Goudsche Courant, zondag 25 april 1869

cijnsen op te heffen de aceijnsen op Ie wijnen bij den iovoer in Parijs seheveu te verminderen enz enz Berliiïl i2 April De officieuse oordd Ailg it tlroï baarS v e ui dat de rijksdag het voorstel o Jverantwoordeliike bondsmmisiers niettegenstaande de daartegea door graaf von Bismarck en den saksischeu minister von J nest aangevoerde overtuigende argumenten heeft aangenomen het blau zegt dat de verderfelijke strekking van het voors el aan geen t 1 onderhevig is daar het uitgevoerd ordende slechTs nienne kracht zou verlenen aan de particular stische elementen in Duitschland en nu reeds aan die elementen nieuwe stof zal verschaffen voor hunne aanvallen tegen iTuisen Voor het overige zegt het ministerieel orgaan dat na de redevoering van graaf von Bismarck niemand kan verwachten dat het door den rijksdag genomen besluit eemg praktisch resultaat zal hebben Xe Stuttgart heeft eergisteren de zoogenaamde landsvergadering der vurterabergsehe v ikspartij dImIs gehad Daarinis hec volgende programma vastgesteld 1 herziening dergrondwet en el tot opheffing van de veriegenwoordiging derstanden veruijdering der gepriviligieerden uit de kamer vanafgevaardigden en invoering van een stelsel tot vertegenwoordiging door slechts ééne kamer 2 hervorming van het bestuur des lands in den zin van een volksbesti ur en vooralmet opheffing der benoeming voor het It en gelijk thans voorde leden van plaatselijke besturen bestaat 3 heriiening vanhet belastingstelsel gegrond op het bezit en het inkomen Florence li April in de kamer van afgevaardigden heeft zich eene ongemeene eenstemmigheid geopenbaard bij de voorzitting der discussie over de voordragt der regering om de verpligting tot de krijgsdienst uit te strekken tot de jongelieden d e voor den geestelijken stand of de kerkelijke bediening worden opgeleid De voordragt werd door conservatieve zoowel al door liberale leden ondersteund en haar beginsel met 223 tegen 25 stemmen goedgekeurd Madrid 21 April Bij de behandeling van art 16 der constitutie heeft de minister Zorilla verklaard dat de koning van Spanje spoediger bekend zal zijn dan de republikeinen denken 6tnnenland GOUDA 24 April Zondag namiddag ten half één ure zal het muziekcorpsder dd schnlterij alhier op de groote markt eene uitvoering geven h de itting van woensdag werden de beraadslagingenover de verschillemlH kiesdistricten aangevangen Op voorstelvan den voorzitter werd besloten de stemmingen over de amendementen te doen pliuits hebben nadat de beraadslagingen overalle districten waren afgeloopeii Langdurige discussien werdengevoerd over de vraag of van Groningen en Zuidhorn gelijkdoor de regering nas voorge= eld een dubbel district zou worden gemaakt Het amend van den hr Fransen v d Putteom de afzonderlijke districten Groningen en Zuidhorn te herstellen werd verdedigd door de hh Storm van Voorthuijzenen van Houten maar bestreden door de hh van Eek en vanDelden Daarna hadden breedvoerige beraadslagingen plaatsover het district Sueek Heereveen Vanvankelnk as de regering van meeniug dairv m temaken een dubbel district later op verlangen der kamer en ten ge olge van adressen der bevolking heeft de regering daarvan gemaakt een drieTondig district De hr Pijnappel stelde een amendement voor om het vroeger voorstel der regering terug te brengen De hh de Koo van Blom Moens Wijbenga en Storm van sGraTesande gelijk mede de minister van binnenl zaken tiestredcn het amendenaeiit De hr J K van Goltstein verdedigde hel De hr Heemskerk z wenschte zijne s em nog niet te bepalen In den loop der beraadslagingen stelde de hr van Kuijk eeii amendement voor om Sneek lot een dubbel