Goudsche Courant, donderdag 15 april 1869

M A HOOGENDIJK van Botterdam en G HERFST Wed J VAN ZANDWIJK vau Gouia Gouderai 8 April 1869 Henige iennisgeving ingeKomcB en naar de commissie verzonden Al de reeds beleende ontwerpen van wet zijn ingekomen Tol voorzitters der afdeeiiogen zijn benoemd de heereu DuUert Fransen van de Putte Storm van s Gravesande van Foreest en fiocbnssen tot onder voorzitters de heeren Westerhoff Blnsse Jonclbloet Taets van Amerongen en de Bosch Kemper Daarua is de vergadering gescheiden Van wflge den minister van oorlog is bij de tweede kamer een neisuntuerp ingediend ot regeling van het onderwijsaan en de inrigting au de militaire akademie te P eda Maandag is te Pelft benoemd tot prorector van het gymnasium dr A Romeyn rector te Enkhuizen Door het hoofdbestuur der vereeniging ter bevorderingvan fabrieken bandwerksnijverheid is een nieuw r glemeutvastgesteld voorde te houden tentoonstelling eau vo rv crpen voorde huishouding en het bedrijf van den handwerksman Detentoonstelling zal gehoudcu i orden te Amsterdam lu het Paleis vi or Volksvlij van lö junij tot 4 october Zij die voorwerpen weoseiien in te zenden moeten d iarvau voor 1 junijfranco kennis geven aan de regelings commissie te Amsterdam lie kennisgeving moet geschieden door het toezenden van ingevElde gedrukte invullingslijsten gratis verkrijgbaar bij alleplaatselijke commissien eu by bet hoofdbestuur De voorwerpen moeten franco aau het Paleis voor Volksvlijt worden gezonden voor of op 15 jonij Men schrijft uit Balk van zatardag De meerdere warmte dis er in de laatste dagen geweest is vergezeld van een weinigrejen heeft een zeer gunstigen invloed op de weiden uilgeosfend zoodat zij een geheel ander aanschijn opleveren dan voordrie dagen geleden en waren de avonden eu nachten niet zookoud dan zou er al vrij wat gras zijn deze en de ooetejea noorden winden die afwisselend waaijen beletten den g jei I Erwten en booiien die in maart gezaaid zijn komen hier eu I daar reeds boven den grond kijkep Kiewietseijereu komennat meer voor en worden voor 13 et het stuk aangeboden Uit Jleppel lordt beTigt De bedrijvigheid in den veeha dei is tegenwoordig buitengewoon leve juig Er vertrektgeen beurtschip naar Amsterdam of het is gevuld met een aantal koeijen uit de omliggsnde gemeenten Kuinen Ituluerwold de Wijk enz tegen dure prijzen opgekocht Ook t buiteuland inzonderheid Pruisen trekt ihans bij onJer eel vee zoodatde boerenstand in deze ea n itunge provinciën legenwoordiggoede zaken doet daar met alleen het rundvee maar ook dedragtige varkens en de magereu om te mesicn buitengewoonhooge prijzen opbrengen zuó zelfs dat eer tgenoemden tot 70 per stuk gelden la itstgenoemdcu tot zelfs 45 a al Het k inaal van Suez zal den 1 october van dit jaarworden geopend en die opening zal een der grootste gebeurlenissen van den nieuw eren tijd zijn Het oogenblik is dusnabij waarop men den aanvang zil zien van de omwentelingin den handel die veleu voorspelden Men heeft gemeend dat vau het eeue tot het andere einde van het kanaal gebeeléreeksen van schepen eikander tusschen de rooda en de middellaodsche zee zullen kruisen en daaruit belemmeringen kunnenToortvioeijen Ziehier echier wat daarvan is De compagnieheeft de passage gesciiat op 6 millioen tonnen s jaara Ditmaakt 500 000 tonnen per maand dat is 16 000 tonnen perdag Gemengde BerigtënT iiJ a s In Meiico auort de burjerkiijj voort tn schcn Juarez en