Goudsche Courant, donderdag 6 mei 1869

ABVEHTEl TIEN Hoogheemraadschap Rijnland Kennisgeving omtrent het Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het gaarderboek voor het loopendo jaar van den 4 = tot den 18 Mei aanstaande dagelijks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te Leyden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlenunermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgeraaalwerktuigen de Cruqums de Ly ndf ende Zeeghiratfi en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen j wordende zij daarbij tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 2ö Mei schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden Leyden den 1 Mei 1S39 Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG dijkgraaf W G DE BRUIJN KOPS Secretaris landbouw aldaar die zich even als onlangs bg zya optreden te Groningen ten doel had gesteld den genwoordigen toe stand van den landbouw op Java te chetsen een 0 J P waaromtrent zeker niemand met het oog op de ervaring door hem in zijne betrekking op Java opgedaan hem de bevoegdheid zal onlieggen een oordeel uit te spreken HiJ begon met jne hoorders iu kennis te brengen met de Ie Batavia bestaande ned indische maatschappij van nijverheid en Undbouw haar ontstaan en werking en deelde vervolgens naar aanleiding van hetgeen iu het door die maatschappij uitgegeven tijdschrift door mannen als van Gorkum Holle van der Poel ede van den toestand der enz was geboekt een overzigt mL ri st n koffijcultuur waarbij hij zich om met te wijrlloopig te worden bepaalde De toestand van den landbouw op Java zeide spreker was niet gunstig daarover werd in niet een e chrift een gunstig getnisenis gegeven men had zelfs den fandbouw aldaar landbederf genoemd en toch zij was de bron waaruit alle inkomsten moesten voortviueijen Belr fftnde de rijstcultuur stelde hij achtervolgens in het licht i welken toestand die cultuur zich bevond wal de oor aken waren van haren achieruitganj en wal er zou moeten n orden verrigt om daarin verbetering aan ie brengen Van de wijze waarop de inlander thans te werk g at bij het ontginnen van woeste gronden en van de wijze waarop de cultuur der rijst in de gouvernementslanden plaats heeft deed hij in breede trekken het verkeerde uitkomen een gevolg van die wijze van handelen was dat de oogst van de gouvernementslanden zoo gering was in vergelijking met dien v n particuliere landerijen Uitbreiding werd v ooral belet door het niet benuttigen der op Java aanwezige groole stroomen naartoe de staat zijne hulp moest verleenen dat echter verzuimd wordt Als oorzaken van het verval werden door spreker genoemd het gemis van persoonlijk grondbezit het dwaiigcultuur stelsel en de opgedreven heereudifiisien Met de kofBjculluur was het naar sprekers oordeel niet Leler gesteld Ook die cultuur leverde treurige resultaten op In weerwil van uitbreiding bleef de opbrengst dezelfde met vermindering van de qualiteit van het product Verbetering zou daarin wortlen gebragt door aanwending van kapitaal het houden van meer toezigt het geven van regt op de gronden en a schaffing van heeren en cultuurdiensten De spreker ging vervolgens de oorzaken na die aanleiding gaven dat men de middelen van herstel die voor de hand lagei ongebruikt liet t w dat men de bezw iren te groot chtte en voorbijzag den in den katsten tija veranderden toestand op Java Men had zich in het hoofd gezet dat de Javaan zooder dwang niet zou werkm dat hij zijnen grond voor eene kleinigheid aan fortuinzoekers zou verkoopeu en de balen voor Nederland verloren zonden gaan en genoten zouden norden door hen die in het Willemspark te s Hage paleizen lieten bouwen Om die denkbeelden te bestrijden gaf spreker eene karakterschets van den Javaan als zijnde een mensen als ieder ander eene mengeling van goed en kwaad gehecht aan den grond wanneer hij dien beiit en die in ecrwil van gebrek aan onderwijs tot eenige ontwikkeling is gekomen en betoogde daaruit dat nieis aanleiding gaf om te vreezen lal