Goudsche Courant, zondag 11 april 1869

Openbare Vrijwilli e VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRCIJT residerende te Ouderkerkaan dal IJxiel op WOENSDAG den 21 APRIL 1869 des voormiddags ten 10 nre ten huize van Gebbit tan Dam herbergier te Stolwijk van ei e BOÜWMANSWONING en aan hOOreU met diverse percelen WE OOI BOüW enGEIENDLAND staanat en gelegen in de gemeente Stolwijk tezamen groot circa 9 bunder bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de bouwmanswoning en aanbehooren den 1 Mei 1869 en de overige onroerende goederen dadelijk na de toewijzing Betaling der kooppeiu isen 1 lui i l t 9 Heden overleed in het Oudemannenhuis alhier in den ouderdom vaa 83 jaren de ri BnAF P J er te gedonkec Op hoog ezag heeft de poliiie tchter de feebtcD verboden Het gerucht dat pruisisehe oefeuing kanjpen aan denBijn Zullen orden byeeug trokken is geheel uit de luchtgegrepen In alle we tehjke provinciën uilen dit Jaar slech sdiiisiemapoeuvres plaats hebben i i De lolboiidsraad zal in de aan=l zitting van het tolparlcment deels nieuwe deels uitgebreide beiasung ontwerpcnindienen Xiet alleen ee ie belasting op de peiro cum m iareeue al emeeue belasting op de verhchungsstülten za wordenvoorgesTeid de belasting op het gedistilleerd al zoodanig geWiizi d worden dit het tolverbond aiieeu da ruit eene vermeerdering an inkomsten van drie a vier millioen thaler zaïverkr i enuat de tabaksbela ting betreft daara iii zal bij debelasting Jp den grond en op den invoer nog eene belastingop het fabricaat worden gevoegd Tegen al deze ontwerpenheerscht ovtrd eene hevige oppositie Uit KuslanJ wordt berigt Eene ukase in het o ciele recerin sblad afgekondigd regelt de emancipatie der kroonboeren m de Oostzee provincien Volgens de bepalingen der ukase kunnen de boerea der kroongoederen de landerijen door hen tot dusver bebouwd i if voor altijd in erfpacht behouden of doci koop ala v njen eigendom verwerven Uit Orenburg worot van 17 maart aan de Bórsen Z g beri t dat op de geheele russische linie in Centraal Azie de meest volkomen rust heerscht De emir bevond zich te Bokhara Weenen S April De ochtendbladen melden dat eerstdaags eene resolutie van den minister van oorlog zal worden nif evaardi tot lerderc vermindering van het leger tevens zal de inlijving der recruten tot den herfst worden uitgesteld om nog meer op de begrooting van oorlog te bezuinigen De Presse verneemt dat de fransche gezant de hertog de Gramroont na zijn terugkeer uit Parijs heeft te kennen gegeven dat b j het meeste vertrouwen koestert op het behoud van den vrede Madrid T Apni Men verzekert dat ten gevolge van de weigering van dom Fernando om de kroon van Spanje te aanvaarden de beertn Serrano en ïopete hun ontslag zullen indienen Volgens een gerucht zou men te Madrid de vestiging vau een directorium voorbereiden De heer Iata lid der commissie heeft in de Cortes gezegd dat de kwps ie der slavernij behandeld zal worden dj deaankomst der afgevaardigden uit de koloniën De hr Castelarbe renrt het dat iii de carstitotie alle gezag aan den monarch work gcaeven De repu dieen zal de wenschea der n itie bevrediieu IIij 21 pt de prjgressisten dat zij zich niet verzekerd hebben Tan de aanneming door dom Fernando alvorenshunue keuce te bep il ii erraiio antwoor It kortelijk hierop et verklaart dat een hrratel der regering van de CarJisteu of IsabeUisleu cnniogei jk i s Apni Hl t gerucht dat Carlislen de grenzen zijn orergetruküer wordt door geeneriei bengt b j het gouvernementingekotten bevestigd Ten euiJe elke onrus ige beweging tevoorkomen Leeft de regering troepen naar de noordelijke provinciën gezonden ötnncnlanö Gi lD 