Goudsche Courant, donderdag 29 april 1869

ADVERTENTIEN 1869 Zondag 2 Mei W 740 GOUDSCHE COURAIIT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetcegy D n 60 Openbare Verkoopingen te GOUDA op MAANDAG den 3 MEI 1S69 des voormiddags ten elf nnr in het logement kUe Zalm van een kapitaal EOETSMS EN PAARDENSTAL met een stuk GROND daarachter staande en hggende aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N n 73 En op MAANDAG 10 MEI 1SG9 des voormiddags ten elf nur in hét zoo even te melden Koffijhuis van een HUIS en ERI zijnde het Kofiijhnia m KiTWïiKSiSI ÏÏSSGIift met een EEN VRIJEN OPGANG HEBBEND BOVENHUIS ataande en liggende aan de Westhaven te Gouda wijk B n I39 Nadere inlichtingen 7 n te bekomen ten kantnrr van er Notiris IV Heden nerd mij hel vermoeden tot zektrl eid dat mijn Echtgenoot de Heer JACOB KRAMERS H letterkundige alhier door een noodlottig toeval ojj den l April 1 het leven heeft verloren Gouda C KRAMERS 2fi April 1S69 Scholten a O LI JD A Een fatsoenlijk JONGMENSCH zijne bezigheden buiten s huis hebbende vraagt bij eenvoudige Bjrgerlieden een Vrije Slaapkamer met twee Kasten Belanghebbenden adresseren zich meX ranco brieven bij deu Litgever dezer onder lett Z Opeabarc Verkooplüg te OUDEWATEK Op UINGSDAG 4 MEI 1 G9 s middags 12 nre in het te verkoopen huis Het Wvpen van VEiEbLASD aan de Markt aldaar van Een WOON WINKEL en KOFFIJHUIS met TUIX en PAKHUIS daaraebter N 51 aan de oostzijde van de Marlet te O ii d e ic a t e r groot 1 Roeden 61 Ellen In het woonhuis staande op den besten stand en waarin sedert eene lange reeks van jaren de affaire iu TABAK KOFFIJ KRUIDESIERSWAREN enz met succts i en nog wordt uitgeoefend bevindt zich behalve verschillende BO E en BEXEDENKAMEES KEUKEN KELDER en verdere Coamoditeiten eene ruiioe BENEDEXZAAL gebezigd wordende voor SqfJAttiii Sücieieit de Vergaderingen vaji iet departement tiit Nut ran H Algemeen de voorstellingen der Reder jkirtlnnner enz Te aanvaarden 1 Ju 1SG9 Zijnde VIT DE HJAJ te koop te bevragen en informa icn te bekomen bij Notaris MONTIJN te Coiida ANILINE VERWEN tol het ven 0 1 van ZIJDEN WOLLEN en KaTOEN EN STOFFEN Gemaakte OLIE VERUEN LAKKEN en VERNISSEN Supra fijne GENÜA OLIE direct uit Ni a aangevoerd EAÜ DE COLOGNE bij de maat eu per flacon tegen billijke prijzen verkrijgbaar bij J C ZELDENBIJK Droogist Markt Ontvangen heeie en halve kruiken PacMnger en Selterswater vulling 1SG9 mede verkrijgbaar bij Mejufvrouw Wed A C SCHOUTEN K C JONKER Gouda 28 April 1869 Dr ChantGSielanns OOGEJ WATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogeu te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen elke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht met goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogennater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen onderdom geen bril zal behoeven Hnzeive is verkrijgbaar a 60 Cts per dacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BtUZEMAKER Ledden J H KELLER w wagenstr Botterdam H V D GRIEN DT Lenvenhiven H V D GRIENDT Gouds weg Mej L A ScHOCTENs StHLÜrEE ronT jj Oostmolenstraat J J GBOENHUIZEN O Utrecht en meer bekende Depots in ons rijk TE KOOP Ta 700 GARNEER MATTEN bevragen ten kantore van Gebroeders K MPSTEEG Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der iiIAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND A erzegelde doozen van 37 V2 t ent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Aarlanderveen J P Allart Alblasserdam M Punt Wz Amnterdam M Cleban C droogisten hei lige weg D 321 en huidenstr KK n 278 BoCegrave B Versloot Helft H W de Kruijff Velfshacen J Koch Deventer Gebroed Timan Dirhland D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat HaaitrecM K Oosterling Leyden J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Moordreclit G H Post Nieimkoop A Bots Oiideicater H J Knijper Rotterdam A v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Maltha SclwoiihoDeii A Wolff Tiel A F Paassen ütrecM F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Woerden L Ruijten Zevenhuizev A Prins Het depot dezer echtO Urbanns Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instanteiijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanns Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dt