Goudsche Courant, zondag 9 mei 1869

voort en bereiken met vaslo tred het f f J ook nu met de allerbelangr kste hervorm ng der ersche smatskerk 1 het woelen en schreeuwen is rrucbteloos Ue massa des veils is overtuigd van de rechtvaardigheid van den maatree en nu eek het vooroordeel de partijzucht bezweek en de overwinning blijft aan bedaarde biUijkhei l en gezond ver t iud De gevaarlijke woelingen der fenians stuitten af op de rustige kracht eener verstandige regering Ue onzinnige woede van den doUinnigen mayor van Cork wekt meer verachting dan bekommering en zoodanige excentriciteiten schaden der eigen partij het meest Waar eene regering standvastig hel goede wil zal zij zegevieren over elk beletsel In Spanje twist men over de mate vau godsdienstige vrijheid hier ontbreekt het zeker meer aan de kennis dan aan den wU ten goede Spanje sedert eeuwen in bijgeloof en bigolterie verzonken weet niet at gewetensvrijheid is In de steden mogen eenigen op een hooger standpunt staan de meerderheid der bevolking kan zich in enkele maanden met verLeflen tot eene verlichte denkwijze Het land zal de onvermijdelijke gevolgen moeten dragen vau de vroegere slavernij eu de herschepping moeten betalen ir bloed en onheil De gewijzigde kiesiibcl is nu ook gelijk men mogt verwachten door de eerste kamer aangenomen Het geschreeuw tegen de uitvoering van het wettige voorschrift en tegen de onbeduidende wijziging der districten verraden evenzeer als de liberaal schijnende poging Ier uitbreiding van het kiesregt dat der zoogenoemde conservatieve partij de moed ontzinkt Zij raakt uitgediend eu zij begint daarvan besef te krijgen Sommigen zien reeds af van de herkiezing llalve liberalen naderen of tot de liberalen o deinzen af om onder de groene vlag te varen Wij gaan een anderen toestand te gemoet voor de orthodoxe rigting zijn de kansen guusiiger geworden doch zij verliest kracht door het onnatuurlijke bondgenootschap met hafe doodvijandcn de nltraiuontanen Orthodoxen eu katholieken zullen de eigen kracht breken door inwendige twisten De liberalen door twijfelachtige bestauddeeien gesterkt en door de gehechtheid des volks aan de onzijdige school geholpen mogen goede verwachting koesteren op eene tijdelijke zegepraal maar men zij steeds bedacht dat te dikwerf de overwinning de aanleiding is tot bittere tweed ragt tnsschen zegevierende bondgenooten öuitenlanïr Londen 4 Mei Pe stad Londonderry is door de overheid verklaard te staan onder de Peace Preservation Act of de exceptionele wetsbepalingen tot verzekering van den openbaren vrede Ten gevolge der aldaar voorgevallen botsing lusschen protestanten en roomsch katholieken zijn tp ee protestanten gestorven aan wonden hun door de politie toegebragt Een telegram nit Dublin meldt aan de Daily News datde moordenaar van den kapitein Tarleton nog niet was ontdekten waarschijnlijk aan de justitie zou ontsnappen daar iederonwillig was om getuigenis af te leggeu of inlichtingen aande politie te geven geen van de ter plaatse van den moordof in den omtrek woonachtige lieden wilde zelfs erkennengeweerschoten te hebben gehoord 7 Mei In hft huis der Geraeenlen heeft gister artikel3 J betreffende de subsidie voor de r kath school te Maynootheene levendige discussie uitgelokt De araendemeuten van SirGeorge Jenkensou zijn verworpen Gladstone verdedigde de bill en zeide dat de r katholieken en presbyterianen op gelijken voet moeien behandeld worden Art 39 57 zijn aangenomen Alle nog overige paragrafen van Gladstone s ontwerptot opheffing der staatskerk in Ierland zijn door het lagerhuisaangenomen Het geheele ontwerp is verder na behandelingin comité vastgesteld Deze uitslag werd mst luide