Goudsche Courant, donderdag 1 april 1869

P C hverUniun rel Voorspoedig berallen van een oe ehapen zoon E C DUPPEK KiKIOGH HeIJ3 H iSTKiCHT S Maart 1S59 E aiffe en a yetiietne l enn j r tg rhDua l ur§ 3 ok nIHuJEitÜErm ali op de OOSTHAA en te GOl i A ZONDAG 4 APRIL 1=69 eene eenige Vertooning en laatste VOOKSTELLING m di Saizoen te geven door het VLAAMSCH VA TIONA L TOONEELGEZLLSCKAP van ANT EEPEN onder Directie van den Heer ELOU LEMAIRE me medewer ii ï van Mej BEEHSMANS DE KIHDERROOFSTER Groot A Ut drarua ia S Tafertrelen naar het Om de uitgfbreidbeiJ van het Drama zal er geen nastuk opgevoerd worden Aanvang der Voorstelling 7 nor Bnreaa geopend d j our 1 Rang 99 Cents 2 Rang 50 Cents Bij den Kastelein der Socii it ligt een lijst ter inteekecing De loting der plaatsen zal Zatnrdag deo 3 April voor HH inteekenaren plaats hebben des morgens ie 10 uren precies en kunnen na alloop daarvan plaatsen besproken vorden tot des namiddags te 3 oren Lokaal NUT ea VERMAAK te GocD i LIEF 4EBBERIJ TOONEELt OORSTELI ING teu voordeeie van het CENTEAAL VEE PLEGINGs GESTICHT voor ISEAELI TISCHE WEEZEN in Std and i p HlNGSDAG 6 Apbil 1869 PROGR iMM 4 Wit en Zwart I of Schoorsteenveger en Bakker blijspel met zaag m ééti bedrijf lIlSTiaYlM of de Vermiste Diamant Blijspel met laog n twee bednjien DE LOSBOL of het Kind deg Huizes met zans m ééa bednjf Prijzen der Plaatsen 1 Sang ƒ 0 75 2 Eang 0 40 Aiuivang 7 uur Plaatsen kunnen besproken worden aan het lokaal MAANDAG 5 APPIL 1869 van s morgeus iU tot 3 uur È IM et estra Mejafvrouw HOOGENBOOM Gwki verlangt met MEI aanstaande EENE MEID Op de KOKERPLAKKERIJ in de Stearine Kaarsenfabriek Gotu worden TWINTIG lEISJES gevraagd vereischteo zijn met beneden de 16 jaren ordenfehjk gekleed lezen en schrijven 8 eene aanbeveling Verdienste van ƒ 3 tot 5 eer week OPENBARE VERKOOPING VAN EENE ZEEE GEOOTE EN SOLIEDE PARTIJ S A S O f i ¥ O S 1 f op DIN GS DAG den 6 APItIL 1S69 iu het lokaal wijk E n 16 17 m de Nieuwsteeg te Gouda des morgens ten 9 nre De Notarissen MONTIJX en KIST te Gouda zijn voornemens ten verzoeke van hur js pricipslen het openbaar om contant geld te verkoopen EENE ZEER GEOOTE PAETU bestaande in Fransche doorgewerkte DOEKEN en CHALCNS in alle grootten en diverse DESSINS z arte geborduurde en effen THIBETDOEKEN en CHALONS eene partij PELLEN en LINNEN aan het stuk ilsook afgepaste HA D en THEEDOEKEN TIFELSTELLEN ONTBUTSLEVETTEN KATOEN en LINNEN diverse ZAKTOEKEN JAPONSiOFFEN MAESAILLE ÜIEMEI MADAPOLAMSCHE CHIETlNG en GRASLLSNEN Wollen en Damasten gekleurde TAFELKLEEDEN BEDDENTIJKEN POKKEN m gekleurde Eanden FLANELLEN HEEREN en DAMES PAEAPLUIEN ZIjDEN STOFFEN TLOEEKLEEDJES in a ie grootten eene partij gestreept en gebc duuri NETELDOEK voor STATIE ORDIJNEN Voorts vrouwen KOUSEN enz enz Alles daags v 5ór de verkooping de i morgens van jO tot 12 en des namiddags van 2 lO 4 cu te bezigtigen De Stoom Chocolade Bonbons Dragees Marcopijn Traganth en Suikergoed Fabriek van Pranz Stollwerek bofle Verancier te £ eulen a K heeft de eer hare rijke kens van erkende 6jne en fijne confituren elke op alle tentoonstellingen met de voornaamste prijsmedailles zijn bekroond gewoi len dringend aan ie bevelen De sedert meer Ha n 3 0 jaren zich in eenen steeds aangroeijenden roem verheugende STOLLWERCK sche BORST BONBONS zijn het beste tot heüen bekende huismiddel tegen catarrhahsche keel en borstkwalen De Chocoladen van bijzondere 6j heid onderscheiden zich van die der eerste parijsche fabrieken alleen door hare goedkoopheid Gevulde Chocolade Bonbons en tafeltlesserts zijn specialueiten der fabrikatie In Knali Bonbons met humonsuschc deviesen komieke verrassingen alsmede fijne PresentBonbonii cres en voorwerpen voor surprises steeds bet nieuwste en rijk gesorteerd In marcepijn platen van tot 5 pond bieden 500 dessins lu kunstmatige uitvoering rnime keus Geglaceerde gecandeerde en ingemaakte vruchten er en dingen van ten minste 50 pond worden geleverd franco vracht en ingaande regten te Arnhem of Sijutgth oil edige prjjcjuranten op frnnco aanvragen Abnhem 19 Deo 1S6S Men IE h er buitengewoon inge nomen met uwe MALZ BORSTBONBONi daar men tot de overtuiging gekomen is dat de anderen slechts oit gebrande Suiker en Vanille vervaardigd zijn terwijl de uwen van zuivere bestanddeeleo zijn gemaakt W J MAIJEB C De even goedkoope als tegen hoest en heeschheid voo treffelijk