pót zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeten Steden en plaatsen dan bij de Mer iovengenoemde Ue puthouderi In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandi e naanteekening van de vervatrdigers Wed Keunen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers imtantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wöl toö te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 29 Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s mor gens 7 uren Zondag morgens 6l j nnr Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 eren Bete Courant TerscKijnt des I nderdags eu Zoadags Ia dp Stad geschiedt de uügave de avonds te voren Deprij per drie maanden iB 2 i rancop po8t 2 25 Advertentien vaa 1 6 regeU tot dtu middags ten 13 are grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt Gooda 1 Mei Bij den noord duitschen rijksdag is een tal ran nieone belastingen aangekondigd op petroleum eu gas en wat niet al De eenige die algemeeiie goedkeuring vindt is de beursbelasting die wel de minste aanbeveling verdient en de verschrikkelijkste is die op het bier Over dergelyk voornemen sloeg vroeger Manchen aan bel muiten maar ook te Berlijn is het een onverdragelijk denkbeeld De strijd zal hevig zijn De Duitschers begrijpen nog niet dat elke vrijheid even als in ouden tijd de privilegiën betaald moet worden De oostennjksche regering heeft de pruisische beleedigd door het opnemen onder de publiek gemaakte ofüeiele stukken van een brief uit 1866 duor von Bismarck gezonden aan Jen pruisischen gezant te Parijs getuigende van de hebzuchtige bedoelingen vóór het beginnen van den oorlog Men begrijpt niet nat deze indiscretie goeds ou kunnen uitwerken Sommigen meenen dat er toenadering bestaat tusschen Oostenrijk en Bnslaud waaraan Frankrijk niet vreemd is Alle zulke macbinatien zien op een te wachten conflict van Frankrijk met Pruisen De iersclie kerkvraag hondi Engeland in spanning doch de meerderheid blijft getrouw aan Gladstone De nederlaag der torie is volkomen eu geen hatelijk geschreeuw noch lasterlijke aantijgingen kunnen de aanneming voorkomen die gegrond is op regt en billijkheid In Spanje twist men ook over kerkelijke aangelegenbeden slleea de repcblikeinen zijn de voorstanders der algeheele vrijheid Tan geweten velen willen nog altijd meer of min toegeven aan de eischen der hiërarchie In elk geval zal de gewetensvrijheid veel winnen maar toch zal elke beperking in het vervolg nieuwen strijd wekken Itaüe heeft te strijden tegen Mazzinisten en deficits dat is tegen omwenteling en staatsbankroet en het bezigt daartegen niets dan palliativen het weet het volk niet te bevredigen maar het beteugelt tijdelijk complotten en woelingen het weet de inkomsten niet te vermeerderen maar voorziet door kunstenarijen in den nood van het oogenblik De fransche kamer is gesloten en na de nieuwe verkiezingen Tot aan baar einde was zij gehoorzaam aan den wil des gebieders Daar is de vertegenwoordiging een lust elders zoo dikwijls een last Onze kiestabel is bijna onveranderd aangenomen gelijk die was voorgesteld wij bekomen nn 5 vertegenwoordigers meer dus 80 De onbesuisde poging van den oud minister om onder liberaal voorwendsel de vaststelling te vertragea heeft medegewerkt ten goede het onzuivere doel was te duidelijk Onze kieswet is gebrekkig maar het is niet noodig lager af te dalen zoolang de kiezers zich zoo onverschillig betoonen De belangstelling moet opgewekt worden door volksverlichting De partg der middenmannen en modderaars speelt in het doodsgevaar met gevaarlijke wapenen die vermomde en halve liberalen worden bitter ten toon gesteld door den te dikwerf door beu bedrogen Groen dis waarlijk bet in staat is zonder hnnne hnlp zijn beginsel te handhaven dan zij hunne eigenbatige en beginsellooze taktiek Zoo kunnen de tegengestelde rigtingen tot afdoening komen en een einde gemaakt worden aan het weifelend rondtasten in het duister 0uttenlan IiOnden 28 April De Saturday Beview betoogt uitToerig dat de algemeen aangenomen meening dat de koningin wettig hoofd is der kerk berust op eene dwaling Het is TOorwaar eene bitters pil voor al die geleerde leden