toejuichingeu begroet Parijs 3 Mei Het blad Le Bappel is nitgegeven De geloofsbeijdenis wordt in een brief gegeven die door Victor Hugo aau de vijf redacteurs wpriglers waaronder twee zoons van Victor Hugo en Henri Koehefort wordt gerigt Wat de politiek aangaat heft het t vaandel van 80 en 12 omhoog voor de litteratuur dat van 1830 Het programma v bet blad luidt volgens Victor Hugo Herinnering iedsren zin welke dit woord heeft heb ik lief Iierinnering tan de beginsels door het geweten herinnering aan de waarheden door de wijsbegeerte herinnering aau de pligten door het regt herinnering aau de dooden door den eerbied herinnering aan de straf door de regtvaardigheid herinnering aan het verleden door de geschiedenis herinnering aan do toekomst door de logica herinnering aan verrigte daden door den moed herinnering aan het ideale in de kunst door de gedachte herinnering aan den vooraitgang in de wetenschappen door de ervaring en de berekening herinnering aan God in de godsdiensten door de uitdrijving der afgoderijen j herinnering nan de wet aan de orde door afschaffing der doodstraf herinnering van het volk aan de souvereiniteit door de voorlichting van het algemeen stemregt herinnering aan de gelijkheid door het gratis en verpligt onderwijs herinnering aan de vrijheid door het ontwaken van Frankrijk herinnering aan het licht door den kreet fiat lux Gij zegt ziedaar onze taak maar ik zeg ziedaar uw werk De verkoop van het nieuwe dagblad was op den openbaren weg reeds verboden voor dat het verscheen de eerste nummers zijn daardoor zeker vau een enorm debiet 4 Mei De heer Durny heeft bij den keizer een rapport ingediend waarin wordt aangetoond dat er een suppletoir bedrag van ai 0 000 frs noodig is tot ondersteuning van onderwijzers en onderwijzeressen wier pensioenen onvoldoende zijn enz De minister hoopt het bedrag te kunnen vinden door bezuiniging op eeuige voor het onderwijs toegestane posten Berlijn 6 Mei Te Hanover Göttingen en in andere steden van het voormalige koningrijk Hanover hebben in den laatsten tijd huiszoekingen plaats gehad ten einde politieke brochures van verboden inhoud enz op te sporen Zij verwekten zeker opzien Men verzekert dat bij eene huiszoeking welke eenige dagen geleden bij den koopman Becker te Hanover is bewerkstelligd eene lijst in beslag is genomen van de personen die uog steeds uit Hietzing ondersteuning genieten en uit die lijst blijkt dat hun aantal nog zeer aanzienlijk is Bij deze gelegenheid verneemt mea dat koning George van Hanover voor de vereeniging tot ondersteuning van behoeftige hanoversche familien in Oostenrijk eene jaarlijksohe bijdrage van 4000 1 baler heeft toegestaan De nieuwe constitutie van het kanton Zurich is door debevolking met 36000 tegen 220 00 stemmen goedgekeurd Zijbepaalt o a dat alle burgers gelijk zijn voor de wetj de doodstraf is afgeschaft Ieder die in verzekerde bewaring wordtgeuomen moet uiterlijk binnen 48 uren voor den regter worden gebragt om verhoord te worden De constitutie bepaaltverder tal van wetten die aan de goedkeuring des volks bijalgemeen stemregt moeten worden ouderworpen Zonder diegoedkeuring kunnen zij niet tot wet worden verheven Men verneemt uit Stockholm De centrale afdeeling vande zoogenaamde nieuw liberaal demorratische partij in Zwedenheeft een programma aan het zweedsche volk uitgevjiardigd waarbij zij het op grond dat de nieuwe vertegenwoordigingniet in zoo vrijzinnigen geest vooruitgaat als men verwachthad uitnoodigt om voor zijne belangen te waken ten aanzienvau de openbare aangelegenheden minder onverschillig en zorgeloos te zijn zich vlijtig van het regt tot het houden van volksvergaderingen te bedienen in