hij geen Trijwilligen arbeid zou willen verrigten of zijnen grond zou verkwanselen Door het invoeren van de gewenschte verbeteringen zon meende spreke het voordeel voor Nederland niet afnemen maat toenemen De tegenwoordige toestand der indische maatschappij de veranderut denkbeelden gedurende de laatste jaren moesten voorts eene krachtige aansporing zijn om tot verbetering de hand aan het werk te slaan Spreker eindigde met den weusch dat de agrarische wetten door den minister van koloniën toegezegd deu bloei van landbouw en nijverheid in Ned Indie bevorderlijk mogten zijn Het publiek gaf den spreker luide zijne ingenomenheid met bet gesprokene te kennen Na eene korte pauze werd ie gelegenheid tot üiscusaie of tot het verkrijgen van nadere inlichtingen opengesteld het publiek was echter toen op rtrre na niet meer zoo talrijk als bij het uitspreken der rede Niemand verlangde het woord te voeren alleen vestigde de voorzitter prof Veto de aandacht op eene bepaling die voorkwam in de door den heer Fransen van de Putte als minister van koloniën ingediende cnltuurwet dat aan den inlander geene woeste gronden zocden worden afgestaan zonder eoncessie eene bepaling waartegen men zich destijds verklaard had Hij vroeg aan den heer de Bniyn hoe hij over het al of niet wenschelijke e ner dergelijke bepaling dacht en of zij ook belemmerend zou kunnen werken De beer de Bmyn gat hierop te kennen dat het afstaan Tan woeste gronden wel eenig overleg vereischte daar op sommige plaatsen het wegkappen van het hout tot nadeel strekte hier te lande werden de stroomen gevoed door het smelten der sneeow op de verderop üggende bergen dit was op Java het gevai niet de bosschen waren daar op be niet kwaad zijn dat de regering de loiie bepaalde waar geen bosch mogi weggehakt worden Tegen de bepaling van bet niet afstaan van woeste gronden zouder concessie had hij geen bezwaar indien de zaak maar gemakkelijk werd gemaakt en de lange administratieve weg werd vermeden Na dankzegging aan den spreker voor zijne belangrijke en boeijende voordragt sloot de voorzitter de vergadering Wij vernemen dat op verlangen van vele hoorüc zoo te Groningen als te Leyden de redevoering van den hr de Bmyn zal worden gedrukt en het licht zal zien bij de uitgevers de Breuk Smits te Leyden Aan Jacob de Vletter die zich in het huis van burgerlijke en militaire verzekering te s Hage bevindt is thans door denprocureurgeneraal de acte van beschuldiging beleekend üeVletter wordt beschuldigd van het door redenen in openbareplaatsen gevoerd en door gedrukte geschriften opzetten totwederspannigheid die daarop is gepleegd door meer dan 20 gewapende personen en medepligiigheid aan de misdaad vanaantasting gewelddadigheden en feitelijken wederstand jegensbedienende beambten handelende ter uitvoering der wettenen der bevelen van het openbaar g ag gepleegd door meerdan 20 gewapende personen door de ingezetenen tot het begaan van die misdaad door beloften te hebben uitgelokt enopgeruid door aanspraken in het openbaar ten aanhoore vaneene verzameling van personen gehouden Men verneemt dat eerlang voor het prov geregtshof zullen teregt staan acht perso ieu vervolgd ter zake van de ongeregeldheden die in deu nacht van 31 October jl voor ofin den omtrek van het raadhuis te Eotierd im op de kaasmarkt hebben plaats gehad en waarontier zich bevindt de persoon beschuldigd van poging tot brands icnting Het prov geregtshof van Zuidholland heeft 1 mei uitspraakgedaan in de zaak van Jonas Melhado Het hof heeft hemschuldig verklaard aan het door redenen op openoare plaatsengevoerd opzetten tot wederspannigheid welke daarop is gepleegd door meer dan 20 gewapende personen misdaad metstraf bedreigd bij de artt 209 210 217 al 1 C P in verband met art 2 van de wet van 29 junij 1854 en hem veroordeeld met inachtneming voorts van de artt 52 36 en 214 slrafvord ot een confinement in een tuchthuis voor den tijdvan 6 jaar met bevel van aanplakking van een extract vanvan dit arrest te s Gravenhage en te