Goudsche Courant, zondag 28 maart 1869

1 09 W 730 Zondag 28 Maart l Onderlinge Failliet Waarborg Maatschappij DIRECTEUR voor ZÜID HOLLAND de Heer A NOETIEU te Gouda bij wien de Statuten op franco aanvraag verkrijgbaar zijn GOUDSCHE COURANT De internationale Jurij van de laatste Wereldtentoonstelling te Parijs heeft aan de firma PranZ StoUwerck te Keulen wegens de Juiisiekende kwaliteit van hare Stoom Chocoladen je prijsmedaille toegekend De meest courante soorten dezer met bekende Chocoladen zijn te verkrijgen bij J J VAX DER SANDEN Banketbakker op de Markt te Gouda Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Heden overleed tot innige droefheid van mij en raijne dochter mijne geJico fitgen cie OIIANXA JACOMIXA ïA v SOXSBEEK in den ouderdom van ruim 47 jaren M H KEMP GoCDA 23 Maart 1869 G H G DE LAXGE en Eclitgenoot iegg n dank aan alleo die belang gesteld hebben bij het voltrekken van hun hn elijt GocDA 23 Maart 1860 Gevoelig voor de vele beivijzenvan deelneming zoo in ziekte ais bij lietoverlijden van mijne echtgenoot en kindje betuig ik langs dezen weg mijnen cpregten d mk E van der KLEIJX Gouda 23 Maart 1869 Openbare Verliooping op MAANDAG 12 APRIL 1869 des voormuldigs ten elf ure in DE PaaCW te Go ii a van zes HUIZEX en ERVEN en KLLI SGAKEXIiAAX met VOOR en CHTEKLÖODSEX en BOOMEX alles gelegen in den Vogelenzang en Kandeelsteeg te Go id en breeder bij Biljetten omschreven Nadere informatien bij X otaris Mr KIST OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping ten overstaan van den Notaris G J SPBUIJT residerende Ie Ouderkerk ajd LUsel op ZATLBDAG den 3 APRIL 1869 des middags ten 12 Ure ten huize van den heer C 1 vax den BERGH aan hlolwijkersluii bij Goiuh van Bene BOÜWMANSWONING X 76 mei bCIlCKEX HOOIBERG verdere GETl MMEKTEX TUIX en EKF benevens di erse percelen WEI HOOI en GRIENDLaXD te zaroen groot p m 20 BuL lers alles staande en gelegen in de Gemeente Berkewrovde in den AcUer Iroek bij biijellen breeder omschreven Verhnard de Woning en aanbehooren lot deu 1 Mei en de Landerijen tot den 22 Fcbruarij beide van het Ta ir 187ü Nadere inforraati n zijn te bekomen ten kantore van genoemden X otaris van den Heer J J SXi L te Moordrecht en van den Heer E H COEHS Makelaar te jimsttrdam M verlangt eeiie fatsoenlijke DIENSTMEID in een klein g in tegen I JlEi a s Adtes met franco brieven of in persoon onder letter G Z bij den Boekbandelaar V C MAAS Jb te Gouda T ordt gevraagd tegen piiaia April EEX NET GEMEUBELEEKDE VOORKAMER met SLAAPVERTREK op eene der btste standen der stad Gouda Refiecterenden gelieven zich franco onder letters A B C I te adresseren aan het Bureau dezer Courant met opgave van huurprijs Bij akte dd 1 Februarij MG i e Gouda onder de hand geieekend is de Vennootschap iussch n de Heeren CORXELIS JAN CHRISTIAAX FRIXCE en JAN LOUIS PRINCE te Gouda beslaan hebbende en gedreven onder de firma J VX PttIXCE Cie ie Gouda ONTBONDEN Ie rekenen van af 1 Jaiiuarij 1869 Zijnde de Heer CORNELLS J N CHRISÏIA N PRINCE belast met de vereffening van de zaken der ontbondene Venuootsciiap en zullende hij dezelfde zaken onder de elfde firma voor eigene rekening alleen VOORTZETTEN De oudCar tagena s BergplantenOlie Wie wil niet gaarne zijne haren zoo langmogelijk in bare oorspronkelijke kleur glansen schoonheid bewaren VVieschrikt nietbij de ontdekking dat zijne haren beginnen uit te vallen en ziet angstig om naareen middel om dat tweeledig doel te bereiken of liever wie staat niet verlegen omeene kejs ie doen uit de talrijke Pomades ILrirOiien enz die dagelijks wordenaangeboden er is evenwel onder den naamOud Carthagena s Bergplanten Olie eenHaarohe in den handel gebragt die zichdoor vele vooraf genomene proeven alseen krachtig geneesmiddel heeft doen kennen tegen het vroegtijdig uitvallen en grijsworden van het haar zondereenige schadelijke minerale zelfstindiglieid die veeltijds een langzaam maar zeker werkendvergift voor bet haar zijnj verlevendigthet de verdroogcnde haarwortel doet de eop nieuw ontkiemen en houdt het uitval len der verzwakte haren tegen zoodat hetprobaat een middel is tegen vroegtijdigekaalhooidigheid en grijsheid Hetzelve is a 60 cents per Flescbie ver BRFFTVFT T l P = Delft bij A BltEErVELl Az eu verüer bij