die vergaderingen zijne wensohenen gevoelens vrijmoedig te uiten en vervolgens ook te zorgen dat deze ter kennis van de regering komen Volgens het programma moet onder anderen gevorderd worden uitbreiding vande deelneming des volks aan den rijksdag ontwikkeling vanden parlementairen regeringsvorm opdat de regering t e uitdrukking van den volkswil zij verzachting der strafwetten vereenvoudiging der administratie en afschaffing van alle overtollige ambten vermindering van de civiele lijst afschaffing dergrondbelastiug volledige vrijheid van godsdienst hervormingvan het schoolwezen naar de behoeften des tijds vestiging van s lands verdediging op het beginsel van volkswapeuing enz De Saksische luitenant Streubel heeft onlangs onder bet pseudoniem Arkolay eene brochure uitgegeven die zeer veel sensatie heeft te weeg gebragt Dit is trouwens niet te verwondereu daar het geschrift bepaaldelijk ten doel heeft om het bewijs te leveren dat zoodra het eenmaal tnsschen Frankrijk en Pruisen tot een ooriog komt de znid duitsche staten juist ten gevolge hunner militaire conventie met den noord duitschen bond toUal verloren zijn In hoofdzaak komt dit bewijs hierop neer Het noordelijk gedeelte van Duitschland westelijke defensie dat wil zeggen de rijnstreek van Bazel tot Wezel is veel sterker dan de zuidelijke Frankrijk zal dus zijne hoofdmagt tegen deze laatste moeten rigten Onderwijl kan Pruisen DU wel zijne krachten tnsschen Mainz en Wezel concentreren maar dan zijn de Franschen reeds over de Kehler brug en hebben A de sma Ir s tro V v i V i an Dan ligt tot aan den Main alles voor ben open De zuidduitsche armee meet dan wel achter die rivier blijven en nu kan Pruisen wel mede naar die zyde opereren maar dan heeft men te verwachten dat zyne troepen in den rug te doen krijgen met een opstand in de provinciën Hanover en Hessen Dat alles maakt de positie reeds gevaarlijk als Oostenrijk er zich buiten houdt maar hoe moet het gaan als die staat zich in de zaak mengt Dan komen de Oostenrijkers door het Fichtelgebergte de Noorder Alpen en bet Bobemerwoud en zijn binnen tien dagen gemakkelijk door al de zuid doitscbe staten been t Is waar Prnisen heeft alsdan te beschikken over 800 000 man maar daarvan heeft het noodig 200 000 man tot verdediging der kust tegen een aanval der Franschen en vermoedelijk der Denen 300 000 man tegenover Oostenrijk zelfs zoolang dit nog neutraal blijft 100 000 man ter bezetting in het binnenland 200 000 tot de genoemde concentratie tusschen Mainz en Wezel zoodat er bij slot van rekening maar 100 000 man aanwezig zijn om de ZuidDuitschers te hulp te komen Voor deze laatste blijft er dus niets anders ov er dan eene aansluiting bij Oostenrijk Weenen S Mei DeAbeupost verdedigt de regering tegen de aanvallen der pruisische bladen wegeus bet openbaar maken eener dépêche die graaf von Bismarck in 1866 aan deu proissischen gezant te Parijs rigtte Het blad beweert dat er volstrekt geene vervalscbing van cijfers beeft plaats gehad en evenmin misbruik van vertrouwen De openbaarmaking geschiedde door hen die belast zijn met de zamenstelling van eene geschiedenis van den oorlog van 1866 Men vond de dépêche in de archieven de bewerkers dier geschiedenis hadden zich niet af te vragen boe zij daar kwam Madrid 5 Mei In antwoord op de rede door den heer Capdeviila in de cortes gehouden en waarin hij hevige beschuldigingen op het christendom beeft geworpen heeft de minister Topete gezegd dat door hem aan de omwenteling niet is deelgenomen met het doel om de godsdienst in verachting te brengen Hij voegt er bij dat hij niet z d dulden dat door iemand wie bij ook zij het christendom zal worden aangevallen De