Rotterdam Men schrijft uit Leeuwarden De staad der veldgewassenin de e provincie is zeer gunstig Ook de vruchtboomen hebben een prachtig aanzien en beloven veel De noord oostenwind der laatste dagen heeft echter nog al wat nadeelig teruggewerkt vooral ook wegens de daarmede gepaard geganenachtvorsten Gelukkig dat de grond droog is de invloedder nachtvorsten zou anders veel merkbaarder zijn Men schrijft nit Bergschenhoc De A oornitziglen van den landbouwer zijn alhier over t algem pn bevredigend Korenvelden wei en hooilanden staan zeer fo d alleen bragt de koude noordewind wel eei ige stilstand in den groei te weeg De Ecrasveldeu lijden wel eenige schade door de zoogenaamde aardvloo De vruchtboomen beloven veel De stand van het nater in de polders is voor de landerijen gunstig Van ziekten onder het vee hoort men niets Spijkeniste Een blik op de velden en akkers vervult ons met vreugde als we zien dat de toestand der verschillende gewassen zeer bevredigend is en dat de weilanden reeds als in zomertcoi zijn l e vruchtboomen zijn als met bloesems overladen en tuinvruchteu groeijen welig Nemen we daarbij in aanmerking dat de gezondheidstoestand zoo van menschen ah van vee gunstig mag heeten dan is er alle reden tot tevredenheid Wijk bij Duurstede Eenigen tijd geleden vertoonden zich ook alhier de jagers op zoogenaamd schadelijk wild om den omtrek daarvan te zuiveren Onverantwoordelijk is het zoowel van de landbouwers als van de gemeentebesturen dat dergelijke jagt wordt toegestaan Reeds na verneemt men klagten van zwarte vlieg in de vruchtboomen van veel kapellen en rupsen en vreest men dat er veel meikevers zullen zijn Laat het schadelijke gevogelte en ook de mollen vrijelijk hun werk verrigten dan zal er minder last en nadeel van werkelijk schadelijk gedierte zijn Allerprachtigst is de bloei der kersenboomgaarden en der peerenboomen die als met een wit laktn bedekt zijn en een rijken oogst beloven Ook de toestand van korenvelden en weilanden laat niets te wenschen over en geefl over t algemeen een gunstig voornitzigt Uit Padang meiddj men dd 3 maart Men chryfl on dd 27 jl van Padang Pandjang In den nacht van 25 op 26 jl hebben wij hier een zeer dikken aschregen gehad Men vermeende de digt opeengepakte aschwolken uit den westelijken krater van den Merapi te kunnen zifn opstijgen Uc velden waren met eene dikke asohlaag belaagd Gelukkig dat het in den morgen van den 27 begcii te regenen want de meer en meer opstekende wind zou vejl ongelukken maar vooral oogen keelziekten eroorzaakt hebben want zoo als u bekend is is de aschstof zeer nadeelig voor de gezondheid als zij door den wind opgejaagd tol iu de poriën neus of keelgaten dringt De regen verdreef echter alle vrees en zorgen Geiiiengde Bcrigten In lerlaBil is te Creggan bij Athlone kapitein Rowland Tarletou gruwPÜjk vermoord In den omtrek van btettin slouden op het einde van april vele korenvelden reeds in volle aren Eeue bende c arlisten js in Ast uric uiteengejaagd De dlgem t ne verontwaardiging is opgenekt over bet schandelijk geweld tegen belgisthe werklieden op W lehereu gepleegd Door de spaansche cortus is eene staatkundige amnestie goedgekeurd 3n apnl is de amerik schuld veriniöderd met ruim löl j millioen guir den Het pruisïsch ministerie wil de plaatsbriefjes voor de spoorwegen belasten Jq Frankrijk wordea nog voortdurend oorlogstoebereid 60 k D gemiiakt De fiansehe senaat heeft geen acht gtsb gfcu op eene petitie ter u tzettiug der je uiten De werkstakiugcn iu iklgie worden In hpaiije is eene uitgebreide zanien weriug ter gunste van Isabella ontdekt Op Cuba bedrij en de regeringstroepen gruwzame wreedhtdeLtegen de insurgenten lïij het ru bisehe leger worden ambulante keukens op wagens ingevoerd waürin de spijzen onder het rijden word ngereed geinaakt De arbeiders te Helder aan het heiblok staakten hetWerk en de aannemer heefi terstond twee stoomhcijeu in werking gebragt De oorlog wordt nog altijd voortgezet in Paraguay In Kogelauden Wallis zijn 3 mdlioen