Goudsche Courant, zondag 18 april 1869

M A T PERK GOCDA 16 April 18G9 Meceptie 25 April m Voor de vele blijken van deelneming ontvangen bij gelegenheid van ons huwelijk beinigen wij bij deze onzen hartelij en dank J J A ANDEEOLI J H ANDEEOLI VAN DEN BbRGH s GrttDenhage dsa 14 April 1869 De Heer en Mevronw D A DUPPEB bedanken by deze voor de belangstelling ondervonden bij de geboorte van bunnen zoon Haastrecht 17 April 186 9 De PLAATSELIJKE COMMISSIE van Gouda en omstreken voor de tentoonstelling van voorwerpen voor de hm shonding eo het bedrijf van den handwerksnan te houden in het paleis van volksvlijt te Amsterdam bericht aan belanghebbenden dat bij haar ffratis verkrijgbaar zijn reglementen inscbrijvingsbilletten en adressen l onim i r f r 1 J srhoowt liet Wad die verklariDgeu van den miiiiil tevens aU een uieuw bewijs van de bewustheid van kr iobt bij de keizerlijke regering en als eene wezentlijke boodschap des vredes 16 April Het voorstel van de heeren Twesten en Munster betreffende de verantwoordelijke bondministerien is niettegenstaande graaf Bismarck zieli ten stelligste daartegen verklaarde in den rijksdag met 111 tegen 100 stemraeii aangenomen Frankfort 14 April Het alhier gevestigde b inkiershuis gebr Sulzbach en het parijsehe bankiershuis Oppenheim Alberti C hebben met de B inqne de Paris en de Societfc Generale en andere parijsehe bankiershuizen de 3 pCt spaansche leening van 250 millioen afgesloten Florence ll April De Gazette d Italië meldt dat de onderhandelingen tusschen het italiaansche gouvernement en het bankiershuis Fould k C het Crédit foncier en de Banque nationale weldra met een gunstig resultaat zullen worden bekroond De bank beeft aangenomen haar kapitaal te brengen op 2Ö0 millioen De vermeerdering wordt gemotiveerd door nieuwe verbindtenissen die op de bank zouden rusten ingeval zij de dienst van thesaurier van het gouvernement op zich nam in welke hoedanigheid zij den staat als waarborg 100 millioen in depot zou noeten geven legen ö j intrest Madrid I0 Apni liet voorstel tot afschaffing der loodstraf is door de cortes met 112 tegen G2 stemmen verworpen Een der afgevaardigden heeft gevraagd waarom Frankrijk op zijne grenzen de bijeenkomst en organisatie van Ciirlisten en Isabellisten duldt alsmede of de regering stappen bij Frankrijk heeft gedaan tot eerbiediging der tractaten De generaal Piim heeft iiierop het bestaan erkend van eenige groepen C irlisten niet Isiibellisten doch de fransche regering zeide hij handelt te hunnen aanzien als vroeger met de liberalen en de betrekkingen v in het uitvoerend gezag met Frankrijk zijn zeer hartelijk Lissabon 15 April Het gerucht is in omloop dat eene militaire omwenteling v jrdt voorbereid De regering neemt zeer strenge maatregelen van voorzorg Men verzekert dat de kamers tegen 26 dezer zijn bijeeogetoepen ötnnenlttnJ GOUDA 17 April Woensdag avond had alhier de eerste vergadering plaatsvan de gondsche afdeeling der liberale kiesvereenigino oorhet hoofdkiesdistrict Gouda De heer van Iterson leidde devergadering en deelde mede dat de afdeeling reeds lüO ledentelde waaronder 64 kiezers Op de vergadering waren slechts 38 leden tegenwoordig adat bepaald was dat het afdeeimgsbestuur uu 7 leden bestaan zou werden bij eene eerste stemming gekozen de heeren A A G van Iterson L M vanKooien mr J Fortuijn Droogleever dr C A Tebbenhoffmr A A van Bergen IJzendoorn en A B van Leer terwiUeene herstemming tusschen de heeren T I Viruly en C LWalther zou moeten plaats hebben De heeren IJzendoorn envan Leer bedankten voor de benoeming en de hr Yirulv verzocht niet verder in aanmerking te komen Bij de twedêstemming werden toen gekomen de heeren C L Walth D L van Goor en H W F Bonte Nadat de heerVilulynamens de vergadering een oord van dank tot t voorlooo Vbestuur had gesprokcB werd deze gesloten Naar men verneemt is door Z M eene reorganisatie