Imparcial weerspreekt het gerucht waarbij sprake isvan de kandidatuur van den prins van Hohenzollern alsmededat betreffende eene ministeriele crisis Uet blad voegt er bgdat het kabinet uiet gewijzigd zal worden dan nadat degouvernementele vorm zal zijn vastgesteld 6 Mei Een voorstel tot afkeuring van de anti r katholieke reile van Capdivilla is met 118 tegen 20 stemmenverworpen Eene rede van Ëcbagaray ter gunste van de godadienstvrijheid en van Castelar ter gunste van de scheiding vankerk en staat werdeu levendig toegejuicht De kanunnik Monteroio repliceerde binnenland GOUDA 8 Mei Nadat de heer mr G M van der Linden te kennen heeft gegeven dat bij de kandidatuur voor het lidmaatschap der tweede kamer voor het hoofdkiesdistrict Gouda niet wenscht aan te nemen hoort men meer en meer daarvoor noemen de heeren mr J B J Wentholt kantonregfer te s Hage vroeger advocaat en procureur te Kotterdam eu dr M P Lindo inspectenr van het lager onderwijs thans wonende te s Hage Men is zeer benicLwd wie of er tot kandidaat zal gesteld worden door onze nieuwe liberale kiesvereeniging Het komt ons voor dat zij wel wat eerder met haren kandidaat voor den dag bad mogen komen en hoeveel teekenen van leven en bedrijvigheid ook anders gevende zij ten deze wel wat achteraan komt te meer als het waar mogt zijn dat tot de benoeming van een kandidaat de leden eerst opgeroepen zullen worden tegen den 20 dezer wel wat ai te veel eene hollandsche langdraligheid De eerste kamer heeft in hare woensdag gehouden zitting het wets ontwerp houdende herziening van de kiestabelaangenomen met 22 tegen 14 stemmen en daarna nog eenigeandere wetsontwerpen De kamer is tot nadere bijeeuroepinggescheiden In de zitting vaa de tweede kamer van woensdag is debegroocing voor Suriname en Carapao met algemeene steumenaangenomen Ingekomen is een wets ontwerp tot uitvoeringvan eenige bepalingen der rijnvaart acte Op eene vraag vanden heer Heemskerk Az omtrent geruchten nopens onlustenof ongeregeldheden op Java heeft de minister van koloniëngeantwoord dat bij de regering een telegram was ontvangen o a inhoudende Troubles at Bekassi troops were sent disorder finished Gislejen zijn in de zitting der tweede kamer de alge ii pr p i rT3 ai r t j 7 t 7C T vPT ict wpt ontn Tp tot wijziging der wel op het regt van sticcessie enz Algemeen IS de wijziging m hoofdbeginsel gunstig opgenomen De bh van Houten en Pijnappel badden alleen bezwaren tegen vaste tasatie van vruchtgebruik Daarover werden langdurige discussien gevoerd met den minister van financiën de hh Godefroi Gratama en Heemskerk Az Eindelijk werd deze § 10 aangenomen met 41 tegen 10 stemmen Heden voortzetting en interpellatie van deu hr van Beyma en vernieuwde interpellatie van den hr vau Gollstein betreffende de leening voor de Indische spoorwegmaatschappij Tot lid der tweede kamer is in het kiesdistrict Boxmeerherkor en de hr mr H C F Kerstens met 649 van de 654 uitgebragte geldige stemmen De hr de Bosch Kemper verklaart in de Purm Courant dat hg bij de aanstaande verkiezing voor de tweede kamerniet weder in aanmerking weuscbt te komen De beer i i Bochnssen verklaart betzelfde voor zich bij advertentie in betHandelsblad Nog andere leden wenschen niet herbenoead teworden als de hh Wijbenga en Lidt de Jende Blijkens bet voorloopig verslaj der tweede kamer nopensbet voorstel van den beer van Kuyk tot wijziging van artt 4 5 en 48 der wet tot regeling van het armbestuur wasslechts in ééne der afdeelingen de meerderheid gunstig voordit voorstel gestemd terwijl bet in al de overige of geea öfzeer weinig verdedigers vond Gemengde Berigten De onlnstea te Beeassie op Java uitgebroken zijn weder gedempt Keizer Na