f J i BOSMAN Gouda HELMUS te rj 1f o NHuizEN Sr F L VAN DETH f i n meer b ende depói in ons Eijk Vöorloopige Aankondiging Op DINGSDAG 13 APRIL zal op 3 maanden Credlet door den Notaris A N MOLENAAR ten huize van Atu I H et BUZARD in de Paacw te Guuda I worden verkocht eene aanzienlijke partij I VOORJAARS en ZOMERMAXÜFAC TÜEEN bestaande in fijne LAKENS SATIxNLaIXE CUIR LAINE TRICO eng en fransche FANTAISIE BUKSRINS een roote parlij COUPONS voor PANTELOXS een groot assortiment SCHAWLLOXGS OMSLAGDOEKEN ZIJDE LINNEX NETELDOEK KATOEN JAPONSTOFFEN en andere MANUFACTUREN Te zien op MAANDAG 12 APRIL van 11 tot 4 Uur en zijn tevens stalen der Goederea te bekomen AandenheerDr J G Popp Praktiserend Tandmeester te Weenen Bognergasse Nr 2 Amsterdam 30 Aug 1868 Mijnheer ï In het belang der mensehheid acht ik hei odig U opmerkzaam te maken op de heiiI zame genezing van het AnatherinMond water I Verscheidene heelmeesters heb ik over mijn mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zijn mij door hen toegediend doch alles vruchteloos tot dat ik op zekeren dag een certificaat in een der dagbladen las over uw monduater Twee fiacons mogt ik daarvan gebruiken en ziet mijne mondbloedingPü hielden op en de osse tanden kregen weder hunne natuurlijke vastheid Kortom ik durf uw mondwater ongetwijfeld aanbevelen en in het belan van uwe uitvinding en in het belang van het algemeen waarom U dan van deze naar goecvinden kunt gebroik maken Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn UEd dw Dienaar H L van SWaENINGEE Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Kotlerdam by F E van Santen Kolif apoth en A Schippereijn C blaauwe porceleinwiukel te s Hage bij J L F C Snabilie poth te Leyden bij E Noordyk te Utrecht bij F Altenr apoth te Amsterdam bij F vai Windheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Vreummgen te Schoonhoven bij A VVolff Dezb Courant verschijat des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I e prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middagsten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving = ï ï 3=ï 3 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van hen wien zulks zoude mogen aangaan nat de twee laatste obligatiëu ieder groot 1000 n 13 en 14 uit de geldleening groot ƒ 15 000 aangegaan krachtens raadsbesluit van den 13 October 1834 goedgekeurd bij dispositie van Gedeputeerde Staten van den 29 December 1854 n 20 ter aflossing zijn aangewezen Wordende de houders der gezegde obligatién opgeroepen om zich met dezelve op den 31 Maart aanstaande des voormiddags tusschen 9 en 12 ure te vervoegen ten kantore van den Gemeente Ontvanger op het Raadhuis alhier ten einde aldaar tegen overgifie v n de obligatiën en de niet verschenen coupons derzelver bedrr g te ontvangen met den daarop tot den l Apri verschuldigden interest zullende na dien tijd geene rente meer worden te goed geda in Gom den 23 Maart 18G9 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEDVEE FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat zij hebben ontvangen eene mededeeling van de Gezondhcids Commissie alhier dat het gebruik an groen papieren gordijnen voor de gezondheid nadeelig is omdat de verw waarmede het daartoe gebruikt vordeud papier bestreken wordl veelal zeer ars nikhoudend en de verwstof vluchtig is vooral wanneer de gordijnen in de zon hangen terwijl ook door het op en afrollen der gordijnen schelferljes Terwstof losraken die gemakkelijk kunnen worden ingeademd Zij achten zich verpligt tegen het gebruik van zoodanige gurdijnea te waarschuwen Gouda den 19 Maart 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEE FORTUIJN v BERGEN I IZENDOORX KENNISGEVING Re BURGEMEESTER van Coarf brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Commis8AKIS Di s KONINGS in de Provincie Zuid Holland op den 2 Maart 18C9 is executoir verklaard het kohier voor de belasting op het personeel dienst 1868 69 3 kwartaal n 5 Dat VOO meld Kohier ter invordering is gesteld in handen Tsa den Heer Ontvanger dat ieder d iarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAAX DEN fainnea welke de reclames bahooren ie wordei ingediend Gouda den 24 Maart 1869 De Burgemeester voornoemd V VN BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 