Goudsche Courant, zondag 28 maart 1869

p im ADVERTENTIEN Getrouwd IjIeduard v hinloopen labbertonIjI il il AMALIA CATHAKINA MÖLLER 3a gp Nieuwe Diep 26 Maart 1869 S ajij Benige en algemeene Kennisgeving ja l X v J CM Schotland ann et ouderirijs besteed zoowel van regeringswe e lis door biJ7ondere personen is 210 milhoen guktoi ot 2l millioen gulden s jaars Tegenover 130 gulden door bijzondere personen gegeven staat 70 gulden van regeringswege besteed Over de geheele bevolking gerekend verkrijgt men omstreeks ƒ 12 per hoofd in de 10 jaar Parijs 21 Maart De keizer heeft in zijne rede aan den president van den staatsraad gezegd dat op faei guuverneinent de pli t rust om standvastig te vuUloeii aan regtraatiga nen schen naar verbeiermg en zich krachtig te verzetten tegen alle theorien van omverwerping en schuldige verlangens Vele verbeteringen zijn reeds tot siand gebragt maar wanneer men de wonden elfs der meest bloeijende volken peili ontdekt men no onder den schijn van voorspoed vele onverdiende ellende en vele onopgeloste vraagstukken die de zamenwerking van alle inleliigentien vereischen De afschaffing der livretten za de zaak der maatregelen ter gunste van den arbeidenden stand voltocijen De keizer verklaarde tevens geene hoop te voeden van alle vooropgezette meeningen te kunnen voldoen of eiken haat te zullen ontwapenen om zijne popjlariieit te vermeerderen maar dat hij hoopt met nieuwe energie de booze hartstogten te zullen bestrijden opdat wanneer alle nuttige verbeteringen zijn aangenomen en alles gedaan is wat goed en regtvaardig kan heeten de orde met te meer gezag gehr ndhaafd zal kunnen worden omdat de kracht daartoe alsdan zal slennen op i et voldane verstand en geweten 25 Maart Er wordt thans alom in Frankrijk een e brochure verspreid bestaande in eene verzameling der buiteusporigste redevoeringen welke te Varijs sedert de invoering dernieuwe wet op de openbare vergaderingen in meetings zijngebonden door democraten communisten en andere tegenstandersvan het keizerlijk gouvernement Het Journal des Débats elooft da dit geschr fu van dei kant der regering komt eiidat de verspreiding ten doel heeft de kiezers in haren geestte stemmen Bii de politieke beweging tot herziening der constimtie in Z i serland speelt de kerkelijke kwestie eene belangrijke rol Men ontw aart uit al wat er geschiedt dat Eoiue er op uit is om een lie lissentleu slag te slaan In Zwitserliind maken de liberalen zich gerend tot dezen strijd en zij zullen al hunne krirhteu inspannen Ueeds wordt gesproken van de oprigting eeuer zwitsersclie ti itiüiiale katholieke kerk Berlijn 25 Maart B j den boiidsn ij is ingediend het budget van den noord duiiM Hc i boud voor IS7Ü De uitgaven iin vastgesteld op 73 JJs 195 th De iukcmsten zijn geraam d r a 50 20 0 52 ih Er blijft dus nog ie dekken een bedrag v 25 752 443 th dat door bijdragen van de al onderlijke bnndsslaten moet geschitden Pruisen draag daarin hij voor ia 49iJ s2j th Siksen voor l OS j i ïti th en de overige laten roor 1 327 832 th Madrid 24 Maart De commis ie der Cortes zal heden avond hef oiitvverp der eoti litutie op üm groudsl ig van eene monarchiile regering indienen Daarin wordt voorgesteld de vorming van twee kamers senaat en kamer van afgevaardigden de leden van den senaat te benoemen door de provinciale staten en die der kamer door liet algemeen stciuregt Voorts bevat het ontwerp eei e Hepr iug volgens hetwelk de koning op zijn l S jaar aan de regering zal kunnen komen Ook is daarin