Goudsche Courant, zondag 2 mei 1869

G LANTZENDöRFEER van Gouda eu I H OOSTVEEN Zt ytfe 30 April I8 M A T PERK fP GoüDA 30 April 1869 7 1I ordei benoemd masr het programma d it zeer uitgebreid en elastisch uas zal zeer beperkt wordea Het zal alleen handelen oer eene conventie strekkende om de behoeften van beide l indeu te bevredigen Zoover ik thans kan oordeelen zal eetie definitieve regeling gevonden worden die voor beide InnJtrii aniinemelijk is Weeneu 29 April De poolsche afgevaardigden van den oostenrijkschen rijksraad hebben besloten tut kort vóór de sluitiiig van den rijksraad daarin zitting te blijven houden maar daii met eene plegiige verklaring zich te venvijderen en het verdere over te laten aan den guUicischen landdag Msdrid April Üe minister van financiën heeft in de Cortes in autvvoord op eene interpellatie medegedeeld dat aan de spaauselie ieeniug in het buitenland veel deeli eming is te beurt gevallen De beuling der coupon van juhj is verzekerd De unificatie der schuld zal mogelijk zijn zooiira de financiële toestand gunstiger is De minister van justitie heeft het ontuerp voorgelezentot amnestie ter zake van het gebeurde in Aiidalusie Twee atoendemeijien lot handhaving der gotkdienstigeeenheid in Spanje zijn verviorpcn öinnenlanö GOlD i 1 Mei Liatsledcn wucnsdag had alhier iu de Sociëteit OnsGenoegen eene algemeene vergadering plaats van de LiberaleKiesvereeniging luor ons Hoofdkiesdistrict De vergaderingwas vrg talrijk Vosral r buittnafdeelingen waren goed vertegen uorditrd V j stippen het volgende uit deze vergaderingaan De Secretaris deelde een verslag mede omtrent den toestand der vcrcfinging Er zijn afdeelingen gevestigd te Gouda te lpheii Aarian iervcen en Ziviimmerdam te Woerden teWaddinx efu en Brjt k te Bergambacht en Vmmerstol teLckkerkerk ie iloürdrecbt en liuuuerak te Siolwijk te Sietveld Waarder te Ilekeudorp te Bodegraven te Schoonhoven teHeeuwijk en Sluipnijk te Krimpen a d Lek en te Krimpen enCapeüe a d l Iseel die met cikauder l öU leden tellen waaronder 35U kie er Daarenboven zijn er nog op vele andereplaatsen leden dif tol geene afdeeling behooren zoo als teBerkenivoude te Ouderkerk a d IJs el te Haastrecht te Omlewater te Montfoort te Willeskop enz Naar aanleiding vandit verslag wees de Voorzitter er op hoe nooüig t was in devele andere gemecnteii van t district ook afdeelingen te vestigen en verscheidene leden boden zich aan daartoe pogingena m te wenden De voornaamste werkzaamheid van dezenavond zou ziju hrt benoemen van 6 leden van t Hoofdbestuur Met groote meerderheid van stemmen werden gekozende hceren A X G van liersou F C van Zeijlen en Mr J Fortuijn Droogleever te Gouda G B Lalleman te Moordrecht H Blanken Dz Ie Schoonhoven en Mr A M Fareau teWoerden Diarenboven zitten m het Hoofd bestuur de Voorzitters der afdeelingen de heeren L M Tan Kooien voorzitter der afd Gouda J Herrewijn Alphen o a P C Knijff Woerden A N Molenaar Waddinxveen c a Dr W A Terwogt Bergambacht c a D Luijten Mz Lekkerkerk Mr C van Vollenhoven Moordrecht o a L A de Vreugt Stolwijk A Knijff Hz Eietveld o a J F Cocx II Bodegraven H A Boeck ff Schoonhoven Dr P de Wilde Keeuwijk c a J H van Saut£n Krimpen a d Lek F Mijnlieff it Krimpen a d IJsselc a Kaar wij vernemen is dit hoofdbestuur terstond na t sluiten der vergadering bijeengekomen