werkende MALZ BOHSTBONBONS van JohaNN Hoff zijn steeds verkrijgbaar in pakjes van 30 Ct in BLAAVW FAPIEU voorzien van de handleekening van Johanil Hofi Men gelieve hierop wel te letten daar geen ander fabriekaat zich op zolke heerlijke reftiluten kan beroemen DepólsderHoff scheMalz Prasparaten Alleen echt verkrijgbaar in Zakje blaaow papier van 30 Cts in JOHAX HOFF scH Centraal DépÓt Oude Bloemmarkt bij de Stiisleeg F 154 te Amsterdam alsmede te Goada bij J C VAX ÏEEUMINGEN te Woerden hij BENEI J VAv ii v BF T 269 Staats Loterij De trekking der eerste klasse BEGINT OP MAANDAG DEN 12 APRIL 1S69 Bij verklaring op den 30 Maart 1869 Vi o deL Heer Kantonregter te GouJa afgelegd heeft COENELIS TEEUWEN arbeider nonende te Cuuda aan zijnen zoon JAN handligting verleend speciaal tot het drijven van den boekhandel aarvaD afkondiging ingevolge artikel 4S6 van net Burgerlijk Wetboek De Griffier bij het Kaïitongeregt te Gouda Mr M BCCHNER nfeïlbaar Middel TEGEN WANDGEDIERTH Gevestigd als De póthonder van bovengenoemd middel der Gebre L J tei hall te Ouderkerk aid IJuel heb ik de eer mij door deze gelegenheid aan t bevelen tot het zuiveren van panden meubelen enz Ingeval men ook lelf iets dergelijks zou willen reinigen zyn de middelen per 1 kan of per halve kan met gebruikiaan wijzing bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven zich alsdan te a per e ƒ onder het motto SECRET den Boekhandelaar A BRINKMAN Ihier Van de lüptte gtkeimhoudiiig kat rd §@ 9 Jl r3 t Zondag 4 April GrOrroSCÏffiOÖÜKAKfT Deze Courant versotijnt des Bonderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien Faa 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn j Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 De prijs der Adrertentien van één tot les regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eilïen regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekeud naar plaatsruimte slechts een schorsend votum en eene voorwaarueiijke sanctie De minister die geen lid der cortes is wordt uitgesloten van de discussie De senatoren worden benoemd voor 12 de afgevaardigden voor 3 jaren De discussie over dit ontwerp zal in de volgende week beginnen en de verkiezing van het hoofd vau den staat zal het werk bekroonen Nog altijd blijft het onzeker op wien de keuze zich bepalen zal Montpensicr heeft eene partij voor zich maar niet overwegend genoeg om te vrijwaren tegen eene verrassing De koning van Portugal die tot nu zeer crnstitntioneel was heeft de vrijheid genomen eene nieuwe kitswet te octroyeren waarbij de 179 afgevaardigden ingekrom en worden tot 107 Een coup d e tat in het klei Het volk 1 verbaasd en ontevreden Zulke nitspat ingen dacht men te Loven te zijn en het is te wenschen dat de meerderheid der bevolking door zedelijk verzet de krachteloosheid van den maatregel zal doen blijken In Hongarije heeft de oppositie zich sterk doen gelden bij de verkiezingen De meerderheid der ministeriele Deak pnrtij is geweldig verznakt en zij zal voorzigtig moeten handelen zoo zij niet overvleugeld w il worden Rusland begint met zijn ligting vroeger dan anders en in Frankrijk is men ijverig bezig met militaire oefeningen doch wij raken Zoo gewoon aan dien langdurigen halven oorlogstoestand dat wij ons niet bekommeren over eenig voorteeken en wachten tot dat de donder van het geschut zekerheid geeft Karel van Euroeuie heeft zin den ouafhankelijken vorst te spelen maar de vasal rekende buiten den leenheer De porta beeft hem verboden gezanten in het buitenland uit te zenden Kennisgeving NATIONALE MILITIE BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen Ier algemeene kennis dat de Tweede Zitiing v in den Militieraad bedoeld bij art 8G der Wet van den 19 Augustus 1861 Staatsblad n 72 zal plaats hebben in de Lakenhal te Leiden en wel 1 Op Dingsdag den 13 April 1S69 des voormiddags ten 9 2 ure voor de Lotelingen omtrent wier zaak in de eerste zitting geene ui spraak is gedaan en die wegens gemis der ge vorderde lengte of wegen het hebben van gebreken nog persoonlijk moeten worden onder ccljt 2 Op Woensdag den 21 April daaraanvolgende des middags ten 12 ure o Voor de Lotelingen die een Plaatsvervanger of Nummerï ruisselaar verlangen voor te stellen b Voor he T die als Piaatsverv inger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden De loteiingen die voor bovengenoemden Militieraxd