Goudsche Courant, donderdag 1 april 1869

l HAMm MJIL 1869 Donderdag 1 April W 731 ife GOUDSCHECOÜBANT WIJK D nO 3 i GOUDA Uitgave van A BRINKMAN Zauffe Tiendeiceg D X3p 60 KORTE IIENUEWEG Door deze neemt de ondergeteekende de vrijheid UEd te beriglen dat liij wederom in zijn M A G A Z IJ N heeft ontvangen een ruim A sortirnPTit zeilen en ordinaire Gang en Traploopers Engelsche lakensehe wollenen Damasten Tafelkleeden Priesscheen ordinaire Paardendekens Een groot assortiment Wasdoeken Zeildoeken afgepaste Tafslzeilen Chassinetten IJzergaas Beddekwasten enz Alle soorten van bruine blokjes biezen Gangen Deurmatten Engelsche Sehotsehe touw9n Kokos wollen en ordinaire T a ij t e n Pransehe en Duitsche Behangselpapieren Smaakvolle randen en Schoorsteenstukken Alle nieuwe dessins Behangsellinnens Transparant Gordijnen binnen en buiten Jalousien Engelsche wollen touwen Hopende door lene prompte en civiele btuieiung het vertrouw en liet elk hemrppfja ten deeie viel ich voortdurend n irdig te maken en met Uw geacht bezoeksteeds rereerd te crJei hfcft r t jijn UEd Div Dienaar STIKKER OPENBAHB VERKOOPimO VAN EEXE ZEER GROOTE EX SOLIEDE PARTIJ op F ü s v a c APRIL Ib69 in het lokaal ijk E n lG 17 in de ergens len J ure ije Miiansst ii M Nli iX en KIS i te iiunt a zijn voornemens ten eerzoeke van fauiine prin p fi ui liet openbaar 0 0 contant ge d te verkoopen EEN E 2 tL E R aKOOTE PART IJ best dr Fran ch doorjc wui M Ni iu v HALONS in alle grootten en diverse DESSIN zwarte ebord mr le cii Pifen ÏIUBEÏDOEKEX en CHALOXS een e partij PELLEX en LIXXEX y tuk iil=ook Hfgep isic HAXD en THEEDOEKEN TAFELSTELLEV OVTP JT raVETTEX KATOEX en LIXXFN aiversé ZAKDOEKEX tAPOX ruFFEX MARSAILLE DIF MET MADAPOLAM SCHE CHIRTlXtJ eii GÜASLIS n D nidstei gi kleurde TAFELKLEEDEN BEDDEXTI ikEX m met jekleurJe Randen KLAXELLEX HEEREX en DA iE PAl Ai LL ILX ZIJDEX STOFFEX VIOERKLEEDJES in alle grootten eeniparij ire fopt eii geborduurd f £TELDOEK voor STAÏIEÜOEDIJXEX Vooriü vrouwen KOUSEX enz enz daags vóór de rcrkoopinj les morgens van 10 tot 12 en des namid an £ j ziguufen 269 STAATSLOTERIJ De trekking der EEkSTE KLASSE begint on ddiidag 12 April 18 69 SOCIËTEIT ONS GENOSe£X r SOIREE HDSIGALE uit te voeren door een geze =ciMp JEUGDIGE DILETTAXTEX op WOEXSDAG 31 MAART 1869 des avonds ten s ure HEEHEX LEDEN met hunne DAMES Trijen toegang Btirger Bewaarsciiool te GOUDA Inacbrijving van Kinderen voor het tweede kwartaal op DIXGSDAG den 30 MAART 1369 des avonds ten 7 ure in het Schooilocaal J N SCHELTEMA Pm viv ZEI ÏLEV Openbare Verkooping te cotruM op DINGSDAG uen SO MAABT 1869 des roorojiddags ten 11 ure in het Logement HET HEETiiris van een kapitaal WINKELHUIS en staande en liggende in de Wijdstraat aan de Markt te Ggcda Wijk A X 158 waarin een ruim zeer doelmatig voor Winkel ingerigt Voorhuis zes Kamers beschoten Zolders eene goede Keuken roet Pomp en Regenbak een Kelder en hetgeen verder tot een gemakkelijk en goed Huis behoort Te aanvaarden I Mei 1869 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris U J EORTJUIN DRQOGLEEV ER te Goida boelhüis te ecetihuUen op WOEX SDAG den 21 VPRIL 1 69 des voormiddags ten 10 Ure OM CONT iNT GELD aan deBouwmanswoning ViE en BouwHST bewoond door T PAUL van PAARDEN KOEIJE SCHAPEN VARKENS BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN eenige meubilaire en andere roerende GOEDEREN TAKKEXBOSSEX en hetgeen nog meer zal worden aangeboden Nadere infonuatien zijn te bekomen ten kantore van Notaris A N JIOLENA VR te ZuidWaidiiixxeeii Een ieder wordt gewaarschuwd eenige gelden of goederen ten roijnen name aftegeven zullende er door mij geene betaling van gedaan worden D BUL GocD 27 Maart 1869 De naar voorschrift van den koninkl Gel eiraen Hofraad en UniversiteitsPro fessor Dr HarleSS te Bonn gefabriceerde Stollwerck sehe Borst Bonbons zijn tegen iO cent per pakje echt te verkrijïPn