Wjrreti u T = l stiiig heffen van alle ter benrzaverhandelde ehecten Lo e heeft in he er g lagerhuis voorgesteld deuikom len kljti g te verhoogeu met een pcniiT en de belasting af teschaifen o hH graan De fran ehe enaat heeft met eenparige stemme egesl ai het contingent van 1 0 OUO man Ket naan elnU ohoc aepanementshms te Londen blljlt geheel onvoldoende te zijn enveel te bekrompen Op het Italiaanse ae bndget zijn de inkomsten veelte hwg geraamd zeker om bet ered et te steunen De eemeeuteraadvan Bn harest den De dclftsche courant zal meflTn j óo loopig driemalen eeks uitkomen Voor de Hollo av pillen v rdt laariuUaan dv rtent en betaald 300 000 Idei De fran sche bissehoVl Ïfivy uluZ l rS S Te Ch eago onen E TlZC A t P o it ia Amerika champagne gemaakt é e noch door het gezigt noch door den smaak van de e hte te onderscneiden a dceh zeer ongezond wordt geacht Te Wl GJleie zijn de Lraeiieten der aar mishanddiugen blüotgestë d 4 veiliger t e maken L E groot aantal en f i tclliks aar Amerika OndeT de lOB ÜÜ H t wetgevei de kamers telt men 11 646 herCier l 1 China u een katholiek zendeling p ies er eén L 8 ouJ S Ir nis ter dood gebrag met eeV bontod ik ehTlk irli lt De werklieden van Coequeril te Seramg hebbenden aï ƒ kEerlingen uit Luik zijn afgezonden en zaturdag vonTht 1 J bT plaats geliad lïc ene visite aan koniog Theotlorus heeft raïw üau 100 miUioeu guldea gekost De vestiügi erken van Maagdenburg woj den ges echt In het eog lagerhais iS het voorstel gedaan om de opheffing der ifirsche staatskerk aiÈ te strekken tot die van Engeland en Schotland De president Grant is eenfarig door de vertegenwoordiger genugtigd elke feitelijke regering mits een republikeiosche te erkeanen op Cubs Op den spoorweg tusschen KnrstÊ en Kiew is een brng iq gestort juist toen de russ keizerlijke trein met den grootvorst Nicolaai gepasseerd nas de opvolgende personen trein stortte in den afgrond waarbij zeer vele personen omkwamen De afschaffing der dagblad zegel belasting is bij amcndemeut voorgesteld in het fr wetgevend lichaam en niet cangenomen Te Amsterdam bestaat plan om een aatirevolo tionnair dagblad op te rigten Tegen den uitgever der Middelb courant ii op aanklagt van rar C C E d Engelbronrèr eene vervolging inge steld wegens boon £ ea ontwerp ter afschaffi 3g van de doodstraf is in behandehag bij de spaansche cnites l ord Rus eU heeft voorgesteld de benoeming van 2S nieuwe pairs voor hun leven g düreude 7 jtxreu telkeuö vier lo het amerikaansche district White Fine Nevada zjja rtjke zilvermiJDea ontdekt Eene eipeditie van 12000 man ging volgeus de laatste bengten Lopez in het binnenland opzoeken Men beweert dat Montpeniier eene leening heeft gesloten van zeven milliocD gewaarborgd door Aomale Te Grenada ziju ten gevolge eenei cariiatische zamenzweriug een aantal personen gearresteerd Iklen wil da persouele belastingen in Engeland nit t jannaqj in eens voor het geheels jaar heffen Doitschers in Amerika brengen 50 duizend gi lden bijeen om Karl Vogt in zeven voorname steden zes voorleziDgen te doen houden over natnurlyke historie Het deficit op de italiaansche begrooting bedraagt meer dan 30C millioen Concessie is verleend tot den aanleg eener s rwegiijn Tilburg s Bosch Nijmegen met overbrugging by Ra veste ij n Varia A Italië geeft uit voor het openbaar onderwijs van iedere 1000 francs uitgaven 17 fra voor onderwijs en voor oorlog 319 francs Frankrijk 11 frs voor onderwijs 