Goudsche Courant, woensdag 7 april 1869

1S69 ri c iabi rg J ol t iI hifcnUcnmwh op de OÖSTHATEX te GOUDA ZONDAG 4 APRIL 1869 ctne eenige Vertooning en laatste VOOBSTELLING ir dit Saizoen te geven door het VLAA MSCH NATIONAAL T00XEELGEZEL3CHAP van ANTWERPEN onder Directie van Jen Heer ELOÜ LEMAIKB met medewerking van Mej BEERSMAN3 Donderdag 7 April 11 33 ÖOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D qO 60 ERioF Groot Om de uitgebreidheid van het Drama zal er geen nastuk opgeroerd worden Aanvang der Voorstelling 7 2 unr Bureau geopei J tï uur l Raug 99 Cents ü Rang 50 Cents TE H T R tegeu 1 AIEI EEN HUIS EN TDIN beva tendc verscheidene KAMERS K STEN KELDER POMP ilEIDENKA JIER en alle mogelijke gemakken Een dito VTij Opgaand BOVENHUIS beiden gelegen op den Fluweelcn Singel te bevragen bij C H LÜBERS Die welke het ongeluk heeft een brii te moeten dragen kan het be te oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies van dat artucl en oude zeker gaarne or theven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestiat en middel allen wier oogeii nog niet tot m den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontsl igen worden door iet bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Bij elke wassehing der oogleden zal men Je herstellende kracht der afgematte en verzwakte ooger voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is opgebrniKt Maar vooral ook zij die nog fieeii bril behoefden te gebruiken is dat het muldel om or altijd daarvan bevrijd te blijven bg vei n ja Bij oneindig velen is loch leeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men Jette maar op dat men voortdurend verpligt 15 op verdelen afst md e zien dat letters ZKh dubbel vertooneii dat schel licht iiiiderlijk i dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu geliruikt Ür Chantomelaiios OOGE W4rER en gij zul u beter bevinden Het IS erkrijgb iar a 60 et per flacon bij T A G VAN DETH Gmda J J BEUZEMAKEK X y K J H KELLER w geustr Rotterdam H V D GRIENDT Lpuveuhaicn H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A SCHOITE VS SCHIÜTER Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN k C UtrecAt en meer bekende Depots in ons rijk M A G A Z IJ N ViN 4f ïjrii mêMWETTEm BEDDEN MATRASSEN en Door drze beeft de ondergeteekende de eer de ontvangst te berigten ran eene aanzienlijke pertij extra fraaije goedkoope BEHANGSELPAPIEEEN en BANDEN GORDIJNSTOFFEN in alle mogelijke sortering WASDOEK GECOULEÜEDE wollen TAFELKLEEDEN FRANJES EMBRASSES en AGRE MENTEN hout en koper GAK VITÜREX voor statie ÖORDIJNEN kortom alles wat tot bet vak behoort is in ruimte voorhanden of onmiddellijk te leveren en beveelt ziuh beleefd aan niet alleen tot het raaken en leveren van nieuwe maar even zoowel tot het maken vermaken en repareren van onde afgebruikle het vak betrefiénde goederen en tot het chemisch zuiveren van BEDVEDEREN KAPOK en PAABDENHAAR door welker doelireffende bewerking de oudste BEDVEDEEEN alsmede het PAABDENHAAR hunne vorige elasticiteit terug bekomen en van alle sto en vuil a zelfs smetstof ontdaan worden kunnende bij da behandeling van het begin tot bet einda bij verkiezing tegenwoordig zijn Zullende door een nette en soliede bediening het reeds ruimschoots genoten vertrouwen trachten te blijven waardig maken Met achting UEd Dw Dn G van der LAAR Jr Behanger Korte ïiendeweg D 4 Ter voorkoming van abuizen in het adres gelieve men s v p te willen letten op die winkel op de Korte Tiendeweg waar niet op de Stoep zal worden uitgestald ten einde de goederen die nieuw en frisoh behooreo te worden afgeleverd niet noodeloos aan zon regen en stof bloot te stellen Amsterdam M Cléban C droogisten hei lige weg D 21 en huidenstr KK nO 278 Bodegraven B ersloot Delft H W de Kruijff Delfshmen J Koch Deventer liebroed Timan Dirksland D de Vries Gouda L Schenk op de Uoogstrsst Eaasfrecht K Oosterling Leyden J T Terburgh Hsarlemroewtr hoek Bakkersteeg Moordrecht G H Post Nieuwkoop A Bots Oudewater H J Knijper Utrecht F Altena op het Steenw over de Doukerstr