leon wi na ook 300 000 fr besteniinen ter verhooging der pensioenen van onderwijzers Professor Vreede heeft reeds opgegeven welke ïolksvertegenwoordigers hij niet begeert De rcrdrevea belgische arbeiders beginnen terog te keeren naar Walcheren waar men hen krachtig zal beschermen De rijksdag te Berlijn heeft de arrestatie van zijn medelid Mende te Gladbach onwettig verklaard en zijne inïrijhe dstelliDg geeischt Dingsdag jl is de laiemburgsche kamer giüpciid Prins Hendrik as daarbij niet tegenwoordig Men beweert dat het paleis voor volksvlijt behalve andere aanzienlijke voordeden voor huur bedongen heeft 40 duizend gulden van de baodwerksnijverheidteutoonstelling Te Ltretht is een prijs gevallen van 250 dnizend florijuen op een oostenr lot van 1860 in het begin dezer eeaw bedroeg het jaarlijksch inkomen der spaansehe geestelijkheid 1050 millioeu realen In lolhynie is een staatkundig komplot ontdekt Te Ionden IS de allerheiligenkerk aan de Old Kent Road tot den grond afgebrand De universele assurantie maatschappij de Adelaar te Amsterdam is in staat van faillissement verklaard In den harem van den sultan bevinden zich 900 vrouwen bij heeft 23üO bedienden Te Utrecht wordt een kerkeradenbond opgerigt ter handhiving van dea gebrnikelijken kinderdoop Een britsch oorlogsschip is mit Ceylon vertrokken om de fïicobar eilanden door een half wilden stam bewoond ia bezit te nemen Op de dezer dagen te Parijs geopende teotoonsteUing van schoone kunsten zijn 2462 schilderijen en 758 teekeningen De londensche markt is reeds ruim voorzien van nieuwe aardappelen aangevoerd van Scilly en Cornwall tegen den prijs van 60 a 70 c het pond De amerik regering belet het verleenen van hulp aan de insnrgenten op Cuba en heeft onlangs een vaartuig met 5000 geweren te N Orleans doen aanhouden De Bey van Tunis wil een invoerregt van 13 pet heffen van alle goederen Te Breda is het plan beraand ter resUuratie van den toren der groote kerk van de hervormde gemeente Te Cork in Ierland is de burgemeester O SuUivan het model van een opruijer Mea verwacht te I eenwarden de uitgave an een nieuw blad het Noorden ter bestrijding van het radicaliime De sultan belooft bezuiniging en hervorming Sedert 29 april 1868 wordt het Journal des DéUts geredigeerd door mevrouw Leon Say Ook Turkije wil zijne geestelijke goederen verkoopen Te Belfast in Ierland zijn de wapenwinkels geplunderd en eenige fenians gevangen genomen Aan de Kaap de Goede Hoop is een diamant gevonden van SS g karaat wier waarde begroot wordt op 360 duizend golden Het italiaansche ministerie heeft ontslag gevraagd en bekomen Menabrea is belast met de zamenstelliDg van een nieuw ministerie De directeur van het postkantoor ie Gouda brengt ter kennis van belanghebbenden dat op den staat van brieven geadresseerd aan unbekeade personen over de maand Maart 1869 voorkomen de navolgende adres en afgezonden van Gaiul aan Mans Numan van Hasselt 2 stuks M van Kouwenberg wed van der Sluis allen te Amsterdam E J E Bloemen te Doetinehem M H Eggers te Feijenoord Levie Smeltkroes te Gouda F Batenburg le s Gravcnhage mej Zaturdag te Groningen Antje Zwieck te Kapel J Blanzaar te Leiden A van Doodewaart te Kotterdam B van Balgoy te Sliedrecht N F Huideriks te Tergast mej Maky geb Lina te Tilburg Pieter Mooymxa te Utrecht H Adem te Waverveen L Uogerdrij te IJsselmonde L van Kluijsen te Zegwaart afgezonden van MoordrecM aan F B van Huistee te Amsterdam Johannis Verbrngge te Scbayk Kees Paker te Zevenhoizen terwijl in de maand februarij 1869 van Gouda werden verzooden naar België Dnpret te Luik naar Duitschland L Houdius te Frankfort a d Main naar Engeland A de Beer T Ir t TTT T a T 71 Gi Pir T v