te ümida bij den Apoth J W BOER S en te S choonJiovm bij A V OLFf CORRESPONDENTIE P vraagt of de bevolking dezer stad ook niet mag hopen door de goede zorg van het bestuur van lijd tot lijd ingelichl te worden nat hun alzoo ter voeding wordt aangeboden zoo als dit mvolgenswaardiger wijze ie Goes geschiedt C wenscht dat bj eventuele ongesteldheid van een der brievenbestellers maatregelen genomen worden door i n postdirecteur om een hulpbestelier in dienst te stellen opdat de belanghebbenden niet weder zoo als onlangs gedurende 3 weken hunne brieven b ijna een mir te laat ontvangen In elk geval moet in de dienst van bestellers niet door drie voorzien worden dit is een zeer groot ongerief voor den handclsstand niet alleen maar met vol ie houden door de anderen Tegen rf tijd dat ie vierde weder in dienst iomt s een zijner collega s door uitputling weder builen staat zijn pligt e doen en onderhoudt men op die wijze een zieïeiijk uitgeput personeel Dl bek Je inzenders der stukken lehooren bij de redactie fin te xijn tn te zortrn ir UyV z d u Deze Courant verschiJTt dci Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden isy 2 franco p post 2 25 Advextentien van 1 3 re ls tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving De VOOEZITTEK van den Gemeenteraad te Gooda geeft naar aanleiding der wet van den 4 julij 1850 Staatsblad n 37 kennis dat de Lijsten de personen aanwijzende die tot bet kiezeu van Leden der Tweede Kamer van de Staten Generaal van de Provinciale Staten eu van den Gemeenteraad bevoegd zijn definitief gesloten en op de Plaatselijke Secretarie zyn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op de werkdagen van des morgens 9 tot des namiddags één ure terwijl bovendien eerstgenoemde Lij t is aangeplakt aan den ingang van de St Aothoniestraat bj ien Kleiweg de tweede aan den ingang van de groote Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemde aan den ingang van de Lange Groeoendaal bij de Gouwe aan het Gebouw der Luthersche Kerk Gouda den 27 Maart 1869 De Voorzitter voornoemd V BERGEN IJZENDOOEN buitenland IJOndOQ 29 Maart Uit Washington verneemt men dd 37 dezer bet door den senaat aangenomen ontwerp tot wgziging der tenure act is door het buis der rertegenwoordigeis met 99 tegen 70 stemmen verworpen Over Eio Janeiro dd 28 febr wordt gemeld De Paragcyanen te Assumption hebben verzocht om de vestiging vaneen roorloopig gouvernement Omtrent Lopez is niets metzekerheid bekend Uit Bombay wordt gemeld Zaturdag namiddag is deemir Shere AH te Umbailah aangekomen en uit naam derkoningin begroet met te kennen geving van de hoop dat metdeze bgeenkomst een nieuw tijdperk van wederzijdsche vriendschap en vertrouwen moge geopend worden De emir wasmet die ontvangst eer ingenomen De hem bij deze gelegenheid aangeboden ge cheuken worden geschat op cene waardevap 10 000 Parijs 29 Maart Het berigt in de Ganiois dat Frankrijk aan P uisen om opheldering zou hebben gevraagd betreffende eene mobilisatie van troepen wordt len stelligste tegengesproken De Patrie zegt dat de manschappen wier drie maandenverlof den 31 dezer afloopt bevel hebben ontvangen om zichweder bij hunne corpsen te begeven Er wordt geen verlengingvan verlof toegestaan ongetwijfeld omdat de instructie vanofficieren en manschappen met betrekking tot de nieuwe wapening krachtig zal kunnen worden voortgezet Madrid 29 Maart Men verzekert dat de meerderheid der Cortes bepaaldelijk op dom Ferdinand van Portugal hare keus zal nitbrengen in weerwil zijner weigering binnenland GOUDA 31 Maart De eerete kamer heeft gisteren avond hare werkzaamheden hervat Van e tweede kamer zijn de aangenomen wetsontwerpen ontvangen en verzonden naar de afdeelingen diein deze zitting zijn zamengesteld In een dezer dagen by de uitgevers Nijhoff en Zoon teArnhem verschenen vertaling van het werkje van A Larrien get Weg met den oorlog