10 ril Aanstaanden zondag 11 april des middags ten 12 nre zal b j schoon iveder het muziekcorps der dienstdoendeschutlcr j ailiiT eene nilvoenng geven op de markt Woeiistlag 1 iii de litiiig van de eersie kamer der statengeneraal aaigenomen de conceptwet Ier a chaf ing van hetdagbLid i 1 Door dil besluit is de dagbladpers outheien vanvlr i II i a liruk die h rp üi f ikkeling belette i dt 1 1 de k mer aangeLomeii met 41 tegen 31 stemmen ging het ïcii iv d bj lio ter le Kamer door met 24 tetrr n 12 stemmen stemde de uj V r der t eede kamer tegen die van de eersie werkl Pie le oi ri aani eaiiiig Het voorstel werd bestreden door de bh v n lliiemeii S himiueipenniiick van der One Mcsschert van Vollemioieii an Nispen en van Lindelijk is de wet nng eens voortreifeljk verdedigd doorden minister van financiën Het éequivalent is aangenomenmet 81 tegen ö het plakzegel met a gemeene stemmen Hetomwerp tot wijziging der wet op de persorele belasting metalgemeene stemmen op eene na Tegen de afschaffing slemdende hh Uirtseu Hiijdeooper l allandt de Clercq v KhemenT Xispet Taats Kahuseii Pchimraelpeijni ick roiikeiis Mcsschert 1 H e enb OFL r Z M de koning beeft het ontwerp tot afschaffing van het zegelregt op gedrukte stukken bekrachtigd De eerste kamer der staten generaal heeft donderdag eenaanvang gemaakt met de discussie over bet wetsouuverp be ftreliende den saiaarangschen spoorweg De heer Fransen van de Patte sprak voor het ontwerp de hh Hartsen en Kahusenopperden velerlei bezvaren Door den minister van koloniënwerd voorgelezen eene nadere overeenkcmst met de indisehespoorwegmaalschapp j gesloten bepalende dat de 4 millioenvoor de lijn Batavia Buitenzorg als een afzonderlijk fonds zalworden beheerd en dat aan een r jks commissaris de controleover de andere gelden zal worden opgedragen In de zitting der eerste kamer lan gisteren is de beraadslaging voortgezet over her ontwerp van wet tot bekrachtiging der overeenkomst tot wijziging der concessie voor denspoorweg van Samarang over Socrakarta naar Djocjokarta De hh Messchert van Vollenhoven Cremers en Schimmelpennick van der Oye hebben het ontwerp bestreden dat verdedigd werd door dtn hr van Twist en Heiu en in zekere mate door den hr v d Lek de Clercq Ook hebben de ministers van koloniën en van financiën de bezwaren toegelicht en ontzenuwd Daarna is het ontwerp aangenomen met 22 tegen 11 stemmen en de kamer gescheiden op reces De tweede karoer der slaten gcnernal is tiians tot hervatting harer werk aamheden bijeenheroepen legen dingsdig 13 April Yian meldt dat de heer C J M Xagtglas door den koning benoemd lot gouverneur der nederlandsche bezittingenter Kuste van Guinea met den tittl van commissaris der nederlandsche regering den Ib dezer naar de Kust zal vertrekken De Staatscourant bevat het verslag over den staat van s rijks herbarium te Leyden en de aldaar verrigte werkzaamheden gedurende het jaar 1869 van den directeur prof F K W Miquel Bij de herstemming ter verkiezing van een lid der tweedekamer lu hel hoofdkiesdistrict Zuidhorn is mr N Olivier gekozen mer 2 5 5 steramen Op den heer Alberda waren 19 1 en op den heer Wierda l ü stemmen u tgebr agt De heer van Lidth de Jende lid van de tweede kamer heeft zijnen k ezers verzocht bij de aanstaande verkiezing nietweder in aanmerking te komen Diugsdag avond is door de te Amsterdam sinds heteind des vor gen jaars bestaande vereeniging de Kieswet besloten een adres aan de ingezet nen ter teekening aan te bieden wa irb j aan de tweede kamer wordt verzocht 1 eene verlaging van den census voor de kie bevoegdheid m de groote stedenen speciaal in Amsterdam lloüerdam s Gravenhage en Dordrecht