opgenomen de vrijheid v m drukpers en vereenigiug Öinncnlanö GOTD V 27 Maart Voor de verkiezing van een lid dei tweede kamer vande statengeneraal in hel district Zui ihom zijn ingeleverd 531 stembilletteii waarvan 2 in blanco Op mr N üiivier zijnuitgebragt l 7 op de hh V lerda en Woensdag is t £ A usterdara in de zitting van den gemeenteraad na leven lige discussie met gr tte meerderheid vanstemmen besloten het voorstel der heeren Bnchaer Heynsiusen Peiin in begiusel aan te nemen om een geneesheer directeur over het binnengasthuis te benoemen ea niet mee eenvader of suppoost onder toeziet van regenten thans burgemeester en wethouders Ook besloot de raad Ie vroeger afgeschafte schutlerijmuziek wetier in te voeren In de Zaanlandsche Ct vestigt dr J van Gilse de aandacht op een merkwaardige dagleekeniug Het is juist 300 jarengeleden sedert de hertog van Alva aan de vertegenwoordigersder provinciën des lands het besluit voorlegde waarbij de heffiugvan den Biieudeu penning werd ingevoerd een maatregel die in al hare gevolgen zoo gewigtig voor ous land is geweest Het is zeker nog al merkwaardig zegt hij dat de gedenkdag vT i t Jen i ve I o het nederlandsche volk krachtens eigen wil begonneii is met een der laatste banden te verbreken die zijne vrijheid bond en het een einde wil maken aan de heffing van den zoogenaamden tol van gedachten Uit Vear verneemt men dat het hoofdproduct de bloemkool overal is uitgepoot maar alle g oeikracht mist wegensde scherpe koude die tevens voor andere gewassen zich geduchtdoet gelden Vooral is hierbij het xeer langdurig gemis vanzonneschijn van veel invloed op de komkommerplanlen enandere in de bakken gekweekte gew ssen die niet tot ontwikkeling komen Terwijl in januarij veel gewas begon uitte botten en de weilanden een volmaakt groen aanzien hadden is voor het eerste het onontbeerlijk lenleweder nog niet aangebroken en vertoonen de laatste zich dor en kaal Men meldt van Katwijk aan Zee dd 24 maart Metde aankomst van een bO tal schuiten werd eene tamelijke boeveelheid visch aangebracht waarvoor weder zeer hooge prijzenzijn besteed voor tarbotten en tongen in een koop tot ƒ 84 voor de schol ƒ 5 en de rog 5 50 per mand meestal voorhet buitenland bestemd Ib eene vergadering van stemgeregtigde leden der herv gemeente te Leyden is met algemeene stemmen op een na besloten het besluit van het algemeen coUegie vaa toezigt van 31 oct 1868 niet aan te nemen Omtrent den heer Stewart den door den president Grant verkozen maar spoedig daarop afgetreden minister van financiën deelen de new yorksche dagbladen het volgeude mede Om als minister van financiën te kunnen optreden moest deheer Stewart zijne handelszaken die hem jaarlijks verscheidenemiUioenen dollars winst opbragten vaarwel zeggen Om nuzijn aangenomen vaderland Siewart was als arme iersche jongente Xew ork gekomen te dienen heeft hij zich bereid verklaard gedurende zijne ministeriele loopbaan uit den handelte treden eu zijne commerciële zaken zoolang aan drie adminislraleuren toe te vertrouwen met de bepaling dat de winstgeheel en al ten bate zou komen van de armen van XewYork De president Grant was verbaasd over uit edelmoedig aanbod maar meeiide het te moeten van de hand wijzen daar hij hetais een persoonlijk offer aan hem Grant beschouwde aan wien Stewart dour Handen van vriendschap is verbonden Stewart bleef echter aandringen verzekerende dat zijn verlangen omde Unie te dienen aan welke hij alles te danken had voor hem geen minder motief was dan zijne