Goudsche Courant, donderdag 15 april 1869

Donderdag 15 April l§60c W 735 OUDSCHECOURAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiende D n 60 Opeiikre Verkoopiug Op DIXGSDAG 13 APRIL zal op 3 maanden Crcdiet door den Notaris A X MOLEXA AR ten hul e van den Heer BUZARD in de Pa i w te Guuda worilen verkocht eene aanzienlijke partij VOORJAARS en ZOMESMAXUFAC TLBEX bestaande in fijne LAKENS SATIX LAIXE CüIELAINE ÏRICo eng en franscbe FAXTAISIE BUKSKIXS ee i groote partij COrf ONS voor PANTELOXS een groot assortiment SCHAWL LOXGS OXISLAGDOEKEX ZIJDE LINNEN XETELDOEK KATOEN J A PONSTOtFEX d andere MAXüFACTüEEN iezicTop JUAND VG 12 Openbare Verkoopingen Od DIXGSDAG den 13 APRIL 1869 des voorniiddags ten 9 are ten huize anMejaf ronw de Weduwe van den Heer P KOEVER aan üe oa e te Co da IViik C N 172 vau eenen netten Od Ma NDAG den 19 APRIL Ibi fl des voormidJags ten 9 nreen volgendedagen ten huize vau den Heer H BKGEER Hz in He Wijdstraat te Ccuda Wylc k V 158 van en aantal nieu e PETROLEUM LAMPEN SPIEGELS SIGAEEXPIJPEX en GALAXTERIEX alsmede EEXE PARTIJ f f A1A tS iI A i eene uitmuntende KERFBANK Op T XGSDAG lifn JT APRIL 1S69 des voorm ddags ten elf ure ten haize van PILTEK HAM in de Tnaalfmorgen te hiein van res K O £ IJ E N eeoe party HOOI BOIW en MKLKGhREEDSCHAPHEX BtDDE X MEUBELEN enz En cp DlXbsOAG den 4 ilEI lMj9 des voormiddags ten 9 ure ten huize van DE GROOT aan den Raam te Gouda en na io p daarran aan de Peperstraat te Gouda ii bet hois ijli k X 237 van eenen I S 8 a 1 S S ï SCHUriETtSROlvüEX en ndere kLELDIXGSTUKKLX enz XaJs 11 iichiinsen ijn ie bekumen ten kantore van clen Xotaris W J FOETT IJX 00 LEEVEK te Gouda Liberale Kiesvsreeniging voor het Hoofdkiesdistrict GOUDA De Inteeken Jsten voor de AfJeehng Gouda nelke in de Sociëteiten waren nejerge egd zijU ti ggehaaid Uuarop hebben 0 Persjnen geteekend u iaroader 50 kiezers ZI iu nog wenschen toe te treden worden verzocht dit spoedig te doen Bij de Heeren J v BEX rU M en ZOOX op de ilirkt bestaat daartoe gelese heid De Vergadering tot het constitueeren der Afdeeluig zal plaats hebben OEXSDAG li APRIL ISG J des avonds te 7 uren m Xlt en VEUMiiK X amens lief voorioopig Bestuur AK J FORI CU X DROOGLF E T a Hoog heeniraadschap llijuland DIJktiRAAF en llUOGiItLMRAÜEX van RIJXLAXD brengen bij de e ter tennis van bclangi i benden 1 dat de loorloopijr opgenomen rekening over het dienstjaar ISGS op de Secretarie van het Hjogheeinraa 1 chap ter in isre van bet aljemeen zal worden nedergelegd van 9 tot 23 April a s vju Jfs tno gens 10 tot ues namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 Lenls voor elk f empl i ir verkrijgbaar zal zijn 2 dat de ingelanden volgens art lb5 v n liet Reglement van C Julij 1S57 Staat llad X M hunne beznaren tegen aeie rekening binnen acht dagen nudat die ter visie heeft gelegen en dus vóór oO Apiil aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden i dat de Vereer gde Vergadering op Vrijdag 30 April ni het openbaar zal overgaan tot de behaudtiug van bovenbedoelde rekenin Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf LEtPEy 7 p r l CO VV G DE BRUIJX KOPS Secretaris Aan den Heer Hr J G POPP Prakt Tcttd Ttu if eeut ti Ijcitiersiraat 2 elEa eb Heer Daar ik uee dat mi uu AXAITIERIXIIOXDWATEE ieea = dikuerl i eeft geholpen tegen Bloedinï van liet