Goudsche Courant, donderdag 1 april 1869

ais rT E j j iiLrl ÜÉÉP l j litr sl a vu r Hoofdbestuur cm Af l 1 be= uur isvjorgeschrev except bet bepaalde bg art 9 wat betreft debenoeming vau 6 leden en art 12 rlee Art 4 Meu ordt lid der vereeniging door liet oaderteekenen van het reglement Men houdt op lid der vereen giug te yn door eene verkl irin aan t Hoofdbestuur of het Bestuur der afdeeln g m te zenden dat men voor t lidoiaHtschap bedankt door zijne oon plaa s te ves gen builen het Hoofddistr ct alsmede door het n et volüüca der vastgestelde coi lributie op den daartoe ge stelden termijn i r fi rt 5 Ieder lid betaalt voor jaarhjksehe contribuUe 1 e deel willende nemen aan de lezing v Ie geschriften die l Hoofdbestuur ter lezing aan de leden doet toekomen nog i Hei vereenigingsjaar begint met 1 Januari üe A fdecliii sbestnren vorderen de contributie in Z ij maken van de Be leden die tot geene afdeeling behooren enden voor hetzelfde tijdstip het volle bcJr ig aan den genoemden penningmeester toe irt 6 Het bepaald bedrag der contributie is minimum ieder lid vult jaarlijks zelf het bedrag ia op de hem a ngeboden blancoquilantie Het bedrag boven het minimum wordt ten volle aan t Hoofdbestuur verantwoord Art 7 Op daartoe gemotiveerde aanvrage kan t Hoofdbestuur aan Districts eii Afdeelingsbesturen eene geldelijke bijdrage ter gemoeikoming in noodige buitengewoue kosien verstrikken Art S Ieder lid der vereeniging kan deelnemen r aa alle benadsl igingen en stemmingen alléén het declnecnen aan de stemming over voorgesielde candidaten wordt beperkt lot hen die kiezer ziju voor het collegie waarin een vacature te vervullen is Art 9 Het Hoofdbestuur bestaat uit de voorzitters van de Besturen der afdeelingeii benevens zes in algemeene vergadering te benoemen leden Deze laatsten orden gekozen voor 3 jaren De orde van afireding i ordi geregeld naar ecu door loting op te maken roosier Art 10 Het Bestuur van iedere afdeeling wordt door en uit h re leden gekozen i lieslaat uil miusteus 3 persontj Zij worden gekozen voor 3 jaren De orde van aftreding wordt geregeld naar een door loting op Ie maken rooster Art 11 Het Hoofdbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter een oi dervoorzitter een secretaris en een i ningmees ter Deze bepaling geldt ook voor de Afd 0esturen dezen zijn echter niei gehouden een ondervoorzitter te benoemen De roor7itier de secretaris en de penningmeester van t Hoofdbestuur moeten te Gouda wonen Art 12 Het Hoofdbestuur benoemt jaarlijks in de maand Dececiber uit ziju midden eene permaneute commissie van 7 leden tot regeling der loopende en presserende zaken De voorziiier kan vau deie commissie geen lid zijn rt 13 Het Hoofdbestuur doet jaarlijks iu de maand April in eene algemeene vergadering verslag over het afgeloopen jaar en rekening en veraiitwoording van zijn beheer Deze bepaling geldt ook voor de Besturen der afdeelingen Art li Het Hoofdbestuui zorjjt dat in elke vergadering de kiezerslijsten zoo volledig mogelijk aanwezig zijn Deze t oaliiig geldt ook voor de Bestureu der afdeelingen voor zooverre haar betreft Ari 15 Het Hoofdbeslaur belegt vergaderingen loo dikwijls het dit i oodig iicht of wanneer ten minste een tiende der leden dit schrifieljk met opgaven van redenen verlangt Deze bepaling is ook toepasselijk op de Afdeelingsbesturen do h wat t laatste betref minstens een vierde gedeelte der leden Art 16 liet houden der ve gaderingen en de punten van besehrijiing worden aan de leden bekend gemaakt door conTocatie biijetlen