leest men o a het volgende In veertien jarea tijds van 1853 tot en met 1866 hebbenEaropa en Amerika tan deo oorlog de verscbrikkelgke somvan ƒ 22 000 000 000 ten koste gelegd Twee en twintigduizend millioen galden I Maar dat is meer dan het derdegedeelte der waarde van alle roerende en onroerende goederen l Fru k j k L t c Lcu ug ua uciijiL atrt4i De prijs der Advertentien van één tot zet regeU met inbegrip van het zegel ïs 0 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters wfffdenbe skend sur plaatsruimte de inkomsten van Frankrijk gedurende eene Lalve eeuw het is zesmaal zooveel als al de fransche spoorwegen gekost hebben En toen is deze enorme som die wanneer zij aan werken des vredes besteed ware geworden een geheelen ommekeer ten goede in den maatschappelgken toestand van Europa te weeg gebragt zou hebben toch zijn deze 22 milliards door den boozen genius van den oorlog in veertien jaren tijds gebruikt om 1 800 000 menscheu van de aarde te doen verdwijnen Uit de Betuwe schrijft men De wintervruchien staanever bet algemeen zeer goed e veide De zachte winter beefthaar blijkbaar geen kwaaa gedaan e de tegenwoordige koudeweergesteldheid is mede niet ongunstig om te vroege ontwikkeling voor te komen Omtrent tarwe gerst rogge koolzaad kan niets bijzonders gemeld worden Voor de zomergewassen is de grond behoorlijk bereid doch voor dat men aanhet zaaijen kan denken moet het eerst warmer worden Metde erwten eu aardappelen is een begin gemaakt De uiterwaarden en weilanden zijn hooger in prijs dan vorige jarenen belooven veel gr is Van de rruchtboomen verwacht menveel vooral peren Van de appelen weinig wegens de grooteopbrengst van den vorigen herfst Het vee is gezond enduur door den lagen waterstand in den herfst en winter kon aanvelen arbeid versohaft worden en was het mogelijk de binnesloten uit te graven De toestand van deu werkenden stand i3alzoo vrij gunstig In den Zuidplaspolder was eene verbeterdie polderbemaling sinds lang noodzakelijk geacht Die zaak is in handengesteld eener commissie wier rapport weder is onderzocht doorhooggeplaatste deskundigen Aan ingelanden is thans aanbevolen het stichten van 2 schepradstoommolens in plaats vande oude stoomvijzelmolens en het aan de bovenmachine verbinden van een strijkgemaal men hoopt dat die plannen zullen worden goedgekeurd in t belang der ruim 4 000 banders van dezen polder REGLEMENT dek LIBERALE KIESVEHEENIGING vooh HET HOOFD KIESDISTEICT GOUDA Art 1 De vereeniging stelt zich ten doel eene goede keuze van vertegenwoordigers in Eijks Provinciaal en Gemeentebestuur te bevorderen Tevens de zedelijke eu stoffelijke ontwikkeling van het volk op krachtige wijze voor te staan en daartoe bij te dragen door 1 Handhaving der openbare school tegen alle rechtstreeksche en zijdelingsche aanvallen 20 Het opwekken van den publieken geest door het bespreken der publieke zaak het houden van openbare voordrachten en het ter lezing laten rondgaan van tijdsch iftn brochures en enkele numiuers van dag of weekbladen Art 2 Ieder ingezeten van het Hoofd Kiesdistrict Gouda ter verkiezing van leden voor de Tweede Kame der StatenGeneraal die den onderdom van 18 jaren bereikt heeft kan lid der vereeniging worden Art 3 De vereeniging is verdeeld in afdeelingen De leden der vereeniging in eene en dezelfde gemeente woonachtig vormen eene afdeeling De leden van kleine gemeenten konoen zich tct céne afdeeling vereenigsn Elke afdeeling bestaat uit ten minste 10 kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal De afdeelingen dragen den naam van de gemeent n waar zij gevestigd zijn Die tot een zelfde district voor leden van de Provinciale Staten behooren vereenigen zich met elk inder ter bevordering van goede keuzen voor leden dezer Staten Het Bestuur in de gemeente der afdeeling waarnaar bet kiesdistr t genoemd wordt treedt dan als Ilocfijbeftinir voor lat