en iicft het gekozen tot voorzitter de heer K A G v m Iterson toi panuingmeester de heer F C van Zeijleu en tol secretaris Mr J Fortuijn Droogleever Tol leden der pennaneDte commissie waarvan de voorzitter geen lid mag zijiiJ werden gekozen de heeren L M van Kooien mr C van Vollenhoven G B Lalleman dr P de Wilde A N Molenaar de penningmeester en dé secretaris Wij sluiten ons resumé met den weusch dat al de moeitewelke zooveel achtenswaardige mannen zich ter wille van deze zaak getroosten glansrijk beloond moge worden door deroijale verkiericg van den kandidaat dezer kiesvereenigiDlf lotlid der 2 kamer Z M beeft bepaald dat het wapen der infanterie vermeerderd zal worden mei 2 compagnie hospitaal soldaten welkebetemd c i c T m In de zitting van de tweede kamer vac woensdag heeftde minister van financiën op de door den heer van Goltsteiugevraagde inlichtingen geantwoord dat niet een gedeelte maarde geheele leeuing van den O I spoor eg was genonen dooreen syndicaat van bankiers Naar aanleiding van de doorverschillende leden hierop gemaakte aanmerkingen verklaardede minister nog nader dat de regering bij de berekening vanhet benoodigd kapitaal ook gerekend had op de kosten vanuitgifte der leening dat de nadere overeenkomst in de eerstekamer overgelegd bepaald gesloten en bekrachtigd was zocdat er waarborgen bestouden voor de goede uitvoering dirwerken eene overlegging der stukken achtte hij zoolang deoperatie nog niet afgeloopen wa miuder raadzaam Na denafloop der operatie zou hij bereid wordea gevonden alle verdere inlichtingen te geven Daarna werd de discussie over dehe zieniug der wet op de zeebrieven voortgezei De op art 2 voorgestelde amendementen werden verworpen en dat art zooals het door de regering voorgesteld en later gewijzigd was aangenomen De stemming over art 3 werd aangehouden Art 4 en ö werden aangenomen na verwerping der daaromtrentgedane voorstellen Art C werd aangehouden In de zitting van de tweede kamer der slatengeneraalzijn eergisteren aangenomen 1 het wetsontwerp nopens hetverleenen van zeebrieven met 48 tegen 6 stemmenj 2 dattot afschaffing van het regislralieregi voor buitenlands gebouwdezeeschepen d dat nopens de overeenkomst met Prui en omtrent de grensscheiding van Limburg 4 dat tot verhoogingvan hoofdst V der staalsbegrooting voor 1869 5 dat nopensde overeenkomst met België over de wederzijdsche toelatingvan geneeskundigen in gi ensgemeenten met 45 tegen 6 stemmen De vergadering is tot m iandag gescheiden wanneer aande orde zijn 1 de interpellatie van den heer van Sypesteyn over den staat van zaken ter kuste van Guinea i de W Indische begrooting De eerste kamer der staten generaal heeft gisteren avondhare werkzaamheden hervat De wets oniwerpeu laatstelijk doorde tweede kamtr aangenomen zijn ingekomen en naar deafdeelingen verzonden Bij herstemming is te Alphen tot lid der prov statenvan ZuidHolland gekozen de heer J Herrewijn Jz kandidaatder liberale kiesvereeniging met 315 stemmen Op den heerJ Sclielleina te Leyden conservatief kandidaat waren 275 st uitgebragt In eene te Amsterdam woensdag gehouden algemeene I vergadering van aandeelhouders in hel paleis voor volksvlijt bragteu commisoarissen verslag ait over de exploitatie gedurende het jaar 1869 Daaruit bleek dat de pogingen van het bestuur om het paleis te