombooten die den Amstel bevaren wordt bij deze de verpligting opgelegd om langs den Nesserslnis die het water van de Rondeveensche plassec van den Amstel scheidt niet anders dan mei half werk te varen binnen de door het bestuur van administratie dier sluis op 200 ellen ter wederzijde van de sluis te plaatsen palen net het opschrift half werk voorzien De beschikkingen waarbij concessiea voor stoombootdiensten op den Amstel zijn verleend moeten geacht worden met bovenstaande bepaling te zijn aangevuld Woensdag was te Zwolle groote palmpaardenmarkt alomberoemd om de vele en fraaije paarden die er dan te vindeniijn Iraiisehe kooplieden rlaaron v l yon h jzondor Taag zposoTEiE icnsisr prijzen waardoor ze reeds op de vóórmarkt van dingsdag de puiken wegnamen voor ƒ 500 tot 800 per stuk Voor andere goede soorten liepen de prijzen van ƒ 250 tot 400 De handel was zeer leve idig en ofschoon de speculanten weinig koopjes konden doen werd er veel afgezet Alleen zij die den door deu franschman zoo hoog opgevoerden prijs te lang in het uuoid hielden konden bij aüoop der markt geeu geld meer krijgen en moesten hunne beesijes w ert huis brengen Koningin Isabella heeft dezer dagen drie spoorwagen vol kleedeien uit Madrid ontvangen Eeeds in Pau had Isabella hare vriendin Eugenie verzocht om in zake hare garde robe te interveniëren Eugenie van het groote gewigt dezer aangelegenheid doordrongen liet door den franschen gezaut de betrokken commissie herhaaldelijk daarover onderhouden Maar andere zorgen gingen voor Een uieune stap van den baron Mercier had ten gevolge dat de ministerraad zich met de zaak bemoeide Men liet de kleederen taxeren hetgeen op 4 millioen realen geschiedde en stelde de geheele garde robe ter beschikking van den franschen gezant welke ze naar Parijs zond Twee groote kisten met parasols en waaiers waren daar reeds aangekomen Isabella had de gewoonte zich bij ieder nieuw kleed een daarbij behoorende waaier en parasol te laten maken Gferiieiigde Berigten 17 Maart 1889 KOETSVELD Dfin 5 jnaBrt des avonds ten zes ure heeft men in I ancahhire ea Yorkshire vrij hevige schokken waargtnoroeu van aardbeving De verkooping va Ce schilderijen galerij van Delessert heeft in twee dagen bijna l 400j0 0 frs besomd Het school ezeu in Engeland blijkt zeer sUxht en vol van de si hreeuwendste misbruiken te iijn Men verwacht dat de doorboring van den Mont C tiiis gereed zal zijn in julij 1871 Op 250 Franschen is één gedecoreerde Men beproeft de vervallen kleine visscherij i alvischvaiig=t weder in het leven te roepen Te Muldclljurg beproeft luun eene nortonsche putboriiig met aanvaukelijk goede nitkoriisten Te Goes heeft zich een ge al voorgedaan van vergiftiging door het gebruik van mosselen waarvan echter ue gevolgen door spotdig aangebi agte geneeskundige hulp voorkomen zijn Woensdag is ingekomen bij de tweede kamer een wetsontwerp op het hooger onderwijs Ue internationale teutoonstellii g zal volgtiis besluit van het hoofdbestnur dtr maatschappij van fabriek lii handwerks nijverheid niet te Utrecht maar te Ancsterdam plaats hebben lu Turkije zal eene landweer worden opgerigt bestaande uit Muzelmannen en Christeijtn Te Xeres en omstreken heeft verzet plaats gehad tegi n de cousciiptie Celestiao Olozaga secretaris der spaansche cortea is iii een twccijLvecht gedood Lopez de president van Paraguay beeft zich met 4 M Ü mao versterkt Op Cuba is de cholera hevig uitgebroken In het Trdusvaalsche zijn weder diamanten gevonden In eene vlas iinnerij te Bierges in België is de stoomketel gesprongen en zijn vijf jeugdige werksters omgekomen en de eigenaar zwaar gekwetst De engelsche Reform league is ontbonden nadat de president dcales zijn ontslag genomen had De noorweegsche storthing heeft een voorstel aangenomen om voortaan jaarlijks bijeen te komen De verkiezingen in Hongarije en Croatie vallen uit ter gunste dc r partij van Deak Keizer apüleoo zal een geschrift uit£ e en over den poHtieken en socialen toestand van Frankrijk Te I arijs is op J place de la Sorbonne een fabriek van chemicaliën waar men kruid voor torpedo s maakte met eene geweldige ontplolting in de lucht gevlogen De opening van het Suez kanaal hftfi donderdag middag plaats gehad Het Aater van de Middellandscbe zee werd in het Bittermcer gelaten De Jlungaren slaan elkander dood bij de verkiezingen Op de verkoopmg van Delessert is de h maagd van Raphael voor den hertog van Aumale gekocht voor 180 000 frs Hoojyheemraadschap lUjnlaiid DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEX van KIJXLAXD ïireiigen door deze ter kennis van de Ingelanden dat op Donderdag den l April aanstaande op de na te melden plaats n en uren zai plaats hebben de volgende verkiezing te weten in het ffi district Hoofdplaats Zoelermeer van eenen Hoo fdiigeiand in plaats van den Heer C A KE 1PE 4AK die tot Hoogheemraad benoemd is De Stembus zal geopend zijn a Op het Raadhuis ie Zoelermeer voor de ingelanden in de Gemeente Zoeteriiieer en Zer ieaard van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure b In het Gemeentehuis van Slomp cijk voor ingelanden in de Gemeenten Stompwijk en Fear van des voormiddags tien tot des namiddags em ure Dijkgraaf en Hoogheemraden vau Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf LEroEN 16 Maart 1869 W G DE BRUIJ N KOPS Secretaris Voorloopige DIENSTRKO El INGi tusschen LETDEN GOUDA v v met de Stoombooten VOLHARDING n 3 U 4 aanvang nemende op MAANDAG 22 MAART 186 9 Van L E Y D E N Van Gouda s morgens ten 5 nur 30 minuten s morgens ten uur 30 minnten s namiddags 1 30 s morgens 9 45 s namiddags 4 30 s namiddags 4 30 Des Vrijdags van fiorPA s morgens ten 4 t r Zoidig hn d e V