Goudsche Courant, donderdag 6 mei 1869

Behoort bij de GOVDSCHE COURANT van DONDERDAG den 6 MEI 1869 N 741 iBEKROOND i 1 1867 I I p A E IJ S I ËBBONZEN MEDAILlB g I BEKKOOND I 1865 1 I O r O E T O I özll VF VX MED IiLES S I KSrh KLASSE p Belangrijk Berigt De voorlreffeli ke uitkomsten welke t gebruik der Schraidtsche AntiRheu matische AValdwÓlWatten a 25 en 50 ct het pak Dciuiennaaldeu ülie a oa en 70 ct de flesch aan duizende lijders van Jicht en Eheumatiek heeft opgeleverd nietle reiisl uide alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzon dere a nbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der oeugdel jkheid Verkrijgbaar in onderstaande dépóts alsook de zoo alom beroemde V il l ol Ucioiulheids Kleeding3tukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheumatische aandoeningen Schmidtsche BOESTBONBONS a 30 ct de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma bonaauwde Borst enz KIEFEENADEL POMADE a 60 ct de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Eheumatische hoofdpijn zwakheid der hootdzenuiven het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende VValdwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Vtreeht Te GOCDA Mej de Wed BOSMAN Ut aIjneverwesJ tot het verwen van ZIJPEN WOLLEN en KATOENEN STOFFEN Gemaakte OLIE VERWEN LAKKEN en VEENISSEN Supra fijne GEN LA OLIE direct oit Sizsa aangevoerd EAU de C0LC3XE bij de maat en per flacon legen billijke prijzen verkrijgbaar bij J C ZELDENEIJK Droogisi Markt M E E Verkrijgbaar bij de ed FKANfUI MONT zuivere onvervalschte MEE a 10 ct per flesch Veeratal Een f itsoenlijk JONGilENSCH circa 18 jaar oud zoekt binnen kort geplaatst te worden op een handelskantoor in deze stad of omstreken Behalve de kennis der Fransehe en Eng Ische alsme le een eiiiig der Hoog iduitsche taal is hiJ ook bekend met het ITALIAANSCH BOEKHOUDEN j Franco brieven onder het motto Handel i gelieve men te adresseren aan den boekhandelaar A BKINK MAN te Gouda j HIIIERAALWATER De ondergeteekende berigt dat bij hem verkrijgbaar is KOOLZUUR WA T E E Eau Gaieuse a 12 ct per Siphon bij abonnement lager zoomede diverse soorten geneeskrachtige WATEEEN LIMONADES GAZEUSES enz STEENMEIJER Apotheker Versch PACBUiER en SELTSER WATER vulling 1SG9 heele en halve kruiken alsook NIZZA en TAFEL OLIE per flesch en maat te bekomen bij H E S S C alhier en G J de MOOIJ te Bodegraten In eeiie KOEEBAKEERU wordt een JONGELING verlangd Adres franco of in persoon aan hei bureau dezer Courant 6 L EAHPO heeft de eer te berigleo dat zij verhuisd is naar deGroote Markt naast de Sociëteit Vbedebi nijk A n 54 alwaar zij voorhanden heeft eene ruime keuze der Nieuwste Modellen van Dames en Kinderhoeden en teveiM voorzien is van eene ruime collectie LINTEN BLOEMEN en VEDEREN waarvoor zij zich bij de Dames op het Triendelijkst aanbeveelt Alphen L VAROSIEAU Z Boikoop J GOUÜKADE JiarD elm W G KURVEES Ha tr coucle Mej J GAABKEUKEN Moid uort i A JAC OBI Ou kicater J VAN LIEFLAND Openbare Verkooping op MAANDAG 10 MEI 1S69 des morgens ten 9 ure en volgende dagen in het hnis bewoond geneest door iMpj Bkiedé aan den Kleiweg wijk E n 24 te GoKrfa van eene groote partij gemaakt en ongemaakt KiNPERGOED MANUFACTUREN GAREN BAND SAIJET BRODERIES AGKEMExNT WOLLEN en GEBREIDE GOEDEKEN OVERHEMDEN KRAGEN MANCHETTEN enz verder van een nelten INBOEDEL bestaande in draagbare MEUBtLEN en HUISRAAD Bedden en Beddengoed Vloerkleeden Karpetten Gordijnen Spiegels Schilderijen Koper Tin Blik IJzeren Aardewerk enz Alles xe zien op ZaTURDAG 8 MEI van 9 12 en 2 4 uur en op verzoek ook op buitengewone uren Nadere info rmalien bij de Notarissen MONTI JN of KIST te Gmda Engelsehe Gezondheids Plllen beroemd onder den naart van ENGELSCHE GAL SLIJM EN MAAGPILLEN Door eene meer dan 25ja rige ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt daar dezelve boven velen de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij er de bewijzen van Hare werking is zacht zij drijven de Gal en Slijm af versterken de Maag en bevorderen de Gezondheid Doosjes van 25 Cts dubbele voor 40 Cts verkrijgbaar te Gouda J H Boers Apoth Wijdstraat s Gratenhage J van Roggen in Droge rijen Westeinde 26 Bütterdam C J W Snabilié Apoth Dordrecht J Knns Jr Zoon Jac Markus Vlaardingen Van der Kop r hf T P van en f T h Boelofiarefidneeti H NADERMAN Rotterdam Wed P BE KOSTER Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Wmihrvgge A de VVILDE IJmtüein J B MOLLE Abshaubbin s of Anti Rhumatische