redden volkomen gelukt zijn dat bet aantal beschikbare obligatien bij de openbare inschrijving geheel is ïolteekend en de maatschappij thans volkomerï in staat is al hare crediteuren te voldoen en het evenwigt tusscheu hare ontvangsten en uitgaven te herstellen Volgens officiële opgave zijn in het jaar 1868 uit Nederland als landverhuizers over zee naar elders vertrokken 1010 hoofden van huisgezinnen en op zich zelf staande personen met 447 vrouwen 1506 kinderen en 9 dienstboden te zamen 2972 Van de 1010 voornoemde personen was van 896 verbetering der middelen van bestaan de reden van vertrek bij 7 was daarvan de reden ontduiking van gevangenisstraf Men schrijft uit Vrijhoeven Capelle De stand der veldgewassen kan men hier als gunstig beschouwen De rogge welke hier de groo sle verbouw is staat mooi te veld Deerwten en haver komen goed boven den grond Met het zaaijenvan boekweit zal in de volgende week een begii gemaaktworden De aardappelen ziet men hier en daar boven deugrond De vruchthoomen staan in vollen bloti en belovenveel te zullen geven Het vee is ovcral in de weide en dagelijks ziet men nog hooi naar het vee in de weide brengen Het hooi heeft hier nog een waarde van ƒ 17 tot ƒ 20 de 500 kilo Gemengde Berigten M D begint ook hier te lande aao te dringefl op het niet laten dragen TSD apeoen door den soldaat buiten dienst De staat van beleg is opgeheven te Praag £ te exkoltóig vao Hanover heeft een nader protest uitgegeven tegen het onregt hem door Pruisen afgedaan De republikeiosche leden der cortes willen de spaanscbe geestelijkheid niet onderhouden De regcnng der nnie wil zich niet mengen in den t wiat op Cuba Te Middelburg was het donderdag nog onrustig Ue oiQmelanderkat groot 14 ton is ui appel den ommelanden toegenezen De orangisten te Lonoondtrrij hebben buitensporigheden bedreven Woecs lag hebben 800 scbeepbtimtuerliedeu ts Amsterdam het werk gestaaVt ischende hooger loon eu miuder werkuren De loting voor tbie voor de cubaansehe opstandelingen ï e agenten van donna Isabella geven deu moed geheel verloren Het pensioneren der oud gedienden ia te Parijs doorgegaan met 216 tegen 5 stemmen Men noemt Mgr Dapanloup als TOor itter van het concilie De Zweden die zich zoolang met kopf r behielpen willen nu den gouden muntstandaard invoeren Italië zal in 5 jaar 788 millioeu deficit dekken tn dan nog 56 millioen overhouden De muitende espeditie naar Mozambique is te Mafra bedwongen en ontwapend uit Lissabon gezonden naar Afrika Het afzonderlijk poolsch beheer van fibancien is afgeschaft VEKGADËEING yan den GEMEENTüaAAD Vrijdag 30 ApriL Tegenwoordig de hh van Bergen IJzendoorn voorzitter de Grave Loyteu Princp Braggaar Westerbaan Buchner Remy Droogleever v Gennep Kist en van Straaten De notulea worden geresamctrd en gearresteerd Zijn ingekomen eene kennisgeving vau hh gedep ataten dat door Z M den koning il goedgekeurd d i voortduring der hefSng van de gem aal belas ting tot den 1 mei lb70 voor notificatie eene di caitie vau hh gedep staten houdende goedkeuring eener wijzigiug der begrootiug van 186Ü betreffende de middelbare scholen iiotif eene missive vrr dtn heer Cominissaris dts konïngs m deze proviutie inzendende het adres aii jleu commissaris an politie Wieckert erzoekeode aan Z il deu kouuig verhoogiug vau traktement van ƒ 200 ter