district en Heereveen tot een enkelvoudig district te vormen Daarna zi n iu behandeling gekomen de amendementen van de hh Begram Nierslrasz en van Eek Het eerste had betrekking tot eenê reeks van districten in Zeeland en Zuid Holland het tneede tot Briel Dordt en de zeeunsche distriden en het derde had ten doel van Goes en Zieiikzee een dubbel distriet te vormen In de zitting der tweede kamer van donderdag vroeg en verkreeg de hr Sypesteji van de kamer verlof op een n ader te bepalen dag den minister van koloniën te interpelleren omtrent den toestand ter kuste van Guinea waaromtrent die minister mededeelingen had toegezegd wanneer de koning eene beslissing had genomen hetgeen nn bet geval is Daarna werden de beraadslagingen voortgezet over de herziening der Riestabel en wei het eerst over de voorgestelde amendementen o van den hr Begram tot veranderde zamenstelling der distneten Arnhem Ni met en Tie mor f L trecht Goud zamenstelling der districten Brielle Dordreeht Middelburg Gof en Zierikzee c van den hr van Eek tot vereeniging van Goei en Zierikzee tot een district met twee afgevaardigden De hi Verheijen Heydeuryck Bichon Heemskerk Az Voorthujzen jj Kerkwijk voerden omtrent deze amendementen in verband met de regeringsvoordragt het woord waarvan sommigen den voor stellers der amendementen wij igingen onderwierpen die vooi namelijk ten doel hadden gemeenten met dezelfde belangen zeden gewoonten en begr ppen oudrr een district te vcrecm gen anderen de amendementen bestreden De min van binnenl zaken zich hoofdzakelijk bepalende tot de toetsing der amen dementen aan de regeringsvoordragt kwam tot het resultaat dat ze strekken om zooveel mogelijk den thans bestaanden toeetand te behouden Bovendien wanneer het amend Begram verworpen wordt kan dat van Jfierstrasz niet uitgevosrd worden In den loop der verdere discussie stelt de heer Insinger voor om het adres van ged staten van Zeeland aan de kamer over te leggen welk voorstel met 49 tegen 15 stemmen worjt verworpen Achtervolgens worden nog behandeld de dislriciïn Hoorn Alkmaar Haarlem Haarlemmermeer Amsierdam Lej den Gouda Delft Eotterdam Eindhoven en Maastricht Op t district Haarlem zijn drie amendementen toegelicht door dt hh Viruly W van Goltstein en Sypesteyn waarmede de min zich niet kon vereenigen terwijl de formatie van Maastricht door een amendement van den hr v d Maesen wordt toegelicht De discussie over de kiestabel is in de tweede kamer gil teren afgeloopen Bij de stemming over de verschillende amendementen is dat van deu heer Fransen van de Putte aaiigenomearoet 34 tegen 32 st dat van den heer Pijnappel verworpen met 39 tegen 19 stemmen Over dat van den hr Kuijk werden 34 stemmen voor en 34 st tegen uitgebragt In verband metdeze staking der stemmen is uitgesteld de stemming over deamendementen van de hh Begram Nierstrasz en v Eek Verder werden verworpen de amende nenteu van den heer ViruHmet 35 tegen 33 van den heer van Goltstein met G2 legen 6 van deu hr Sypesteyn met 40 tegen 28 van den den hr V d Maesen roet 51 tegen 18 eu van den heer Bergmaiinmet 37 tegen 32 stemmeu De minister van binnenl zaken heeft het volgende bekend gemaakt Vermits het onder sommige omstandighedenvan belang kan zijn dat de geadresseerde van een telegramwete of dit binnen Nederland uitsluitend c e rijkstelegraaflijnenheeft doorloopen dan of bijzondere ondernemingen tot de overbrenging hebben medegewerkt zal voortaan wanneer rgtskanioren berigten afleveren die bij kantoren van bijzondere ondernemingen zijn aangeboden hieromtrent eene aanduiding aanhet hoofd van het telegram worden gesteld en wei door toevoeging aan de opgaaf van den naam van het kantoor