moesten verschijnen dooh niet verschenen zijn worden gehouden geene reden tot vrijstelling ie hebben en voor de dienst aangewezen terwijl hel niet ontvangen eener bijzondere Kennisgeving of Oproepicgsbiljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor den Mililieraad of tot het indienen j van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde 1 bewijsstukken öuttenlanïï Londen l April Te Washington is nu het ontwerp tot wijziging der ivet op de benoeming en het ontslag van ambtenaren definitief door den senaat en het huis der vertegenwoordigers vastgesteld en wel in substantie zooals het eerst door den sen iat was aangenomen De toestand schrijft men uit Brazilië dd 1 maart vanParaguay is niet veranderl men weet niet waar Lopez is Juahama is gestorven en Paranbozis te Assumption aangekomen Onlangs werden er in verschillende protestautsche kerkente Dublin en Kildare meetings gehouden orn uit de leekenvertegenwoordigers te kiezen vooreene synode welke den 31 maart zou bijeenkomen De centrale synode of de algemeeneconferentie van de geestelijken eu leeken uit alle iersche diocesenza den 8 april te Dublin plaats hebben Op deze vergadering zullen de omstandigheden waarin tegenwoordig deiersche kerk verkeert naauwkeurig overwogen worden Het karakter dat deze conferentie waarschijulijk zal kenmerken magworden afgeleid uit het feit dat men op een der meetings welke maandag jl in Dublin gehouden werden getracht heeftgeene personen verkiesbaar te stellen die bij de jongste verkiezingen hunne stem aan de liberale kandidaten hebben gegeven De motie die roet dit doel werd gedaan werd eerst ingetrokken nadat men had betoogd dat het niet waarschijnlijkwas dat zoodanige persoon zou worden veriozen Parijs 31 Maart Het berigt dat de hal jaarsche verlofgangers naar huu corps zullen terugkeeren omdat hun verlof 31 maart eindigt is juist Dit feit is niets ongewoons Een bewijs dat het hoegenaamd geen oorlogzuchtig karakter draagt is dat de minister onlangs het tweede gedeelte van het contingent zoo wat 30 000 man naar huis heeft laten gaan In het wetgevend Jigchaam zeide Kolb Bernard dat de zamenstelling van eene fransch belgische commissie om de hangende zaken te onderzoeken het noordlijk d parlement verontrust Kolb verzocht de regering om een antwoord op de vraag of er kwestie is van het tegenwoordig handelsverdrag te vervangen door een ander verdrag en de tarieven e her ien ïlonher En wordt ten slotte herinnerd dat de loteling omtrent wien de Mililieraad in de Eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan niet in ao tweede zitting behoeft te verschijnen ten ware hij daarin een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar mogt willen voorstellen Gouda den 2 April 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEE FOBTUIJN v BEEGEN 1JZEND00EN Ovei zigt Gouda 3 April Te Florence is het groene boek ingediend het bevat 69 stukken en loopt van 7 dec 1867 tot l dee 1868 maar het biedt weinig goeds aan De groote kwestie is geene schrede verder gekomen tot hare oplossing de Franschen blijven in Italië om dea paus te beschermen en men onderhandelt zelfs uiet meer over wijziging van dezen toestand Het is dan ook niet mogelijk dat het land tot rust komt woelingen zamenspanningen en oploopen komen telkens voor in de verschillende deelen i des lands en zoo kan geen orde geen welvaart gedijen de financiën blijven hopeloos Spa ije biedt geene betere vooruitzigleii Het land stond reeds in slecht crediet en men besluit tot eene aanzienlijke leening die slechts tot bezwarende voorwaarden te plaatsen zal zijn Bij een goed financieel beheer kon de toestand spoedig verbeteren maar het is niet waarschijnlijk dat het geschokte land in de eerste jaren rustig zal worden Eindelijk is een ontwerp van constitutie ingekomen van 130 artikelen Gelijk Biet anders te verwachten was verzekert het de belangrijkste vrijheden als de persoonlijke vrijheid vrijheid van drukpers het regt van vereeniging het algemeen steroregt Maar de godsdienstige gelykheid heeft men niet durven voorstellen de Katholieke kerk zal wel r su eigentlijke staatskerk blijven maar toch eigene regten bezitten waarbij men de vrijheid der overige Cerediensteu meent te kunnen waarborgen De koninklijke regering wordt althans in naam behonden men schijnt meer te hechten aan het woord en minder aan het we Ti iltt o