285 voor oorlog Oostenrijk 14 voor onderwij 276 voor oorlog Beijeren 22 voor onderwijs 219 voor oorlog en Wurtemberg 47 voor onderwijs en 318 voor oorlog Op het einde der vorige eeuw telde men Je graan opbrengst van Italië op 10 mud per bunder in Frankrijk was die 8 en in het overige Europa 7 mud per bunder Door de toepassing der elensohap op den landbouw zijn d e cijfers echter belangrijk gewijzigd V oor Engeland stelt inen tegenwoordig 32 mud voor Saksen 26 voor Nederland 20 tot 22 mnd voor Frankriji 15 mnd per bnnder Italië Spanje en Griekenland zijn niet vooruitgegaan daar is de opbrengst nog 10 mud per bunder Uit officiële opgaven blijkt dat den 31 december 1S67 hier te lande waren 28 307 tappers en 680S kroeghouders zoodat op 100 Nederlanders ongeveer 1 tapper of kroeghouder komt Gemiddeld is in de jaren 1863 64 273 000 vat veraccijnsd van 18 65 1867 was dit 265 000 vat een vermindering dus Wordt deze vermindering nu veroorzaakt door een vermeerdering van den smokkelhandel dan ia bet meer dan tijd dat maatregelen genomen r orden om dit onzedelijk bedrijf met alle kracht tegen te gaan en niet slecht te bepalen dat de heler zoo slecht is als de steler maar dat hij tleohter is en daarom ook zwaarder moet gestraft worden Europa bezit 98 76 kocpvaardijsehepeu E geland heefteen handelsvloot van 27 868 schepen Frankrijk n 15 259 Italië van 13 223 Oostenrijk van 9491 Pruisen van 1443 en Busland van 1416 Hambu g bezit 539 en Portugal 487 schepen België heeft er 107 Nederland bezit nog een handelsvloot van 2227 schepen De bemanning dier schepen in geheel Europa bedraagt omstretkf 600 000 man Van tijd tot tijd leest men dat sehepelinpen in Engebnd vijn aangehouden wegens het bezit van tabak Geen handelsartike is daar dan ook zoo zwaar belast Een pond tabak dat zes itaivers waarde heef betaalt 5 maal die waarde aan belasting Iedere eigaar kost een stuiver aan belasting zoodat die belasting ongeveer 80 millioen gulden opbrengt De teelt Bn tabak is dan ook in Engeland verboden en het toeziet op den invoer van tabak zeer streng Zeer ï f chalend is in de verschillende landen de opbrengst der spooruegea Het voordeeiigst zijn de belgische staatsspoorwegen Deze brengen namelijk gemiddeld 204 000 per mijl op de particuliere lijnen in België geven daarentegen slechts een ontvar st van ƒ 126 400 per mijl De gemiddelde ontvangst in Pruisen is ruim 150 000 in het overige Duitsch1 1 w Oostenrijk ƒ 130 400 in Zwitserland 8 60 l lu Italië 62 700 in Spanje ƒ 70 400 in Zweden en Aoorweg n slechts 30 000 in Busland ƒ 120 000 en lo Groot Brittai ie en Ierland 167 400 Het dagbladzegel voor goed afgeschaft de dagbladpers van een knellenden band ontheven iiioge bet haar een aansporing zijn om de roeping die zij heeft volksverliohting en volksbeschaving meer en meer te vervullen Het volk leest hier te lande uiet veel wel is daarin verbetering merkbaar maar de algemeene ontwikkeling laat nog veel te wenschen over goedkoope dagbladen die zich niet uitsluitend met de politieke Icwestien bezig honden maar zich ook op ander gebied bewegen kunnen oneindig veel nut stichten Met de vrijheid is de verantwoordelijkheid der dagbladpers vermeerderd Moge zij de verwachting die gekoesterd wordt niet beschamen Overijselsclie Brieven Tweede serie VI Hel huis der lords en der pairs heeft zich geuadig betoond Den handwerkman is bet vooruitzigt geopend om tegen eene vergoeding eveuredig aan zijne