Goudsche Courant, donderdag 25 maart 1869

lu 0113 1 ir vjQ 27 sept i GS hebben wij medegedeeM een ndr s aan den minister van financiën van de heereuB M Perk c s hou Jende verzoek di het kantoor van denheer ontvanger alhier levens mogt worden betalingkantoorder inen uitga nde regten Dezer dagen i op dit odres onder dagteekening van 16 dezer eene 3fw jz ende beschikking ontvangen waarbij de minister be ft goedgevonden en verstaan an de adre= i len bij afsnhrift rzer e kennen te geven dat blijkens de inL euonntn bengion Ie goederen e te Gouda re lstreeks van bu lands orden aangevoerd voornamelijk besla n uit groudsioffen voor de daar ter slede bestaande labrieker en andere vrije goederen die in den regel zonder veel beziiaar voor den handel dadelijk bij het binnenkomen kunnen ttorden vrijgemaakt dat de kosten van verzegeling of bewaking die een enkele maal van fabriekanten e Gouda gevorderd zijn daar de wijze van belading niet toeliet de lading aau het kantoor van binnenkomst te vi ilereu everzeer ten lasle der belanghebbenden zonden komen anueer ouda als kantoor van betaling bij invoer langs de mieren uerd aangewezen dal Ie reglstreeks he aaiivoe uii zeeën langs de spoorwegen ook niet genoeg beieekeni om te Gouda een kantoor van betaling bij invoer op ene lier ny te vestigen en dal niits lien geen geipoegz nie gronden zijn gevonden om aan het ver7oek lier adressmien te voldoen Gisliren avond omstreeks half acht ure is de papiermolenvan de hli Siere en Kool op Jafta gemeente Kraliugen iübrand 2er akt De brand nam spoedig zoo heiig toe dat de molen met het d iariieifns ilaaiid huis en hangschuur weldrato aal lerincld aren De molenaar heeft alleen zijn bed kunnen reiuleii Mülen en schuur benevens de aan iezige koopmai = poederen ren verzekerd t gen brandschade PersoonlijkeongeluKkrii jn ie betreuren Het ai ngs bij de tncede k imer der staten generaa ingptlieiide unf ieip van wet tot regel ng van het hoogeronderwi s is thans bekend geworden De ofdbeginselen waaropdal ontuerp rust hetwelk strekt toi rrgeiiiig van liet gymnasi i len het univer3 air onderwijs zijn eerbiediging der volkomenvrijheid v in liet ii j oii ier hooger omlerwij overbrenging derpr ipïueutische stu hen naar de gyu uasia verpligtiag voorhet rijk om tien gymnasia en vier pro gymnasia op te rigten De iiirigting van ue athe ea en andere instellingen van hooger omtpr ijs wordt geheel aan de gemeenten overgelaten Dedrie bestaande hootrescholen blijven behouden De verschillendefaculieiten worden opffehsven Aan eene hoogaschool zal ondernijs orden geseven in de vakken vereischt vooj tie evamma in de oosier che letlerkunde Er zul vrijheid van stuuieheerscheu Er zullfu ge verplig e eollegien en er zal get iebepalir g omtrent den dnu der studiën aan de hoogeschoolbesta m V j r a e vahkf n zullen examina worden afgenomen l e rol egiegei leii worden afgeschaft lu dr plaats daarvanzal eik student jiarlijKs l ïn aan het rijk betalen Er zalvolkomen vr jheiI best an om bijzondere scholen voor hooger order ij3 op te riglen Z ituni ig ivoii rundgedeeb het sectieverslag der tweedekamer over het elsontwerp lot herzie ling van de kiestabel Tal van prealabele aanmerkingen zijn gemaakt over al of niettijdigheid van de indiening der herziening of over al of nietnoodzakelijkheid om de gev ijzigde sabel reeds met de verkiezingen in junij a s te doen werken terwijl anderen wij zigmiïen in de kies et zelve ilden waartegen ech er de meerderheid gpAant