Taudvieeseh zoo verzoek ik L U e Ld Geo mij per omgaande fgea Poï uisatl eene flesch toe te zenden Met i chtins eeken ik ARNOLD HOTTIXGER Variralhr a i Jl l f Po4 Kru q ach her H r Xeiniitdt Te verkrijgen te Gouda bj L scheuk winkelier op de Hojï tr i it nijk A 123 te Rotterdam bij F E van samen Kollfj apoth en A Schippereijn k C blaauvie porceleinwinkelj te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E X oordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windheim o V oophu a H Ondewa tr l i T J a Attentie 1 a 2 PEESOXEX tot den fitsoenlijken stana behoorende wensehen te komen in een burger g in als COMMENSA L kostgargei leraand daart e geneigd adressere zien franco onder het motto ZINDELIJK bij den boekhandelaar A Bm kma Tiendeweg De ondergeteekende heeft de eer de DAMES te berichten de ontvangst der nieuwste et sn aak volste FARASOIjS ENTOUSCAS zich beleefdelijk in de gunst ha er geëerde Begunstigers aanbevelende heeft ij de eer zich met de meeste hoogachting te noemen VEd Dw Dienaresse larkt A 57 Wed A CAXEVAbClNI 269 Staats Loterij De trekking der eerste klasse BEGIXT 0 11A AXDAG DEX j APRIL 1869 Raderstoomboot cV Ussel Van Gouda ilaaudaij en Bingidcg smorgens ti uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens e uur in Rotterdam op gelyke dagen s namiddags 2 uren Zondag s vonds 5 uren Dagelijks Retouriiuarten Ik ae mij verpligt lEd mede te Velen dat ik mijne geheele Mr iielhiiij van eene zware ziekte aan LEJs MALZ BONBONS te danken heb Nog voor 4 maanden lag ik ziek aan eene borstkwaal die zoo erg was dat ik af en toe bloed opgaf op aanraden van den Hee J V DOllSSEX alhier maakte ik toen eene proef met Uwe MalzBors Eonboiis en gevoelde mij reeds na het gebruik van 3 pakjes aanmerkelijk beter thans geef ik in het geheel geen bloed meer op en ben zoo wel dat ik mijne vroegere bezigheden weer kan verrigten waarvoor ik niet genoeg dankbaar kan zijn iK raad dan ook leder Une Bonbons met het volste vertrouwen aan G HAMELS DoBDl 22 Maart l ti9 Deputs der Hoff scbeMalz Prajparaten Alleen echt verkrijgbaar in Zakjes blaauw papier van 30 Cts in JOHAN HOFF scH Centraal Dépói Oude Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 te Amsterdam alsmede te Gouda b j J C VA VEEUMINGEN te Woerden bij HENEI 1 VAN denBEEG Pese CoTuraat erstbijnt des Donderdagi en Zoadags In ie SUd geschiedt de oitgave des avoads te voren De prijd per drie maanden is 2 franco p post 2 35 Advertentien van 1 6 regels tot des middagE ten 12 nre grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn uttenlttnïï Londen 13 April De heeren Baring Brothers hebben het prospectus uitgegeven ee ier 4 pCts russische spoorivegleening van £ 1 100 000 T nera van uitgifte is 63 procent De atïossing zal geschiedtn in u u loop var 82 jaren Parijs 11 April De wrevel onder de spaansob progreseisten te weeg gebragi dooï de thans stellige en onherroepelijke weigering van den rud regent dom Fernando is groot Zij bcacbutxwsn de weig ring als eme beleediging hun land aangddaan De oastiliaausche fierheid komt op tegen het geleden k hec dat te gevo liger is door de weinig hoifelijke wijze waarof he poitngesch gouvernement gemeend heeft het beslnit van den oud Kgen aan het spaanacbe ministerie te moeten medetleelen Men w t bet geleden échec vooral toe aan Olozaga ra diens vrienden