Art 17 De candidaten voor leden van de Tweede Kamer dei StatenGeneraal en der Provinciale Staten worden gekozen op de volgende wijze ledere aideeling formeert voor iedere vacature een lijst van twee candidaten en zendt die voor de Tweede Kamer aan t Hooffibestuur in en voor de Provinciale Staten aan t Districtsoestuur hetweik daarvan eene a emeene alphabetische lijst formeert Uit de uao oo voorkomende candidaten wordt daarna ter algemeene vergadering één gekozen n als caudidaat der vereeniging geproclameerd Art 13 AUe stemmingen over personen geschieden bij digt gevoowen en ongeteekende briefjes Indien bij de eerste stemming niemaad de vereischte meerderheid op zich vereenigt heeft er eene twe de vrüe sfnimin ti i = pi diar t iioodig herstemming lusschen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste steramen op zich vereenigd hebben Bij staking der stemmen beslist het lot Art 19 Wanneer op eene algemeene vergadering niet meer dan 50 kiezers voor de Tweede Kamer der Staten CJeneraal of der Ptovinciale Staten ijn opgekomen zal niet tot eene stemming over candidaten worden overgegaan masr eene tweede algemeene vergadering uitgeschreven worden en in deze vergadering dan een caudidaat geproclameerd worden onverschillig bet aantal opgekomen kiezers Ajt 20 Wanneer het Hoofdbestuur het noodig oordeelt worden de voorgestelde candidaten namens de vereeniging uitgenoodigd aan de beraadslagingen deel Ie nemen Voor het houden der stemming verlaten zij de vergadering Art 21 Geene wijziging kan in dit reglement gebracht worden dan wanneer minstens 50 leden tegenwoordig zijn en tuee derde dier leden zich er voor verklaren Zijn geen 50 leden opgekomen dan wordt eene tweede vergadering uitgeschreven en in deze onverschillig het aantal opgekomen kiezers over de voorgestelde wijziging beslist Art 22 Dit reglement treedt in werking dadelijk na de vaststelling 26 Februari 1S69 ADDITIONEELE ARTIKELEN Art De zes door de algemeene vergadering in t Hoofdbestuur te benoemen leden worden eerst gekozen nadat de afdeelingen zich geconstitueerd hebben hetwelk binoen vier weken na dato de es moet geschied zijn Art 2 Ter voorloopige vervanging van t Hoofdbestuur wordt de commissie tot het ontwerpen van een Reglement benoemd tot commissie van bestuur met gelijke bevoegdheid en verplichtingen als bij het reglement aan t Hoofdbestuur toegekend wordt Art 3 De eerste algemeene vergadering wordt zoo spoedig mogelijk door de commissie van bestuur belegd Art 4 Hij die staande deze vergadering of later als lid dezer vereeniging toetreedt teekent het vastgestelde reglement en brengt nader zijne bandteekening over op het reglement dat in iedere gemeente van t Hoofd Kiesdistrict ter medeteekening zal worden nedergelegd Art 5 Zoodra het vereischte getal leden zich in eene gemeente of iu gecombineerde gemeenten beeft aan gegeven wordt een der leden door de commissie van bestuur uitgenoodigd tot het beleggen eener vsrgadering en het constitueereo der afdeeling Aldus vastgeste i in de vergadering van den 20 Februarij 1S69 De Ccmmüaie van JBeafuur A A G VAN ITEBSON L M VAN KOOTEN M J FOKTUIJN DHOOGLEEVEB Gemengde Berigten Het spaansch gouveroemeiit wil de staatskerk behomjeo en de vrijheid van godsdienst handhaven De koning der HeJlenen verzet zijn zinnen door reistoertjes den 13 april vertrekt hij naar Corfu De ontmanteling van Loxemburg gaat Pruisen te langzaam Men wil van Spanje een kiesrijk maken den koning benoemen voor Ifa jaren en den burgeroorlog periodiek doen zijn iaervie heeft