vriendschap jegens denpresident en toen nam Grant het aanbod aan Het congreswas echter van meening dat de heer Ster art geen ministerkon blijven Donderdag avond is aan de leden der tweede kamer rondgedeeld een wets ontwerp tot aanvulling van art 62 van het regerings reglement voor nederlanilscH Indie waarbij bepaaldwordt dat volgens regels bij algemeene verordening te stellen gronden ui erfpacht kunnen worden afgestaan voor niet langer dan 75 jaren met voorzorgsmaatregelen tegen inbreukop de reglea der inlandsche bevolking die ook eigendomsrcgtkan verkrijgen op grond in erfelijk individueel gebruik bezeten terwijl verhuur of in gebruikgeviug van grond doorinlanders aan niel inlanders geschiedt volgens regels bij algemeene verordening te bepalen Uit s Hage wordt gemeld Wij vernemen dat den 14 april a s de eerste 12 beschuldigden in zake van deongeregeldheden te Rotterdam voor het provinciaal gere tshof in Zuid Holland zullen teregtstaau Geiueiigde Berigteo Te Geneve wordt nder ucq titel Journal des feinmes een blad nitgegevendoor mevrouw Marie Gogg voor de emancipatie der vrouwen Keizern Charlotte 13 in deo laatsten tijd zerr verergerd Te Madrid hebben twee honderd dames de vergaderzaal der cortes willen biuncndrineen om te protesterta tegen de conscriptie De voortdurende werkstaking xt a a V Geneve dreigt aanleiding te gev a tot rustveratoring Te Madrid wü men altijd maar een milliard realen leenen De infiorgenteD op Cuba hebben weder eene nederlaag geled u in beginsel 18 beslo n m N Duitschland tot de verpachting van het zo o t monopol ie 1 De spaanscbe cortex handhaven de conscriptie tegen de repoDlikeinsche oppositie Lender invloedrijkste personen van de noordelijke prtrtij iu Japan is door de JoUandersoiEngelschenovergeleveMaac de zuidelijken De verbittering bift y T r T te L ssaboc 1 a koningin van MadagascJ heeft zich jeg Ls frankrijk verhouden tot afscbaffing Ier slavernij Woensdag ziju te Parijs drie personen gearresteerd wegfus oproerigT Jede = SifeTu d Tr I geu De wiod koornLl Srs op Züid Beveland petitioteren tegen den hoogen aanslag hunner molens ia tiZtrt t f 7 u n ns hf besluit TiZr u Vn r IT kouinkUjke bibliothe V te bouwen huTfef X l Snt ii f ï twee uren 26 VERGADERING tan den GEMEENTERAAD Dingsdüg 23 Maart Tegeninoordig de heeren van Heryeii IJ eiidoorn voorzitter cd al de overige leden behalve de heer Remy De notulen Jer vorige vergadering wordeti gelezen en goedgekeurd Ziju ingekoLiien ecu adres van hulponderwijzers der openbare tusschenschool verzoekende toelage voor du hun opgedragen werkzaamheden der avondschool op grond dat die aan de overige scholen ook daarvoor toelage genieten gesteld in hadden van t en W tt u fine van berigt en raad eenige verslageu van diverse commissien als gezoiidheids comraissie enz en worden die ter visie gelegd Door den voorzitter woidt kennis gegeven dat de twee laatste obligatien van de gcldieening van 35 m tik a ƒ 1000 tegen 1 april worden afgelost 1 Aan de orde is een voorstel betreffende de verandering van den trapin het iokaal van de burgeravondschool De directeur heeft bedeukingen tegen de stcilte van den trap en ook tegen de breedte en B en W met de commissie van fabricage vinden de aanmerking niet ongegrond en willen daarin eene wijziging brengen die begroot wordt op f 2S0 De heer ÜUihner vir agt inlichting en deelt mede dat hij alle vertrouwen stelt in de bekwaambtid vau den bouwmeestti en dat hij zich verwondert over de afkeuriug vau dcu trap waartegen niemand vroeger