en de partij van de liberale nnie wier kandidaat de hertog van Montpensier is neemt het dien staatsman te meer kwalijk dat hij de kandidatuur van dom Fernau o heeft willen doordrijven omdat op bet oogenblik zijner Komst te Madrid de kansen van Montpensier reeds zoo goed als verzekerd waren terwijl na alles in duigen ligt Va hun kant lagehen de republikeinen in hun vuistje nu i et met de plannen der monarchalen zoo ongunstig staa De kana op i eiie republiek in Spanje is door het gebeurde zeer gestegen Te Cenève is volgens de jongs brieven van daar ook in de lab stc dagen de rust op geenerlei wijze gestoord De aHwiders hebben weder dezelfde gcl sciplineerde houdingaangODomen ais bij de arbeidstaking in het vorige jaar DsEgalité het orgaan van dtn internatiojalen boud in franschZwitserland raadt den arbeiders eer bepab Jelijk aan om zichbedaard en geduldig te gedragen want van een kiemen staatals Geneve kan de algemeene sociale revolutie dit laatste redmidde niet uitgaan dit moet door eene groote natie doorEngeland Frankrijk of j tschland ges hiedei De fransch belgisL s aangelegeuheid g aat slec its langzaamvoorwaarts Ten einde noch de belangen der noordelijke nochdie der zuidelijke departementen vóór de verkiezingen te kwetsen wil de regering de peciale handelskwestien tot na deverkieziiigen nitstellen en wat de spoorwegkwestie betreft deheer FrèreOrbau heeft op grond van de onderhaadelingenmet de heeren de ia Valette en Gressier eene soort Vuu memorie opgesteld en aan de beslechting van het belgiscbe kabinet onderworpen Inmiddels gaat men in de ofSciele üringt ivoort om den hr Frère Orban met voorkomendheden te overladen en is hij de lion du joar Niettegenstaande de herhaalde vredelievende verzekeringen blyven er geruchten vao oorlogzuchtigen aard in omloop zoo als dat de officieren der mobiele nationale garde zijn gemagtigd om de oefeningen van het legerkamp van Chalons mede te maken dat bet ministerie van oorlog op dit oogenblik 80 000 uniformen voor de mobiele nationale garde in denoordelijke en oostelijke departementen laat vervaardigen enz maar men is te veel aan dergelijke geruchten gewoon geraakt om daaraan groote beteekenis te hechten Meer indruk jiaakteevenwel de redevoering door den naarschalk Niel in densenaat gehouden Hoewel de verzekering gevende dat de vredezon behouden blijven verklaarde de maarscbal tot troostvan de oude heeren die zioh over de ggloire c an het vaderland ongerust maakten dat een millioen chassepots in voorraad waren en dat er nog maandelijks 30 000 werden vervaardigd 13 April De maarschalk Niel heeft in antwoord opeene vraag van den heer Garnier Page in het wetgevendligchaam verklaard dat het effectief des legers nimmer meerdan 400 000 man zal bedragen Na de inspectie zullen dehalf jarige verlofgangers naar Jwis gezonden worden De amendementen tot opheffing der keizerlijke garde en tot verminderingvan het effectief met 200 000 man zijn daarop verworpen De prys der Adverteatien van één tot les regels met iabegrip van liet legel U 80 Cent vcor elkeu regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters wordep berekend Tiaar piaatsr ilnte Brussel 11 April Nad£t gisteren aan de arbeiders tti Séraing bun loon was uitbetaald waarbij het rostig bleef had er eene botsing uts tusschen de werklieden en de troepen en volge