eindelijk verlof van de porte bekomen om een handelslractaat te sluiten met Oostenrijk De koning van Italië heeft namens de bevolking van Napels een gouden kroon ontvangen Te Madrid is eene earlistische zamenzwering ontdekt en zijn een generaal een kolonel en een kapitein gevangen genomen De verkooping der galerij van schilderijen nagelaten door f Dtlesaert heeft 530 000 fr boven de raming opgebragt de 112 oude stukken nagenoeg 1 390 000 en de 101 moderne omstreeks 394 000 frs In jaoje begint men met de invoering der nieuwe munt berekend naar 4 realeu tegen elke petetta In Frankrijk cd in Pruisen begint men naar aanleiding onzer nedeilandsche bemoeijingen te ijveren voorde afschaffing van het dagbladzegel De kleinere gemeenten ijveren voor de grootere t f en de voorgestelde wijziging der armenwet De exkoning van Hannover heeft een scherp protest uitgevaardigd tegen Prnisen De prinsen van Orleans ontraden den hertog van Montpenaier de apaansche kandidatuur De mikado van Japan heeft benoemd tot minister van njarine den amerik Imleuaot ter zee Grinnel en tot generalissimus van het leger den duitsch amenk officier Paul Frank Vergeefg protesteerden de fransche en tng gezanten ïe Santiago in Chili en in het binnenland wordt gemeld van eene aardbeving De toestand op Cuba is verbeterd De rotterdarasche diergaarde heeft o a ten geschenke ontvaoeea yan den gezagvoerder F D de Ruijter en van den hr T Draijer alhier twee patagonische honden Dezer dagen vertrekken uit het friesche dorp MDgwerd naar N Amerika S ïi iisgezinnen bestaande uit 34 personen UoDderdag jl zijn te Bemmel verbrand twee huizen bewoond door vier gezmaen Te Ancona hebben oproerigheden plaats gehad die geëindigd zijn met de schorsing der nieuwe accijnscn Met jnlij z I te Berlijn eene stedelijke beUting op de ickomsteB worden ingevoerd n de napelschc provinciën worden hevige republikeinsche proclamatien ver5 r id Bij de verdere wTkir i H i 3e pp iti en uitgaande regteu 27 319 521 th ontvangi n najrenoeg 50 millioeu gulden Bij het oproer te Xeres werdeu 170 militairen eu 300 personen ran de be volking gedood of gewond Men wil alle nu in Spanje onbekende iodustrien oor 15 jaar vrijstellen van belasting De werklieden te Preston volharden iu de werkstaking d icli men onderhandelt over eene schikking h Ecuador is de pres Kbpinosa door een oproer afgezet en Garcia Morena gekozen alg voorloopig pickident Te Enschede is aan de vrunvvelïjke lidsmaten der doopsgezinde gemeente het regt van stemming toegekend bij bet beroepen van predikanten Bij het af ven van een heideveld te Garderen is een oude begraafplaats ontdekt Men vindt daar oubeschadigde urnen met aseh en beenderen en daarbij lansen mede in goeden staat De president van Bolivia heeft zich opgeworpen tot dictator na een aanslag op ïijn leven Te Limoges zijn 9U0 Cariisteu geïnterneerd Te Paenza is eene zamenzwering ontdekt Vijftig duizend vreemdelingen hebben ie Rome de paaschfeesten gevierd VEBGADEBING van den GEMEENTERAAD Diugsdag 30 Maart Tegenwoordig al de leden met uitzondering van den heer Remy De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd Is ter tafel gebragt en voor kennisgeving aangenomen eene dispositie van gedeputeerde staten van Zuid HoUanÓ van den 23 maart 1SS9 nO 22 waarbfj wordt goedgekeurd het laadsbesluit van den 12 te voren tot verlenging van de buur van het societeits gebouw Is gelezen eene missive van B en W van dan 30 maart 11 die daarbij ter goedkeuring aanbieden het ontwerp eener overeenkomst tngschen het