vanafzending van een der verkortingen Ittm nm3 E3m Csm G C of S S E al naar gelang dat kantoor behoort aan de rotterdamsche telegraafmaatschappij de hollandsche spoorwegmaatschappij de rhijnspoorwegmaatsohappij de centraal spoorwegmaatschappij de maatschappij van den grand central beige ofde maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen Ten bewijze hoe goed sommige buitenlandsche bladenworden ingelicht omtrent de gebeurtenissen in ons land strekthet volgende Zoo serieus mogelijk deelt de Morning Star oogenschijnlijk op gezag van een fransch blad mede dater eene ministeriele crisis te s Hage aanstaande is omdat deeerste kamer geweigerd heeft de regering het verlangde crediette verleenen van elf miilioen voor den aanleg van spoorwegenop Java De nederlandsche slaat dus vervolgt het blad acht het noodig om de kolonie te hulp te komen die geen bronvan inkomsten meer voor het moederland is Men schrijfi ons uit BergAmbacht dd 31 april In d anacht van 20 op 21 april brak er in de buurtschap Achterbroek onder Berkenwoude behoorende een zware brand uit Binnen korten tijd lagen de hofsteden van Fop Kaptein endiens buurman benevens nog eene arbeiderswoning in de ascb I Te naauwernooj hebben de bewoners der verbrande percelen hun leven kunnen redden zoodat dan ook al de inboedels benevens een paard eenige kalveren en varkens door de vlammen verteerd zijn Te Berg Ambacht is maandag avond een bijna tweejarigkind van een stoeltje iu het haardvuur gevallen terwijl demoeder een ander kind liep soeken Terugkomende vond ZÜhet kind deerlijk verminkt Hs is dan ook den volgendenmorgen aan de gevolgen der vreeselijke brandwonden bezweken Uu Indie wordt geschreven aan het Vaderland De tandvan zaken wat Indie betreft is in twee woorden zamen tevatten werkeloosheid bij dê regering in Nederland hier stilstand m alles Van den legenwoordigen minister van koloniënmogt men wat benoemingen betreft meerdere voortvarendheidverwachten In c éne hcor = n te B la des ndu o bc Niiar men uit Utrecht verneeraf zal op de jaarlijkschealgemeene vergadering der vereeniging voor christelijk nationaalonderwijs die daar in dit jaar zal worden gehouden een bepaald voorstel van wijziging der ivet op het lager onderwyster sprake komen Het gevoelen is onder de leden van genoemde vereeniging intusschen nog al verdeeld over de vraag Hoe wordt in dezen aan onze wensohen het best voldaan Er zijn die zich althans aanvankelijk tevreden zonden stellenmet de wettelijke bepaling dat nergens kosteloos lager onderwijs mag worden gegeven en met het vaststellen van een minimum schoolgeld voor ieder kind Anderen echter willen art 194 der grondwet veranderd zien of liever nog dat de staatzieh niet met het lager onderwijs bemoeije en de zorg daarvoor overlate aan de kerkgenootschappen Uit Groningen wordt gemeld Ons gewest dat in denregel zulke belangryke koolzaadoogslen oplevert zal dit jaaral zeer weinig produceren Verreweg de mec e landen waarop koolzaad was uitgezaaid zijn omgeploegd ten gevolge vanden slechten toestand waarin het gewas verkeerde De betrekkelijk hooge graanprijzen hebben mede bijgedragen dat delandbouwers te eerder besloten lot omploegen Men schrijft uit s Graveuhage aan de Arnh Ct Men verzekert dat voor bet geval dat de verkiezingen iu junij in democratischen zin mogten uitvallen en het ministerie daardoor tot aftreding genoodz kt zjjn he nieuwe kabinet zal zijn zaamgesleld als volgt baron van Wassenaar Catwijek herv eeredienst Jhr van Foreest buitenl zaken Jhr Begram 6nancien Jhr van Sypesteyn koloniën Heemskerk Az binnenl zaken Bergmann justitie en kalh eered Nierstrasz oorlog Bij de regering is berigt ontvangen dat in de