i5 zoowt l at indeeling als verandering vanden cei sus betrof Ook op de nieuwe iiideeling zijn vele aanmerkingen gemaakt Pe meerderheid zag geen reden om aanbet sleiel van enkele kie disiriclen boven dubbele de voorkeurte geven Daarna ordt de voorgestelde indeeling zelve inbijzonderheden belian lcSd Ce vereenigmg van Schieilam laetDelft vond b de inef ï e leien bijval Tegen de cprigling vateen nieuw enkel di iriel Bridle as een groot bezwaar maarde forma e van dit district vond schier aljremeen afkeuring door ds afscheiirli ï van Middelharnis en Sommelsdijk vanOverflakkee Ouk nopens de wijziging van het district Dorilrecht zijn velerlei aanmerkingen gcma iit gelijk ook ten aanzien der nieuwe disiricten in andere provinciën vooral watZeeland betreft en het nieuw district Heerenveen Over deiudeeling der zeeuwsche districten is ecu afzonderlnks nota Tanden heer Fokker bij bet verslag gevoegd Men leest in de Goessche Courant De aanneming van de wet op de afschaCng Van het zegel behoort zei er tot de ge igtigste gebeurtenissen van den laatsten tijd omdat zij in verband staat met de voiksonlwikkelirwaarvoor wei geen noodiger en ingrijpender mat regel kon geno nen worden Bij al de pogingen lie er aange e d worden om door uitbreiding van ondervvijs hel aankomende gebla H te verliehteu e o i ikkrV i r j t e ook v fedaan worden voor zoovelcn wier jeugd en opleiding onder andere omstandigheden plaats had e i de maatregel geldt ook niet voor ée n geslacht De vrije uiting der gedachten de onbelemmerde voortplanting van alles wat licht en leven verspreiden kan is een zegen niet hoog genoeg te schatten Maar laat one u g niet te ver ooruitloopen De wet moet uog in beua ideling komen bij de eerste kamer en wie waarborgt ons dal de e eene meerderheid voor zich hebben zal Een algemeen gunstig onthaal zal zij er wel niet vinden gelijk wij ook niet verwachten kunnen dat over bare al of niet aannemelijkheid een nie jv licht zal opgaan Het is dan ook niet te denken dat er nog lang en breed over gediscussieerd zal worden nadat reeds de tweede kamer zich van ren uitvoerig debat oiiihield omdat de zaak reeds veelvoudig besproken en van vele zijden toegelicht was Vreemd genoeg beklagen de teg 3nstanders zich nn dat r niet meer over gepraat is en een ligt verklaarbare wrevel over de aanneming der wet doet hen zeggen dat de wet veel langer had Cioeleu besproken worden Bij andere gelegenheden wordt dikwijls en niet zonder gronil geklaagd da de kam r vee te lang van stof is dat men menige redevoering zou kunnen missen die toch niet anders is dan eene herhaling van hetgeen reeds menigvuldig gezegd is En nu de kamer eens vaart zeUe achter de zaak en vele leden zich verstandig onthielden van noodeloos rekken der beraadslagingen nu gaat er een kreet op dat het debat zoo vveir ig rogeleverd heeft Wij zouden echter wel willen gissen da voor het stilzwijgen van zoovelen die anders gewoon zijn te spreken eene andere reden vvas althans bij hen die zich verbonden hebben om alle voordr igten van dit kabinet te bestrijdrn Zou het niet kunnen zijn dat zij overtuigd waren van de waarheid die er in de gronden voor deze wet gelegen was en dat zij zelve gevoeld hebben dat zoo hel al gelukken kon om nu nog de za k te keeren uit partij oogmerken het toch onmogelijk zijn zoü om op den duur een eisch aftewijzen die liiet door het kabinet of door enkelen in het land wordt ged ian maar die een volks eisch eene behoefte des tijds is geworden