hoogheemraad chap van Rijnland eo de gemeente Gouda betrekkelijk de waterinlating op en de watTafvoer van den boezem van Rijnland Dit ontwerp zal gedrukt aan de leden worden rondgedeeld De voorzitter stelt aan de orde de stemming over het ïn de vorige zitting behandeld voorstel tot het ten koste van de gemeente Gouda doen aanleggen onderhouden en verlichten van den toegangsweg naar het station van den rijn spoorweg waarover de stemmen hebben tjestaakt Bij de daarover gehouden stemming verklaren zich zeven eden vóór en een gelijk getal leden tegen dat voorstel zoodat de stemmm weder staakten waardoor het wordt geacht niet aangenomen te z jn Tegen stemden de heeren Peeters van Straaten Droogleever Layten Buchner Reutiuger en van Genntp Vervolgens gaat de vergadering over tot de benoeming van een kleiweger Door den secretaris wordt opgave gedaan van de nafnen der sollicitanten Van dezen verkrijgt A van der Kleyn 10 en E van Gent 4 stemmen zoodat eerstgenoemde tot kleiweger is gekozen Na die benoeming wordt de zitting opgeheven De directeur van het postkantoor te Gouda brengt ter kenni an belanghebbenden dat op den staat van brieven geadresseerd aan onbekende personen over de maand februarij 1869 voorkomen de navolgende adressen afgezonden van Gouda aan mej B Euijer wed Brouwer P K Lip R K Lip M Fol J H Swaab jr en Bent allen te Amsterdam H P Hamer te Harderwijk K van Gilst te Leiden A Unietel te Oud Sohoonebeek mevr J Daniels te Eotterdam J Verbeek te Teteriugen P W Monnee en Jacobs beiden te Utrecht F Versteeg te Aalbrugge J Loosje te Dienslaken C Kooy te Gouderak W Schoffels Ie Megeren V Looij te Vurenzem j F D Eoukema te Tholen j H Middel te Zuidwolde afgezonden van Boskoop aan Doropeling te Wouw J Verbeek te Teleringen J Hulsschruder te Weipoort afgezonden van Moordrecht aan G Koolmees te Middelburg terwijl in jauuarij II van Gouda naar Duitschland zijn afgazonden aan C C Knaap te Eisenach Kemper te Tullen Eegthebbenden kunnen deze brieven tegen betaling van hetport terug bekomen door middel van het postkantoo te Gouda GoCDA De directeur voornoemd KOETSVELD 27 Maart 1869 Varia A Een voorstel tot herziening van een paar bepalingen der Brmwet ingediend door een lid der kamer heeft het moge al of niet goed zijn weinig kans ets aangenomen te worden Vooreefl is men hier nog niet best gediend met wetsvoor Btüilen van kamerleden en ontvangt die liever van het ministerie maar ten andere is ook het onderwerp niet aanlokkelijk Veel klagten zijn reeds tegen de armwet aangeheven het domic lie van onderstand is een lastige zaak Maakt men het den een naar den zin een ander acht zich door de nieuwe regeling zeer benadeeld en petitien voor en tegen zullen bij menigte ingediend worden Het doel van bet tegenwoordige ontwerp is om de kleinere gemeenten waar zich tijdelijk weinig vreemdelingen vestigen te ontlasten ten koste der grootere gemeenten waar zich wegens nijverheid of handel veel vreemden vestigen Uit de kleinere gemeenten dus petitien voor ging der armwet zijn een net die ieder bevraligl kan over dit onderwerp niet gemaakt worden omdat de geheele regeling van het armwezen bij de wet in strijd is met de eenvoudigste begrippen der staathuishoudkunde en hoogstens al een noodzakelijk kwaad kan beschouwd worden Armverzorging is geen pligt van den staat ook niet van de gemeente Niemand kan gedwongen worden om zijn verdiensten door zijn arbeid verkregen te besteden om anderen te ondersteunen en toch dit heeft plaats als de belastingen door de burgers opgebragt voor een