mededetUng aan den raad un om het daarop gevallen besluit hem kenbaar te willen maken U eu W achten eene verhooging wenscheiijk en zouden willen adviseren aan Z M die te bepalen op ƒ lOÜ cu stellen voor de stokken ter viste te leggen waartoe is besloten eene missive vau B eu V waarbij zij aanbieden het geoaeente verblag ever 1868 dat gt drukt en den ledeu rondgedeeld zal wordcL notif drie missiveu vkd regenten van het bestedelmghuis enz inzendende reVcning n over IStiS gesteld m handen van de hh Prince Buthuer a ir Gennep De heer Keutinger verschijnt ter virgadtring eenr r issive vanden bchuttersraad inzendende de rekening die gesteld wordt il handen van de hh Retny Westerbaau en v Straaten eeLC m ssive van librymeester uendende rekening en wordt die ter visie geleideene liiissive van de commissie voor het middelbaar onderwijs berigteude dat jjeen aspiranten zich hebbeu aangemeld voor het eindeïameo daar er geen leerlingen in de hoogste klasse zoo ver gevorderd ziju De boeken en de kas van den gemcente outvanger zijo uagezien en in orde bevonden door b en W ïu kas waa ƒ 29 176 52 Aan de orde is 1 De ontwerp overeenkomst met dijkgraaf en hoogheemraden van Bijnlaiid Het concept en de daarop voorgestelde wijzigingen zijn gedrukt in handen van de leden en de geschrevene memorie van toelichting is in geschrift bij de leden rondgegaan Hierover worden langdurige discussien gevoerd over verschiileo e ondergeschikte punten Da heer Droogleever oppeide fccbter meer algemeene bcdeukiogen Hij meende dat in de zaak groot bezv aar bestond voor de gemeente hij beriep zich op het contract van I848 en zegt dat na de oprigting van het stoomgemaal de volmolens 29 jaar hebben gewerkt en dat hij dit hoogst wensch lijk acht voor den gezondheidstoestand daarna wordt geltzen een later contract vau 1S55 Na verschillende opgeworpen bedenkingen is de vergadering gedurende eenigen tijd voortgezet met gesloteu deuren en na de heropening wordt nog gehandeld o er de noodzakelijkheid van het aanstellen van een ambtenaar voor het openen en sluiten der schuiven De voorzitter meent dat de sluisknechteu daaruicde belast kunnen worden Eindelijk wordt het gewijzigde contract met 12 tegen 1 stem die van den heer Droogleever cangeuomcii De hh Luyten en Remy verlaten de vergadering Op de adressen van de heeren J J Bochoven F S Sparnaaij enC J C Prince daarbij verzoeke ide om de achter hunne eigendommen door het noleren der zijlen verkregen grond in gebruik te mogen hebben adviseert gunstig de comnwssie van fabricage tot verhoring tegen 5 c pLr el in het jaar en behoudens de vereischte afsluiting en wordt dieuovereenkomsfig besloten Op een adres van S Blonk te Een adres van den hr G B van Goor bezwaren aanvoerende tegen de verhooging van zijo aanslag in de pi dir belasting Daar hetblijkt dat er misverstand heerscht tea aanzien van de opgave zal hetbezwaar o eheven worden Op een adres van J v Balen tegen ïijn aanslag als geen f 400 inkomen bezittende wordt afwijzend beschikt en ïija aanslag naar de 4t erste grondslagen gehandhaafd Het kohier der pi directe belasting wordt alsnu vastgesteld op 14 461 04 Getrouwd H G HOEEHAMER 4 hverUntien 7 Komt ter tafel een voorste tof indiening van fMi adres aan de tweede kamer der staten generaal betreffende het vocHVtel vao den Leer mr J van Knijk