Goudsche Courant, zondag 9 mei 1869

1860 Zondag 9 Mei H 742 GOTJDSCHECOÜRAMT Deze Conrant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de altgave des avondg te voren Po prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van l 6 regels tot des middags ten X2 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zyr Uitgave van A BRINKMAN Zanffe Tiendeveg D a 60 De prijs der Advertentien van ééu tot zea regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Btiitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte BEKENDMAKING BüKGEMliESTER en WETHOPDEBS van Gouda doente weten dat het primitief Kohier voor de plaatselijke directebelasting dezer Gemeente voor bet dienstjaar 1S69 door denBaad vastgesteld gedorende acht dagen van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten een en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd eik aangeslagene tegen zijnen aanslag bij Gedeputeerde Staten in beroep kan komen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven GOUDA den 1 Mei 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEEFOETuIJN v BEEGEN IJZENDOOBN Kennisgeving BUEGEMEESTEE en WETHOUDEBS der gemeente Gonda gezien artikel 182 der Wet van den 29 Junij 1851 Staatsblad n 85 brengen ter keunis an de ingezetenen dat het nitroerig en beredeneerd verslag vjn den toestand der gemeente in 1868 ter plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is tegen betaling van dertig centen GoUDi den 4den Mei 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE EOETUIJN t BERGEN IJZENDOOEN SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES van Gouda gezien de Wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 Staatsblad n 17 alsmede de reglementaire bepalingen voorkomende in het Staatsblad van den 21 Maart 1828 n 6 In aanmerking nemende dat het tijdaf p genaderd is waarop behoort te worden overgegaan tot het Inschrijven voor de Schutlerlijke dienst Hebben goedgevonden aan de Ingezetenen kennis te geven dat een ieder in de termen der wet vallende verpligt is zich voor de Dienstdoende Schutterij te doen inschrijven Dat tot de inschrijving zitting zal worden gehouden in het Eaadhuis dezer Gemeente op Maandag den 24 = Mei aanstaande van des voormiddags tien tot des namiddags écn ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorschrevene verplig ing de navolgende bepalingen en voorschriften behelst Art 1 Ieder Ingezeten van het rijk die op den l Januarij van elk jaar zijn 25 = jaar zal zijn ingetreden en zijn 34 niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe opgeroepen zijnde verpligt wezen de Schutlerlijke dienst uit te oefenen Als Ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer wet beschouwd a Alle Nederland a binnen het rijk hun gewoon verblijfhondende b Alle vreemdelingen binnen het rijk woonachtig welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd het zij door eeue uitdrukkelyke verklaring hetzij doolhei werkelijk overbrengen van den zetel vaa hun vermeen en de hoofdmiddelen van hun bestaan De tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewijs van het voornemen om zich in dit Eijk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Junij zullen de Ingezetenen welke op den eersten Januarij van het jaar hun SS jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermeenen magten al of niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren verpligt zijn zich bij het bestnor der gemeente in welke zij wonen voor de Schutterij ie doen inschrijven Art 7 Zij die in meer dan eene gemeente faun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de Inschrijving verpligt zijn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan zullen zij zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreten naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijnen juisten ouderdom nader te doen blijken Wordende dientengevolge alle Ingezetenen welke in de termen van gemelde artikelen vallen dat zijn zij welke den eersten Januarij 11 hun 25 = jaar zijn ingetreden of geboren werden in den jare 1844 mitsgaders de zoodanigen tusschen de 24 en 35 jaren oud w lke sedert de laatst gedane oproeping in dato 2 Mei 1868 zich alhier met der oon hebbeo gevestigd opgeroepen om zich op den hier bovengemelden dag op de uren en op de plaats ter inschrijving bepaald aan te melden zullende zij welke hieromtrent onverhoopt mogten nalatig zyn niet te min van wcge het gemeente bestuur ambtshalve worden ingeschreven en bovendien door den Schutters Baad worden verwezen tot eene geldboete tem ijl de zulken zonder Loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd indien het ral blijken dat er tydens de verzuimde inschrijving geeue redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten bunnen aanzien bestonden Wordende eindelijk degenen welke aan de inschrijving moeten voldoen verwittigd dat zij bij gemelde inschrijving moeten overleggen hun bewijs van Geboorte zullende zij voor zoo verre zij alhier geboren zijn zich te dien einde moeten vervoegen op de Secretarie dezer gemeente op Zaturdag den lo Mei aanstaande van des voornfiddags tien tot des namiddags één ure En zullen zij tevens verpligt zijn bij de inschrijving op tegeven hun naam en voornaam de straat de wijk en het nummer van hel huis hun beroep benevens dat hunner ouders alsmede sedert wanneer zij Ingezetenen dezer gemeente geweest zijn GocDA den 4den Mei 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeerter DEOOGLEEVEE EOETUIJN v BEEGEN IJZENDOOKN Overzlgt Gouda 8 Mei De fransche verkiezingen worden met groote belangstelling te gemoel gezien en toch is bet niet waarschijnlijk dat zij eene belangrijke wijziging in den staat van zaken zullen brengen Wel is het kiesregt algemeen maar daardoor juist heeft da regering zulk een overwegenden invloed daar zij niet kiesch op de gebezigde middelen den onknndigeu grooten hoop op hare zijde weet te brengen door allerlei leugenachtige voorspiegelingen Het is evenwel onmiskenbaar dat velen in Frankrijk ontwaken lot bet besef van de vernedering die het volk nu sedert zoo vele jaren lijdelijk ondergaat maar de ligtzinnige eu opgewonden Franschen zullen nog lang bij hunne engelsohe naburen Ier school moeten gaan voor dat zij weten hoe eea volk vreedzaam zijn wil kan doorzetten en eene vreedzame hervorming tot stand brengen De Engelschen betreden den goeden weg zg gaan jCHStig