maandennugastoi en september dezes jaars eu derhalve omstreeks denzelfden tijd dat de vroeger bekend gemaakte tuinbouwten toonslelliug te Hamburg zal worden gehouden te Altona eenetentoonstelling van nijverheid en landhuishoudkunde zal plaatshebben De voornaamste bepalingen dienaangaande vastgesteld worden in de Staats Courant medegedeeld Bij den rotterd gemeenteraad is donderdag ingekomen eenvoorstel van de plaatselijke schoolcommissie tot strekking hebbende eene organisatie van het schooltoezigt meer overeenkomstig met hetgeen in de wet als werkkring der commissie is omschreven Het voorstel strekt alzoo hoofdzakelijk om eenraadsbesluit te verkrijgen tot opheffing der commissien van bestuur over de verschillende categorien van scholen en uitbreiding van de werkzaamheden der schoolcommissie met verdeeling in sub coromissien De werkzaamheden dezer laatsteworden omschreven in ontwerp instructien die als bijlagen aanbet voorstel zijn toegevoegd Deze stukken zyn in druk aande leden rondgedeeld Geoieugde Berigten Ook ia Beijeren bestaat hevige strijd over de rcgeliog van het schoolwezen Rusland beklaagt zich over de onregtmatige handelwijze der porte ten aanzien ïdu het burgcrregt Het italiaansdie deficit over 1870 wordt jr jschat up yi niiilioen Om de geprojecteerde epaansche leening te bevorderen wil meu uu ook belasting hclfen van de rente In ds Pruisische rijksgcwecrfabriek te Spandau waar vroeger UOO in 1860 700 werklieden bezig erden gehouden vinden thans slechts 400 man werk De landverhni iog naar Amerika neemt dit jaar weder zeer toe in Ierland Te Londen ducht men het ontstaan van eene geldcrisis m de vele in aautogt zijnde geldleeningen die meer dan 600 miilioen gulden bedragen De croatische landdag heeft besloten tot het stichten win een staats krankziunigen gesticht De fi ansche keizerlijke familie wil den lOOsteu geboortedog van Napoleon vieren op Corsica Kog ruim 40000 onderofficieren en soldaten van het graote leger zijn in Ie n Te Antwerpen hebben zich beginselen van werkstaking vertoond D eerste kamer van den zweedschen rijksdag heeft zich niet ereenigd met het beginsel der algemeene dienstpligtigheid De afgevaardigden te Wcenen hebben de wijziging der grondbelasting oangenomin De zitting van den amerikaanschcn senaat is verdaagd Te Berlijn hebben zich woensdag 20Ü0 timmerlieden aaieengesloten tot arbeidstaking De beijersche kamer van afgevaardigden heeft aangenamen de herziene rijn Bcheepvaartacte Men blijft beweren dat de oostenrijksch italiaansche allisntie een feit is De financiën van Botterdara gedoogeu niet een onder gunstige voorw aarden aangeboden kabinet van schilderijen overte nomen De hongaarsche tarwe wordt grootendeels als meel uitgevoerd Ëen drentscb onderwijzer moet met vroaw en zeve i kinderen leven en lijden van ongeveer ƒ 300 benevens eene gratificatie van 6 mud wolkammera 4 voer heidcplaggen 4 paar klompen en nn en dan een pot karnemelk Te Hanover beramen de fabriekanten maatregelen tegen mogelijke werksta l j0gen Kapoleon en Eugenie dineren met don Carlos en zijn vrouw bij Isabella ïe Middelburg hadden de er dagen zamesscbolingCD plaats van zingende en woelende personen EJene levensvi aag Vervolg van nummer 737 Slot moet komen Het onderwijs zoo als de slaat dat doet geven voldoet ons niet en wij zijn duizenden in den lande Oppervlakkig de zaak beschouwende komt men allicht tot de meening dat inderdaad de staat hun de behulpzame hand niet zou mogen onthouden Bij ernstiger ea grondiger overweging blijkt evenwel ten duidelijkste dat de staat met dergelijke gemoedsbezwaren nietê te maken heeft en dat alleen een zwak en valsch humanisme hem daartoe verp igt zon