bedenking had De heer van Straaten kan wel komtü in de verandermg der bestaande trap liaar is tegen eene nieuwe De heer Droogleever vindt de zaak wsl treurig maar weuscht elk ongeluk te voorkomen De heeren Peelers en Keutiuger ziju tegen elke verandering De heer Kist is van oordeel dat er geene verdere toelage noodig is daar de gevraagde som voor etn schooUokaul is toegeslaaa hij weuscht bniten stemuiiog te blijveu De heer luyten vraagt inlichting en vctschte bo cn aan den trap eene leuning te plaatsen of balustrades aan te brengen waardoor de aandrang verminderd zou worden De heer Prince betoogt breedvoerig dat de trap ondoelmatig is De heer van Gennep is na gehouden iut ptctie voor verandering De voorzitter beantwoord eeuige btdenkiuger en brengt het voorstel in omvraag hH wordt afgewezen met 8 tegeu 5 3temmen terwijl de heer Kist buiten stemming blijft 2 lïet voorstel nopens de te geveu uitbreiding aan het onderwijs opdie school De br Droogleever zegt dat de leerlingen vroeger ontbraken indien dit nu zoo geheel vcandert dan is hij er oor ersthiliende sprekers driugen aan op de noodzakelijkheid van dit onderwijs waartegen anderen bedenkingen inbrtngtii en wordt eindelijk besloten tot het nemen der proeve voor eeu jaar met U tegen 3 sttmmeu de heeren vau Straaten Luyten en liuchner 3 Het voorstel tot het doen aanleggen onderhouden en verlichten van dentoegangsweg naar het station van den spoorweg De heer Buchuer zal niet tofsteinmen de aanvraag omdat het station in de gemeente Broek ligt en de dirtctie van den spoorweg daartoe is verpligt De heer Peeters is nog ongedecideerd telt de bezwaren op en zou in transactie willen ireden De heer Droogleever wil de zaak een jaar uitstellen welk voorstel oudersteuulug vindt De heer van Gennep zegt dat de spomweg grooter belang heeft bij de zaak dan de gemeente en is voor het ai stel De heer Luyteu wil de zaak onbepaald uitstellen De voorzitter is van oordeel dat het beste zou ziju loe te geven De heer Prince wil op de zaak terugkomen in het najaar om bet gevaar voor ongelukken De heer van Straaten is ei bepaald tegen en wil de zaak dadelijk af stemmen De heer Kist zegt dat de raad er i el toe zal moeten koiden eawenschte een goedkooper weg te beproeven De heer Reu inger wil ook uitstel van een jaar Ka nog eenige discussitn wordt het voorstel in stemming gebragt en verklaren zich 7 stemmen voor en even zoo vele tegen deze laatste zijn die van de hh Reutinger van Gennep van Straaten Peeters Luyteu Droogleever en Buchuer Hierna eindigt de vergadering Ingezonden Een PAAE VRAGEN ian het KAADSLID REUTINGER Artikel 47 der gemeentewet bepaalt dat leden van den gemeenteraad niet geregtelijk vervolgbaar zijn wegens de slem of meening door hen in de vergadering geuit J H VAN DEN BERGH fi Gouda S Maart 1869 Dat artikel geeft waarborgen voor de volkomen vrijheid van spreken maar behoort niet te worden misbruikt om afwezigen beschuldigingen naar het hoofd te slingeren waarvoor men niet den minsten schijn van redenen kan aanvoeren en die men in fatsoenlijk gezelschap niet maar zoo klakkeloos zou durven uit spreken laat staan volhouden Raadsleden bchooren juist omdat zij gedekt ijn door het schild der wet kalm te zijn en kiescli voorzigtig in het oordeelen en afkeerig van personaliteiten Anders wordt er over hen een vonnis gestreken door de reftbauk der publieke opinie door de burgerij vier vertegenwoordigers zij zijn LI dingsdag 23 maart bragt het raadslid Rentinger advies nit over de voorgestelde