Watten Tot heden was er nog geen middel bekend dat zoo onfei faaar alle Ebumatiek geneest als de onschatbare uitvinding van Abshaubbin De volgens zijje ontdekking bereide Watten bij vele lijders aan bet zoo gevreesde Rhuroatiek reed zoo gunstig bekend beginnen meer en meer ue aandacht der HH leneeskundigen te trekken zoodat zij door HEd zeer worden aanbevolen Lijders die geheel door het Rhumatiek verstijfd wareu zijn door de p anwending dezer Watten binnen weinige uren zoo volkomen hersteld dat zij niet alleen van hunne pijnen bevrijd aren maar zelfs dei zwaarstea veldarbeid konden verrigten Daarenboven hebben zij nog dit voordeel boven anc ere geneesmiddelen dat zij zo ider eenige ongerustheid ook door den minstknuuigen kunnen worden gebruikt Qa r ze niet het geringste nadeel kunnen te weeg brengen of aan andere gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen schadelijk zijn Deze heilzame Watten worden alleen ECHT verkocht bij den hoofddepothou der A BREETVELT Az te Delft door wien de blaauwe billetten waarin ieder pakje is gewikkelk ziju onderteekend en waarop tevens voorkomen de namen der Dèpothouders waar dezelve alleen en uitsluitend zijn te verkrijgen waarop men tot voorkoming van bedrog wel heeft te letten Prijs per Pakje 30 Cents A BREETVELT Az Die d ze Watten voor den prijs van 30 Cents per pakje o a verkrijgbaarheeft gesteld bij T A G VAN UETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W öïj UIL Schoottkoven A KAÜLING Alphe J GOÜDKADE Boskoop J H KELLER Rotterdam Ueste wagenstr AFKOI DlGI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie ZuidHolland van den 20 April 1869 A n 3006 3 = afd Prov blad n 42 betrefl ende de beschrijving voor het Patentregt over 1869 dat is van den 1 Mei 1S69 tot den 30 April 1870 brengen ter kennis van de Ingezetenen 1 Dat op den 1 Mei aanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de besobrijving der patentpligtigen Tabel 14 n 37 tot 40 zijnde de slijters tappers koffijhuis kroeghouders enz en met hci rondbrengen aan de huizen van de deelaratoiren die na verloop van drie dagen van wege den ontvanger der Directe Bel istingen weder zullen worden afgehaald waarbij gemelile patentpligtigen worden herinnerd aan de bepalingen van Art 2 der Wet van den 24 April 1843 Staatsblad n 16j dat zij hun beroep niet mogen uitoefenen dan nadat zij de helft van hunnen aanslag over het dienstjaar 1869 hebben voldaan en nadat het verschuldigde over het voorgaande jaiir ten volle zal zijn aangezuiverd waarvan zal moeten blijken alvorens de patent acten aan hen zullen kunnen worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelijk hunne aaasiagbilletten zullen worden bezorgd de patent aoten in gereedheid gebragt en het tijdstip hebend gemaakt waarop die zullen worden uitgereikt 2 Dat met de beschrijving van de gewone patentpligtigen over den jare 1869 begonnen zal worden den 7 Mei aanstaande en dat de verklaringen aan de huizen der Ingezetenen zullen rondgebragt worden terwijl de wederinzameling dier verklaringen op den achtsten dag nadat zij zijn uitgegeven behoort plaats te hebben op welke verklaring die kooplieden of winkeliers welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken zulks zullen moeten vermelden ten einde dit op hun patent uitgedrukt worde hen hierbij herinnerende aan art 21 der Wet van den 26 Januarij 1815 Staatsblad u 7 luidende Kooplieden of Winkeliers in steden plaatsen of ten platten lande welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken zullen deze nering niet vermogen te doen noch dit beroep Uitoefenen zonder dat zulks in hun patent worde uitgedrukt op de boete van ƒ 500 enz Ook zullen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wijze der kramers verkoopen gebonden zijn op hunne verklaringen daarvan melding te maken en zich deswege aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan elders plaats heeft S Dat de registers der patentpligtigen zullen worden ge sloten den 31 Mei aanstaande wordende wijders de belanghebbenden verwezen naar de Bepalingen van arlt 18 en 37 der Wet van den 21sten Mei 1V 9 Staatsblad n 34 handelende zoo van de varpligting v in hen welke b j de algemeene beschrijving zijn overgeslagen als van de boeten tegen het verzuim van en gebreken u aangifte zelve Ie verbeuren 4 Dat de eigenaars vaste huurders of andere vaste gebruikers van binnen vaartuigen zich ter bekoming van PATENT zullen moeien aangeven op het Raadhuis dezer Gemeente ten