n 372 Woerden L Buijten Zevenhuuen A Prins Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren Piet roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GoUda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bg niemand anders de Urbauus Pillen bereid volgens het oude en echte Becept in Dép3t zijn verknjgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatsen dan eij de hier bovengenoemde Dépóthouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Kecnen Zoon Apothekers welke Handteekeuing zich ook bevindt op het Zegellak waarroede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wlen men de Poosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekeoing is zich I aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 28 1 ai 1 ÜEiJik rt Mejufvrouw KOOIJMAN Oosthaven wijk B n 112 verlangt met MEI EENE MEID van de P G Het nieuw verbeterde Anatherin Mondwater van den beer dr J G Popp praktisch T indheelkundige iC fTeenen Bognerstraat no 2 heeft zijne werking bij mij oo zeer getoond dat ik mijne ziekelijke kies die ik reeds had besloten te laten trekken door het gebruik van dit heerlijk water heb behouden waarom ik ieder die aan kiespijn lijdt dit reddingmiddel aanbeveel MARTIN HOFFMAN m p Znaim Boekdrukker Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E v in Santen KolIF apoth en A öch ppereijn C biaauwe porceleuiwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Ütrech bij F Alteua apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis te Oudewater bij T J van Yreumingen te Schoonho ven bijA Wol f Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept vaarop men in het bijzonder attent maakt Zijn eer nuttig in ongesteldheden der MAAG en iverken heilzaam op de SPIJSVERTLKING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLÏJMAFDEIJVBND Verzegelde doozen van ST a Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de bh Aarlandjsrveen J F Allart AlUanètrdim M Punt Wz Deze Courant verschijnt de3 Donderdags en Zondags Iq de Stad geschiedt de uitgave des avonds te A F K O I D I G I G De BUBGEMEESTEB en WETHOUDERS van Gocda doen te weten dat bij koninklijk besluit vau den 2 Maart 1869 n 69 is goedgekeurd dat met den 1 Mei 1869 ot den 30 April 1870 ten behoeve der gemeente Gouda worde geheven eene belasting op het gemaal voor zooveel de tarwe en spelt betreft tot het bedrag in het raadsbesluit van den 19 Januarij 1869 uitgedrukt in e vorderen overeenkomstig de voorschriften der verordening van 31 Maar T i zijnde de inhoud van genoemd raadsbesluit als volgt De Baad der gemeente Gouda Besluit Er zal ie rekenen met den l Mei 1869 ten behoeve dier gemeente worden geheven eene belasting op het gemaal voor zoo veel betreft o De tarwe of tarwe met spelt of ander graan vermengd van twee gulden b De spelt of spelt met ander graan dan tarwe vermengd van eene gulden tien cents Een en ander gerekend over honderd ponden Meerdere of mindere hoeveelheid wordt naar evenredigheid in de belasting berekend Van deze belasting is vrijgesteld a Tarwe of spelt geheel gemonten zijnde ten dienste der branderijen brouwerijen en azijnmakerijen b Tarwe of spelt ten dienste van gezegde fabrieken mitsde tarwe ten minste voor een derde en de spelt ten minstevoor een tiende gedeelte met mout zij vermengd ten ware deaard der fabricatie eene andere alsdan door Burgemeester enWethouders voor te schrijven vermenging noodwendig mogtvereischen c Het ten dienste van evengenoemde fabrieken van eldersin te voeren meel mits het met de hierboven aangegevenehoeveelheid mout onder toezigt van de ambtenaren bij deninvoer worde vermengd Alsmede zal op het van elders ingevoerd meel en gebak eene belasting geheven worden ten bedrage als volgt Van ongebuild tarwemeel twee gulden ongebuild speltemeel eene gulden tien cents gebuild tarwemeel twee gulden acht en vijftig cents gebuild speltemeel eene gulden twee en veertig cents ongebuild tarwebrood eene gulden drie en veertig cents If ongebuild speltebrood acht en zeventig cents gebuild tarwebrood eene gulden vie en tachtig