inkomsten voortaan kennis te kunnen maken met al de diplomatieke rollen die dagelijks op dit wereldrond gespeeld worden en met al de grillen luimen uitingen en hoe zij al meer faeeten van een volk waar hg toe behoort waarvan hij zoo goed als elk ander een telg is Voor de som van vijf onno ele centen zal hij zich kunnen laven aan een hti andsobe vertaling van een Joarna des Débats of zoo hij van een meer modderende constitutie is aan die eener Köln Zeitung En ofschoon deze kolossaalheden nog niet genoeg zijn de algemeene verjongings verbreedings en uitbrcidiogs kuur welke dezer dagen onze bladen ondergaan en wat nog sterker is het uit niet te voorschijn komen van allerlei nieuwe met kleuren nog versoheidener dan die van den regenboog geeft hem eene keuze zoo rijk dat hij at zeer wonderlijk moet zijn zal hij er zijne gading niet vinden Maar er is meer Het monster plaatsgebrek js den kop verbrijzeld de gedachte van ieder en een iegelijk is ontslagen van knellende banden d e haar tot nu toe zoo dikwerf vastkluistc den de aloude hoUandsche vrijheid heeft blijk gegeven van eenzelvig ie zijn met den geest des tijds En wa eer ik denk aan het nieuwe leven der advertentien aan de vcjrdeelen die handel en nijverheid ongetwijfeld moeten ondervinden aan de gemakkelijke en onkosthare wijze waarop een ieder zijne billijke wens jhen zal kunnen bevredigd zieu en eindelijk waar het hier vooral op aankomt wat voor onze seuwigourende kuchende en rochelende natie van t meeste belang is wanneer ik goed en we overpeins hoe sohoou in t vervolg de gelegenheid zal zijn om in zijn geheel zonder bekortingen al die gterk sprekende bescheiden te plaatsen van die geneesmiddelen welke sinds jaren herwaarts den volke tot heil en zegen zijn maar van welker heilzame kracht en uitwerking de publieke opinie nog niet genoeg is doordrongen en overtuigd dan roep ik onwillekeurig uit Zalig een volk dat zulke dagen te wachten heeft en eere aan hen die de komst van zulk een tijd hebben voorbereid en bewerkstelligd En daarom breng ik ook hulde aan die afgevaardigden mijner provincie die hiertoe hebben medegewerkt dat is en dit moge inderdaad eenigzins vreemd klinken ditmaal aan Hen Ziedaar waarde Bedaoteur een feit eenig in Overijsel s historieblaan De man der synode heeft die der vrije overtuiging broerschappelijk de hand gereikt en elk hunner heeft zijn provinciale collega vrienden meegetroond en eendragtiglijk doen aanzitten in de priesterzale die Binnenhof heet en waar het feit dezer dagen is geschied Grover inoonsequentie heb ik nimmer a inscliouwd Mijn overijsselsch hart gloeit van verontwaardiging als ik er ora denk Waar blijven bij zoo iets beginselen waarop alles rust waar de logische gevolgtrekkingen waar een briefschrijver zoo all ik zijn stof uit moet putten Neen waarde Eedacteur mijne gouden dagen zyn voorbij ik ben overgeleverd aan willekeur Ik moet den strijd opgeven dien ik tot nu toe heb Tolgehottdeo waaraan ik mijne kraohleil zoo goed mogelijk heb besteed De verbazende groeikraoht dezer dagen sleept mij in Voor de vele deelnemingen bij het overlijden van mijn echtgenoot ondervonden betuig ik langs dezen weg mijoen opregten dank GoDOA W 4 T E P KEMMB 14 April 1869 Welleb Heuige en tUgenwem kennifffevin lootcel binnen als buiten de stad den af rronil En d iarom haal ik bij tijda mijn zeilen in Welligt nas ik hier ook toch toe genoodzaakt wanneer ook Gij uwe vleugelen verder uitspreidt