ongehuwde vrouwen van 2U 40 jaar Deweduwe Troplong zal een jaarlijksch pensioen bekomen van 20 000 fr In de veenderijen onder Beets iu Fne lind hebben oneeregeldheden plaatsgehad en op weigering van hooger loon vele arbeiders het werk gestaakt Frankrijk denkt er niet aan om Rome vooreerst te verlaten In het noorden van Griekenland bevinlen zich 2G0 roovers ook inden Peloponnesus zwerft eene sterke bende rond Noorwegen wil 5 200 000 species thaltr leenen voor spoorwegwerkcn De nieuwe constitutie van het canton Zurich s goedgekeurd door de bsvolking Inde padangsche boveulauden becrscheu koortsepidemien Varia A Na den grooten brand dieeenige jaren geleden in de londensche dokken gewoed heeft is men op het denkbeeld gekomen om op elke plaats waar ligt ontvlambare stoffen liggen een thermometer van een bijzondere inrigting op te hangen waardoor een waarschuwend teeken gegeven wordt zoodra de lucht boven zekeren graad verwarmd wor lt Zoodra de kwikkolom Heden behaagde het den Almaglige tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen mijn geliefden Echtgenoot den Heer JOANNES GOORISSEN voorzien van de HH Sacramenten der stervenden na eene slepende ziekte in den ouderdom van 53 jaren tot zich te nemen Zij aJleep die den dierbaren overledenevan nabij gekend hebben kunnen beseffenwat ik en mijne kinderen aan hem missenzullen Wed J GOOKISSEN Gouda 2 Mei 1869 de Hoog Eeltige en algemeene kennügeving P S De zaken zullen met behnip van mijn zoon door mij op denzelfden voet worden voortgezet TE HUUR een EÜIM NET en ZUIVER BOVENHUIS aai Je cii trant rv f t t ƒ s j iars tot tiat pnnt gekomen is werkt zij op een draad van een electrisoh toestel waardoor een wekker wordt in beweging gebragt die ziph in bet vertrek der oppassers bevindt Naar aanleiding van het berigt in de dagbladen dat de Paei6c spoorweg spoedig gereed zal zijn is het niet onbelangrijk te vernemen dat de reis om de aarde door dien weg tot op 75 dagen verkort wordt Van Parijs naar New York per spoorweg en stoomboot in 10 dagen van New York naar S iii Francisco dus dwars door Noord Amerika langs den pacific spoorweg in 7 dagen van San Francisco per stoomboot naar Hong kong in China in 20 dagen Van Hongkong naar ouez per stoomboot in 32 dagen en eindelijk vaii Suez naar Parijs in G digen De geheele reis duurt dns slechts in het geheel 75 dagen Eindelijk is dan in ons district een goeil georganiseerde kiesvereeniging tot stand gekomen die aanspraak raag mak n op de medewerking van alle liberale kiezers Het getal kiezers dat is toegetreden moge reeds betrekkelijk groot zijn dit getal moet minstens nog verdubbelen en in vele gemeenten waar nog geen afdeehngen gevestigd zijn moeten de liberalen door de oprigting daarvan toonen dat zij in het verkiezingswerk belang stellen Alleen door eendragiig zamenwerken kan de overwinning beliaald worden Van 1S48 tot i86S heeft de uitvoer van goud uit C aiifornie eene waarde van bijna J 0 millioen dollars of ongeveer 2300 millioen gulden bedragen Volgt men in merika de plannen van den te vroeg gestorven Lincoln om hoofdzakelijk de mijnen lot schulddelging te gebruiken en verlaat men bet stelsel der hooge in en uilvoerregten dan zoude het algemeen daardoor zeker gebaat worden TerHijl de v oi=en n sch gemiddeld 1500 kub duimen hersens bezit heeft een pasgeboren kind van 150 tot SOO kub duimen hersens en aan het einde van het eerste levensjaar is dit Cijfer reeds tol duizentl treklommen zoodat er in de volgende jaren nog slechts 500 miH duim bij onien Daar de ïruotste aap het lun verder d in tot 530 a 540 kub duim brengt is zelfs het ondersclieid tusschen een eenjarig kind en een volwassen aap zeer groot B ü II i E K L rj K E STAND GOUDA Gfbohen 2 Mei Wiltielmioa oadcrs D Hoebeek en A Jongeaeel 3 Clara Wilhelmina oujers V de Kuijter tn U IlaesLii OvEUiFDhN 30 April A C OuHeneel 6 m 1 Mii A Brouwer huisvr van J van der Hek 57 J G de Gruijl 2 d 2 3 Goorissen 53 j J Nederfiof 2 j S m M Knnst wed G vau Ltest G6j 4 A G Van der Beu j r