Immers wat ook de bestrijders gezegd hebben dat andere belasimgen ook en misschien nog eerder moesten worden afgeschaft dat de schatkist een belangeriJK nadeel zon kunnen lijden dat het voorgestelde aequivalent de sluikerij bevorderen zal en dergelijken dat alles geeft geen het minste bewijs Uat de zaak op zich zelve niet noodig zoude zijn dat zij niel dringend wordt b geerd en tot behoefte is geworden Men schrijft uit Amsterdam Van dfc hier zoo zeer gerucht makenile zaak der circulaire betreffende de kerkeraadscholen vaslg steld door den kerkeraad der nederduitsch hervormde gemeente is in de laatste dagen niets naders vernomen Daar het van algemeeni bekendheid is dat zij definitief doordat collegie is vastgesteld begrijpt men niet waarom zij nietwordt rondgezonden De rondzending kan intusschen zondernader besluit van dien kerkeraad niet achterwege blijven eoblijft dus met eiken dag ja met ieder uur te verwachten Uit Goes wordt berigi Sedert langen tijd verntemtmen kiagten over vervalsching van meel en andere levensmiddelen Als maatregel daartegen norden hier ter stede de ingevoerde bloem van meel en andere artikelen door de openbaregezondheidscommissie onderzocht en wordt de uitslag van dieonderzoekingen door burgemeester en wethouders gemaakt Zoo werd gisteren door B en W ter kennis van het publiekgebragl dat een monster bloem afkomstig van den heer F Kemper te Gouda zwavelzure kalk gips en schimmels bevatte dot een monster afkomstig van A Vergroessen te Bergen opZoom vrij was van anorganische bijmengselen doch gistin sschimmels bevatte dat monsters afkomstig ui de heeren Viruly en Eavenswaaij te Kraliugen C Mo tier te Vlissingen enJ il C Kakebeeke te Goes zelfs bij herhaald en naauwgezetonderzoek zuiver zijn bevonden van voor de gezondheid schadelijke mengseien en Jat zij tevens vrij waren van boonenmeel Deze maatregel van ons gemeenlebesiunr wai rdoor het publiek tegen bedrog beschermd wordt en het belang der openbare gezondheid wordt bevorderd verdient elders navolging Op de maandag te Utrecht gehouden palmpaardemarktwaien aan de lijn 1072 paarden Er we d veel gekocht vcofduHsche en fransohe rekening Prijzen liepen van ƒ 120 tot ƒ 380 voor fraaije spannen werd over de 1000 gevraagd De handel nas tamelijk geanimeerd Uit Nunspeet verneemt men Elke De veehandel in deze streken gaat nog steed levendig voort ken vrijdag worden hier aan het station verscheidene wagens met koeijfa schapen en varkeas bevracht Dat die gemakkeijKC aflevering en vooral de hooge prijzen gunstig op de fokkerij werken behoeft geene nadere opheldering Men meldt uit Lekkerkerk De toestand der landerren is hier ttoiehjk gnns iiz wel wenscht df lanbouwer van het daartoe door veel windstilte ongunstig reikhalzend ziet men uit naar s konings goedkeuring op een bereids door de provinciale staten in de niijaars vergadering vaslgesteld reglement regelende de gemiene belaugen der brvenbemaling van de polders Lekkerkerk en Zuiribroek Men meldt uit Zevenhuizen Met groote krachtsinspanning is men hier werkzaam aan het leggen van de aardsbaan bestemd voor den spoorweg van Gouda naar s Gravenhage Wanneer men denkt aan de brug die daartoe over de Eo égelegd moet worden en de verbazende hoogte waartoe diebaan in polder en Zuidpias op oen vroegeren bodem van grootewatervlakten moet worden gebragl zal het niemand verwonderendat op dezen stond eenige honderden zoogenaamde poldeijongeus eene ongewone bedrijvigheid in deze gemeente