27 Maart 1869 De beslissing in het engelsche lagerhuis ten aanzien der iersche staatskerk heeft geheel beantwoord aan de verwachting Het huis besloot dingsdag nacht over te gaan tot de tweede lezing van Gladstouj bill en wel met 368 tegen 250 stemmen Eene meerderheid vai 8 stemmen getuigt van de gevestigde volksovertuiging in deze hoogst belangrijke zaak wier gevolgen ook in Fnrehn l nie Vu np ui li jvpii H t f dp Jer De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte gestreden worden tegen den stervenden ieeuw der hiërarchie maar de suprematie der kerk is onbestaanbaar met de beginselen der moderne maatschappij en hoeveel tijds zal er toch oog moeten verloopen eer de kerk de algemeene boven geloofsbegrip verheve i vereeniging in beginsel zamensmelten zal met de maatschappij die dan rusten zal op een onvergaukeiijken en onverauderiijkeD grondslag De mensehheid moet allengskeus vooruitgaan in ontwikkeling tot ware vrijheid en losgemaakt Van de banden des gewelds zich langzaam verheffen tot het besef barer eeuwige roepingf Engeland i het eerste volk blijven der aarde zoolang hel door vreedzame hervorming de overblijfselen van den ouden tijd vervangt door de nieuwe waarheid die de vrucht is der overwinningen van den menscbelijken geest Hoe treurig steekt Frankrijk af by het vooruit strevende Engeland De Franschen zijn groot in enthousiastische uitbarstingen maar hun ijver is zonder verstand zij willen alles op eens j zij dwingen de verbeteringen op met bloedig geweltl en behouden naauwelijks de schaduw der reeds veroverde regten Frankrijk draagt de schuld van het verderf dat den vooruitgang belet De onzii nige wapening is daar begonnen en de raadselachtige vredekeizer op zijn wankelen troon dwingt allen tot de Fcli indelijkste verkivistiug van de hulpbronnen der volkswelvaart De besle vruclit van dit onheil is het aanvankelijk inzien van he barbuarsche onregt der gedwongen liglingea Engeland kent dien gruwel niet maar anders werd het laad bewogen doo een auti conscriptie verbond Maar de tegenwoordige toestand is blijkbaar niet vol te houden Daarom zien de ontruste gemoederen in elke benzeling eene oorlogsbedreiging en tieren de ongerijmdste geruchten op weligen grond De oorzaak iigt in de algemeeoe overtuiging dat l rarkrijk eiier rijpt voor een vulcanische uitbarsting die wel niet door ejncessien zal te bedwingen zijn ma ir die tijdelijk uitgesteld kan worden door de opwekking der ijdele gloriezucht van het wufte volk dat steeds afleiding zoekt tegen slaafsche vernedering in de razernij om bevrediging te zoeken in het verderven van andere volken Hoeveel licht er ook opgegaan is over de spaansehe duisternis door het verbreken van de ketenen der slavernij kan hel volk onmogelijk op eens herschapen worden in be adigde staatsburgers die zich zelveu regeren Ue strijd nadert onrust en verdeeldheid zullen volgen Langzaam at de heniieuvvmg tot stand komen Zij hebben minder yeen koning dan een man noodig een Washington maar die was een eeiiig verschijnsel en onder de spaansehe volksleiders zal geen Washington gevonden worden en indien hij bestond de losgebroken slaven zouden hem miskennen Een vruchteloos concilie zal der wereld geen heil irengen de wereld kan niet terug en hoe verkeerd de rigting in enkele opzigten moge zijn vooruit ligt het pad het oude gaat voorbij en al zouden het nieuwe dnalingen zijn ook zij moeten verouden en onder die onafgebroken wisseling nadert de mensehheid tol vrijheid licht en broederzin öiittenlttnir IiOnden 24 Maart In de gisteren gehouden zitting vau het lagerhuis is de voorgestelde tweede lezing van het ontwerp van wet des heeren Gladstone betreffende de staatskerk in Ierland aangenomen met 368 tegen 250 stemmen De senaat te Washington heeft met 37 tegen 16 stemmen het wets ontwerp aangenomen tot wijziging van de wet op bet aanstellen en ontslaan van ambtenaren De senaat vergunt dat de president zonder opgave van redenen ainbien iren schorst en hunne opvolgers benoemt keurt jliter de senaat die benoeming af dan wordt de geschorste weder a ingesteld Volstrekt ontslag van ambtenar n door deu president heeft de senaat verworpen Het wets ontwerp is aan h tfc hnw van i r p or lii er rciiv r I