voortzetting gedurende den zomer van de lessen der burger avondschool Hierbij voud bij goed uit te weiden over de tractemeiiten der leeraren bij het middelbaar onderwijs in bet algemeen Die uuval beter woord weet ik niet nas geheel ongemotiveerd en gaiisch onnoodig ter toelichting van zijn advies hetwelk overigens de duidelijkste blijken droeg dat ZEd de moeite niet genomen had zich te stellen op de hoogte van de kwestie waarover hij het woord voerde Maar dit in het voorbijgaan Ik wilde protesteren tegeii eene andere uitdrukking en die aan het oordeel van het publiek onderwerpen Het lid Reutinger zeide in den loop zijner rede Bij die heeren directeur en leeraren der burgeravondschool scAywi ie Imt mor hvn tak zich op te lossen inde zucht om er van te halen wat er ton te halen is Wanneer mag men den heer Reutinger vragen na deze bewering in eene publieke zitting wanneer heeft de heer Mars of zijne collega s getoond van de stad te willen halen wat er van Ie halen is Heeft de heer Mars ooit misbruik gemaakt van zijne gunstige positie als eenig docent in de stad die de bevoegdheid heeft sommige vakken te onderwijzen welke de sud bij de wet verpligt is te geven aan de burger avondschool Heet dat de goede zorgen aardeeren van eeii directeur die de goudsche burger avondschool heeft helpen roüken tot een der beste in ons land terwijl die inrigtingen bijna overal elders niet beantwoorden aan het doel verheffing en oatv ikkeiing van den arabachtsstand Noemt de heer Reutinger dat prijs stellen op de hulpvaardigheid en de inschikkelijklieid der regering die door het openstellen van s rijks kabiiieilen en laboratorium door hel geven van verlof aan sommige leeraren der rijks hoogere burgerschool om aan de stads burger avondschool werkzaam te zijn de kosten van die fer i e gemeentelijke inrigting belangrijk verniindert Kan het raadslid Retitinger het overeenbrengen met zijn geweten als eerlijk man en zijn pligt als vertegenwoordiger der gemeente Gouda eenige achtenswannlige studgenoolen die een moeijelijke belrekking eervol vervullen zonder schijn van bewijs in liet openUaar te beschuldigen van lage baatzucht ten koste van de burgerij in een woord van oneerlijkheid Voor zulk een handelwijze wee ik een qualificalie het publiek zal er den regten naam wel voor vinden GotD i H W F BONTE 24 Maart 1S69 jeeraar R H Burge rschool M A R K T B E R I G T E N GoudE 25 Maan Haver en bruine boonen prijshoudeud de overige artikelen moesten iets lager afgegeven worden Tarwe Poolsche per 2400 küo ƒ 320 a 333 Roode KI ƒ 3 05 Zeenwsche per mnd ƒ 8 90 a ƒ 10 1 5 Rogge ƒ 6 90 a 7 S5 Gerst 5 80 a 7 40 Haver korte 4 a 5 lange 3 00 ii 4 1Ü Tioekweit Frausche per 2100 kilo 21 5 a 220 Noordbr 230 f 2öü Bruine boonen 9 75 i 12 00 Witte ƒ 13 00 a ƒ 15 50 Paardeboonen ƒ 7 50 ü 8 25 Duiveboonen 8 00 a 9 20 De aanvoer ter veemarkt was beden vrij aanzienlijk enalles werd verkocht ofschoon Je handel niet geanimeerd was Magere varkens en biggen gingen iets vlugger van de hand Boter 1 30 i 1 38 B U R G E R L IJ K E STAND Gebokcn 20 Maart Maria ouders W Boer ca H C Schipperhein Grietje oiiilera J A Trijbits en A ao Leeuwen OvhELkiitx 24 Maart M Neef lö m 25 E den Edel wed M Nabbe 56 j 25 p Bosman huisvr van L Hartjesveid 56 j 25 K Hoogervorst wed F Bood 95 j A Mul 3 j G deu Hertog wed H huDst 75 j 26 M E Scoeer 4 m Gehuwd 24 Maart P an Os en B Vonk Heden overleed ons jongste kindje bijna twee maanden oud J A V 1N HOUWF NINGE G M C v iN HOUWENIXGE BEN OldeN Gmidn 27 Maait 1S6P