met het oog op een betere evenredigheid tusschen deacensus in de steden en dien voor het platteland 2 deverpligte herziening van den census in overeenstemming me de plaatselijke gesteldheid telkens na vijf jaren Te Parijs is eene commissie gevormd Ier behartiging vande belansen der fransche industriëlen die deel zullen nemenaan de m Amsterdam te houden internationale tentoonstellingvoor de buishoTding en het Ledrijf van den handwerksman Le Play lid van den senaat comoiissaris generaal bij de parijsche tentoonstelling van l is voorzitter van die commissie Binnen kort zal te Zevenbergen naar men van daar berigr eene derde beetwoitel suikerfabriek gesticht orden onderde firma van Breda Dolk Lammers Bcausar en Comp Hetis eene commanditaire vennootschap liet maaischappolijk kapitaal bedraagt voorloopig ƒ 300 0fi0 verdeeld m GU aandeden elk van f 5000 De heer Lair mers een bek i um practicus zal als technisch directeur optreden Dingsddg en woensdag crd te Amsterdam gehouden devergadering van moderne godgeleerden die door 179 personen professoren predikanten en proponenten wer bijgewoond De leiding der vergadering was opgedragen aan den heer A 1 Loman terwijl na de opening een inleidend woord gesproken wetd door den heer G van Gorkom Xa cenige huishoudelijke wcrk aamhe len sprak de teer H A rendenburg over de oprigting eener vereenig ag tot verspreiding van populaire blaaiijes over onderwerpen van go isdienstigen aard Daa op werd de volgende onderwerpen besproken De handhaving van het godsdierslig element op de openbare school ingeleid door den heer J Hooikaas Is het zedelijk godsdienstige in den mensch het fnigewaardoor hij zich van de dieren onderscheidt zooals dr Quatrefdgf Rmport sur r nthropologie beweert Ingeleid doorden heer c P Tiele Waaraan is het toe te schrijven dat het religieuse karakter oer moderne rigting door zoovelen miskend wordt lugeiei I door den heer f Hooykaas Helderschee I Ho lu i cii e in i ïfrri 11 Ie cirji l n cr jgir ijei AU Na een hartelijk woord van den president werd de vergadering gesloten Over het algemeen kenmerkte zich die vergadering door belangstelling en ernst Bij het hoofd comité der nederlandsche vereeniging tothet verlcenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden intijd van oorlog bestaat het voornemen in de maand september aanst te s Gravenhage eene tentoonstelling te houdenvan voorwerpen bestemd om hulp te verschaflen aan zieken engewonden inzonderheid b j de zee en landraagt in tijd vanoorlog Deze tentoonstelling Kal moeten dienen om te doenkennen hetzij door de vertooning der voorwerpen zelve hetzijdoor modellen en afbeeldingen de voortbreng elen van fabriekof handenarbeid en do proeven van nieuwe uitvindingen ofzamenetellingen geschikt om het lot van zieken en gewonden bij het vervoeren te water en te land bij genees en heelkundige behandelingen bij het verplegen in bijzondere woningenof in hospitalen en ambulancen en bij het lijden dat riaaruitkou voortkomen op welke wijze ook te verzachten Zij diebereid zijn dergelijke voorwerpen ten toon te stellen zijn verzocht van hun voornemen te doen blijken voor 16 mei aansi b j vrachtvrije brieven aan den voorzitter d Bosscha of deneec etaris d Verwey van het hoofd comité Men berigt van Batavia dd 28 Febr De Directie derneder andschindische maatschappij van nijverheid en landbouwdeelt m i e dat zij in hare jongste vergadering heeft besloten naar aanleiding van den eerlang te vieren 250 verjaardagvan de vestiging van het nederlandsch gezag in deze gewesten uit te schrijven ae navolgende prijsvraag Wordt verlangd een beredeneerd historisch overzigt van hetgeen het nederlandsche gezag