inhet wapen der artillerie gedragt Er zi l een compa nie transporttrem orden opgerigt f o = irans Men verneemt dat op aanhondenden aandrang van on eregerirg en onz en gezant te Madrid de nederlandsche vWten opzigle der uetaling van haven en scheepvaartregten inde spaansche kolomen met de spaausche vlag eeliik mLw Dit erd lang door onzen handel gewenschf De tweede kamer heeft gisteren na vrij langduri e di ciissie de conclusie der commissie om de toelating van mr N Olivier als lid der kamer voor Zuidhorn tot iL Iiler onta aan te houden verworpen met 47 tegen 11 stemmen en dB rop aangenomen het voorstel van den heer Gratama lat onmTddelyke toelating met 49 tegen 9 stemmen kerkeraad der nederduitsch hervormd ê lee l hit Saan de gemeenteleden rondgezonden De circuaire 1 teekend den 19 februarij 1869 Het dr tt n heeft dus bijna 2 maand n gekon Me f 6 diaeonJholen een tekurt an ƒ lïoo liar s en r voor deze nu kerkeraadsscholen geld n de meen e 1 door velen oo e rejt afgekeurde phn o h u nfZe hr rri 0 C loiu De toestand der scholen en van hare inkomsten is n blootgelegd De meesten uwer stellen voor bnnne kinderen pr jg op godsdienstig onderii gs Het is tt allen bekend dat onder de behoeftige gemeenteleden het verlangen naar godsdienitig onderwijs voor hunne kinderen aigemeen is en de behoefte daaraan voor die volksklasse is zooveel te i grootere omdat de godsdienstige opvoeding in de huisgezinnen dikwerf zoo gebrekkig is Hoe voortreffelijk in vele opzigten het onderwijs op de openbare school in deze groote gemeente zij onze commissie heett ter vergelijking zich ook daarvan vergewist onderwijs in de bgbelsche geschiedenis wordt daar geheel gemist de bijbel is er geweerd de groote verdiensten van onzen Heer Jezus Christus mogen daar niet worden verkondigd aan de roepstem des Heeren Laatdekinderkens tot Mij komen derzulkeu is het Koningrijk der Hemelen xvordt daar niet beantwoord Indien nu deze praemissea dienen moesten tot coliectering voor inrigtingen ten behoeve van louter godsdienstig onderwijs een pligt der kerk dan zou daartegen misschien geen grief te maken zijn uit algemeen politiek oogpunt Nu men echter iu de circulaire maatschappelijk en godsdienstig onderwijs dooreen mengt bevat de aangehaalde zinsnede een pleidooi roor de gezindheid tegen de neutrale openbare school terwijl daarenboven de slotaanhaling zich kenmerkt door een zeer bedenkelijk hoogst onwaardige insinuatie die mede hare kracht ontleent uit de later vermelde woorden het schoolondenvijs moet vooral voor de behoeftigen aan godsdienstige vorming ontwikkeling vorden dienstbaar gemaakt Men schrijft uit Leyden De plotselinge verandering van winterkoude iu zomerwarmte heeft veld en tuin met lentedos getooid Het vee is overal in de weiden die genoegzaam gras opleveren de vruchtboomen dragen ondanks den ruimen oogst van het vorige jaar wede eene menigte bloesemknoppen houteu bloemgewassen beginnen te ontluiken de nachtegaal zingt in het bosoh en de zwaluwen zijn reeds teruggekeerd Met lederen dag heeft het bij uitstek groeizame weder nieuw leven gebragt Het koren staat zeor gunstig eu het koolzaad begint eerlang Ie bloeijen de aardappelen staan op vele plaatsen reeds boven den grond Ais het weder niet door scherpe koude of wat dubbel nadeel zoude doen door nachtvorsten wordt afgewisseld geeft het voorjaar een schoon vooruitzigt In den laatsten tijd hebben zich onder het rundvee gevallen van longziekte voorgedaan in enkele streken met betrekkelijk groote sterfte De onweersbui die woensdag namiddag gedeeltelijk over de stad heentrok beeft langdurig en vrij hevig vooral onder Alphen en Koudekerk aangehouden terwijl er in die streken een zware regen is gevallen Gemengde Berigten Voor het einde des jaars zal de prijs der ttlegrammeD io Beheel Frankrijk van twee op ééu franc worden gebragt De opheffing der ElbetoUcQ is voorgesteld in dea noordduitachen