gedeelte besteed worden om anderen te onderhouden Dat is een onzuivere toestand waarvan wij waarschijnlijk in veel jaren nog niet verlost zijn Maar moeten de behoeftijren dan niet verzorifd moet niet jteholpcn worden waar hulp dringend noodig is f Zeer zeker er moet geholpen worden en er zal ook geholpen worden daarvoor is het verledene van het nederlandsche volk ons borg Nederland dat zich zoo gaarne een christelijk land laat noemen zal de eerste deugd van het Christendom niet vergeten Liefdadigheid is de plijjt van ieder individu niet van don staat De kerkelijke gemeenten zijn als van zelf aangewezen om de liefdegaven uit te deelen en deze zullen daartoe door het geheele olk in staat gesteld worden maar tot de zorgen van den staat kan armverzorgii g niet meer behoren De staat dwingt en liefdadigheid kan nimmer gedwongen worden In Frankrijk waren in 1867 31 magazgnen voor tabak 17 tabaksfabrieken 357 entrepots en 3883 tabakswinkel De geheele ontvargst bedroeg ruim 120 millioen gulden In 19 departementen werd tahik geteeld Parijs had 2 fabrieken 4 entrepots en 808 tabakswinkels Voor ruim 20 millioen gnldeu werd daar aan tabak verbruikt De winsten op den tabaksverkoop bedragen voor het gouvernement ongeveer 90 millioen gulden s jaars Een raadslid is niet vervolgbaar voor hetgene hij in zijn betrekking spreekt een bepaling die hoogst noodzakelijk is zal de verlegenwoordifrende regeringsvorm geen wassen neus zijn Teregt is dit door de duitsche volksvertegenwoordiging ingezien en in weerwil van den tegenstand door den alvermogenden V Bismarck heeft zij zioh met een voorstel vereenigd om Hit regt aan de vertegenwoordigers de volks te waarborgen Het misbruik maten van dit regi is juist door de straffeloosheid onversoboonbaar eu heeft een raadslid zich te buiten gepaan zonder door den voorzitter tot de orde te zijn geroepen dan staat hem slechts een weg open om aan de publieke opinie voldoening te geven eu dat is in een volgende raadsvergadering of het uilgebragle gevoelen door motieven te staven of cpenllijk amende honorable te doen Dit is hij aan de pubtieke opinie aan de waarheid verschuldigd Nu Ie mitii cr van binoenlandsche zaken de bijzondere Aiiderwijzers heeit aangeschreven om zonder aanzien van persoon de klagt n die zij tegen het schooltoezigt mogten hebben aan hem bekend te maken zal het spoedig blijken wat men van die hooge voorden moet denken die zoo nu en dan in de kamer worden gehoord of van de roerende klagten die men in sommige p Trtijb aden kan lezen Zijn eenmaal alle klagten ingekomen en dit getal zal zeker niet groot zijn dan houdt al het gezeur cp de feilen spreken dan duidelijk en ieder zal weten wat bij daarvan dan te denken heeft Alweder een wet op het booger onderwijs Zal dit ontwerp gelukkiger zijn dan het voorgaande en door de kamer in behandeling genomen worden Het is zeker te wenschen dat dit onderwijs spoedig geregeld worde en het is reeds lang genoeg besproken dat men ook omtrent deze zaak een gevestigde overtuiging mag verwachten BUBGEELUKE STAND GOUDA G££oREN i S3 Maart Arie oadera D Oaveoeel eo J Kraijt 37 Christina ouders C D Botterop ea M N Verkerk Cornells Jacobus ouders J W M Kromme en A C va Leeoweo Aooa Elizabeth ouders J Beaois en C A van Maareo 29 Dirkje ouders D van Stavel en P Verkerk OviBLEDEK 2d Maart i Viuer wei O van Ws J2 j A A Jaspers Sm 27 J Nieuw eld 15 m D C van HouwcBinge 7 w It Delamap 3i j 28 J van I i ck 6 j t iortoiJD 7 j 0 m 29 H H J Middel 18 m J Znidam 1 j 30 A M Soo wed M Wont 77 j W Vermg 6 w