sedert de stichting van Bata ia heeft gedaan me betrekking tot nijverheid en land bouw in Nederlandsch Iudie Prijs de gouden medaille der maatschappij en een duizend gulden ƒ 1000 Antwoorden in t zeucien franco vó 5r of op den 31 december 1870 aan den secietaris der maatschappij en vergezeld van een verzegeld naambriefjc De schitterende veeljarige uitkomsien der StollwerCk sohe BorstBonbons die volgeus voorschrift van dep Professor in de medicijnen Dr HarleSS zijn gefabriceerd hebben dit huismiddel nietiegeiistaaiule alle bestrijding van vijanden van zekere en spoedige genezing wereldberoemd doen worden Tot heden is dit fabrikaat nog niet overtroffen en verdient allen borstlijders met allen aandrang te worden aanbevolen Gemengde Berigten De fabriekarteu co werkl cdcri te Pres on neigen toe eene scfaikkiag waai bij de vermindering an bet werkloon slechts 5 pCt zou bedragen Uit Prnisen vertrekken ateeds meer landverbnizers iiaa jiraerika oclangs gingen te Bremen in twee dagen 3500 personen scheep De kosten van de rassische politie ziju grooter dan in eerig Und van Europa Men vleit zich dat weldra het uniformport zal worden vourgesteld Sedert 1S63 is het urmken van spiritüaha ruim verdubbeld m Hoslacd De bevolking van het portügesche gtiilLelte an Timor is in npstaud gekomen De chiocsche kooplieden te oerabaija zijn ze r ontexi Jea over het wantrouwen door de Europeanen betoond Pnns Paul Demidoff heeft zijne schilderijen verkocht en gaat in een trappisten klo jster Te Geneve hebbeo ten gevolge der werkstaking oproerige be vegiügeu plaatsgehad waarbij eemge personen zijn gearresteerd Te Itrecht wordt men oraver gereden door de velocipedes Dom Fernando wij hoegenaamd geen koning van Spanje worden De bekende Murphj beef M HOOGENDIJK Tan Botterdam en i HERFST Wed = J VAN ZANDWIJK van Gouda Gouderak 8 April 1869 Eenige kennisgeving i m ssi ïniertentien oalang door zijne M A RKTBElTlGÏEx Gouda 8 April Bij tamelijken c et bleven de prijzen ais in de vorige week Tirwe Poolsche per 240Ü kilo 310 ü 3 5 Roode KI 305 Zeeuwsche per itiiid Ü OO ƒ 10 10 Bogge ƒ 7 00 a 7 80 Gerïl ƒ i iij a 7 4f Haver korte 4 a 3 lange ƒ 3 40 a ƒ 4 10 Boekweit Fi lUsche per 2100 kilo ƒ 2 10 a ƒ 220 Noordbr ƒ 250 il ƒ 2 58 Bruine booDen 9 00 i 12 00 Witte 13 00 a ƒ 1 1 50 PaaideDoonea ƒ 7 50a ƒ 8 25 Duiveboouen ƒ S OO a 9 20 Oe veemarkt met gewonen aanvoer alle soorten gingen tot zeer hooge prij en echter traag van de hand magere varkens en biggen met goeden aanvoer en vluggen handel Boter y i 12 il 1 22 B L R Te k l ij k e stand GhBOBEx 7 Apni Dirk ooiers J de Pater eu Laiigerak 0 LELEDEN 6 4pri J Priöce 1 j 3 w C den Ileldt hai i r van A ac der Wal 34 j G Pcürsera 2 j 6 m D Rywetr hui vr vau J de Gruij 60 j 7 1 J D p fur lU m M J geer 1 ra J L Kam 3 v J Kwinkt lt Liij r2 y ia 5 oi van Maarcu wed A P xjt 51 j T Heetinaii 4 ra GtHLWD 7 Apr M Schouteu tn J vau deo Berff K BeermlQ en C de Vrind J J A Door de ondergeteekeiiden directie der maitschappij O IT VOORZORG 7 jn onder toe igt der Commissarissen de Heeren G HOOGENDOORN en C ME Si MAKER in tegenwoordigheid van in genoodigde leden 50ü preinien uitgelout herkom tig uit het batig saldo van Ihtib Onder deze premien waren 1 a luO die te Dordiecbt I a 50 te Montfoort 1 a 25 te Gouda en 3 van li aarvan 2 te Gouda en 1 te Sci etlaui jn gevallen Verder 10 a 5 25 a 2 50 50 a 1 50 en 409 a 1 A S ARONSON Directeur N VAN BUÜREN Boeklcuder GOCDA 9 April 1869 Eea ieder wordt gewaarschuwd geene gelden goederen levensbehoeften noch huur van woningen aan mijne eebtgenoote J H BOON vroeger wed ROEST af te geven of te verstrekken zullende hiervan geene betaling gedaiin woi len