rijksdag De berigten uit Cuba zijn zeer onrustbarend De verkiezingen in de Donan vorstendoinmeo zijn door onbeschaamde geweldenarijen uitgevallen in den miuisterielen zin Van de 16 leden loor de kamer van koophandel te Wecnen gekozen behooreu 12 tot de partij van den vooruitgang De rusrische regering staakt den aanmaak van proisische naaldgfweren en gaat over tot een nieuw model met raetaleu patronen De fransthe regerine neemt toe in sympathie voor Isabtlla De lagere onderu ijzers n Vmnk rijk worden door de regering vooropgezet als makelaars m stemmen bii de aanstaande verkiejingen In centraal lndie en vooral te Delhi bliift hongersnood en sterfte heerschen Te Preston zijn 7 I00 evers zonder werk te Choriey hebbeu er 1000 d aJiTLZit T erhebben de metselaars de taking begonnen nl Manche ter heeft de meerderheid behouden bij de verk ieziu e ix rtuge he regering van Fooeho in China wordeu de christenen hëfl l drentsche en ook de dordreehtsche urant JS rnet 7 P versebijnen De pans heeft ter geTgenheid van T J = 6 J terfeest eene amnesti pMp j J vijftiejariir n j uo iiccit ter geleg terfeest eene amnestie verleend Te ± F WO u i 1 e PBtODtt kies ereeniging Üe ghÓndwet l j a 7 j P nVn ten einde Napoleon wil ter EeleJnheid 1 1 f lg nog nietvan Sa Ieon I ee peusioen van fso r tlkenuen aa n d de republiek en van het eerste keizerriik wl t = n van nng bedacht is het telegraafnet meer t t b aeu ov T g Een amenkaansch blad beweert dat tIL Platteland toct Tllr vraagr n Z X gulte hlockport hebben dcu a beid gestaakt De r res r r g JI s is uit zijne hoofdstad vertrokken om eeniee 7 Haiti SahUve dor insnrgenten kiju e bombarderen MeM i g h ieu voor de derde maal constitntmnnele stellino 1 g sonci zieh weder geadresseerd aan den nS = i bb 6300 pei cbt van 12 op 13 april is te Siege b l I J brand m het midden der stad üf f i i fgetogt ondernemen aar Jeruzalem tefnakomn I ziekte van haar zoon Zo dair i i jTi g f tljdesa de sterdam bezocht door 12 d i e Vpersone Tt l4 t 1 eene aardbeving plaatsgehad lulZi Ja an hlSt vee omgekomen door honger of tvphns Er heeft zich in sommige frijn aardea sn Frankr k eene hevige ziekte geopeobaard De ziekte h ft reeds daijende wijnstt ken gedood Eene levensvraag t Is wel voor niemand een geheim meer dat onze nationale instelling bij uitmuntenheid de openbare school van erschillende zijden heftig wordt aangevallen De ultra s in allerlei rigting hebben zich vereenigd tegen de school sommigen om later met meer succes hun invloed te kunnen doen gelden op het gebied der burgerlijke zamenleving Het gevolg zoo niet het doel van sZZer streven wars gewis dat de orile en gang der dingen welke het resultaat is van de hedendaagsche beschaving hier te lande gestoord en Nederland it de voorste gelederen van bet voor verliobting en wetenschap strijdende Europa zon gedrongen worden naar de achterhoede Spanje heeft dezer dagen eene poging gedaan om uit zijn anhterlijken toestand te geraken zoo men Nederland willen doemen om met Spanje van rol te verwisselen De alge eene stroom der beschaving is niet te keereo maar men kan gansche gewesten aan hare zegeningen onttrekken Sommige volken zijn gestadig vooruitgegaan als Nederland als Engeland andere volgden hetzij sneller of langzamer doch er waren er ook die uitgesloten van de overigens heerscfaende ontwikkeling als door den vloek der onvruchtbaarheid waren getroffen Dat gevaar dreigt Nederlan l Sedert jaren is eene magtige partij zaamgezworen tegen de beschaving de wetenschap tegen de openbare school Deze maken de eedgenooten verdacht io bet oog des volks door haar den smet aan te wrijven van godsdienstloosheid goddeloosheid materialisme Tegeivoeters van die blinde drijvers verwijten haar weer dat zij niet is go lsdiens loos dat zij zich althans christelijk heet Als of niet onze maatschappij christelijk is en dus de school per se christelijk moet