van het hois der gemeenten thans te moeten hooren dat hunne spitsvOuJIisheiU r lU voc e bpdaobt ziJF want zij streden De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bniteogewone letters worden berekend naar plaatsruimte tegen een vijand door hnnne eigene verbeelding verwekt De zaak is toch eenvoudig deze dat de koningin volstrekt niet door de wet is erkend als hoofd der episcopaalsche kerk Dit is eene oude overlevering even als die dat een Engelschman zijne huisvrouw op de markt mag verkoopen en dat het aan een lid der koninklijke familie verboden is 00 met een onderdaan te huwen De meest oppervlakkige knnis van de geschiedenis der zestiende eeuw leert dat deze titel van hoofd der anglikaansche kerk alleen gedragen is door Hendrik VIII Eduard VI en Bloody Mary dat deze afstand deed van dezen ti el welke zij als eene roomsche zich niet geregtigd achtte te dragen en dat de groote Elizabeth bij are roonsbeklimming dezen titel weigerde toen hij haar door het parlement werd aangeboden Na Mary is geen britsche souverein het wettig hoofd der engeische gereformeerde kerk geweest en de Saturday Beview merkt op dat dit belangrijke pttBt door niemand in het parlement was gekend behalve door Sii Boundell Palmer en voor de ijreport rs der dagbladen was de ketterij welke hij verkondigde naar het schijnt zoo ongelooflijk dat zi niets van zijne woorden begrepen beb ben en hem in bon verslag onzin hebben laten spreken Dit is het gevolg van wetenschap uit de tweede hand zegt de Beview die de schijnbaar doodonschuldige opmerking maakt dat Blackstone het handboek van alle regtsgeleerden dat een uittreksel geeft van alle wetten en statuten wel de wet van Hendrik VIII mededeelt welke den souverein deu tllel geeft maar ongelukkig niet meldt da deze wet onder Mary is ingetrokken De reden waarom men in de koningin meer het hoofd ziet der episcopale kerk dan der schotscbe of eenige afgescheidene kerk vindt de Review hierin dat de koningin het hoofd is der wetgevende magt zoodat terwijl de suprematie der kroon niets anders meent dan de suprematie der wet deze in de dagen van Hendrik VIII en Elisabeth slechts een godsdienstig ligchaam erkende Derhalve zijn verscheidene zaken in de engeische staatskerk voorgeschreven en omschreven door Acts of Parliament terwijl afgescheidene kerken geheel vrij zijn en dus schijnt het als of de souverein die deze acteu onderteekent bet persoonlijke hoofd der engeliiche kerk is Parijs 29 April Het Journal des Débats zegt aangaande de nu gesloten zitting van het wetgevend ligchaam het volgende De nu afgeloopen zitting was een nuttige overgang tot de algemeene verkiezingen Zij heeft doen uilkomen welke vrijheden wij missen zij gaf als het ware een beknopt overzigt van de ons ontbrekende vrijheden dit overzigt kan strekken om de kiezers tot nadenken te brengen en om het terrein van den strijd tusschen het betvind en de liberale partij af te bakenen Het verlichte het lezende en denkende deel onzer natie verlangt volledig herstel der constitutionnele waarbürgen en verdwijning der laatste overblijfselen van de heerschappij der willekeur maar het zal bij de stemming moeten hukken voor net overwigt der plattelands bevolking die bet gouvernement door plaatselijke invloeden en door het bevorderen van plaatselijke belangen op zi ne zijde houdt waarbij nog een groot bezwaar komt namelijk de verdeeldheid der oppositie hare splitsing iu vyandige ocderdeeleo baar beete strijd tegen zich zelve SrUSSeli 29 April In den senaat is de minister van buiteul zaken geïnterpelleerd over den stand der onderhandelingen betreffende het spoorweg incident De minisier heeft daarop het volgende geantwoord Ik weet dat de h Frère Orban sedert eene maand te Parijs is en nog niet is vertrokken De Moniteur bevatte in der tijd eene nota over de on derbandelingeu Maar dit programma was misscbieu te rnim en het was in het belang der belgiache waardigheid om het te beperken Dat doel heeft de heer Frère tiachteu te bereiken Dit zijne vele conferenlien met de fransche regering blykt dat tot op den lantslen dag de betrekkingen niet een oogenblik opgehouden hebben vriendschappelyk te zyn en dat zg van j jp hip ris f kander getuigen Df gTnencrde ommi iB