kunnen achten De staat moet niet maar wil hij zieh binnen de grenzen zijner bevoegdheid houden mag hier elfs geen acht op slaan In de grondwet is dan ook alleen bepaald dat het geven van onderwijs vrij is natuurlijk behoudens het toezicht der overheid Al de confessionelen al de roomsch katholieken hebben eenparig dat artikel 194 der grondwet aangenomen zonder protest Nog een enkel woord Verbeeldt u niet dat wij de openbare school zoo als zij is voor volmaakt ho iden Er zal altijd te verbeteren te wijzigen aan te vullen blijven er zal ook steeds veel afhangen van de personen zelven waarop in de eerste plaats de aandacht dient gevestigd te zijn Zoo ook is eeu verstandig verlicht toezicht voortdurend eene dringende voorwaarde een toezicht dat zich weet te onthouden van bemoeizucht kleingeestige surveillance maar met geopend oog eu behulpzame band En immers wat de resultaten betreft bekleedt volgens eene tabel van Manier in aantal lezende en schrijvende inwoners Nederland nog slechts de negende plaats Frankrijk is de twaalfde in de reeks dau volgen België Engeland Italië Oostenrijk Griekenland t pauselijk gebied Spanje Portugal Busland en Turkije Wij eindigen met de opmerking dat er zijn die u zeggen zullen dat ouder het woord verdraagzaamheid welks wij als den genius der openbare school leerden kennen veel doorgaat dat eigenllijk onverschilligheid moest heeten Laat hen wel overwegen of niet hun ijver inderdaad partijzucht is en antwoordt verder dat zelfs onder deu heiligen naam godudiemt vrij wat onrecht gepleegd wordt msar dat deze er niet minder eerbiedwaardig om is Uit volle overtuiging zeggen wij hef en zouden bet van de daken willen verkondigen Wie öf opeutlijfc maar dan is de aanval althans eerlijk óf bedeklelijk de openbare school trachten te ondermijnen zij wijden zich aan een heilloos werk dat mocht het ooit slagen de treurigste gevolgen na zich zou slepen Waar het openbaar onderwijs bloeit daar is vooruitgang beschavingen ware godsdienstzin daar neemt niet alleea de materiele welvaart toe maar veredelt zich het volk Aan onzen landaard zoo als het gansche beloop onzer zoo choone als leerrijke geschiedenis aantoont zijn meer da n aan eenigen anderen die trekken eigen welke tevens ée n zijn met den aard der openbare school Nederland is meer dan eenmaal de toevlucht geweest van gansche scharen vluchleliogeo wier leven en vrijheid elders bedreigd werd Steeds zij onze roem onze eere onze kracht verlichting en terdraagzaamheid En gij allen ware liberalen wien het neêrlands bloed vrij van vreemde smetten door de aderen vloeit zult met ons blijven pal staan voor DE OPEN BAKE SCHOOL M A a K T B E E I G T E N GrOUda 22 April Bij weinig handel heerschte voor alle artikelen eene flaauwe stemming Tirwe Poolsche per 2400 kilo 300 a 310 Roode KI 290 Zeeuwsohe per mud ƒ 9 00 a 9 85 Sogge 7 a ƒ 7 60 Gerst ƒ 5 30 a 7 25 Haver korte 3 S5 a 4 70 lange ƒ 3 25 a ƒ 3 90 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 205 a ƒ 215 Noordbr 250 a ƒ 260 Bruine boonen g OO a 11 70 Witte 12 50 a 15 00 Paardeboonen 7 25 i 7 90 Duiveboonen ƒ 7 75 a 8 50 Ter veemarkt was de aanvoer vrij aanzienlijk en de handel geanimeerd ook waren varkens en biggen gevraagd Kaas aangevoerd 14 partijen 28 a 29 50 Boter 1 04 a 1 14 BUEGEELIJKE STAND GOUDA Gebore 19 April Cvinirus Adrianos Sophia ondera N G Tholea en A C Job 20 Franciua Maria onders A Sliedreiht en P H rdeobol Gerrigjs ouders T de Grny en IJ Lnyoenhnrg 22 Mt uiyi Quders H de Groot en C Groenendaal QvBElBDEN 21 April B Snaterse 18 d C de Knegt 22 w M M Dougelraans 2 j 5 m J Hartjesveld hnisvr vaa C Mans 83 j T de Kedts Houtman 11 w 23 J Ve ii cl 1 Donaeilüau u xa