bureele van H H Zetters raedeb engeride hunnen meetbriefen hun patent van het vorige jaar en zulks van den Isten tot den 15den Mei 1869 de Zon eii Feestdagen uitgezonderd 5 Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde onderne mers van vermakelijkheden en debiianten van lolerijbriefjesdie beroepen niet vermogen uit te aefeiien alvorens het verschuldigde patentregt te hebben voldaan zij zullen zich tothet doen hunner aangifte almede ten bureele van H H Zettersmoeten vervoegen wordende de kermis en marktbezoekendepatentpligtigen herinnerd dat de Mirklmeester hen niet verma toe te laten hetzij met of zonder loodsen tenten kramenof stallen wanneer zij niet van patent aclen voorzien zijn Gouda den SOsten April 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeerter DEOOGLEEVER FORTÜI N j JBERGEÏ JJZENDOORN Af lTolV D£G I G BURGEMEESTER en VA ETHOIJDERS van Gouda gezien het besluit vau den Heer Commissaris des Konings in de provincie ZuidHolland van den 20 April 1869 AN 30 06 3 Af Pr V bUd 411 bf T e Ie le r t i dagen ter invulling zal doen bezorgen een Beschrijvingsbiljet hetwelk inhoudt eene korte schets van de g Budslagec der voornoemde belasting hetwelk acht dagen p de uitreiking door of van wege dien Ontvanger zal worden afgehaald terwijl zij welke bij de beschrijving geen bUjet zullen hebben ontvangen gehouden zijn om de vereischle behoorlijk ingevulde verklaringen vóór of uiterlijk op den 31 Mei in te dienen ten kantore des Ontvangers alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn 2 Dat tot tegenscnalters zijn aangesteld de Heeren W VAN BEMMEL A VAN GENT P M ROOSENDAAL en G A OUDIJK W ordende de belanghebbenden voorts in het bijzonder aandachtig gemaakt op de wijzigingen welke bij de wet van 9 April 1869 Staatsblad n 59 in de wet van 29 Maart 1833 Staatsblad n 4 zijn gebragt als o aan art 17 der wet van 1833 is toegevoegd de volgende bepaling Wegens Vrouwelijke dienstboden die op den 1 Mei des jaars waarover de belasting loopt ouder dan 18 en jonger dan 21 jaren zijn bedraagt de belasting ƒ 5 00 zonder toe passing van bet opklimmend tarief b art 19 lett g en k dier wet aangevuld bij art 10 derwet van 1843 wordt gelezen als volgt Dienst en werkboden in gebouwen instellingen gestichten of inrigtingen vermeld ouder litt c en d van art 5 2 Voor zooveel zij geene belastbare diensten verrigten regtstreeks ten behoeve van hen die aldaar in eenige betrekking of als leden werkzaam zijn De eenige vrouwelijke bediende overigens naar de eerste derde of vierde klasse belastbaar in dienst van den belasting pliglige welke geene andere bedienden houdt en vier of meer eigen of aangehuwde kinderen kindskinderen of pupillen by zicb heeft inwonen die op den Isten Mei des jaars waarover de belasting loopt jonger dan 21 jaren ziju c De twee eerste paragraphen van art 27 der wet van 1833 ziju gewijzigd ais volgt § 1 Die na den I5den Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eeeste grondslagen voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is verschuldigd § 2 Aan den belastingpligtige die in den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijne dienst achter te laten wordt ontheffing verleend an zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door bem binnen den tijd van eene maand volgende op die waarin hij het perceel verliet tegen bewijs s hriflelijk a ingifte is gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over het driemaaiidelijkich tijdvak waarin het perceel werd verlaten indien de belastingpligtige daarna doch in den loop van datzelfde tijdvüt een en ander perceel v aarvoor hij beiastingpligtig is in gebruik neemt Bij overlijden van den belastingpligtige treden zijne erfgenamen in dezelfde regien en verpligtingen De aangiften volgens het eersteen derde lid ingediend worden als gewone bezwaarschriflen aangemerkt en behandeld GoDDA den SOsten April 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secre aris De Burgemeester DROOGLEE VE R FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het primitief Kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer gemeente voor het dienstjaar 1869 door den Raad vastgesteld gedurende acht dagen van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten een en van dne tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij Gedeputeerde Staten in beroep kau koiren bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven GOUDA den 1 Mei 1869 Burgemeester en WethoutlPf vo rnc T