brengen daarzij deels in hel dorp verblijf hebben gevonden deels in denabijheid van bet dorp hunne van stroo vervaardigde keetenhebben opgeslagen Men schrijft uit Berkel en Kodenrijs De toestand van den landbouw is hier over het algemeen niet ongunstig Het winterkoren tarwe rogge gerst staat goed hoewel op sommige plaatsen nog al muizen zijn Koolzaad is er weinig en wat er is is slecht last van bet water heeft raeu niet en de landbouwers zijn reeds aan hunne werkzaamheden begonnen De gnre weersgesteldheid van den iaatsten tijd is voordeelig voor den landbouw geweest en nadeeüg voor de weilanden Bij een paar veehouders zijn gevallen van longziekte onder h t vee voorgekomen De prijzen der landerijen zijn nog stijgende aangezien deze week bij eene veiling ƒ 1 0C per bunder is geboden Uu B iiavia van 9 Febr leest men in het Overzigt van het Bat Handbl De hier aangebragte begrooting van Jled Indie voor 1869 is thans in de Javasche Courant gepubliceerd Wat ons althans het meest verbaasd heeft s de goedkeuring van het voorstel des ministers om de toelagen der militaire schrijvers beneden den rang van officier waarop de meesten hunner gereiingageerd zijn met 1 ju ij in te trekken De ligtvaanligheid der intrekking is nog overtroffen door de onverschilligheid die de kamers getoond hebben omtrent het lot van 400 onderofficieren en soldaiei allen upp issende roenschen die voor weinig loon zeer goede iliensten presteren waarvan vele op die toelagen gehuwd zijn en die nu zoo maar het brood uit den mond is genomi i Terwijl ij niets kunnen doen dan tegen die even willekeurige als onreglvaardige spoliering protesteren bopen wij dat zich ter elfder ure nog een krachtige stem verbeffe en den slag die deze verongelijkte militairen bedreigt mogf afwenden De gezondheidsloesland te Samarang blijft altijd even bedroevend terwijl het plaatselijk bestuur vroeger de uitgeb eidheid van het kwaad niet erkende is het thans tot die erkentenis gedwongen door den overslag der ziekte op de gouvernements bureaux zoodat men hulppersoneel heeft moeten zoeken om slechts de gewone dienst aan den gang te honden De berigten dat de rijstvelden te Demak en Grobogin nog niet geheel zijn bewerkt en dus gebrek te wachten is bevestigen ich ook andere s reken vvorden met gebrek beilreigd en de njstprijzea stijgen reeds Daarbij kortwiekt de minister van koloniën de afdeeling openbare werken Cwaaronder de aanleg irrigatiewerken sorteert alleen voor 1809 met t ee millioen En dan darft men in Nederland nog zeggen dat voor Indie het noodige wordt gedaan Dat blijkt immers ook weder uit het fraaije wets ontwerp j aangaande den aanleg van spoorwegen op Java waarbij men aan de spoorweg maatschappij die drie millioeu meer vraag voor den spoorweg Samar ing Vorstenl inden liie drie niillioen wel wil eeven maar dan ook verlangt dat zij vier niilliopn vindt zonder rentewaarborg om den spoorveg BalaviaBui tenzorg aau te leggen en waardoor natuurlijk van dien weg niets zal komen Er is een besluit verschenen waarbij bepaald wordt dat de koffijplanlers op Java voor koffij die niet als goed wordt gekeurd slechts de helft van het plantloon zullen ontvangen De beoordeelaar der kwaliteit is natuurlijk niemand dan de inlandsche pakhuismeester die de koffij ontvangt en die daardoor in de gelegenheid is of de planters te laten betalen voor een milde keuring of wel de koffij als inferieur met de helft te betalen en dan als goed met de volle betaling in rekening