tot wijziging der wtt op het armbestuur ofschoon de aak zelf hier geen groot verschil zou opleveren meenen B en W dat uit de wijziging groote bezwaren v de gemeente zouden ontspruiten en bic en zij een concept adres aan om ie aauoeining te ontraden waartoe na korte discussie met 10 tegen 1 stem die van deu heer Loyten wordt besloten De heer Büchner verlaat de vergadering Tot lid der commissie van adinmistiane over de beleenbank wordt herbenoemd de hr G Prince en tot librymeester de heer dr M A G Vorstman Aan de besluiten zal uitvoering gegeven worden zonder resumtie Hierna eindigt de vergadering logezondeu Mijuheer de Redacteur UEd wordt vriendelijk verzocht onderstaande reo elen in uw veel gelezen blad ouder de inge ondeu stukken op te nemen Bij de correspondentie is het ontegeu eggelijk van het uilersle belang dat de brieven aan hunue behoorlijke adressen worden be orgd ïen bewijze dat kiertegen wel eens gezondigd wordt diene het volgende Eenigen tijd geleden werd mij door den besteller een opengebroken brief ter hand gesteld waarvan het adres luidde Mevrouw de Wed L de Jong icachterstraat Gouda üe besteller had deu brief bezorgd bij deu Ueer G J de Jong op de Saven Laatstgenoemde Meer opende den brief en r oud hem mij terug met deze woorden op het couvert geschreven legens gelijkfieid van naam geopend Dikwijls is dit reeds geschied en zelfs nog in deze week kreeg ik een geopenden brief met het ad ei den Heer G J de Jong Gouda Gouice ook nu was Je brief door den besteller op de Maten gebracht en iloor genoemden Mijnheer de Jong weder wegens gelijkheid van ii iiim geopend Hel nare te weuschen dat ten minste de direelie van het postkantoor voorzag in dergelijke onaangenaamheden en dat de Heer G J de Jung op de Maven de adressen van zijne brieven beter hetigtigde alvorens ze te openen Wed L de Jong M A R K T B E R 1 G T E X Gouda 29 April Ey weinig handel werden alle artikelen lager afgegeven Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 305 ü 310 Roode KI 295 Zeenvische per iniid H OO a 9 85 Rogge ƒ 7 a ƒ 7 8Ü Gerst 5 1 0 a 7 20 Haver korte 3 40 a 4 75 lange ƒ 3 25 a 3 90 Boekneit Frausche per 2100 kilo 215 a 218 Noordbr ƒ 255 a ƒ 255 Bruine boonen 9 00 ii 11 50 Witte 12 00 ti ƒ 14 00 Paardeboonen 7 25 a 8 00 üuiveboonen ƒ 8 00 a 8 75 De aanvoer ter veemarkt was heden vrij aanzienlijk doende kooplust was gering zoodat eenige runderen onverkocht uleven en daar de prijzen vau varkens en biggen hoog gehouden werden ging de verk op ook moeijelijk van de hand Kaas aangevoerd 18 partijen 28 a ƒ 29 50 Boter 1 a ƒ 1 12 BURGERLIJKE STAND GOUDA GFBOEbNi 27 April Adriaos ouders D L vac Goor en E Romeija Johanna oiiilf s T Uithol en S Spieriogshoek 29 bransje ouders S la T Krevcld en F L Cats Eboabeth Pt ttoniUa Hendrika ouders C H SlPiDineijer en M A Gutte 30 Johannes Adrianns Cornells ouders C IJselsteija en C M Jonker Johanna Christoffora Diderica onders A H Peletier en A Alulas OvERLKOLS 26 April A Jonn huisvr vaa J D Kaars 59 j 27 J Ogier 4 w 28 J J Polet 18 j M J Bouthoorn 5 m C Lun nhurg 2 j 1 r i P A Tiaimers 15 m 29 L J Lunenborg 40 j 30 M Middelkoop wed J van Vliet 71 j Gehuwd 28 April G Sluijter en M vau C M IJSSELSTIJN JoNO GoTOA 30 April 1869 Voorspoedig bevallen van eene Dochter M A STEEXMEIJEE GöTTE Geuda 29 April 18P9 50 ive icht