zijn Door de christelijke opvatting der zedenleer wordt de maatschappij sedert eeuwen bebeerscht Zelfs zij die het christendom niet achten de volkomensle openbaring daarvan zullen niet ontkennen dat onze maatschappij op den zedelijken invloed des christendoms berust £ en der beginselen door het christendom op den voorgrond gesteld en met zijn wezen naauw zamenhangende hoe dikwijls ook verduisterd miskend ej verdrongen is Verdraagzaamheid De edelsten onder de christenen heeft die deugd gekenmerkt en als gestempeld met het zegel der ware voortreffeüjkbeid De verdraagzaamheid is de leuze der echte humaniteit De openbare school predikt geen verdraagzaamheid maar lïrtjertentren 25JARIGE I2 B tï71ia 2 l lt III van P IJPELAAE en C E MESSEB GouBA 17 April 1869 Sanne iaatibare Kinderen en Behuicdkinderen Ondertrouwd j Jonkheer A L F T van der W WCK 2de L 44e Begt Inf en M C van MAANEN Arnhem den 16 April 1869 Bevallen van een zoon berust op deze sohoone deugd welke zij in voortdurende beo f ing brengt De leerstellige scholen welke sommigen wenscbeo hebben reeds getoond wat zij vermochten Zij zijn evenzeer te kort geseboten als de particuliere krachten welke werden aangewend om het onderwijs op te beuren nit den treurigen toestand waarin het zioh tosnmaals bevond Evenzoo in het meer ziehzelf helpende Engeland waar almede de kwestie der openbare school aan de ordi is en zich gebiedend laat gelden De staat dus geroepen om scholen te stichten mocht zich daartoe allezins bevoegd achtt i ant de bevordering van da wetenschap dien hefboom der beschaving en in de eerste plaats de bevordering van bet volksonderwijs waarop de algemeene ontwikkeling berust moet een zijner voornaamste zorgen zijn Dat heeft de wetgever begrepen die als beginsel heeft uitgesproken dat het openbaar onderwijs door de wet wordt geregeld dat overal in het rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs wordt gegeven Vervolg in het volgende nammer MAEKTBERIGTEN OOUda 15 April Haver en gerst bragtcn flink vonge prijzen Lp de overige artikelen moesten iets lager worden afgegeven Tirwe Poolsche per 2400 kilo 310 a 315 Boode KI J 305 Zeeuwsche per mud ƒ 9 00 a ƒ 10 20 Bogge ƒ 7 00 a 7 8ó Gerst 6 50 a 7 50 Haver korte 4 a 5 lange 3 40 a ƒ 4 10 Boekweit Fr nsche per 3100 kilo 210 a 220 Noordbr 250 a 260 Bruine boonen 9 00 a 12 00 Witte ƒ 13 00 a ƒ 15 50 Paardeboonen ƒ 7 00 a ƒ S OO Duiveboonen ƒ 8 00 a 9 00 Bij gewonen aanvoer ter veemarkt waren de pryzen zeerhoog en daardoor de verkoop moeljelijk ook waren magerevarkens en biggen niet vlug te plaatsen Boter 1 04 a ƒ 1 18 BUEGEHLIJKE STAND nthouias ouders J Braikmao C de Vroom en E van der en L de Frankrijker 15 M Philip Maria Magda Hondel Jobannes Herma Adriana Catharina ouden ouders J van der Kleijn eo I Heij 3 w 15 L B C Wageriar 4 m G O ü D 4 Gkboben 13 April Lambertus Petrus A en J A Putters 14 Corutlia ouders Zaan Theodora ooders K van Kijsdsm Genoveva Aletta ooders N Fennet eu P lena ouders H Steeuwinkel en C van den nas ouders F C Hik en li Kookhuijzen C Edelman en A H jlthulzen Hnberta J Noordeman OvEBi EDEN 13 April D Sohenk 3 m KUverveld 30 j C Heij 3 w 16 i Heden overleed onze hartelijk geliefde eenige dochter WILHELMINACHEISTINA ELIZABETH circa 15 jarenoud A C COSIJN L J M COSIJN T Leent Gouda 17 Apl il 1869 Openbare Vrijwillige VERKOOPING ten overstaan van den Notaris 3 J SPBÜlJT residerende te Ouderkerk aan den JJssel op WOENSDAG den 21 APEIL 1869 des voormiddags ten 10 ore ten huize van Gebrit Tan Dam herbergier te Siolwijk van Eene BOÜWMANS WONING en aanbObOOren met diverse percelen WEI HOOI BOrW en GBIENDLAND staande en gelager in de gemeente Stolaijk te zamen grojt circa 9 j blinder mi biljetten breeder omschrever Te aanvaarden de bonwmanswoning 6 aanbehooren den 1 Mei l 69en de overige onroerende goederen dadelijk na da toewijzing Betaling der kooppenningen 15 Jnnij 1 69