te brengen Een goed middel om den halven gulden waarmede de kamer den inkoopprijs der koffij verhoogd heeft weer binnen te krijgen dat de pakhuismeesters daarbij knevelen en knoeijen kunnen en de bescherming der bevolking weder geheel illusoir worden moet is duidelijk In de PreangerHegentschappen zullen de planters nn aan de inlandsche hoofden de Ijoekè ladrenle moeten opbrengen maar van het gouvernement omdat zij daaraan niet ook nog landrente be 1 p J r i p ferieuie koHlj ontvangen Welke aautnoediging tot goede bewerking der tuinen en zorgvuldige bereiding van het product De Javasche Courant van 9 febr deelt het volgende mede Ofschor in vele berigten die omtrent den toesttind van Samarang verspreid worden overdrijving heerscbt blijft die toestand niettemin zorgbarend Van bestuurs w ge vordi dan ook al bet mogelijke gedaan om de in dit ge est beerschende koortsepidemie te keer te gaan en de ellende der lijdende bevolking ie leningen Zoo is o a van den aanvang der ziekte af den eersten stadsgeneesheer aanbevolen om tijdig alle geneeskundige hulp aan te vragen die noodig m ogt zijn en aan a Ae aanvragen van dieü aard wordt onmiddclijk gevolg gegeven Thans zijn tien doeters dja a ter hoofdplaats Samarang werkzaam tegen twee Uie er vóór het uitbreken der epidemie bescheiden waren Geneesmiddelen worden in voldoende hoeveelheid aan de zieke bevolki ig versterkt In het stadsverband worden de behoeftige inlandsche lijders opgenomen en verpleegd terwijl in het be Jelaarsgesticht te Petjerongan nabij de hoofdplaats zestig plaatsen gereed gehouden worden om er wanneer het stads erband onverhoopt geen genoegzame ruimte meer mogt aanbieden de behoeftige zieken in op te nemen Ook ligt een plan en begrooting gereea om zoodra dat bedelaarsgestichi vol mogt zijn nabij het sla sverband een noudI hospitaal van bamboe op Ie rig en Het opereerend kapitaal der rederlandsche bank dat bij ds oprigting in 18 4 slechls 3 millioon bedroeg was i i 1325 achttien in 1835 zes en twintig in 1845 een en deriig ia 1860 esn en veertig en in 67 69 rnim 75 millioen Volgens een naauwkeurige berekening v p s de verhouding tusschen het opereerend kapitaal en het n er der bevolking van 1861 1862 voor de nederlandsche bank ƒ i6 4U per aoofd u bank van Engeland 12 90 II II II II F ankrijk 8 70 II II II II Belg e 14 Ü0 II I II II Tru sen 5 10 Van de circa 342 millioen welke de disconteringen beliepen in het ja ir 1867 üS vielen op de Agentsch ppen 27 Va millioen of ruim 11 Bijbank te Rotterdam lOl a o Hoofdbank 11 3 460 o Van het geheele opereerend kapitaal kwamen voor de agentschappen 19 pCt voor de bijbank 27 pCt en voor de hoofdbank b4 pCi Oe dividenden die tot in 1856 slechts eenmaal 10 bereikten bedroegen in 1857 reeds 1 ir 1863 16 terwijl per aandeel vm ƒ 1000 werd uitgekeerd in 1865 ƒ 197 in 1866 185 in 18 7 ƒ 248 en in 1868 132 fCüienjiide Berigten De kafopF pinners te I re ton op dfn eisch van tot 10 pet minderIjon te Herken hebben den arbeid gestaakt De zuivere winst overhet laatsre jaar aa Reuters Te iegram Compa V draapt ruim 3S3 tlui tiid golJen De rijksda j tbo deo iioor uacheii coud heeft hetvoaratel van Laakti tut bJiidtiaving der paikmtuiJirc Geeock 20 Maart Dimpbena Maria ïosephins ouders H J J Verlegh n C M A OvfcRLErEN 19 Maart G J iLdenbtrken 4 ui J Si nwinkel wed J Bcera 64 j 11 m F Thiijloo hotsvr van A vn Maarcn 68 20 J Soct 26 j E A Cats 69 j 21 W Hoogervorst SG i 22 K F Waltz 10 w A r Praag 6 j 23 J