en bijgevolg degelijker lost moet hebben dan ik u geven kon Houd dan dit schrQven voor een afscheids visite voor de achttiende of laatste der oyerijselsche Brieven of voor een zegel ijling net zoo Gij verkiest maar wees verzekerd dat ik ook in mijn afzijn ü die achting blijf toedragen die ik U immer toegedragen heb en ook voortdurend even aU altijd blijf Vw V dienstw dienaar eu vriend ZwoLlE April 69 D KANTONGEEEGT te GOUDA Bij vonnissen van 18 Febroarij 1869 zijn 1 J M wegens het belemmeren van den vrijen doortogt over de rijbaan van een weg in de provincie Zuid Holland veroordeeld tot eene geldboete van 1 50 of l dag sabsid gevangenisstraf 2 P V wegens het verwekken van beleedigende burengeruchten of bewegingen tot verstoring van óe rost der inwoners veroordeeld tot eeue gevangeuisatraf van 2 dagen 30 M K H P C N en L v W wegens geüjke overtreding als n 2 de 3 cerstgenoeraden veroordeeld ieder tot eene gevangenisstraf van 1 dag en laatstgen vrijgesproken 4 P E wegens het vastmaken van een schuit aan den neervoet van den IJsseldyk in den Krimpenerwaard veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf 5 P de H wegens het spelen met geld op den openbaren weg te Gooda veroord ield tot eens geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf 6 L K G L en P L wegens gelijke overtreding ieder veroordeeld als n 5 Bij vonnissen van 3 Maart 1869 zijn 1 C ü V W wegens het laten loopen van pluimgedierta in eene openbare wandelplaats te Gouda veroordeeld tot eene gelahoete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf 2 L V W 3 H G Z 40 1 J V 50 L B wegens het laten losloopen van een hond op den openbaren weg te Gouda zander dat die houd van een muilkorf was voorzien nadat het gebod daartoe door burgemeester en wethouders was gepubliceerd ieder veroordeeld als n 1 6 H B huisvrouw van P S 7 1 B wegens bet schrobben van de straat te Gouda zonder vergunning van burgemeester en wethouders op rene plaats waar geen markt gehouden wordt ieder veroordeeld als n 1 8 A K wegens het zonder noodzaak berijden van een met klinker bestraat voetpad te Gouda met een handwagen niet beladen met glas of aardewerk veroordeeld als n 1 9 A P en J S wegens het in vereeniging maken van nachtelijke bewegingen of burengeruchten tot verstoring van de rust der inwoners ieder veroordeeld toi eene geldboete vau 5 50 of ieder 1 dag subsid gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten ïan den processe des nooda invorderbaar bij lijfsdwang BUKGERLUKE STAND GOUDA Gkboben I 8 April Pieter Conielis Maarten oudere H W M Steeven eo C van der Vaart 9 ions Geertraida Maria oader G 11 Korta en J E aD de Kasteele Arie ouders i J Ankeca t p J van Ham 10 Plenntje oaders P Blok en P Scbarleman Marii Cornelia ouders M van Diileo en V C Oowel ïona ouderu J SolTree en C J van SchraTerand Gerardug ouders A T Polet en M Kloos 12 Bprnardus ouders T Houtbon en M H vau t erkhoQven 13 Lena Josephina ouders M J Hcrsohe en L v d Meij OvERiEDE 9 April A Poot 2 j 4 m l A ilos 8 3 j A B blokland 21 m 11 A G Leeman 31 j A vaa der Winden fauisvr van G Verdocw 67 j T J Binnendijk 14 m 12 A T Pastoor 6 m H B Engel 2 j m In het St Catharina Gasthuis alhier worden gevraagd tWOO llelteil Oppasseressen om dienst te doen in de vrouwen zieken zalen tegen eene jaarlijksche bezoldiging van 60 Gl benevens vrije kost inwouing en geneeskandige hulp Regenten der Gasthuizen J B PEETEES Secr GoroA 13 April 1869