cents II gebuild speltebrood eene gulden twee cents beschuit twee gulden acht en vijftig cents koek van tarwe en kleingoed eene gulden vier cents Een en ander gerekend over honderd ponden meerdere of mindere boeveelheid naar evenredigheid Meel van tarwe vermengd met meel van ander graan en het daarvan afkomstig brood wordt wat de belasting betreft met tarwemeel of tarwebrood gelijk gesteld Van meel van spelt vermengd met ander dan tarwemeel en het brood daarvan aÓcomstig is dezelfde belasting als van speltemeel en van speltebrood verschuldigd De invordering geschiedt overeenkomstig de verordening op de invordering van den 3 1866 Gedaan te Gouda ter openbare raadsvergadering van den 19 Januarij 1869 De Secretaris De Burgemeester DBOOGLEEVEE FOBTUIJN v BEBGEN IJZENDOOBN En is hiervan afkondiging geschied waar het bekoort den a April 1869 De Secretaris De Burgemeester De prijs der Advertentien van é n tot zea r mpi mbeimp lan het zegel is 80 Cent voor eiSen regel daa boven 10 Cent Bfiitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GoüD i dcen te weten dat het primitief Kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer Gemeente voor het dienstjaar 1 69 door hen voorloopig vastgesleltl gedurende veertien dagen van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten één en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een teder ter lezing is nedergelegd binneu welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den Raad bezwaren kan inbrengen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Gouda den 6 April 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENÜOORN öuttenlttnïï Londen 7 Apnl Het huis der gemeenten heeft de begrooting van marine aangenomen Te Washington is het wets ontwerp houdende wijziging van de wet op het aanstellen en ontslaan van ambtenaren door den president onderteekend en is alzoo wet geworden Parijs 5 April Het Journal Officiel zegt Dom Ferdinand van Portugal heeft het aanbod van den apaanschen troo van de hand gewezen de hertog van Montpensier schijnt van dien troon af te zien Er is thans sprake van om den hertog van Asturie tot koning te benoemen onder het regentschap van den hertog van Girgenti of van den generaal Pnm De Moniteur vnegt bij dit berigt dat de generaal Prim ter zake van deze candidaluur uit Madrid afwezig is 6 April In de zitting van hft wetgevend ligcbaam heeft de heer Gamier Pages aangedrongen op ontuapenirg De heer Magne noemde dit verlangen een wijsgeerig droombeeld In den verderen loop zijner rede toonde hij aan dat de financiële toestand aanmerkelijk verbeterd is en dat er bij aanneming van de amendementen der oppositie 49S millioei aan ontvangsten zonden verloren zijn Verder zeide hij dat de keizer de belastingen had willen verminderen doch dat hij dien aandrang i an zijn gemoed had moeten bedwingen omdat de belangen van het rijk meer moesten gelden dan het g not van een gunstigen financielen toestand Er zijn twee soorten van populariteit de eene gegrond op illusoire beloften en de andere op het gezond verstand en de keizer streeft alleen naar deze laatste Deze rede werd met toejuiching begroet Weenen 6 April De Neue Freie Presse zegt dat alle Lonarchaalgezinde partijen te Madrid het eens zijn om voor o m Ferdinand te stemmen en dat in geval hij mogt we geren de progressisten hunne aandacht met zullen vestigen op den hertog van Montpensier maar op dea prins Amj T b Savoye hertog van Aosta tweeden zoon van koning Victor Emanuel Madrid 4 April De Tmparcial zegt dat de ministerraad ia de zitting welke in den afgeloopen nacFt gehouden werd besloten heeft om de kandidatuur van koning Fernando vin Portugal voor te stellen Het is onzeker of hij dit aanbod zal aannemen ömnenlanir GOUDA 7 pr I De eerste kamer heeft alle zaturdag aan de orde gestelde ontwerpen waaronder de herziene rijn vaartacte aangenomen De minister van justitie heeft nader toegezegd eene definitieve regeling der regismagt van den hoogen raad in west indische koloniale zaken zoomede herzienin van de wetgevii op de