waarvan er verscheidene personen gedood es ge vvetiit werden De daarop volgende nicht is betrekkelijk rostig voorbijgegaan De militair u zijn onder de wapens gebleven In verscheidene steenkolenmijnen hebben de arbeiders het werk gestaakt en er zijn veroutrusteude geruchten omtrent hunne plannen in omloop 12 ApriL Uit Seraing is hecen voorcuiddag ten 10 ureper telegraaf berigt ontvangen dat het in de gebeele gemeentew der rostig was en dat er reden bestond tot de verwachting dat de ru st er niet tnss gestoord zal worden Berlijn 12 April De zitting van den beijersctiea landdag nadert haar einde en men vreest dus zeer dat eenige gewigtige wetsontwerpen onafgedaan zullen blijven Onder deze verdienen vooral genoemd te worden de nieuwe geraCDtcwet de armenwet en de schoolwet Wat laatstgenoemd ontwerp aangaat zoo beeft nel is waar de minister van openbaar jiiderwijs zich legcj verscheidene amendementen door de kamer vau afge ardigdi n aangenomen verklaard maar te ontkenner valt het niet dat het grootste gevaar van de zijde der eerste kamer dreigt B j de beraadslagingen over s lands weerbaarheid bij de civiele procesorde en bij menige andere gelegenheid is zoowel door de regering als door de tweede kamer op de noodiakel jthciü gewezen om het volk meer te ontwikkelen er wat he ft rneii nu van de eerste kamer gezien Hare beide rapporteurs de bisschop Dinkel en de president vu 1 het protestantsche consistorie von Harless stellen voor niet om de wet gel jk ze thans is te behouden maar nog verder terug te gaan en den invloed der geestelijkheid op de lagere scholen welke geen kerkelijke maar gemeente en staatsinrigtingen behooren te tijn uit te breiden Dr Petermann hoeft berigt ontvangen dat er dit jaartwee engelsche tfeditien nameUjl onder bevel van Lamonten Falliser naar de noordpoolstreken op reis nullen gaan Florence ll April De heer Cadorna is benoemd tot gezant te Lenden en de heer Corti tot gezant te s Hage De heer Carutti thans gezant te Washington is als zoodanig te Madrid benoemd Madrid 11 April De Correspondencia zegt dat de hertog van Montpensier geen aanzoek om de kroon heeft gedaan Hij zon die alleen vau de Cortes hebben aangenomen doch hij verlangt thans slechts naar rust Eenige carlistische beuden hebbeu getracht het garnizoen van Seo d Urgel te overrompelen doch zij zijn met groot verlies teruggeslagen binnenland GOXJDA 14 April De liefhebberij toooeelvoorstelling van 6 april jl ten voordeele van het algemeene verplegings gesticht vc r israëtitisebe weezen lu Nederland gegeven heeft na aftrek van alle onkosten ƒ 163 1 iVj opgebragt Z M heeft benoemd tot officier van gezondheid der 1 klasse vuor d dienst der nederl beiittingen ter knste van Guinea den n A Quickdörner eerval ontslagen officier van gezondheid der 2 klasse van ue nilit geneesk dienst in N I en tot officier van gezondheia der tweede klasse voor de dienst aldaar dr W F Büchaer Z M de koning heeft de commissie welke belast was met het onderzoek vac drinkwater in verband met de verspreiding van cholera en met de aanwijzing dt middelen ter voorziening in zuiver drinkwater ontbonden onder dankbetuiging aan de leden voor de diensten door ben in het belang der volksgezondheid bewezen De tweede kamer der staten generaal heefl güttr hare werkzaamheden hervat De geloofsbrieven van mr Olivier ziju